Projektmylder på erhvervsskoler risikerer at fjerne fokus fra kerneopgaven

Et væld af projekter er de seneste fem år sat i værk for at øge rekruttering og mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. Det viser en kortlægning fra Tænketanken DEA og Tientgenfonden. På baggrund af rapporten ændrer fonden nu strategi.

Fra ven­stre: Se­ni­o­r­kon­su­lent i Tæn­ket­an­ken DEA, Jon Øster­gaard Ei­len­berg; Adm. di­rek­tør i Tæn­ket­an­ken DEA Sti­na Vrang Eli­as og Adm. di­rek­tør i Tiet­gen­fon­den, Hen­rik Le­h­mann Andersen.

De dan­ske fon­de har i sti­gen­de grad få­et øj­ne­ne op for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, men med rig­tig man­ge pro­jek­ter, og man­ge med et iden­tisk fo­ku­s­om­rå­de, er der ri­si­ko for bå­de pro­jek­ti­tis, og at ker­ne­op­ga­ven på er­hvervs­sko­ler­ne bli­ver udfordret.

”Nog­le ste­der er der rig­tig man­ge pro­jek­ter og ind­sat­ser på én gang. En ting er i for­hold til læ­re­re og an­sat­te, men og­så ele­ver, der er med i fle­re pro­jek­ter, kan væ­re i tvivl om, hvad de del­ta­ger i og hvor­for,” si­ger Jon Øster­gaard Eilenberg.

Han er se­ni­o­r­kon­su­lent i Tæn­ket­an­ken DEA og pro­jek­tansvar­lig for en ny rap­port, som i sam­ar­bej­de med Tiet­gen­fon­den blev of­fent­lig­gjort på en to ti­mers kon­fe­ren­ce i sid­ste uge.

Rap­por­ten har tit­len ’Læ­rin­ger fra ind­sat­ser ret­tet mod erhvervsuddannelserne'.

På bag­grund af rap­por­tens an­be­fa­lin­ger gi­ver Jon Øster­gaard Ei­len­berg fle­re bud på, hvad net­op fon­de­ne kan læ­re af de se­ne­ste fem års indsatser.

Først og frem­mest rå­der han dem til at tæn­ke i pro­jek­ter, hvor der er for­ank­ring, og no­get som ik­ke nød­ven­dig­vis kræ­ver res­sour­cer af er­hvervs­sko­ler­ne efterfølgende.

”Hvis fon­de­ne ik­ke sør­ger for for­ank­ring, for­svin­der læ­rin­gen bag­ef­ter. Og så kom­mer der må­ske et nyt pro­jekt 2-3 år ef­ter med sam­me fo­kus. Sam­ti­dig er det godt at tæn­ke i no­get fy­sisk; byg­nin­ger, ma­ski­ner og på no­get ka­pa­ci­tets­op­byg­ning af per­so­na­let – ef­ter­ud­dan­nel­se og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling, som bli­ver på sko­len ef­ter pro­jek­tet,” po­in­te­r­er han.

Syvdobling af projekter

En af rap­por­tens an­be­fa­lin­ger hand­ler om at over­ve­je en god ba­lan­ce mel­lem tids­be­græn­se­de pro­jek­ter og ker­ne­op­ga­ver­ne ude på erhvervsskolerne.

”Det er rig­tig godt med pro­jek­ter, hvor man prø­ver ting af, men med man­ge pro­jek­ter er der en ri­si­ko for at neg­li­ge­re ker­ne­op­ga­ven, som på en er­hvervs­sko­le er un­der­vis­ning, over­gang mel­lem sko­le og prak­tik, det fag­li­ge og det sociale.”

”For pro­jek­ter stop­per på et tids­punkt, og så er der en ri­si­ko for, at pro­jek­ter for­ank­res ved at ta­ge res­sour­cer fra sko­lens dag­li­ge,” si­ger Jon Øster­gaard Eilenberg.

Mæng­den af pro­jek­ter har over­ra­sket mig. På et el­ler an­det tids­punkt kom­mer der så man­ge, så de må kæm­pe om bå­de plads og res­sour­cer – især når så man­ge af pro­jek­ter­ne fo­ku­se­rer på det samme

Jon Øster­gaard Ei­len­berg – Se­ni­o­r­kon­su­lent, Tæn­ket­an­ken DEA

Rap­por­ten kort­læg­ger pro­jek­ter og ind­sat­ser, der skal øge re­k­rut­te­ring og mind­ske fra­fal­det på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne i pe­ri­o­den 2016 til 2021. I den pe­ri­o­de er an­tal­let af pro­jek­ter og ind­sat­ser næ­sten syv­doblet, og i alt er der po­stet me­re end en halv mil­li­ard kro­ner i over 200 projekter.

”Mæng­den af pro­jek­ter har over­ra­sket mig. Vi ta­ler om 206 for­skel­li­ge pro­jek­ter in­den for de sid­ste fem år, og der kom­mer kun fle­re. På et el­ler an­det tids­punkt kom­mer der så man­ge, så de må kæm­pe om bå­de plads og res­sour­cer – især når så man­ge af pro­jek­ter­ne fo­ku­se­rer på det sam­me,” si­ger Jon Øster­gaard Eilenberg.

Ud af de 206 pro­jek­ter har 75 pro­cent af dem haft fo­kus på re­k­rut­te­ring især af grund­sko­le­e­le­ver, og et så en­ty­digt fo­kus gi­ver, iføl­ge Jon Øster­gaard Ei­len­berg, en ri­si­ko for, at pro­jek­ter­ne spæn­der ben for hinanden.

”Pro­jek­ter­ne har rig­tig me­get fo­kus på re­k­rut­te­ring fra grund­sko­len - at få de un­ge til at star­te på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, men man glem­mer lidt de an­dre grup­per; un­ge voks­ne, voks­ne, gym­na­sie­e­le­ver mv. Og man glem­mer lidt, hvad der sker, når ele­ver­ne star­ter. Der er et re­kord­s­tort fra­fald på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, men ik­ke ret man­ge pro­jek­ter, der fo­ku­se­rer på gen­nem­fø­rel­se,” fort­sæt­ter han.

Søgning er stagneret

Fra­fal­det på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne er fal­den­de, men lig­ger fort­sat på om­kring 43 pro­cent, hvil­ket er væ­sent­ligt hø­je­re end for an­dre ung­doms­ud­dan­nel­ser. Og trods stort land­spo­li­tisk fo­kus på at få fle­re til at sø­ge er­hverv­s­ud­dan­nel­ser - med en mål­sæt­ning om, at mindst 30 pro­cent af en ung­domsår­gang in­den 2025 skal væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se ef­ter grund­sko­len. Så er søg­nin­gen fra grund­sko­len stag­ne­ret på om­kring 20 procent.

Rap­por­ten kort

10 ho­ved­kon­klu­sio­ner
1. An­tal­let af ind­sat­ser til at øge re­k­rut­te­ring og gen­nem­fø­rel­se på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser er ste­get kraftigt.
2. Mæng­den af ind­sat­ser og den ge­ne­rel­le stig­ning i an­tal­let har fle­re konsekvenser.
3. Tre fjer­de­de­le af de un­der­søg­te ind­sat­ser hand­ler om re­k­rut­te­ring ret­tet mod især grundskolelever.
4. Fi­nan­si­e­rin­gen af ind­sat­ser­ne kom­mer fra tre for­skel­li­ge kilder.
5. Det mest al­min­de­li­ge fo­kus i ind­sat­ser­ne er at øge er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­nes attraktivitet.
6. Iføl­ge de pro­jek­tansvar­li­ge er ind­sat­ser­ne over­ord­net set effektive.
7. For­ank­ring op­fat­tes som vig­tigt af de projektansvarlige.
8. Stør­ste­delen af de pro­jek­tansvar­li­ge ser de­res ind­sat­ser som skalerbare.

5 an­be­fa­lin­ger
1. Mål så­vel kort­sig­te­de som lang­sig­te­de ef­fek­ter af ind­sat­ser­ne og an­vend me­re sy­ste­ma­ti­ske metoder.
2. Iværk­sæt fle­re ind­sat­ser for dem, der har på­be­gyndt en erhvervsuddannelse.
3. Fo­ku­ser på an­dre må­l­grup­per end grund­sko­le­e­le­ver i ind­sat­ser, der skal øge re­k­rut­te­ring til er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. For ek­sem­pel voks­ne el­ler studenter.
4. An­vend en me­re må­l­ret­tet til­gang, hvor ind­sat­ser i hø­je­re grad til­pas­ses spe­ci­fik­ke må­l­grup­per og spe­ci­fik­ke erhvervsuddannelser.
5. Ge­ne­relt bør det over­ve­jes, hvor­dan man ram­mer en god ba­lan­ce mel­lem tids­be­græn­se­de pro­jek­ter og ker­ne­op­ga­ver på erhvervsskolerne.
Kil­de: ”Læ­rin­ger fra ind­sat­ser ret­tet mod erhvervsuddannelserne”

”Det er be­kym­ren­de, at søg­nin­gen fuld­stæn­dig er stag­ne­ret, men man kan ik­ke kon­klu­de­re, at de man­ge ind­sat­ser har væ­ret uden virk­ning. For vi ved ik­ke, hvor­dan det hav­de set ud uden ind­sat­ser. Må­ske hav­de søg­nin­gen væ­ret det sam­me – må­ske hav­de der væ­ret fal­den­de til­gang,” si­ger Jon Øster­gaard Ei­len­berg og fortsætter:

”Så vi kan ik­ke si­ge, at pro­jek­ter­ne har haft det for­ker­te fo­kus. Pro­ble­met er, at stort set al­le har haft det sam­me fo­kus. Så her bør for ek­sem­pel fon­de få talt me­re sam­men – så de ik­ke al­le­sam­men støt­ter det samme.”

Tænk effektmåling

Ud af be­vil­lin­ger­ne på godt en halv mil­li­ard kro­ner står EU for næ­sten halv­de­len af mid­ler­ne – især gen­nem EU’s So­ci­al­fond. Pri­va­te fon­de står for cir­ka en tred­je­del af mid­ler­ne, og fon­de­nes in­ter­es­se for om­rå­det er stigende.

De tre fon­de, der har be­vil­get mest i pe­ri­o­den, er Tiet­gen­fon­den, A.P. Møl­ler Fon­den og Vil­lum Fon­den, som til­sam­men står for 130 mil­li­o­ner kro­ner ud af de godt 500 mil­li­o­ner kroner.

Jon Øster­gaard Ei­len­berg rå­der og­så fon­de­ne til at tæn­ke i pro­jek­ter med helt kon­kre­te og spe­ci­fik­ke må­l­grup­per og mål – og ik­ke bre­de mål som ”fle­re un­ge skal ind på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne.” For­di me­get bre­de mål er svæ­re at må­le ef­fek­ten af efterfølgende.

”Jeg vil og­så rå­de fon­de­ne til at tæn­ke i ef­fek­ter og ef­fek­t­må­ling og over­ve­je, om de kan bru­ge de sam­me me­to­der. For li­ge nu stik­ker det i al­le mu­li­ge ret­nin­ger, og så er det svært at må­le på, om ind­sat­ser vir­ker,” me­ner han.

Værdifuld viden

Hos Tiet­gen­fon­den ser adm. di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen rap­por­ten som vær­di­fuld vi­den, for­di den gi­ver et læn­ge øn­sket sam­let over­blik over ind­sat­ser ret­tet mod erhvervsuddannelser.

”Ind­til nu har der mang­let vi­den om, hvad der vir­ker, og hvad der er i gang af pro­jek­ter og ind­sat­ser i for­hold til re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se ude på er­hvervs­sko­ler­ne, men med kort­læg­nin­gen får vi nu et sam­let over­blik. Så det ik­ke læn­ge­re ba­re er en­kelt­stå­en­de pro­jek­ter, men vi og­så får sat lys på de me­re struk­tu­rel­le ud­for­drin­ger – og nem­me­re kan de­le vi­den mel­lem hin­an­den,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Om fon­de­ne har støt­tet det for­ker­te, når så man­ge pro­jek­ter har haft fo­kus på re­k­rut­te­ring af grund­sko­le­e­le­ver, og til­gan­gen af sam­me grup­pe sam­ti­dig har væ­ret stag­ne­ret på om­kring 20 pro­cent si­den 2016, har Hen­rik Le­h­mann An­der­sen svært ved at sva­re på.

”Det kan jeg ik­ke ud­ta­le mig skråsik­kert om. For hvad hvis vi ik­ke hav­de gjort no­get – vil­le vi så kun­ne ha­ve fast­holdt de 20 pro­cent. Der er dog ik­ke me­gen tvivl om, at når vi ser på pro­jek­ter­ne, så har der væ­ret en klar over­vægt af pro­jek­ter med fo­kus på ele­ver i 9.-10. klas­se i grund­sko­len, og det er godt, at blik­ket på må­l­grup­pe bli­ver me­re nu­an­ce­ret,” si­ger han.

Skal understøtte kerneopgave

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen har ik­ke den sam­me op­le­vel­se som Jon Øster­gaard Ei­len­berg i for­hold til, at der nog­le ste­der er en ri­si­ko for pro­jek­ti­tis, hvor pro­jek­ter­ne spæn­der ben for hinanden.

”Vi støt­ter al­drig ini­ti­a­ti­ver, som ik­ke er lagt ind i en for­ret­nings­stra­te­gi og som ik­ke un­der­støt­ter en ker­ne­op­ga­ve. Og så læn­ge vi hol­der fast i, at pro­jek­tet skal ha­ve et stra­te­gisk fo­kus, und­går vi, at pro­jek­ter bli­ver no­get, der kom­mer fly­ven­de ind fra høj­re – uden for­ank­ring. Så vi har et fo­kus­punkt på at for­sø­ge at und­gå pro­jek­ti­tis,” po­in­te­r­er Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Sam­ti­dig har Tiet­gen­fon­den et stort fo­kus på for­ank­ring – en an­den an­be­fa­ling i rapporten.

”De sid­ste tre år har vi en op­le­vel­se af, at og­så an­sø­ge­re har et me­get stort fo­kus på for­ank­ring. Det sam­me har vi som fond. Of­te har vi det som en for­ud­sæt­ning, at sko­ler selv bi­dra­ger med, at der sker kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og ef­ter­ud­dan­nel­se, så pro­jek­tet bli­ver ka­pa­ci­tets­op­byg­gen­de på den lan­ge bane.”

Tietgenfonden tilpasser strategi

Tiet­gen­fon­den har tænkt sig at bru­ge læ­rin­gen fra den nye kort­læg­ning som et so­lidt grund­lag for fon­dens kom­men­de ud­de­lings­stra­te­gi, der lan­ce­res i be­gyn­del­sen af 2023.

”Nog­le af rap­por­tens kon­klu­sio­ner og an­be­fa­lin­ger er vir­ke­lig in­ter­es­san­te, og den vi­ser os, at det er tid til at tæn­ke bre­de­re end grund­sko­lens 9. og 10. klas­se i for­hold til re­k­rut­te­ring. Vi har der­for tænkt os at æn­dre i vo­res stra­te­gi­ske fo­kus, så vi fremad­ret­tet og­så kig­ger mod for ek­sem­pel voks­ne og stu­den­ter, når det gæl­der re­k­rut­te­ring,” for­tæl­ler han.

Sam­ti­dig vil Tiet­gen­fon­den ha­ve me­re fo­kus på gen­nem­fø­rel­se – på bå­de over­gan­ge mel­lem sko­le- og prak­tik­pe­ri­o­der og på kva­li­te­ten i er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne – her­un­der fa­ci­li­te­ter og bygninger.

”Fa­ci­li­te­ter, værk­ste­der, ma­ski­ner mv. hand­ler og­så om re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se, og det vil vi ha­ve me­re fo­kus på fremad­ret­tet. Ud­dan­ner du dig i dag til au­to­me­ka­ni­ker, vil du og­så kom­me til at ro­de med el­bi­ler, og så dur det ik­ke, at sko­ler­ne kun er ind­ret­tet til at skif­te gam­mel­dags kar­bu­ra­to­rer. Så vi vil kig­ge me­re på fa­ci­li­te­ter, kva­li­tet og me­string,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Spild af penge

Rap­por­tens an­be­fa­ling om at gø­re brug af en me­re må­l­ret­tet til­gang – til­pas­set spe­ci­fik­ke må­l­grup­per og spe­ci­fik­ke er­hvervs­skoleud­dan­nel­ser – har Tiet­gen­fon­den og­så tænkt sig at lyt­te efter.

”Fremad­ret­tet vil vi prø­ve at kon­cen­tre­re os om at bry­de pro­jek­ter læn­ge­re ned – på den en­kel­te sko­le og den en­kel­te ud­dan­nel­se,” for­kla­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

En an­be­fa­ling, som Tiet­gen­fon­den ik­ke har tænkt sig at føl­ge, er an­be­fa­lin­gen om i hø­je­re grad at må­le kort­sig­te­de som lang­sig­te­de ef­fek­ter af ind­sat­ser­ne og an­ven­de me­re sy­ste­ma­ti­ske me­to­der, som og­så vil gø­re det nem­me­re at sam­men­lig­ne på tværs af indsatser.

Vi må­ler ik­ke no­get. Det gør dem, der la­ver pro­jek­tet. For det at træk­ke me­ta­op­lys­nin­ger på tværs kom­mer hur­tigt i fa­re for at bli­ve en le­gi­ti­me­rings­ø­vel­se for dem, der har delt pen­ge ud

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – adm. di­rek­tør, Tietgenfonden

”Vi må­ler ik­ke no­get. Det gør dem, der la­ver pro­jek­tet. For det at træk­ke me­ta­op­lys­nin­ger på tværs kom­mer hur­tigt i fa­re for at bli­ve en le­gi­ti­me­rings­ø­vel­se for dem, der har delt pen­ge ud . I vo­res op­tik er det fuld­stæn­dig spild af pen­ge. Vo­res er­fa­ring er, at det er langt bed­re, hvis del­ta­ger­ne i pro­jek­tet selv får ejer­skab af ef­fekt og effektmåling.”

80 procent af uddelingsramme

Tiet­gen­fon­den har si­den 2017 haft fo­kus på at frem­me at­trak­tions­vær­di­en af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser – og i pe­ri­o­den 2020-2022 har de sat­set på to ben: Dels at sti­mu­le­re in­ter­es­sen for og øge kend­ska­bet til er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne hos un­ge, der for­la­der 9. el­ler 10. klas­se og skal væl­ge en ud­dan­nel­se. Dels at styr­ke den fag­li­ge stolt­hed og gen­ska­be respek­ten for det go­de hånd­værk i den bre­de be­folk­ning og for ele­ver på er­hvervs­sko­ler samt forældre.

”Si­den 2017 er 80 pro­cent af vo­res sam­le­de ud­de­lings­ram­me gå­et til at støt­te at­trak­tions­vær­di­en af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser – her­af er 60 pro­cent gå­et til re­k­rut­te­ring,” for­tæl­ler Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Tiet­gen­fon­dens ud­de­lings­ram­me svin­ger lidt. I 2016 var den på 14 mil­li­o­ner, i 2021 kun 8 mil­li­o­ner på grund af cor­o­na-pan­de­mi­en, men for in­de­væ­ren­de år bli­ver den på 24 mil­li­o­ner kro­ner – her­af 80 pro­cent til erhvervsskoleområdet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer