Direktørskifte i Life Fonden

Christine Antorini forlader direktørposten for at skifte karrierevej. Rektor Stefan Hermann tager over.

"At frem­me den al­me­ne na­tur­fag­li­ge dan­nel­se og in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi er ik­ke ale­ne et me­nings­fuldt for­mål, men og­så en by­den­de nød­ven­dig­hed i dag," si­ger kom­men­de fonds­di­rek­tør for Li­fe Fon­den Ste­fan Hermann.

Rek­tor for Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le Ste­fan Her­mann over­ta­ger stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Li­fe Fonden.

Han af­lø­ser fhv. bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Chri­sti­ne An­tor­i­ni, der har øn­sket at fra­træ­de for at for­ta­ge et karriereskift.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

”Jeg er bå­de tak­nem­me­lig og stolt over at ha­ve få­et mu­lig­he­den for at væ­re med til at byg­ge det­te ini­ti­a­tiv op i et til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med No­vo Nor­disk Fon­den og Li­fe Fon­dens be­sty­rel­se samt fon­dens ut­ro­ligt dyg­ti­ge og de­di­ke­re­de me­d­ar­bej­de­re. Det har væ­ret en vir­ke­lig svær be­slut­ning at stop­pe, men nu er Li­fe Fon­den kom­met rig­tig godt på vej, og der­for er det for mig er et godt tids­punkt til at skif­te til en ny kar­ri­e­re­vej. Jeg vil med stor glæ­de føl­ge fon­dens ar­bej­de i frem­ti­den,” ud­ta­ler Chri­sti­ne Antorini.

Be­sty­rel­sen i Li­fe Fon­den er ke­de af be­slut­nin­gen, si­ger for­mand Jes­per Fi­sker, der var de­par­te­ments­chef i mi­ni­ste­ri­et for børn og un­der­vis­ning i Chri­sti­ne An­tor­i­nis ministerperiode.

”Hun har gjort en im­po­ne­ren­de ind­sats for at brin­ge Li­fe til det sted, fon­den er i dag. Chri­sti­ne har væ­ret en dyg­tig og vi­sio­nær di­rek­tør for fon­den. Hun har væ­ret med til at op­byg­ge Li­fe-ini­ti­a­ti­vet og etab­le­re fon­den. Hun har le­det or­ga­ni­sa­tio­nen gen­nem en pe­ri­o­de med be­ty­de­lig vækst og suc­ces samt etab­le­ret man­ge vig­ti­ge sam­ar­bejds­re­la­tio­ner bl.a. med kom­mu­ner, ud­dan­nel­ses­mil­jø­er og virk­som­he­der. Be­sty­rel­sen vil ger­ne tak­ke Chri­sti­ne for hen­des im­po­ne­ren­de og en­ga­ge­re­de ind­sats og øn­sker hen­de alt det bed­ste i frem­ti­den,” ud­ta­ler han.

Ste­fan Her­mann af­lø­ser Chri­sti­ne An­tor­i­ni pr. 1. ok­to­ber 2023 og han ser frem til at stå spid­sen for fon­dens ar­bej­de med at styr­ke børn og un­ges vi­den og fa­sci­na­tion for naturvidenskab.

”Jeg glæ­der mig me­get til ar­bej­det i Li­fe Fon­den. At frem­me den al­me­ne na­tur­fag­li­ge dan­nel­se og in­ter­es­sen for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi er ik­ke ale­ne et me­nings­fuldt for­mål, men og­så en by­den­de nød­ven­dig­hed i dag,” ud­ta­ler han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer