Jasmina Pless indtræder i Niels Brock Fondens bestyrelse

Chef for iværksætterpolitik i Dansk Erhverv, Jasmina Pless, indtræder i Niels Brock Fondens Bestyrelse.

Be­sty­rel­sen i Ni­els Bro­ck Fon­den: Fra ven­stre: for­mand Fre­de­rik Kort­bæk, be­sty­rel­ses­med­lem Jas­mi­na Pless, og be­sty­rel­ses­med­lem Ole Wiberg.

Dansk Er­hvervs chef for iværk­sæt­ter­po­li­tik, Jas­mi­na Pless er ud­pe­get til nyt be­sty­rel­ses­med i Ni­els Bro­ck Fonden.

Det op­ly­ser Dansk Er­hverv i en pressemeddelelse.

Hun bli­ver budt vel­kom­men af fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Fre­de­rik Kortbæk.

”Jas­mi­na Pless vil med sin er­hvervs­mæs­si­ge bag­grund og per­son­li­ge indstil­ling uden tvivl til­fø­re fon­den de kva­li­fi­ka­tio­ner, som er nød­ven­di­ge for at Ni­els Bro­ck Fon­dens for­mål, stra­te­gi og øko­no­mi­ske stil­ling fremad­ret­tet kan sik­res. Det er des­u­den en sær­lig glæ­de for mig, at re­la­tio­ner­ne mel­lem Dansk Er­hverv og Ni­els Bro­ck med ud­næv­nel­sen yder­li­ge­re ma­ni­feste­res”, si­ger Fre­de­rik Kort­bæk i pressemeddelelsen.

”Det er en for­nø­jel­se at bli­ve en del af Ni­els Bro­ck Fon­dens Be­sty­rel­se. Un­ge stu­de­ren­de i Dan­mark skal ha­ve de bed­ste mu­lig­he­der for at dyg­tig­gø­re sig ved for ek­sem­pel ud­lands­op­hold, der kan bi­dra­ge med at hen­te ny vi­den hjem til dansk er­hvervs­liv. Jeg glæ­der mig til at kom­me i gang med be­sty­rel­ses­ar­bej­det, hvor jeg for­ven­ter at væ­re med til at løf­te fon­dens di­gi­ta­li­se­ring og kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi,” ud­ta­ler Jas­mi­na Pless.

Ni­els Bro­ck fon­den blev stif­tet i 2016 i en sam­men­læg­ning af Ei­nar Wils­levs Fond (1986) og For­e­nin­gen Ni­els Bro­cks Fond (1944).

Fon­den yder støt­te til nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re ele­ver fra Ni­els Bro­cks handelsgymnasium.

Ni­els Bro­ck Fon­den har sam­men med Dansk Er­hverv des­u­den indstif­tet Dansk Er­hvervs ta­lent­pris på 25.000 kr., der hvert år gi­ves til en Ni­els Bro­ck stu­di­e­grup­pe på hvert af de fem Ni­els Bro­ck gymnasier.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer