Fondsmyndighed får ny konstitueret kontorchef

Souschef i Civilstyrelsens kontor for Fonde og Ejendomme, Jesper Kjerulf Christensen, bliver midlertidigt kontorchef, da kontorchef Birthe Jespersen i de næste ni måneder skal lede kontoret Proces og Retsinformation.

Jesper Kjerulf Christensen er konstitueret kontorchef i Civilstyrelsen i Viborg.
Jes­per Kjerulf Chri­sten­sen er kon­sti­tu­e­ret kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor i Viborg.

Ef­ter at ha­ve væ­ret sous­chef af fle­re for­skel­li­ge om­gan­ge i Ci­vilsty­rel­sens kon­tor for Fon­de og Ejen­dom­me er Jes­per Kjerulf Chri­sten­sen net­op til­t­rå­dt som kon­sti­tu­e­ret kontorchef.

Han over­ta­ger ro­ret fra Bir­t­he Jes­per­sen, der de næ­ste ni må­ne­der er ud­lånt som kon­tor­chef for Pro­ces og Ret­s­in­for­ma­tion, da den hid­ti­di­ge kon­tor­chef bli­ver kon­sti­tu­e­ret dom­mer i Ve­stre Landsret.

Det for­tæl­ler Bir­t­he Jespersen.

”Vi har la­vet en lil­le ro­ka­de i sty­rel­sen for at få det he­le til at gå op. Jeg pas­ser Pro­ces og Ret­s­in­for­ma­tion i min kol­le­gas fra­vær, og Jes­per, som har væ­ret sous­chef i fond­s­kon­to­ret og ken­der om­rå­det, træ­der til der,” for­tæl­ler Bir­t­he Jespersen.

Hun op­ly­ser sam­ti­dig, at Jes­per Kjerulf Chri­sten­sen over­ta­ger hen­des plads i Fonds­ud­val­get, da plad­sen føl­ger kontorchefen.

Ud­over del­ta­gel­sen i sel­ve fonds­ud­val­get, som er i gang med en stør­re re­vi­sion af fonds­lo­ven, er det og­så Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, der sam­men med Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment se­kre­ta­ri­ats­be­tje­ner det 16 mand sto­re eks­pert­ud­valg. Ef­ter pla­nen skal ud­val­get frem­sæt­te sin be­tænk­ning ved ud­gan­gen af 2023.

Ånden føres videre

Det er før­ste gang, at Jes­per Kjerulf Chri­sten­sen skal prø­ve kræf­ter med tit­len som kon­tor­chef, en op­ga­ve han med eg­ne ord ser frem til.

”Jeg vil for­sø­ge at dri­ve kon­to­ret på sam­me må­de, som Bir­t­he har gjort det. Jeg har ar­bej­det sam­men med Bir­t­he i al den tid, hun har væ­ret her, så jeg vil fø­re det vi­de­re i hen­des ånd,” si­ger Jes­per Kjerulf Christensen.

Han stif­te­de før­ste gang be­kendt­skab med fond­s­kon­to­ret i ja­nu­ar 2020, hvor han var sous­chef frem til som­me­ren 2021. Si­den da har han ad fle­re om­gan­ge vi­ka­ri­e­ret som sous­chef i an­dre af Ci­vilsty­rel­sens kontorer.

”Jeg har jo kend­skab til fon­de­ne, for jeg har væ­ret her før. Jeg ken­der godt rets­om­rå­det,” for­tæl­ler Jes­per Kjerulf Christensen.

Tre kontorchefer på syv år

Med Jes­per Kjerulf Chri­sten­sens til­træ­den som kon­sti­tu­e­ret kon­tor­chef for Fon­de og Ejen­dom­me, er Jes­per Kjerulf kon­to­rets tred­je chef, si­den Ci­vilsty­rel­sen flyt­te­de til Vi­borg i 2017.

Kan man mær­ke de her skift i organisationen?

”Hver kon­tor­chef har selv­føl­ge­lig sin egen må­de at gø­re tin­ge­ne på, men det ene skift skyld­tes jo ud­flyt­nin­gen. Det var ik­ke kun på chef­si­den, at der kom en ny. Der kom og­så rig­tig man­ge nye på me­d­ar­bej­der­si­den ved ud­fly­nin­gen,” for­tæl­ler Jes­per Kjerulf Chri­sten­sen. Hans kon­sti­tu­e­re­de stil­ling lø­ber de næ­ste ni måneder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer