Elsass Fonden gør undtagelse og støtter udenlandske projekter

To rehabiliteringscentre i Ukraine og Moldova har fået nyt udstyr finansieret af Elsass Fonden for at kunne hjælpe krigens ofre med handicap som CP. Bortset fra forskningsområdet støtter fonden normalt ikke projekter uden for Danmark, men grundet krigen er der gjort en undtagelse.

To re­ha­bi­li­te­rings­cen­tre i Ukrai­ne og Mol­d­ova kan nu kø­be nyt og op­gra­de­ret ud­styr til at hjæl­pe de af kri­gens of­re, der har han­di­cap som ce­re­bral pa­re­se (CP). (fo­to: Re­ha­bi­li­te­rings­kli­nik­ken Kozy­av­kin, Lviv)

Den er­hvervs­dri­ven­de fond El­sass Fon­den, hvis sam­le­de be­vil­lin­ger i 2021 blev op­gjort til 64,6 mil­li­o­ner kro­ner, har und­ta­gel­ses­vist valgt for en kort be­mærk­ning at ret­te sit ud­de­lings­fo­kus uden for Dan­marks grænser.

Fon­den har så­le­des sendt to gan­ge 100.000 Eu­ro, sva­ren­de til i alt 1,5 mil­li­o­ner kro­ner, af sted til to re­ha­bi­li­te­rings­cen­tre i Ukrai­ne og Moldova.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra El­sass Fon­den skal pen­ge­ne på de to cen­tre bru­ges til at ind­kø­be nyt og op­gra­de­ret ud­styr til at kun­ne hjæl­pe de af kri­gens of­re, der har han­di­cap som ce­re­bral pa­re­se (CP).

Den ene mod­ta­ger af fonds­støt­te er re­ha­bi­li­te­rings­kli­nik­ken Kozy­av­kin i Lviv i det ve­st­li­ge Ukrai­ne, som har åb­net dø­re­ne for man­ge in­ter­nt for­drev­ne ukrai­ne­re med især CP. Og den an­det er det na­tio­na­le re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter i Mol­d­ova, der har ta­get imod en lang ræk­ke flygt­nin­ge med for­skel­li­ge handicap.

Hvis man ser bort fra forsk­nings­om­rå­det, hvor El­sass Fon­den lø­ben­de ind­går i tæt­te in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­der og støt­ter forsk­nings­pro­jek­ter re­la­te­ret til CP, er det nyt for fon­den at yde støt­te til men­ne­sker med CP uden for Danmark.

Vi har valgt at gø­re en und­ta­gel­se på grund af den helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion, som vi be­fin­der os i med krig i Europa

Pe­ter Lin­de­gaard – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, El­sass Fonden

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Pe­ter Lin­de­gaard un­der­stre­ger da og­så over for Fun­dats, at de to pro­jek­ter i Ukrai­ne og Mol­d­ova er en und­ta­gel­se fra reglen.

”Vi har valgt at gø­re en und­ta­gel­se på grund af den helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion, som vi be­fin­der os i med krig i Eu­ro­pa. Vi får fra tid til an­den hen­ven­del­ser fra in­sti­tu­tio­ner og bor­ge­re uden for Dan­marks græn­ser, men vo­res fun­dats er kon­cen­tre­ret om in­sti­tu­tio­ner og bor­ge­re i Dan­mark – bort­set fra forsk­nings­le­ga­ter, hvor vi ger­ne støt­ter forsk­ning, der fo­re­går uden for Dan­mark,” si­ger Pe­ter Lindegaard.

For El­sass Fon­den har det væ­ret af­gø­ren­de, at støt­ten til cen­tre­ne i Ukrai­ne og Mol­d­ova kan veks­les til me­get kon­kret hjælp. Pen­ge­ne er der­for øre­mær­ket ind­køb af mo­der­ne be­hand­lings­ud­styr, le­ge­tøj og an­dre prak­ti­ske for­an­stalt­nin­ger i hver­da­gen, blandt an­det kørestole.

”Det har væ­ret op­lagt for os at støt­te no­get, som spe­ci­fikt er ret­tet mod CP og på en må­de, som er ope­ra­tio­nel – alt­så for ek­sem­pel ved at be­ta­le for ud­styr, som er helt nød­ven­digt, og som el­lers ik­ke kun­ne fi­nan­si­e­res,” si­ger Pe­ter Lindegaard.

Store skridt mod højere livskvalitet

For Kozy­av­kin-kli­nik­kens le­der Olha Kozy­av­ki­na har El­sass Fon­dens do­na­tion al­le­re­de haft stor betydning.

”Hjæl­pen har væ­ret uvur­der­lig for vo­res man­ge børn med han­di­cap i en svær tid. Fon­dens støt­te til ind­køb af ud­styr har be­ty­det, at vo­res pa­tien­ter al­le­re­de har ta­get sto­re skridt frem imod en hø­je­re livskva­li­tet i ef­ter­krig­sti­dens Ukrai­ne. Det er vi me­get tak­nem­me­li­ge for,” si­ger Olha Kozy­av­ki­na i fon­dens pressemeddelelse.

Det er ik­ke før­ste gang, at El­sass Fon­den støt­ter of­re og flygt­nin­ge fra kri­gen i Ukraine.

I for­å­ret åb­ne­de fon­den op for at hu­se ukrain­ske flygt­nin­ge med CP i tre af fon­dens lej­lig­he­der på ma­trik­len i Char­lot­ten­lund nord for København.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer