Justitsministeren genstarter fondsudvalget

Fondsudvalget, der i 2021 fik til opgave at gennemføre en gennemgribende revision af fondsloven, har været sat på pause, siden folketingsvalget blev udskrevet sidste år. Justitsministeren har nu forlænget ekspertudvalgets afleveringsfrist.

Ju­stits­mi­ni­ster Pe­ter Hum­mel­gaard har i et brev den 21. fe­bru­ar til for­mand for fonds­ud­val­get pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen gi­vet grønt lys for at ud­val­get kan fort­sæt­te sit ar­bej­de med at fo­re­slå æn­drin­ger i fondsloven.

Ju­stits­mi­ni­ster Pe­ter Hum­mel­gaard har nu gen­star­tet det eks­pert­ud­valg, der skal re­vi­de­re reg­ler­ne for de al­me­ne fon­de og kom­me med for­slag til en ny fondslov.

Det frem­går af et brev, som mi­ni­ste­ren har sendt til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg samt til for­man­den for fonds­ud­val­get pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

Ud­val­get blev ned­sat un­der for­hen­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i ju­ni 2021, og iføl­ge kom­mis­so­ri­et var det me­nin­gen, at ud­val­get skul­le af­slut­te ar­bej­det og frem­sæt­te sin be­tænk­ning al­le­re­de ved ud­gan­gen af 2022.

Men på grund af fol­ke­tings­val­get blev ud­val­get ru­ti­ne­mæs­sigt sat på pau­se og har si­den måt­tet af­ven­te, at den nye re­ge­ring sag­de god for, at ud­val­get kan for­sæt­te ar­bej­det med at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven og sik­re bed­re kon­trol med de al­me­ne, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Med bre­vet til rets­ud­val­get og ud­valgs­for­man­den har ju­stits­mi­ni­ste­ren nu gi­vet grønt lys for at fort­sæt­te ar­bej­det, som han be­teg­ner som komplekst: 

”Ud­val­gets op­ga­ve om­fat­ter en gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­ven med hen­blik på at un­der­støt­te fon­de­nes ar­bej­de og ska­be den for­nød­ne kon­trol med om­rå­det. Fonds­om­rå­det er præ­get af stor kom­plek­si­tet, og det er der­for vig­tigt, at ud­val­get har for­nø­den tid til at be­hand­le den bre­de vif­te af te­ma­er, som kom­mis­so­ri­et in­de­hol­der,” skri­ver ju­stits­mi­ni­ste­ren i brevet. 

Ud­val­gets for­mand er glad for, at fonds­ud­val­get nu kan gen­op­ta­ge arbejdet.

”Det er ut­ro­ligt glæ­de­ligt, at mi­ni­ste­ren har valgt at gen­ned­sæt­te fonds­ud­val­get og fort­sæt­te vo­res ar­bej­de med at ud­ar­bej­de et ud­kast til en ny fonds­lov. Det er kor­rekt, at det fonds­ret­li­ge om­rå­de er gan­ske kom­plekst. Der er sam­ti­dig ta­le om en lov, der har stå­et re­la­tivt ube­rørt i næ­sten 40 år uden de sto­re æn­drin­ger,” si­ger pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

Ju­stits­mi­ni­ste­ren har der­for og­så be­slut­tet at gi­ve de 16 med­lem­mer af ud­val­get ar­bejds­ro og god tid til at fær­dig­gø­re opgaven: 

”På bag­grund af ar­bej­dets ka­rak­ter, kom­plek­si­tet og om­fang, samt at valg­ud­skri­vel­sen og den ef­ter­føl­gen­de re­ge­rings­dan­nel­se har med­ført af­lys­nin­ger af fle­re mø­der i ud­val­get, har jeg valgt at for­læn­ge fri­sten for ud­val­gets af­slut­ning af sit ar­bej­de til ud­gan­gen af 2023,” skri­ver ju­stits­mi­ni­ster Pe­ter Hum­mel­gaard i brevet. 

Læs me­re om fonds­ud­val­get og dets kom­mis­so­ri­um her.

Ar­tik­len er op­da­te­ret den 22. fe­bru­ar kl. 15:08 med en kom­men­tar fra pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer