Ugens uddelinger: Fondsmidler skal støtte intensivpatienter, ombygning af teater og sikre rent drikkevand i Manila

Denne uges udvalgte uddelinger fra fondsverdenen omfatter støtte fra Novo Nordisk Fonden til et nyt forskningsprojekt om intensivpatienter, penge fra Købmand Herman Salling Fond til en ombygning af Randers Teater og støtte fra Poul Due Jensens Fond til et vandfiltreringsanlæg i et slumkvarter i Filippinernes hovedstad Manila.

Poul Due Jensens Fond, Baseco
Grund­fos i Fi­lip­pi­ner­ne etab­le­rer sam­men med den lo­ka­le non­pro­fit-or­ga­ni­sa­tion As­sist Asia to sol­drev­ne vand­fil­tre­rings­an­læg i Ba­seco Com­po­und i Ma­nila. Po­ul Due Jen­sens Fond har støt­tet pro­jek­tet med en mil­li­on kro­ner (fo­to: Po­ul Due Jen­sens Fond).

Va­nen tro har dan­ske fon­de i ugens løb delt pen­ge ud til en ræk­ke vidt for­skel­li­ge pro­jek­ter, og her ret­ter vi lup­pen mod tre af dem.

Rund­t­u­ren star­ter hos No­vo Nor­disk Fon­den, som har be­slut­tet at gi­ve 7,5 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt forsk­nings­pro­gram om, hvor­dan man bedst støt­ter og be­hand­ler tid­li­ge­re in­ten­siv­pa­tien­ter i for­hold til at af­hjæl­pe kog­ni­ti­ve van­ske­lig­he­der. Det hand­ler bå­de om den tid, hvor pa­tien­ter­ne er ind­lagt, og om ti­den ef­ter udskrivelsen.

Pro­fes­sor Pia Drey­er, Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet, står i spid­sen for forsk­nings­pro­jek­tet, hvor der sæt­tes fo­kus på pa­tien­ter­nes kog­ni­ti­ve forandringer. 

”Vi ved end­nu me­get lidt om pa­tien­ter­nes op­le­vel­se af de­res kog­ni­ti­ve van­ske­lig­he­der, hvor­når det er det bed­ste tids­punkt at in­ter­ve­ne­re samt hvil­ke in­ter­ven­tio­ner, der kan støt­te pa­tien­ter­nes kog­ni­ti­ve re­ha­bi­li­te­ring og det at ven­de til­ba­ge til li­vet ef­ter akut, kri­tisk syg­dom. Med den nye forsk­ning sig­ter vi mod at etab­le­re kog­ni­tiv re­ha­bi­li­te­ring for pa­tien­ter bå­de un­der de­res ind­læg­gel­se og ef­ter ud­skri­vel­sen til eget hjem,” for­kla­rer Pia Drey­er i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden. 

Forsk­nings­pro­jek­tet hed­der ‘ICU-Cog­Hab – The ICU Cog­ni­ti­ve Re­ha­bi­li­ta­tion Nur­sing Re­search Pro­gram­me’ og ud­fø­res på Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i sam­ar­bej­de med Sy­ge­hus Lillebælt. 

Støt­ten til pro­jek­tet sker gen­nem No­vo Nor­disk Fon­dens forsk­nings­pro­gram i sygepleje. 

”Der er ta­le om yderst re­le­vant forsk­ning. I ly­set af, at be­hand­lin­gen af in­ten­siv­pa­tien­ter har æn­dret sig mar­kant de se­ne­ste år, er der be­hov for kli­nisk sy­geple­je­forsk­ning, der bå­de kort­læg­ger kon­se­kven­ser­ne af dis­se æn­drin­ger og kom­mer med løs­nin­ger og me­to­der, der kan af­hjæl­pe kog­ni­ti­ve van­ske­lig­he­der hos den­ne pa­tient­grup­pe, og som ind­dra­ger bå­de pa­tien­ter og på­rø­ren­de,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces, No­vo Nor­disk Fonden.

6,5 mio. kr. til ombygning af Randers Teater

Fra Aar­hus går tu­ren til Ran­ders, hvor en stor om­byg­ning af Ran­ders Te­a­ter nu kan bli­ve en re­a­li­tet. Det lig­ger fast, ef­ter at der er kom­met til­sagn fra Køb­mand Her­man Sal­lings Fond om en do­na­tion til om­byg­nings­pro­jek­tet på 6,5 mil­li­o­ner kroner.

Der­med er der i alt 16,7 mil­li­o­ner kro­ner at byg­ge for, skri­ver lo­ka­la­vi­sen Din Avis Randers.

Det er fan­ta­stisk at op­le­ve, at der i den­ne tid er nog­le, der vil kun­sten og kulturen.

Pe­ter Westp­ha­el – di­rek­tør, Ran­ders Teater

Om­byg­nin­gen vil blandt an­det be­stå af en ny stor foy­er i to plan samt en om­fat­ten­de mo­der­ni­se­ring af te­a­trets stør­ste sal.

”Jeg er sim­pelt­hen så tak­nem­me­lig over for dem, der øn­sker at støt­te te­a­tret og nu er med til, at vi kan ind­fri nog­le fle­re af de kunst­ne­ri­ske vi­sio­ner, vi har – men og­så er med til, at vi får nog­le bed­re ram­mer for pu­bli­kum, der ger­ne skul­le ha­ve en god hel­heds­op­le­vel­se, når de kom­mer her. Det er fan­ta­stisk at op­le­ve, at der i den­ne tid er nog­le, der vil kun­sten og kul­tu­ren,” si­ger te­a­ter­di­rek­tør Pe­ter Westp­ha­el til Din By Randers.

Om­byg­nin­gen for­ven­tes at star­te i ef­ter­å­ret 2021.

Rent vand til beboere i slumkvarter

På fle­re pla­ner ta­ger vi et stort spring fra Ran­ders til Ba­seco Com­po­und, der er et af de stør­ste og tæt­test be­fol­ke­de slum­kvar­te­rer i Fi­lip­pi­ner­nes ho­ved­stad Ma­nila. Her har Po­ul Due Jen­sens Fond via Grund­fos i Fi­lip­pi­ner­ne be­slut­tet at gø­re en ind­sats for at sik­re rent vand til de fle­re end 60.000 ind­byg­ge­re i Ba­seco Compound.

Det over­be­la­ste­de sam­fund li­der un­der dår­lig sa­ni­tet og dår­lig ad­gang til rent drik­ke­vand, og covid-19-pan­de­mi­en har gjort ad­gan­gen til rent vand end­nu me­re påkrævet.

Der­for etab­le­rer Grund­fos i Fi­lip­pi­ner­ne nu sam­men med en lo­kal non­pro­fit-or­ga­ni­sa­tion to sol­drev­ne vand­fil­tre­rings­an­læg i Ba­seco Com­po­und. Sy­ste­mer­ne kan hjæl­pe med at le­ve­re op til 4.000 li­ter rent vand i ti­men og har en sam­let pro­duk­tions­ka­pa­ci­tet på 96.000 li­ter om da­gen, hvil­ket dag­ligt vil sik­re fle­re end 4.000 be­bo­e­re i slum­kvar­te­ret ad­gang til rent vand til drik­ke og håndvask.

Der er gi­vet et til­skud på 7,1 mil­li­o­ner fi­lip­pin­ske pe­so til pro­jek­tet, sva­ren­de til en mil­li­on dan­ske kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer