Friluftspavilloner til børn og robotscanner på gigthospital

Nordea-fonden støtter nyt initiativ fra Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund, hvor der skal bygges friluftspavilloner til aktiviteter for børn og unge i fem danske byer. Fabrikant Mads Clausens Fond donerer penge til anskaffelse af en robotscanner på Dansk Gigthospital.

Med et pro­jekt kal­det ’Fril­uftspavil­lo­ner’ øn­sker Fril­ufts­rå­det og Dan­marks Idræts­for­bund at gi­ve fle­re børn og un­ge et ak­tivt ude­liv med go­de na­tu­ro­p­le­vel­ser. Pro­jek­tet er støt­tet med 8,4 mil­li­o­ner kro­ner fra Nordea-fonden.

Hvert tred­je barn i al­de­ren 2-15 år kom­mer kun ud i na­tu­ren én gang om ugen el­ler sjæld­ne­re, og to tred­je­de­le af bør­ne­ne har al­drig over­nat­tet i na­tu­ren el­ler byg­get en hu­le udenfor.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som ana­ly­se­in­sti­tut­tet You­G­ov har fo­re­ta­get for Fril­ufts­rå­det, og dis­se fak­ta er blandt år­sa­ger­ne til, at der nu er ble­vet sø­sat et nyt part­ner­skab mel­lem Fril­ufts­rå­det og Dan­marks Idræts­for­bund (DIF).

Part­ner­ska­bet øn­sker med et pro­jekt kal­det ’Fril­uftspavil­lo­ner’ at gi­ve fle­re børn og un­ge et ak­tivt ude­liv med go­de na­tu­ro­p­le­vel­ser. Med støt­te på 8,4 mil­li­o­ner kro­ner fra Nor­dea-fon­den vil de to or­ga­ni­sa­tio­ner over de kom­men­de fi­re år ud­vik­le, byg­ge og te­ste så­kald­te fril­uftspavil­lo­ner som ud­gangs­punkt for fril­uftsak­ti­vi­te­ter med børn og un­ge i fem by­er rundt om i landet.

”Vi ved, hvor stor en for­skel det gør for børn og un­ge, når de kom­mer ud og be­væ­ger sig i na­tu­ren. De bli­ver gla­de og sun­de, og sær­ligt det at ind­gå i fæl­les­ska­ber i na­tu­ren bi­dra­ger til øget triv­sel og vel­væ­re. Sam­ti­dig ved vi, at jo kor­te­re be­ne­ne er, jo kor­te­re skal og­så af­stan­de­ne væ­re. Der­for er vi gla­de for, at Nor­dea-fon­den vil hjæl­pe os med at brin­ge fril­ufts­op­le­vel­ser tæt­te­re på børn og un­ge,” si­ger Fril­ufts­rå­dets for­mand An­neso­fie Bjer­re i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Vi ved, hvor stor en for­skel det gør for børn og un­ge, når de kom­mer ud og be­væ­ger sig i naturen

An­neso­fie Bjer­re – For­mand, Friluftsrådet

Ud­de­lings­chef i Nor­dea-fon­den Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler un­der­stre­ger, at na­tu­ren har stor be­tyd­ning for bå­de den fy­si­ske og men­tale trivsel.

”Dag­lig brug af na­tu­ren fo­re­går of­te i de by­næ­re na­tu­r­om­rå­der, og her kan fril­uftspavil­lo­ner­ne bli­ve en mo­del og af­sæt for, at fle­re kom­mer ud i det fri,” si­ger Chri­sti­ne Paludan-Müller.

Robotscanner med stort potentiale

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te nye ud­de­lin­ger fra den dan­ske fonds­sek­tor fort­sæt­ter til Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond, som net­op har do­ne­ret en mil­li­on kro­ner til an­skaf­fel­se af den danskpro­du­ce­re­de ro­botscan­ner ’Art­hur’ til Dansk Gigthospital.

Iføl­ge pro­fes­sor Oli­ver Hen­dri­cks fra Dansk Gigt­ho­spi­tal har ro­bot­ten ”et enormt potentiale”.

”Den kan gø­re det mu­ligt at kon­trol­le­re syg­domsak­ti­vi­tet hos pa­tien­ter med led­degigt på en hur­tig, præ­cis og sik­ker må­de – uden brug af per­so­na­leres­sour­cer. Kon­trol­len er af­gø­ren­de for den en­kel­te pa­tient, for­di man ved tegn på opblus­sen af syg­dom­men med det sam­me kan gri­be ind med sup­ple­ren­de el­ler æn­dret be­hand­ling. På den må­de kan vi blandt an­det fore­byg­ge va­ri­ge ledska­der og ned­sat fy­sisk funk­tions­ev­ne samt re­du­ce­re ri­si­ko­en for til­stø­de­n­de hjer­te­kar­syg­dom­me,” si­ger Oli­ver Hen­dri­cks i en pres­se­med­del­el­se fra Gigtforeningen.

Do­na­tio­nen fra Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond er gi­vet un­der for­ud­sæt­ning af, at det lyk­kes Dansk Gigt­ho­spi­tal at rej­se yder­li­ge­re mid­ler til blandt an­det softwa­re og forsk­nings­per­so­na­le fra an­dre kilder.

Voldsramte kvinder får nyt hus på Bornholm

Be­bo­er­ne på kvin­de­kri­se­cen­te­ret på Born­holm er blandt de mest tru­e­de i lan­det og er of­te søgt mod Born­holm for at kom­me længst mu­ligt væk.

Nu får be­bo­er­ne et helt nyt hus, som er byg­get spe­ci­fikt til dem. Det mu­lig­gør en be­vil­ling på 36,5 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støttefond.

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond støt­ter op­fø­rel­sen af lan­dets før­ste ny­byg­ge­de kvin­de­kri­se­cen­ter, for­di pla­ce­rin­gen på Born­holm og det nye byg­ge­ri kan til­by­de stør­re tryg­hed for nog­le af lan­dets mest ud­sat­te kvin­der og børn, fast­slås det i en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjemmeside.

Kri­se­cen­tret får plads til seks fa­mi­li­er, og vil der­u­d­over be­stå af fæl­les­a­re­a­ler, en san­se­ha­ve samt be­hand­lings- og ad­mi­ni­stra­tions­om­rå­der. Byg­ge­ri­et for­ven­tes at stå klart in­den for få år, når den en­de­li­ge ud­form­ning af pro­jek­tet er på plads.

Ny fond støtter klimafokuseret medie

Vi slut­ter med nyhe­den om, at me­di­et Zet­land sam­men med den i 2022 stif­te­de er­hvervs­dri­ven­de fond Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion kø­ber sig ind i Fo­re­sight Me­dia Group.

Fo­re­sight er et dan­ske­jet en­gelsk­spro­get me­die, der blev etab­le­ret i 2016 og la­ver jour­na­li­stik og po­dcasts om den glo­ba­le ener­giomstil­ling. Fo­re­sight hen­ven­der sig især til be­slut­nings­ta­ge­re og ud­kom­mer med tre ugent­li­ge ar­tik­ler on­li­ne og to gan­ge om året med et printmagasin.

Det kli­ma­o­ri­en­te­re­de me­die vil med in­ve­ste­rin­gen fra Zet­land og Pla­ne­tary Re­spon­si­bi­li­ty Fo­un­da­tion op­ret­te en ny sek­tion med fo­kus på kli­ma og bi­o­di­ver­si­tet om­kring by­er og byg­nin­ger ba­se­ret på forsk­nings­ba­se­ret vi­den og løs­nin­ger, skri­ver fag­me­di­et Jour­na­li­sten med hen­vis­ning til en pres­se­med­del­el­se fra parterne.

”Vi har me­get til fæl­les med Fo­re­sight, blandt an­det er­ken­del­sen af, at uaf­hæn­gig og en­ga­ge­ret jour­na­li­stik kan væ­re med til at ska­be fæl­les vi­dens­de­ling og vig­tig frem­drift i den bæ­re­dyg­ti­ge ud­vik­ling,” si­ger di­rek­tør Tav Klit­gaard fra Zet­land iføl­ge Jour­na­li­sten i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer