Tietgenfonden nyt medlem af videnscenter

Den almene fond Tietgenfonden er netop blevet optaget som medlem nummer 53 af fondsforeningen Fondenes Videnscenter.

Flisemurer ved det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, DM i Skills, som Nordea Bank-fonden i 2016 støttede med 1,5 mio. kr. (foto: Per Daugaard/SkillsDenmark)
Tiet­gen­fon­den har fo­kus på at støt­te er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og er­hvervs­liv i Dan­mark. Bil­le­det er fra dan­marks­mester­ska­bet for un­ge fra er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, DM i Skills, som fon­den un­der det da­væ­ren­de navn Nor­dea Bank-fon­den støt­te­de i 2016. (fo­to: Per Daugaard/SkillsDenmark)

Kun et par må­ne­der ef­ter, at Sy­nop­tik-Fon­den og Eb­be­fos Fon­den beg­ge meld­te sig un­der fa­ner­ne hos Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, kan fonds­for­e­nin­gen nu by­de end­nu et nyt med­lem velkommen.

Der er ta­le om den al­me­ne fond Tiet­gen­fon­den, som ind­til ef­ter­å­ret 2021 hed Nor­dea Bank-fon­den.

Tiet­gen­fon­den er med­lem num­mer 53 af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og er ble­vet meldt ind pr. 1. oktober.

”Tiet­gen­fon­den har fo­kus på at støt­te er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og er­hvervs­liv. Med med­lem­ska­bet får vi en god plat­form for lø­ben­de er­fa­rings­ud­veks­ling med an­dre fon­de, som og­så ar­bej­der for frem­me af dansk er­hvervs­liv. Det kan væ­re gen­nem net­værk, rap­por­ter el­ler di­ver­se ar­ran­ge­men­ter,” si­ger Ti­ne Wi­ck­ers, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i så­vel Tiet­gen­fon­den som sto­re­søste­ren Nordea-fonden.

Med med­lem­ska­bet får vi en god plat­form for lø­ben­de er­fa­rings­ud­veks­ling med an­dre fon­de, som og­så ar­bej­der for frem­me af dansk erhvervsliv

Ti­ne Wi­ck­ers – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, Tietgenfonden

Tiet­gen­fon­den ud­de­ler cir­ka 20 mil­li­o­ner kro­ner om året til al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter, der frem­mer vir­ke­lyst og vækst.

Fon­den blev stif­tet i 1957 af Pri­vat­ban­ken i Kjø­ben­havn i an­led­ning af ban­kens 100-års ju­bilæum. Si­den har den ud­delt cir­ka to mil­li­ar­der kro­ner til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål i Dan­mark. Fon­den stod blandt an­det bag op­fø­rel­sen af Tiet­gen­kol­le­gi­et i Ørestad.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer