Klima-opsang til fonde på nordisk fondskonference i København

150 repræsentanter fra danske, svenske, norske og finske fonde var samlet til konference i København for at diskutere ESG, verdensmål og fondenes rolle i at løse nogle af tidens store udfordringer.

Selv­om de nor­di­ske lan­de har fø­rer­trøj­en, når det in­dek­se­res, hvor langt ver­dens lan­de er med at op­fyl­de FN's 17 ver­dens­mål, er der fort­sat lang vej igen, kon­sta­te­re­de tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl på Nor­disk Fond­s­kon­fe­ren­ce. (fo­to: Malt­he Ivarsson)

Sam­ti­dig med, at 35.000 men­ne­sker, her­i­blandt fle­re end 100 stats- og re­ge­rings­le­de­re, var sam­let til FN’s år­li­ge kli­ma­kon­fe­ren­ce, COP 27, i Sharm El Sheikh i Egyp­ten, stod kli­maud­for­drin­ger­ne og­så højt på agen­da­en un­der no­get køli­ge­re him­mel­strøg i Kø­ben­havn i tors­dags, den 10. november.

I BLOX var 150 re­præ­sen­tan­ter fra 62 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger fra Dan­mark, Sve­ri­ge, Nor­ge og Fin­land sam­let til Nor­disk Fond­s­kon­fe­ren­ce 2022 med fo­kus på ESG (En­viron­men­tal, So­ci­al, Gover­nan­ce) un­der over­skrif­ten ’Look Up – Look North’.

Og mens FN’s ge­ne­ral­se­kre­tær Antó­nio Gu­ter­res i den egyp­ti­ske ba­de­by i dra­ma­ti­ske ven­din­ger tal­te om, at men­ne­ske­he­den står på en ”hig­hway to cli­ma­te hell” og skal væl­ge mel­lem sam­ar­bej­de el­ler selv­mord, var re­to­rik­ken no­get me­re af­dæm­pet in­den­for i den Re­al­da­nia-fi­nan­si­e­re­de byg­ning i den dan­ske hovedstad.

Da­gens mest mar­kan­te og kon­kre­te op­for­drin­ger til de for­sam­le­de nor­di­ske fonds­re­præ­sen­tan­ter stod tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem og mil­jø­mi­ni­ster for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Kir­sten Bros­bøl for.

Ef­ter at ha­ve for­ladt po­li­tik har Kir­sten Bros­bøl star­tet den så­kald­te hand­le­tank 2030beyond, der har som mål at op­byg­ge et glo­balt net­værk af par­la­men­ta­ri­ke­re for at sik­re im­ple­men­te­ring af 2030-dagsordenen.

Halvvejs mod 2030 er sta­tus for FN’s 17 ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling, at det især står skralt til med kli­ma­mål­sæt­nin­ger­ne, for­tal­te Kir­sten Bros­bøl – blandt an­det på grund af det til­ba­ge­skridt, som først cor­ona­kri­sen og si­den­hen kri­gen i Ukrai­ne har medført.

Og selv­om de nor­di­ske lan­de kan bryste sig med fø­rer­trøj­en, når det in­dek­se­res, hvor langt ver­dens lan­de er med ar­bej­det for at op­fyl­de ver­dens­må­le­ne, er der fort­sat lang vej igen, kon­sta­te­re­de Kir­sten Brosbøl.

Hun op­for­dre­de der­for fon­de­ne til at på­ta­ge sig et end­nu stør­re an­svar, end de al­le­re­de gør, in­den for tre så­kald­te ’action are­nas’: Det hand­ler dels om at få styr på, hvad der kan gø­res in­ter­nt i fon­de­ne. Det hand­ler om fon­de­nes in­ve­ste­rings­po­li­tik. Og det hand­ler om at tæn­ke bæ­re­dyg­tig­hed ind i filantropien.

Nedbryd silotænkning

Iføl­ge Kir­sten Bros­bøl er der mu­lig­hed for at gø­re en stør­re for­skel, hvis fon­de­ne ned­bry­der si­lo­tænk­nin­gen og tæn­ker me­re holistisk.
”Min er­fa­ring er, at man­ge fon­de fin­der det ud­for­dren­de at få den ho­li­sti­ske tænk­ning ind i ar­bej­det med ESG,” sag­de Kir­sten Brosbøl.

Sam­ti­dig me­ner hun, at fon­de­ne kan få stor be­tyd­ning som bro­byg­ger og fa­ci­li­ta­tor af sam­ar­bej­der mel­lem for­skel­li­ge sta­ke­hol­de­re, der som ud­gangs­punkt har van­ske­ligt ved at fin­de sam­men, for ek­sem­pel fra den po­li­ti­ske verden.

”Min er­fa­ring fra man­ge år i den po­li­ti­ske are­na er, at po­li­ti­ker­ne har brug for in­put, så hold jer ik­ke til­ba­ge fra pro­jek­ter og be­stræ­bel­ser, der in­vol­ve­rer det po­li­ti­ske ni­veau,” op­for­dre­de Kir­sten Bros­bøl og min­de­de i den for­bin­del­se om at se bort fra tra­di­tio­nel­le par­tipo­li­ti­ske skel.

Hold jer ik­ke til­ba­ge fra pro­jek­ter og be­stræ­bel­ser, der in­vol­ve­rer det po­li­ti­ske niveau

Kir­sten Bros­bøl – CEO, 2030beyond

Part­ner­ska­ber er iføl­ge Kir­sten Bros­bøl en an­den væ­sent­lig nøg­le til succes.

”I skal ind­gå nye part­ner­ska­ber – for ek­sem­pel og­så med folk, I ik­ke har talt med før,” lød op­san­gen fra den tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster til de nor­di­ske fondsrepræsentanter.

Stærkt internationalt netværk

Net­op bol­den med part­ner­ska­ber blev se­ne­re på da­gen gre­bet af ar­ran­ge­men­tets fa­ci­li­ta­tor, jour­na­li­sten Met­te Wal­sted Ve­ster­gaard, som spurg­te tre del­ta­ge­re i en pa­nel­de­bat, hvor­dan de gri­ber part­ner­sk­ab­stan­ke­gan­gen an.

Di­rek­tør Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen fra den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion, som ved stif­tel­sen i 2014 blev lo­vet én mil­li­ard kro­ner af Vil­lum Fon­den og ef­ter­kom­me­re af Vil­lum Kann Ras­mus­sen til at ud­de­le over en 10-årig pe­ri­o­de, un­der­stre­ge­de, at fon­den al­le­re­de har et me­get stærkt in­ter­na­tio­nalt netværk.

Di­rek­tør Bir­git­ta Fors­ström fra den fin­ske fond Stif­tel­sen Bri­ta Ma­ria Ren­lunds Min­ne, som år­ligt ud­de­ler 11-12 mil­li­o­ner Eu­ro til pro­jek­ter må­l­ret­tet børn og un­ge, for­tal­te, at fon­den især sam­ar­bej­der med an­dre fin­ske fonde.

Og di­rek­tør Ul­la Tuo­mar­la fra en an­den finsk fond, Ko­ne Fo­un­da­tion, der sid­ste år ud­del­te 49 mil­li­o­ner Eu­ro til aka­de­misk forsk­ning og kunst, fastslog, at hen­des håb var, at net­op del­ta­gel­se på et ar­ran­ge­ment som den nor­di­ske fond­s­kon­fe­ren­ce vil­le kun­ne med­fø­re ide­er til nye partnerskaber.

I en in­ter­na­tio­nal kon­tekst kun­ne Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen op­ly­se, at ud af den sam­le­de glo­ba­le filan­tro­pi, er det fort­sat un­der to pro­cent, som bli­ver gi­vet til klimaindsatser.

”Men vi nær­mer os de to pro­cent,” sag­de den dan­ske klimafondsdirektør.

De tre pa­nel­del­ta­ge­re sva­re­de og­så på, hvad der p.t. står øverst på agen­da­en i re­la­tion til ESG, ver­dens­mål og klimakrise.

Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen gav ud­tryk for, at der i ly­set af den ac­ce­le­re­ren­de, ne­ga­ti­ve ud­vik­ling i for­hold til de for­ven­te­de tem­pe­ra­turstig­nin­ger er be­hov for et helt nyt mind­set, og der­for skal fon­dens stra­te­gi kig­ges ef­ter i søm­me­ne og revideres.

Ul­la Tuo­mar­la op­ly­ste, at Ko­ne Fo­un­da­tion vil ud­ar­bej­de et så­kaldt ’car­bon bud­get’, mens Bir­git­ta Fors­ström gav ud­tryk for, at in­di­ka­to­rer­ne for, hvor­dan man op­når mest im­pact, er ”et godt sted at starte”.

Den nor­di­ske fond­s­kon­fe­ren­ce var ar­ran­ge­ret af Tryg­fon­den, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Bi­ku­ben­fon­den, Re­al­da­nia, Nor­dea-fon­den og Ve­lux Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer