Handicapfyrtårn og patentstøtteordning får fondspenge

Elsass Fonden hædrer iværksætteren Jacob Nossell med Danmarks største handicappris, Helene Elsass Prisen, mens Novo Nordisk Fonden støtter en ny patentstøtteordning fra Erhvervsministeriet, der giver små virksomheder økonomisk tilskud til udgifter relateret til patentansøgninger.

En glad mod­ta­ger af He­le­ne El­sass Pri­sen Ja­cob Nos­sell om­gi­vet af sid­ste års prisvin­der, dig­te­ren Ca­s­par Eric, og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Pe­ter Lin­de­gaard. (fo­to: El­sass Fonden)

Han­di­cap­fyrtårn, ko­mi­ker, iværk­sæt­ter og far.

Det er nog­le af de be­teg­nel­ser, der kan hæf­tes på Ja­cob Nos­sell – og nu kan han og­så kal­de sig pris­mod­ta­ger. El­sass Fon­den har nem­lig net­op hædret Ja­cob Nos­sell, der har ce­re­bral pa­re­se, med lan­dets stør­ste han­di­cap­pris, He­le­ne El­sass Pri­sen 2023 på 150.000 kroner.

”Ja­cob Nos­sell har gjort alt for at mod­be­vi­se al­le, der tviv­le­de på ham. Det har han gjort som ko­mi­ker, sku­e­spil­ler, iværk­sæt­ter og se­ne­st som far til to små børn. Det er den­ne livslan­ge kamp for at fin­de es­sen­sen i li­vet – og hjæl­pe an­dre med det – som han nu bli­ver hædret for med He­le­ne El­sass Pri­sen,” si­ger El­sass Fon­dens for­mand Ni­ck El­sass i en pressemeddelelse.

Det er El­sass Fon­den og CP Dan­mark, der står bag pri­sen, som blev over­rakt af or­ga­ni­sa­tio­ner­nes pro­tek­tor H.K.H. Prin­ses­se Benedikte.

Pri­sen ud­de­les én gang om året til en per­son el­ler en in­sti­tu­tion, der har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med ce­re­bral parese.

Fondsstøtte til patentstøtteordning

På rund­t­u­ren blandt fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uge ta­ger vi et or­dent­ligt ind­holds­mæs­sigt spring til No­vo Nor­disk Fon­den, som med en be­vil­ling på fem mil­li­o­ner kro­ner støt­ter en ny pa­tent­s­tøt­te­o­rd­ning, der gi­ver iværk­sæt­te­re og små virk­som­he­der øko­no­misk til­skud til ud­gif­ter re­la­te­ret til patentansøgninger.

Be­lø­bet skal bi­dra­ge til, at fle­re iværk­sæt­te­re og små virk­som­he­der kan få pa­ten­te­ret in­nova­tiv tek­no­lo­gi, så de sik­rer sig ene­ret til eg­ne in­nova­tio­ner og ide­er, der of­te er res­sour­ce­tungt at udvikle.

”Dan­mark skal væ­re det bed­ste land for iværk­sæt­te­ri og kon­kur­ren­ce­dyg­tigt er­hvervs­liv. Og det kræ­ver blandt an­det, at dan­ske virk­som­he­der får mest mu­ligt ud af de­res in­nova­ti­ve ide­er gen­nem pa­ten­ter. Man skal sim­pelt­hen ha­ve ret­ten til ens eg­ne ide­er. Der­for er det rig­tig godt, at vi med No­vo Nor­disk Fon­dens støt­te kan sik­re, at end­nu fle­re dan­ske virk­som­he­der og iværk­sæt­te­re får be­skyt­tet de­res ret­mæs­si­ge ide­er,” si­ger er­hvervs­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (Soc.dem.) i en pres­se­med­del­el­se fra Pa­tent- og varemærkestyrelsen.

Dan­mark skal væ­re det bed­ste land for iværk­sæt­te­ri og kon­kur­ren­ce­dyg­tigt erhvervsliv

Mor­ten Bødskov – Er­hvervs­mi­ni­ster (Soc.dem.)

Med ord­nin­gen, som Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et står bag, kan virk­som­he­der få op til 75.000 kro­ner i støtte.

”I Dan­mark le­ver vi af in­nova­tion og go­de ide­er, men vi op­le­ver et glo­balt pres på vo­res kon­kur­ren­ce­ev­ne. Der­for er vi gla­de for at in­ve­ste­re me­re i in­nova­tio­nen i Dan­mark og i virk­som­he­ders frem­ti­di­ge mu­lig­he­der for at ud­bre­de de­res tek­no­lo­gi – navn­lig in­den for li­fe sci­en­ce og gre­en tech til gavn for pa­tien­ter og for kli­ma­et,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

Pa­tent­vou­cher­ord­nin­gen ad­mi­ni­stre­res af Er­hvervs­hus Nordjylland.

Penge til etablering af park i Aabenraa

Vi fort­sæt­ter til Aa­ben­raa, hvor by­rå­det i de­cem­ber sid­ste år vedt­og en hel­heds­plan for ud­vik­ling af Rø­de­kro by­mid­te. Og som før­ste pro­jekt fra hel­heds­pla­nen etab­le­res nu en park kal­det Hær­vejs­par­ken fi­nan­si­e­ret med 936.000 kro­ner fra Nor­dea-fon­den og sup­ple­ren­de mid­ler fra ud­vik­lings­pulj­en i Rø­de­kro Kommune.

An­læg­get af par­ken for­ven­tes på­be­gyndt i sen­som­me­ren i år, og mål­sæt­nin­gen er, at den står fær­dig in­den året er slut.

”Med en en­ga­ge­ret ar­bejds­grup­pe i spid­sen kan vi nu for al­vor kom­me i gang med ar­bej­det i hel­heds­pla­nen. Jeg glæ­der mig me­get til, at par­ken står fær­dig, og at bor­ge­re og gæ­ster i Rø­de­kro kan få end­nu me­re ud af by­en. Jeg er des­u­den glad for, at Nor­dea-fon­den har set med po­si­ti­ve øj­ne på vo­res pro­jekt, som kom­mer til at rum­me en lang ræk­ke bæ­re­dyg­ti­ge til­tag, her­un­der fo­kus på fl­ora, fau­na og bi­o­di­ver­si­tet,” si­ger Dor­te Soll, der er for­mand for plan- og tek­ni­k­ud­val­get, i en pres­se­med­del­el­se fra Aa­ben­raa Kommune.

Iføl­ge Hel­le Lau­sten, som er for­mand for ud­vik­lings­rå­det i Rø­de­kro, gør fonds­mid­ler­ne, at der kan kom­me fle­re de­tal­jer med i pro­jek­tet og at par­ken kan bli­ve lidt stør­re end først planlagt.

”Det gi­ver he­le by­en et løft, og jeg er vildt glad for, at vi kan ef­ter­le­ve den ef­ter­spørgsel, vi har få­et fra fle­re af by­ens bor­ge­re, der har ment, at der snart skul­le gø­res no­get ved by­mid­ten,” si­ger Hel­le Lausten.

Støtte til grønne og blå åndehuller

Nor­dea-fon­den står og­så bag ud­de­lin­gen af 29 mil­li­o­ner kro­ner til grøn­ne og blå ån­de­hul­ler i by­er lan­det over. Det sker gen­nem fon­dens ’Her gror vi’-pulje.

Pulj­en er sø­sat for at støt­te blå og grøn­ne bor­ger­drev­ne ini­ti­a­ti­ver, som får bå­de by­na­tu­ren til at gro og fæl­les­ska­ber­ne til at vokse.

Dan­mark er fyldt med bå­de fri­vil­li­ge ildsjæ­le og pro­fes­sio­nel­le ak­tø­rer, der vir­ke­lig læg­ger sig i se­len for at frem­me fæl­les­ska­bet, bæ­re­dyg­tig­he­den og det go­de liv i byerne

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

45 for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner får del i de 29 mil­li­o­ner kro­ner i pul­jens før­ste ud­de­lings­run­de, og dem er der nu sat navn på. Man­ge af de støt­te­de pro­jek­ter er min­dre an­lægs- og fa­ci­li­tets­pro­jek­ter, som om­dan­ner as­fal­te­re­de om­rå­der og uud­nyt­te­de græs­a­re­a­ler til grøn­ne ån­de­hul­ler og sam­lings­ste­der i by­er­ne. Sam­ti­dig mu­lig­gør pro­jek­ter­ne og­så en bred vif­te af uden­dørs ak­ti­vi­te­ter og op­le­vel­ser i bynaturen.

”Jeg er enormt be­gej­stret over den idérig­dom og det en­ga­ge­ment, de støt­te­de pro­jek­ter er ud­tryk for. Dan­mark er fyldt med bå­de fri­vil­li­ge ildsjæ­le og pro­fes­sio­nel­le ak­tø­rer, der vir­ke­lig læg­ger sig i se­len for at frem­me fæl­les­ska­bet, bæ­re­dyg­tig­he­den og det go­de liv i by­er­ne,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

De 45 pro­jek­ti­de­er kom­mer fra bå­de stør­re og min­dre by­er i he­le lan­det: Fra Ska­gen i Nord til Lysa­bild i syd – og fra Lim­fjor­den til Lil­le­bælt. 60 pro­cent af støt­te­mod­ta­ger­ne er for­e­nin­ger, mens 26 pro­cent er fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner så­som gym­na­si­er, lo­ka­le mil­jø­punk­ter, mu­se­er og højskoler.

Flere unge skal redde liv

Fle­re un­ge skal kun­ne gi­ve liv­red­den­de første­hjælp. Det er må­let med et nyt un­der­vis­nings­kon­cept fra Dansk Råd for Genop­liv­ning, som A.P. Møl­ler Fon­den net­op har be­slut­tet at støt­te med en be­vil­ling på 7,3 mil­li­o­ner kroner.

Pen­ge­ne skal bru­ges til at ud­vik­le un­der­vis­nings­for­løb- og ma­te­ri­a­ler, som kan støt­te læ­re­re i at un­der­vi­se ele­ver i 6.-8. klas­se i liv­red­den­de første­hjælp og i symp­to­mer­ne på stro­ke, det vil si­ge blod­prop og blød­ning i hjernen.

Un­der­vis­nings­for­lø­be­ne kan bru­ges i fag som na­tur- og tek­nik og bi­o­lo­gi el­ler i for­bin­del­se med tema­da­ge, skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på fon­dens hjemmeside.

Un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­ler, genop­liv­nings­duk­ker og hjer­testar­ter-træ­ne­re stil­les gra­tis til rå­dig­hed for ud­valg­te sko­ler. Kon­cep­tet bli­ver ud­vik­let i 2023 og ud­bre­des på sko­ler rundt om i lan­det fra sko­le­å­ret 2024/25.

Am­bi­tio­nen er, at 60.000 un­ge år­ligt får vi­den om, hvor­dan de kan træ­de til, hvis de er vid­ner til et hjer­te­stop el­ler stroke.

13 projekter får penge fra sparekassefond

Vi slut­ter i den lidt me­re be­sked­ne en­de rent øko­no­misk med nyhe­den om, at 13 for­skel­li­ge pro­jek­ter el­ler for­e­nin­ger er ble­vet til­go­de­set i en ud­de­ling fra Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond med i alt 234.000 kroner.

Lo­kal­me­di­et sn​.dk be­ret­ter, at spa­re­kas­se­fon­den hav­de 43 an­søg­nin­ger at tyg­ge sig igen­nem for­ud for årets før­ste ud­de­ling. Ved se­ne­ste ud­de­ling i novem­ber 2022 modt­og Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond kun 17 ansøgninger.

Hø­je­ste be­løb, der er ud­delt i den­ne om­gang, er iføl­ge sn​.dk 25.000 kro­ner, som blev til­delt to for­e­nin­ger: Møns Han­dels­stands­for­e­ning, der får støt­te til en sce­ne til brug un­der ju­bilæ­et for tirs­dags­mar­ke­der­ne, og Møns Svøm­me­klub, som får pen­ge til di­ver­se materialer.

Mind­ste be­vil­ling går til Møns Lø­be- og Mo­tions­klub, der nu har 4.000 kro­ner at kø­be mar­ke­rings­ud­styr for.

Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond de­ler pen­ge ud næ­ste gang i maj med an­søg­nings­frist den 1. maj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer