Fondenes Videnscenter præsenterer ny viden om uddelende fonde

Vi­dens­cen­tret har gen­nem­trawlet det dan­ske fonds­mil­jø og kan nu do­ku­men­te­re de 100 mest ud­de­len­de fon­de gen­nem de se­ne­ste tre år. Men med knapt 10.000 fon­de i Dan­mark vil et fuld­stæn­digt over­blik kræ­ve et of­fent­ligt fonds­re­gi­ster, på­pe­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Rasmussen.

 
Bå­de Al­ba­ni Fon­den og Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den (nu Jut­lan­der Fon­den Ho­bro, red.) har de se­ne­ste tre år ud­delt ca. 6,5 mio. kr. i gen­nem­snit om året. 

Der­med er de to lo­kalt ar­bej­den­de fon­de pla­ce­ret som num­mer 100 og num­mer 99 på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye li­ste over lan­dets mest ud­de­len­de fon­de. I den an­den en­den af li­sten lig­ger No­vo Nor­disk Fon­den med år­li­ge ud­de­lin­ger på 4,9 mil­li­ar­der kroner. 

Vi­dens­cen­trets ana­ly­ti­ke­re har gen­nem­gå­et de se­ne­ste tre års regn­ska­ber fra me­re end 280 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. På den bag­grund kan de nu bi­dra­ge til at ka­ste lidt me­re lys over den dan­ske fonds­sek­tor, som på man­ge må­der har væ­ret mørklagt for of­fent­lig­he­den i tre årtier.

Si­den 1991 har der ik­ke ek­si­ste­ret et of­fent­ligt re­gi­ster over fon­de i Dan­mark, og der­for har den sam­le­de vi­den om fonds­sek­to­ren væ­ret som et pus­le­spil med 10.000 brik­ker spredt rundt i he­le børneværelset. 

I kom­bi­na­tion med at der i snart 30 år ik­ke har væ­ret et fonds­re­gi­ster, bli­ver det rig­tigt svært.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

”Be­græn­set vi­den kan fø­re til en op­le­vel­se af mang­len­de trans­pa­rens om­kring fon­de­nes ar­bej­de og rol­le i sam­fun­det. Sær­ligt for­di der er så ut­ro­ligt man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der har or­det fond til­knyt­tet sig. Og spæn­det er enormt li­ge fra en ka­pi­tal­fond, som er en fi­nan­si­el in­ve­stor, og helt over til ope­ra­ti­ve fon­de, som kan væ­re en bør­ne­ha­ve el­ler et lil­le for­lag. In­den­for loven om fon­de og vis­se for­e­nin­ger, der om­fat­ter en stor del af de dan­ske fon­de, blan­der man nog­le me­get for­skel­li­ge fondsor­ga­ni­sa­tio­ner, sel­ve­jen­de or­ga­ni­sa­tio­ner og an­dre sam­men. I kom­bi­na­tion med at der i snart 30 år ik­ke har væ­ret et fonds­re­gi­ster, bli­ver det rig­tigt svært,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Rasmussen. 

For få år si­den fik of­fent­lig­he­den fri ad­gang til regn­ska­ber for de 1.370 er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men de tu­sind­vis af al­me­ne fon­de har ik­ke pligt til at of­fent­lig­gø­re de­res regn­ska­ber, og hel­ler ik­ke fondsmyn­dig­he­den ind­sam­ler sy­ste­ma­tisk vi­den om de­res aktiviteter. 

Et skridt på vejen

Først for tre år si­den be­gynd­te Dan­marks Sta­ti­stik at esti­me­re det sam­le­de ud­de­lings­ni­veau fra fonds­sek­to­ren. Men hvem de er, og hvor me­get de hver især bi­dra­ger med til hvil­ke for­mål, fin­des der in­tet sam­let over­blik over.

”Hvis man ser bort fra de men­ne­sker, som til dag­lig ar­bej­der med fon­de, så ved dan­sker­ne ge­ne­relt ik­ke hvil­ke fon­de, der fin­des. Fak­tisk vi­ser en un­der­sø­gel­se fra sid­ste år, at kun de al­ler­fær­re­ste men­ne­sker kan næv­ne nav­net på én fond uden at få hjælp. Og når man så hol­der det op imod Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser, der vi­ser, at der ud­de­les for ca. 17 mia. kr. om året, hvoraf stør­ste­delen er al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, så kan man kon­sta­te­re, at der er et mis­match mel­lem den ef­fekt fon­de­ne har i sam­fun­det, og den vi­den be­folk­nin­gen har om fon­de­ne,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Elisa­beth Rasmussen. 

Den nye li­ste fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er der­for et for­søg på at sor­te­re og sam­men­sæt­te nog­le af de stør­ste og mest hånd­gri­be­li­ge brik­ker i et hjør­ne af puslespillet.

”Li­sten er et skridt på vej­en, men en af de sto­re hurd­les, der ude­står, er at fin­de ud af, hvor­dan man ad­skil­ler det, der er al­men­nyt­tigt fra det, der ik­ke er al­men­nyt­tigt. Det er jo en re­le­vant son­dring i de­bat­ten om­kring fon­de, og det er vi nu gå­et i sam­ar­bej­de med Dan­marks Sta­ti­stisk for at fin­de ud af, hvor­dan man kan gø­re det bedst mu­ligt,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen. 

Den mang­len­de ad­skil­lel­se af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra de ik­ke al­men­nyt­ti­ge be­ty­der, at man hver­ken i den nye li­ste el­ler i Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser kan se, hvor stor en del af den en­kel­te fonds ud­de­lin­ger, der even­tu­elt går til et fa­mi­lie­for­mål el­ler er­hvervs­mæs­si­ge formål. 

Viden efterspørges

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev etab­le­ret i de­cem­ber 2018 og ar­bej­der fort­sat på at ska­be me­re in­for­ma­tion til of­fent­lig­he­den. Og vi­dens­cen­tret mod­ta­ger lø­ben­de hen­ven­del­ser fra folk, som ef­ter­spør­ger me­re vi­den om fon­de­ne og sær­ligt om de­res ud­de­lin­ger. Et ty­pisk spørgs­mål går net­op på, hvem der er de 5 el­ler 10 stør­ste fon­de må­lt på uddelinger. 

Det be­ty­der no­get for an­sø­ger­mil­jø­et, og det be­ty­der fak­tisk og­så no­get for fon­de­ne selv.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

Og der­for glæ­der det Han­ne Ras­mus­sen, at Vi­dens­cen­tret nu kan gø­re li­sten med ud­de­lings­ni­veau­er­ne til­gæn­ge­lig for al­le på Vi­dens­cen­trets hjemmeside. 

”Det be­ty­der no­get ek­sem­pel­vis for jour­na­li­ster, som skal be­skri­ve et om­rå­de, at de kan få ad­gang til vi­den om, hvem er egent­lig de fem el­ler ti stør­ste fon­de, og hvor­dan det her om­rå­de ser ud rent struk­tu­relt. Det be­ty­der no­get for an­sø­ger­mil­jø­et, og det be­ty­der fak­tisk og­så no­get for fon­de­ne selv, som for ek­sem­pel skal læg­ge en re­le­vant stra­te­gi og vil fin­de ud af, hvor de selv er i fonds­u­ni­ver­set. Så det er en bred vif­te af in­ter­es­sen­ter om­kring fon­de­ne, som of­te ef­ter­spør­ger den­ne slags op­lys­nin­ger,” si­ger Han­ne Rasmussen.

Læs li­sten og den til­hø­re­ren­de me­to­de­be­skri­vel­se her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…