Annoncespot_img

Brancheorganisation opfordrer fondssektoren: ”Vi har brug for at tale mere sammen”

Vi vil eksempelvis gerne blive endnu bedre til at forstå, hvordan vi bedst kan spille ind i de dagsordener, som landets fonde gerne vil drive. Og omvendt oplever vi, at der i høj grad også er brug for at tage en fælles snak om, hvordan hverdagen er i landets civilsamfundsorganisationer.

Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning er in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for 39 ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner in­den­for det so­ci­a­le om­rå­de og sund­heds­om­rå­det. For­e­nin­gens for­mand Laila Walt­her in­vi­te­rer fonds­sek­to­ren til at ind­gå i tæt­te­re dialog.
Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Vi ken­der al­le­re­de hin­an­den ret godt. Ci­vil­sam­fun­det og fon­de­ne. Os, der er af­sen­de­re af det her de­bat­ind­læg, nem­lig Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning og al­le vo­res 39 sto­re og små med­lem­mer på so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det og jer, der er læ­se­re, som er en­ga­ge­ret rundt om i lan­dets man­ge stør­re og min­dre fonde.

Vi mø­des he­le ti­den på kryds og tværs. Vi med go­de ide­er til ind­sat­ser, som vi ger­ne vil ud­vik­le og dri­ve. I med in­ten­tio­ner om at bru­ge mid­ler på den go­de sag, der kan gø­re en forskel.

Fi­nan­si­e­rin­gen i ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne styk­kes sam­men af fonds­støt­te, ind­sam­lin­ger, med­lem­ska­ber, stats­li­ge mid­ler, §18 mid­ler – grå hår og mang­len­de nat­te­søvn. Vi kal­der det ’mosai­kø­ko­no­mi’ i man­gel på bed­re. Blandt de man­ge for­skel­li­ge fi­nan­si­e­rings­kil­der, som vi he­le ti­den prø­ver på at få bun­det så so­lidt som mu­ligt sam­men, er fi­nan­si­e­rin­gen fra fon­de et helt cen­tralt element.

Og ud over fi­nan­si­e­rin­gen bi­dra­ger sam­ta­len med jer i fon­de­ne og­så til ud­vik­lin­gen og kva­li­fi­ce­rin­gen af man­ge af vo­res ind­sat­ser – li­ge som vi hå­ber at vo­res in­put fra hver­da­gen og vir­ke­lig­he­den tæt på må­l­grup­pen gi­ver vi­den til­ba­ge den an­den vej. Sam­spil­let er vig­tigt og gi­ver merværdi.

Fælles snak

Og vi i Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning tror på, at vi kan spil­le hin­an­den end­nu bed­re, hvis vi ta­ler end­nu me­re sam­men. Vi har brug for at læ­re hin­an­den end­nu bed­re at ken­de. Vi vil ek­sem­pel­vis ger­ne bli­ve end­nu bed­re til at for­stå, hvor­dan vi – må­ske og­så i sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner - bedst kan spil­le ind i de dags­or­de­ner, som lan­dets fon­de ger­ne vil drive.

Og om­vendt op­le­ver vi, at der i høj grad og­så er brug for at ta­ge en fæl­les snak om, hvor­dan hver­da­gen er i lan­dets ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner – og hvor­dan vi kan sik­re et bed­re sam­men­hæng mel­lem de mid­ler, som fon­de­ne gi­ver til or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og den dag­li­ge prak­ti­ske drift af ini­ti­a­ti­ver­ne i virkeligheden.

For at væ­re helt ær­lig: Nog­le gan­ge kan det væ­re føl­somt for hver en­kelt or­ga­ni­sa­tion, der er af­hæn­gig af mid­ler­ne til et pro­jekt, at ta­ge di­a­lo­gen med jer på den an­den si­de af bordet

Laila Walt­her – For­mand, Ci­vil­sam­fun­dets Brancheforening

Lad mig ta­ge ud­gangs­punkt i et helt kon­kret ek­sem­pel: li­ge nu får rig­tig man­ge le­de­re rundt om i lan­dets ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner ondt i ma­ven, når ener­gi­reg­nin­ger­ne kom­mer ind ad dø­ren. Alt er ble­vet dy­re­re. Det ram­mer i sær­de­les­hed hårdt i or­ga­ni­sa­tio­ner med me­get smal­le og skrø­be­li­ge bud­get­ter, me­get pro­jekt­bun­den fi­nan­si­e­ring, lav lik­vi­di­tet, li­ge så be­græn­set øko­no­misk flek­si­bi­li­tet og få frie mid­ler. Det er van­ske­ligt at skaf­fe frie mid­ler (til at be­ta­le hus­le­je og ad­mi­ni­stra­tion) og mest van­ske­ligt for de mind­ste organisationer.

Og selv­om ker­nen i al­le vo­res ind­sat­ser jo er men­ne­sker­ne – bå­de de fri­vil­li­ge og de an­sat­te – så gi­ver det sig selv, at man har brug for et tag over ho­ve­d­et og go­de ram­mer for alt li­ge fra rå­d­giv­nings­ind­sat­ser til lek­tie­hjælp. Og de se­kre­ta­ri­a­ter, der sik­rer det ad­mi­ni­stra­ti­ve fun­da­ment un­der al­le ini­ti­a­ti­ver­ne, skal og­så ha­ve et kon­tor at sid­de i – ger­ne med ba­re en smu­le var­me i radiatoren.

Åben samtalelinje

Det er klart – hvis ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne fik en stats­lig grund­fi­nan­si­e­ring el­ler fle­re fonds­mid­ler måt­te gå til di­rek­te drift, vil­le en del af ud­for­drin­gen bli­ve af­bø­det på den må­de. Men det er en no­get læn­ge­re snak. Når vi plud­se­lig op­le­ver så sto­re pris­stig­nin­ger, der på­vir­ker bud­get­ter­ne og der­med vo­res mu­lig­hed for at dri­ve ind­sat­ser­ne væ­sent­ligt, så er det vig­tigt, at sam­ta­le­linjer­ne er åb­ne mel­lem os og jer. At der bli­ver lyt­tet. Og at der fin­des løs­nin­ger, som fun­ge­rer i hverdagen.

Det kan be­ty­de, at fonds­be­vil­lin­ger skal in­f­la­tions­re­gu­le­res. Det kan be­ty­de, at der skal væ­re øge­de mu­lig­he­der for at bru­ge fonds­mid­ler på at be­ta­le de­le af (ejendoms)driften. Det kan og­så væ­re, at der al­le­re­de i dag er go­de mu­lig­he­der i den en­kel­te fond for at bru­ge mid­ler på drif­ten – men at der er brug for bed­re og me­re ak­tiv rå­d­giv­ning om, hvor­dan al­le for­e­nin­ger kan ud­nyt­te de muligheder.

Enige om målet

For at væ­re helt ær­lig: Nog­le gan­ge kan det væ­re føl­somt for hver en­kelt or­ga­ni­sa­tion, der er af­hæn­gig af mid­ler­ne til et pro­jekt, at ta­ge di­a­lo­gen med jer på den an­den si­de af bor­det – ek­sem­pel­vis om de sti­gen­de pri­ser, som pres­ser dem, li­ge nu. Vo­res fæl­les di­a­log er of­test bun­det op på kon­kre­te an­søg­nin­ger og til­sagn (el­ler af­slag). Det er sjæld­ne­re, vi grund­læg­gen­de drøf­ter vil­kå­re­ne for at sik­re sta­bil drift, dyg­ti­ge og til­fred­se fri­vil­li­ge og højt kva­li­fi­ce­re­de me­d­ar­bej­de­re med kom­pe­tent le­del­se i ryggen.

Det er blandt an­det der­for, at vi i Ci­vil­sam­fun­dets Bran­che­for­e­ning, ger­ne in­vi­te­rer til di­a­log på veg­ne af vo­res med­lem­mer. Vi har al­tid kaf­fe på kan­den og vil ger­ne bi­dra­ge til, at vi kon­ti­nu­er­ligt bli­ver end­nu bed­re til at for­stå hin­an­den og de øn­sker og be­hov, vi hver især har.

Vi ser frem til at ta­ge di­a­lo­gen. Især for­di vi jo er eni­ge om det al­ler­vig­tig­ste, nem­lig må­let: vi vil al­le sam­men ger­ne gø­re en for­skel for men­ne­sker i sår­ba­re og ud­sat­te livs­si­tu­a­tio­ner. Alt an­det på vej­en der­hen er i sid­ste en­de ba­re et spørgs­mål om mid­ler og me­to­der. Og det skal vi nok fin­de ud af sammen.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer