Rekordmange søger julehjælp: Organisationer efterlyser akut støtte fra fondene

De voldsomme prisstigninger på alt fra fødevarer til energi giver rekordstor søgning til julehjælp hos hjælpeorganisationer som Mødrehjælpen, Dansk Folkehjælp og Frelsens Hær. Den økonomiske desperation hos trængte børnefamilier har fået fem af de store hjælpeorganisationer til at lave en fælles appel til en række store fonde.

"Langt fle­re hen­ven­der sig om ju­le­hjælp, men vo­res be­græns­ning er pen­ge. Nor­malt ind­sam­ler vi langt den stør­ste del af ju­le­hjæl­pen via pri­va­te bi­drag blandt an­det via vo­res sam­ar­bej­de med TV2, men med den svæ­re øko­no­mi­ske si­tu­a­tion i år er det og­så nød­ven­digt, at fon­de­ne kom­mer me­re på ba­nen," si­ger ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Rø­de Kors, An­ders La­de­karl (fo­to: Pe­ter Sørensen/Røde Kors).

Vi har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de. Så­dan ly­der det sam­stem­men­de fra en ræk­ke hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, der ud­de­ler ju­le­hjælp til øko­no­misk træng­te fa­mi­li­er. He­le vej­en rundt op­le­ver de nem­lig et re­kord­s­tort an­tal an­søg­nin­ger om julehjælp.

Frel­sens Hær mel­der om en stig­ning i an­sø­ger­tal fra 2021 til 2022 på 40 pro­cent. Hos Mødre­hjæl­pen er stig­nin­gen på 70 pro­cent. Dansk Fol­ke­hjælp nå­e­de al­le­re­de man­dag den 14. novem­ber sid­ste års sam­le­de an­sø­ger­tal. Blå Kors Dan­mark har på nu­væ­ren­de tids­punkt mod­ta­get 12 pro­cent fle­re an­søg­nin­ger til ju­le­hjælp, og Rø­de Kors for­ven­ter og­så en mar­kant stigning.

Økonomisk desperation

Det mas­si­ve be­hov for ju­le­hjælp kom­mer på bag­grund af in­f­la­tio­nen og de vold­som­me pris­stig­nin­ger på dag­lig­va­rer, el og varme.

for os er ju­le­hjæl­pen især en in­vi­ta­tion ind til me­re lang­sig­tet hjælp

An­ders La­de­karl – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Rø­de Kors

Hos hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ta­ler man om en sær­lig stor øko­no­misk des­pe­ra­tion i år og en ud­vi­det må­l­grup­pe for po­ten­ti­el­le mod­ta­ge­re af julehjælp.

”Over en bred kam op­le­ver vi, at de fa­mi­li­er, der har det al­ler­svæ­rest, har det ab­surd svært nu. Vi har en grup­pe men­ne­sker, der op­le­ver en des­pe­ra­tion og ik­ke aner de­res le­ven­de råd. De har ik­ke råd til me­di­cin, ik­ke råd til næ­ste må­neds hus­le­je, de sprin­ger må­l­ti­der over, og de har for længst sluk­ket for var­men,” for­tæl­ler Nin­na Thom­sen, di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen og fortsætter:

”Når fa­mi­li­er­ne er så hårdt spændt for, er det klart, at der ik­ke er råd til at sæt­te en ju­le­mid­dag på bor­det el­ler læg­ge en lil­le pak­ke un­der træ­et til børnene.”

Hos Mødre­hjæl­pen hav­de man mod­ta­get knap 13.000 an­søg­nin­ger om ju­le­hjælp den 7. novem­ber – 71 pro­cent me­re end sam­me tids­punkt sid­ste år.

”Vi kan ik­ke si­ge præ­cist, hvor det en­der, men min for­vent­ning er, at vi lan­der på 60-70 pro­cent fle­re an­søg­nin­ger end sid­ste år,” si­ger Nin­na Thomsen.

150 fondsansøgninger

Frel­sens Hær ud­del­te sid­ste år ju­le­hjælp for om­kring 8 mil­li­o­ner kro­ner. I år for­ven­ter hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­nens in­for­ma­tions- og for­valt­nings­chef, Lars Lyd­holm, at be­ho­vet for ju­le­hjælp når op på 12-13 mil­li­o­ner kroner.

”Vi op­le­ver nog­le vir­ke­lig mar­kan­te stig­nin­ger i an­sø­ger­tal. Den 15. novem­ber hav­de vi få­et 10.180 an­sø­ge­re – det er 40 pro­cent me­re end på sam­me tids­punkt sid­ste år, og 83 pro­cent me­re end i 2020,” for­tæl­ler Lars Lyd­holm og fortsætter:

”For den grup­pe men­ne­sker, vi støt­ter, er net­op el, var­me og fø­de­va­rer de­res ba­sisom­kost­nin­ger, og når man er på kon­tant­hjælp og før­tids­pen­sion, så er der ik­ke no­get at skæ­re i. Så de her mar­kan­te pris­stig­nin­ger tru­er de­res til­væ­rel­se og lev­ner ik­ke plads til fejring af jul.”

Hos Frel­sens Hær kom­mer den stør­ste an­del af mid­ler­ne til ju­le­hjælp ty­pisk fra fon­de. I år har or­ga­ni­sa­tio­nen sendt 150 fonds­an­søg­nin­ger af­sted, og har på nu­væ­ren­de tid­pspunkt sam­let om­kring tre mil­li­o­ner kro­ner ind til julehjælp.

Jeg har væ­ret her i 20 år, og jeg har al­drig set no­get lig­nen­de. Så jeg har en ap­pel til fon­de­ne: Vi har brug for akut hjælp

Lars Lyd­holm – In­for­ma­tions- og for­valt­nings­chef, Frel­sens Hær

”Jeg har væ­ret her i 20 år, og jeg har al­drig set no­get lig­nen­de. Så jeg har en ap­pel til fon­de­ne: Vi har brug for akut hjælp. Vi har al­le­re­de få­et støt­te fra en del fon­de, men vi har brug for me­re støt­te, hvis vi skal dæk­ke det mas­si­ve be­hov,” si­ger Lars Lydholm.

Den perfekte storm

Hos Dansk Fol­ke­hjælp slog de al­le­re­de sid­ste års an­sø­ger­re­kord den 14. novem­ber, og kon­sti­tu­e­ret ge­ne­ral­se­kre­tær Pe­der Thor­ning for­ven­ter me­re end 19.000 an­søg­nin­ger i år. Sid­ste år sam­le­de de i alt 20,2 mil­li­o­ner kro­ner ind og ud­del­te ju­le­hjælp til 12.632.

”Hvor man­ge vi kan ud­de­le til i år, af­hæn­ger helt og hol­dent af, hvor man­ge pen­ge vi kan sam­le ind,” kon­sta­te­rer Pe­der Thorning.

Nor­malt står virk­som­he­der og pri­va­te bi­drag for flest mid­ler, men i år for­ven­ter Pe­der Thor­ning, at fon­de og So­ci­alsty­rel­sen kom­mer til at fyl­de mest.

”I år har vi den per­fek­te storm. Vi har en øko­no­misk kri­se, der gi­ver langt fle­re an­søg­nin­ger, men som sam­ti­dig og­så kan få pri­va­te og virk­som­he­der til at hol­de igen med de­res bi­drag, og der er fon­de­ne ik­ke helt så konjunk­turaf­hæn­gi­ge. Så i år er vi me­get af­hæn­gi­ge af fon­de­ne, hvis vi skal imø­de­kom­me så man­ge an­sø­ge­re som mu­ligt,” si­ger han.

Her må jeg si­ge; jeg er fak­tisk im­po­ne­ret over, hvad nog­le af de helt sto­re fon­de har givet

Pe­der Thor­ning – Kon­sti­tu­e­ret ge­ne­ral­se­kre­tær, Dansk Folkehjælp

Nor­malt ple­jer So­ci­alsty­rel­sen at gi­ve fem mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til ju­le­hjælp til for­de­ling mel­lem Rø­de Kors, Mødre­hjæl­pen, Frel­sens Hær, Blå Kors Dan­mark og Dansk Fol­ke­hjælp. Det be­løb er i år sat op til 15 mil­li­o­ner kro­ner. Her­af får Dansk Fol­ke­hjælp 3,3 mil­li­o­ner kro­ner til årets julehjælp.

Der­u­d­over har hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen sendt om­kring 70 fonds­an­søg­nin­ger afsted.

”Her må jeg si­ge; jeg er fak­tisk im­po­ne­ret over, hvad nog­le af de helt sto­re fon­de har gi­vet,” si­ger Pe­der Thorning.

En koordineret appel

Det ene af de sto­re fon­des bi­drag kom­mer fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, der har gi­vet i alt 10 mil­li­o­ner kro­ner til ju­le­hjælp til for­de­ling mel­lem Rø­de Kors, Mødre­hjæl­pen, Frel­sens Hær, Blå Kors Dan­mark og Dansk Folkehjælp.

På grund af årets helt ek­stra­or­di­næ­re van­ske­li­ge øko­no­mi­ske si­tu­a­tion for man­ge træng­te fa­mi­li­er har de fem hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner sendt en fæl­les ap­pel til en ræk­ke af de sto­re fon­de om at støt­te op om årets julehjælp.

Ud over støt­ten fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har og­så Tryg­fon­den, Nor­dea-fon­den og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond gi­vet støt­te til ju­le­hjælp via den fæl­les ap­pel fra de fem hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner. Sam­let set har or­ga­ni­sa­tio­ner­ne få­et 25 mil­li­o­ner kroner.

Vi står i en helt sær­lig si­tu­a­tion i år, og der­for har vi la­vet en ko­or­di­ne­ret ap­pel til en ræk­ke fonde

Nin­na Thom­sen – Di­rek­tør, Mødrehjælpen

”Vi står i en helt sær­lig si­tu­a­tion i år, og der­for har vi la­vet en ko­or­di­ne­ret ap­pel til en ræk­ke fon­de. For sam­men står vi stær­ke­re – i ste­det for at sen­de hver vo­res an­søg­ning, og det ser ud til at vir­ke, for vi har få­et støt­te fra fle­re af fon­de­ne,” for­tæl­ler Nin­na Thom­sen, di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen, som har stå­et i spid­sen for den ko­or­di­ne­re­de henvendelse.

”Vi er dybt af­hæn­gi­ge af fon­de­nes støt­te, så vi er me­get tak­nem­me­li­ge over, at fon­de­ne træ­der til. Vi op­le­ver en me­get stor øko­no­misk vel­vil­je og en stor for­stå­el­se for, at i år er en rig­tig svær si­tu­a­tion,” si­ger hun.

Fonde skal mere på banen

Hos Rø­de Kors del­te de sid­ste år ju­le­hjælp ud til 15.000 fa­mi­li­er til en vær­di af om­kring 12,5 mil­li­o­ner kro­ner. Her­af kom 1,6 mil­li­o­ner kro­ner fra fon­de. I år har de sendt 29 fonds­an­søg­nin­ger ud om støt­te til ju­le­hjælp – og har pt. få­et 6,6 mil­li­o­ner kro­ner fra for­skel­li­ge fon­de. Her­af en stor an­del fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond – via den ko­or­di­ne­re­de an­søg­ning fra de fem sto­re hjælpeorganisationer.

I år har Rø­de Kors ga­ran­te­ret, at de de­ler ju­le­hjælp ud til mini­mum 15.000 fa­mi­li­er – li­ge­som sid­ste år, men or­ga­ni­sa­tio­nen hå­ber at kun­ne de­le ud til langt flere.

”Langt fle­re hen­ven­der sig om ju­le­hjælp, men vo­res be­græns­ning er pen­ge. Nor­malt ind­sam­ler vi langt den stør­ste del af ju­le­hjæl­pen via pri­va­te bi­drag blandt an­det via vo­res sam­ar­bej­de med TV2, men med den svæ­re øko­no­mi­ske si­tu­a­tion i år er det og­så nød­ven­digt, at fon­de­ne kom­mer me­re på ba­nen. Bå­de i for­hold til ju­le­hjælp – og den me­re lang­sig­te­de ind­sats i for­hold til øko­no­misk træng­te fa­mi­li­er,” si­ger An­ders La­de­karl, ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors.

Hos Rø­de Kors hand­ler ju­le­hjæl­pen nem­lig ik­ke kun om at gi­ve en god ju­le­af­ten til ud­sat­te familier.

”Det er dej­ligt at kun­ne væ­re med til at gi­ve fa­mi­li­er­ne en god ju­le­af­ten, men for os er ju­le­hjæl­pen især en in­vi­ta­tion ind til me­re lang­sig­tet hjælp. Så vo­res ho­ved­for­mål med ju­le­hjæl­pen er, at vi får fat i nog­le fa­mi­li­er, som kan få hjælp på den læn­ge­re ba­ne, og en tred­je­del af del­ta­ger­ne i vo­res fa­mi­li­e­net­værk, net­værk for en­som­me og vo­res som­mer­lej­re er vi kom­met i kon­takt med via ju­le­hjælp,” for­tæl­ler An­ders Ladekarl.

Første skridt til mere hjælp

Hos Frel­sens Hær er Lars Lyd­holm helt enig i, at ju­le­hjælp har et to­delt formål.

”Ju­le­hjælp gør en for­skel på fle­re pla­ner. Dels hand­ler det om, at de fa­mi­li­er, vi gi­ver ju­le­hjælp, er fa­mi­li­er, der he­le året mel­der af­bud – for ek­sem­pel til fød­sels­da­ge, for­di de ik­ke har råd til en ga­ve. Men in­gen skal mel­de af­bud til ju­le­af­ten. In­gen skal sid­de med en tom tal­ler­ken til jul,” po­in­te­r­er Lars Lyd­holm og fortsætter:

”Sam­ti­dig er ju­le­hjælp of­te før­ste skridt til me­re hjælp – i kom­mu­nalt re­gi el­ler hos hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner som vo­res. Det kræ­ver rig­tig me­get at er­ken­de, at man har brug for hjælp, men når man først har nå­et den er­ken­del­se i for­hold til ju­le­hjælp, så er skrid­tet til me­re hjælp ik­ke så stort.

Hos Frel­sens Hær har man kørt fle­re pro­jek­ter med ju­le­hjælps­fa­mi­li­er – i sam­ar­bej­de med fon­de. Pt. kø­rer man et pro­jekt i Tøn­der Kom­mu­ne, hvor man med 10,7 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond ar­bej­der med ud­sat­te fa­mi­li­ers bæredygtighed.

Af de 125 ud­sat­te for­æl­dre og 125 børn i det fe­måri­ge pro­jekt ’Fa­mi­lie­værk­sted i Tøn­der Kom­mu­ne’ kom­mer de fle­ste fra julehjælpsfamilier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer