Ugens uddelinger: Fondsmidler skal støtte intensivpatienter, ombygning af teater og sikre rent drikkevand i Manila

Den­ne uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen om­fat­ter støt­te fra No­vo Nor­disk Fon­den til et nyt forsk­nings­pro­jekt om in­ten­siv­pa­tien­ter, pen­ge fra Køb­mand Her­man Sal­ling Fond til en om­byg­ning af Ran­ders Te­a­ter og støt­te fra Po­ul Due Jen­sens Fond til et vand­fil­tre­rings­an­læg i et slum­kvar­ter i Fi­lip­pi­ner­nes ho­ved­stad Ma­nila.

Poul Due Jensens Fond, Baseco
Grund­fos i Fi­lip­pi­ner­ne etab­le­rer sam­men med den lo­ka­le non­pro­­fit-or­­ga­­ni­sa­tion As­sist Asia to sol­drev­ne vand­fil­tre­rings­an­læg i Ba­seco Com­po­und i Ma­nila. Po­ul Due Jen­sens Fond har støt­tet pro­jek­tet med en mil­li­on kro­ner (fo­to: Po­ul Due Jen­sens Fond).

Va­nen tro har dan­ske fon­de i ugens løb delt pen­ge ud til en ræk­ke vidt for­skel­li­ge pro­jek­ter, og her ret­ter vi lup­pen mod tre af dem.

Rund­t­u­ren star­ter hos No­vo Nor­disk Fon­den, som har be­slut­tet at gi­ve 7,5 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt forsk­nings­pro­gram om, hvor­dan man bedst støt­ter og be­hand­ler tid­li­ge­re in­ten­siv­pa­tien­ter i for­hold til at af­hjæl­pe kog­ni­ti­ve van­ske­lig­he­der. Det hand­ler bå­de om den tid, hvor pa­tien­ter­ne er ind­lagt, og om ti­den ef­ter ud­skri­vel­sen.

Pro­fes­sor Pia Drey­er, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet, står i spid­sen for forsk­nings­pro­jek­tet, hvor der sæt­tes fo­kus på pa­tien­ter­nes kog­ni­ti­ve for­an­drin­ger.

”Vi ved end­nu me­get lidt om pa­tien­ter­nes op­le­vel­se af de­res kog­ni­ti­ve van­ske­lig­he­der, hvor­når det er det bed­ste tids­punkt at in­ter­ve­ne­re samt hvil­ke in­ter­ven­tio­ner, der kan støt­te pa­tien­ter­nes kog­ni­ti­ve re­ha­bi­li­te­ring og det at ven­de til­ba­ge til li­vet ef­ter akut, kri­tisk syg­dom. Med den nye forsk­ning sig­ter vi mod at etab­le­re kog­ni­tiv re­ha­bi­li­te­ring for pa­tien­ter bå­de un­der de­res ind­læg­gel­se og ef­ter ud­skri­vel­sen til eget hjem,” for­kla­rer Pia Drey­er i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fon­den.

Forsk­nings­pro­jek­tet hed­der ‘ICU-Cog­Hab – The ICU Cog­ni­ti­ve Re­ha­bi­li­ta­tion Nur­sing Re­search Pro­gram­me’ og ud­fø­res på Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i sam­ar­bej­de med Sy­ge­hus Lil­le­bælt.

Støt­ten til pro­jek­tet sker gen­nem No­vo Nor­disk Fon­dens forsk­nings­pro­gram i sy­geple­je.

”Der er ta­le om yderst re­le­vant forsk­ning. I ly­set af, at be­hand­lin­gen af in­ten­siv­pa­tien­ter har æn­dret sig mar­kant de se­ne­ste år, er der be­hov for kli­nisk sy­geple­je­forsk­ning, der bå­de kort­læg­ger kon­se­kven­ser­ne af dis­se æn­drin­ger og kom­mer med løs­nin­ger og me­to­der, der kan af­hjæl­pe kog­ni­ti­ve van­ske­lig­he­der hos den­ne pa­tient­grup­pe, og som ind­dra­ger bå­de pa­tien­ter og på­rø­ren­de,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fon­den.

6,5 mio. kr. til ombygning af Randers Teater

Fra Aar­hus går tu­ren til Ran­ders, hvor en stor om­byg­ning af Ran­ders Te­a­ter nu kan bli­ve en re­a­li­tet. Det lig­ger fast, ef­ter at der er kom­met til­sagn fra Køb­mand Her­man Sal­lings Fond om en do­na­tion til om­byg­nings­pro­jek­tet på 6,5 mil­li­o­ner kro­ner.

Der­med er der i alt 16,7 mil­li­o­ner kro­ner at byg­ge for, skri­ver lo­ka­la­vi­sen Din Avis Ran­ders.

Det er fan­ta­stisk at op­le­ve, at der i den­ne tid er nog­le, der vil kun­sten og kul­tu­ren.

Pe­ter Westp­ha­el – di­rek­tør, Ran­ders Te­a­ter

Om­byg­nin­gen vil blandt an­det be­stå af en ny stor foy­er i to plan samt en om­fat­ten­de mo­der­ni­se­ring af te­a­trets stør­ste sal.

”Jeg er sim­pelt­hen så tak­nem­me­lig over for dem, der øn­sker at støt­te te­a­tret og nu er med til, at vi kan ind­fri nog­le fle­re af de kunst­ne­ri­ske vi­sio­ner, vi har – men og­så er med til, at vi får nog­le bed­re ram­mer for pu­bli­kum, der ger­ne skul­le ha­ve en god hel­heds­op­le­vel­se, når de kom­mer her. Det er fan­ta­stisk at op­le­ve, at der i den­ne tid er nog­le, der vil kun­sten og kul­tu­ren,” si­ger te­a­ter­di­rek­tør Pe­ter Westp­ha­el til Din By Ran­ders.

Om­byg­nin­gen for­ven­tes at star­te i ef­ter­å­ret 2021.

Rent vand til beboere i slumkvarter

På fle­re pla­ner ta­ger vi et stort spring fra Ran­ders til Ba­seco Com­po­und, der er et af de stør­ste og tæt­test be­fol­ke­de slum­kvar­te­rer i Fi­lip­pi­ner­nes ho­ved­stad Ma­nila. Her har Po­ul Due Jen­sens Fond via Grund­fos i Fi­lip­pi­ner­ne be­slut­tet at gø­re en ind­sats for at sik­re rent vand til de fle­re end 60.000 ind­byg­ge­re i Ba­seco Com­po­und.

Det over­be­la­ste­de sam­fund li­der un­der dår­lig sa­ni­tet og dår­lig ad­gang til rent drik­ke­vand, og covid-19-pan­­de­­mi­en har gjort ad­gan­gen til rent vand end­nu me­re på­kræ­vet.

Der­for etab­le­rer Grund­fos i Fi­lip­pi­ner­ne nu sam­men med en lo­kal non­pro­­fit-or­­ga­­ni­sa­tion to sol­drev­ne vand­fil­tre­rings­an­læg i Ba­seco Com­po­und. Sy­ste­mer­ne kan hjæl­pe med at le­ve­re op til 4.000 li­ter rent vand i ti­men og har en sam­let pro­duk­tions­ka­pa­ci­tet på 96.000 li­ter om da­gen, hvil­ket dag­ligt vil sik­re fle­re end 4.000 be­bo­e­re i slum­kvar­te­ret ad­gang til rent vand til drik­ke og hånd­vask.

Der er gi­vet et til­skud på 7,1 mil­li­o­ner fi­lip­pin­ske pe­so til pro­jek­tet, sva­ren­de til en mil­li­on dan­ske kro­ner.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…