Fondenes Videnscenter præsenterer ny viden om uddelende fonde

Videnscentret har gennemtrawlet det danske fondsmiljø og kan nu dokumentere de 100 mest uddelende fonde gennem de seneste tre år. Men med knapt 10.000 fonde i Danmark vil et fuldstændigt overblik kræve et offentligt fondsregister, påpeger sekretariatschef Hanne Elisabeth Rasmussen.

 
Bå­de Al­ba­ni Fon­den og Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den (nu Jut­lan­der Fon­den Ho­bro, red.) har de se­ne­ste tre år ud­delt ca. 6,5 mio. kr. i gen­nem­snit om året. 

Der­med er de to lo­kalt ar­bej­den­de fon­de pla­ce­ret som num­mer 100 og num­mer 99 på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters nye li­ste over lan­dets mest ud­de­len­de fon­de. I den an­den en­den af li­sten lig­ger No­vo Nor­disk Fon­den med år­li­ge ud­de­lin­ger på 4,9 mil­li­ar­der kroner. 

Vi­dens­cen­trets ana­ly­ti­ke­re har gen­nem­gå­et de se­ne­ste tre års regn­ska­ber fra me­re end 280 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger. På den bag­grund kan de nu bi­dra­ge til at ka­ste lidt me­re lys over den dan­ske fonds­sek­tor, som på man­ge må­der har væ­ret mørklagt for of­fent­lig­he­den i tre årtier.

Si­den 1991 har der ik­ke ek­si­ste­ret et of­fent­ligt re­gi­ster over fon­de i Dan­mark, og der­for har den sam­le­de vi­den om fonds­sek­to­ren væ­ret som et pus­le­spil med 10.000 brik­ker spredt rundt i he­le børneværelset. 

I kom­bi­na­tion med at der i snart 30 år ik­ke har væ­ret et fonds­re­gi­ster, bli­ver det rig­tigt svært.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

”Be­græn­set vi­den kan fø­re til en op­le­vel­se af mang­len­de trans­pa­rens om­kring fon­de­nes ar­bej­de og rol­le i sam­fun­det. Sær­ligt for­di der er så ut­ro­ligt man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der har or­det fond til­knyt­tet sig. Og spæn­det er enormt li­ge fra en ka­pi­tal­fond, som er en fi­nan­si­el in­ve­stor, og helt over til ope­ra­ti­ve fon­de, som kan væ­re en bør­ne­ha­ve el­ler et lil­le for­lag. In­den­for loven om fon­de og vis­se for­e­nin­ger, der om­fat­ter en stor del af de dan­ske fon­de, blan­der man nog­le me­get for­skel­li­ge fondsor­ga­ni­sa­tio­ner, sel­ve­jen­de or­ga­ni­sa­tio­ner og an­dre sam­men. I kom­bi­na­tion med at der i snart 30 år ik­ke har væ­ret et fonds­re­gi­ster, bli­ver det rig­tigt svært,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Han­ne Elisa­beth Rasmussen. 

For få år si­den fik of­fent­lig­he­den fri ad­gang til regn­ska­ber for de 1.370 er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men de tu­sind­vis af al­me­ne fon­de har ik­ke pligt til at of­fent­lig­gø­re de­res regn­ska­ber, og hel­ler ik­ke fondsmyn­dig­he­den ind­sam­ler sy­ste­ma­tisk vi­den om de­res aktiviteter. 

Et skridt på vejen

Først for tre år si­den be­gynd­te Dan­marks Sta­ti­stik at esti­me­re det sam­le­de ud­de­lings­ni­veau fra fonds­sek­to­ren. Men hvem de er, og hvor me­get de hver især bi­dra­ger med til hvil­ke for­mål, fin­des der in­tet sam­let over­blik over.

”Hvis man ser bort fra de men­ne­sker, som til dag­lig ar­bej­der med fon­de, så ved dan­sker­ne ge­ne­relt ik­ke hvil­ke fon­de, der fin­des. Fak­tisk vi­ser en un­der­sø­gel­se fra sid­ste år, at kun de al­ler­fær­re­ste men­ne­sker kan næv­ne nav­net på én fond uden at få hjælp. Og når man så hol­der det op imod Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser, der vi­ser, at der ud­de­les for ca. 17 mia. kr. om året, hvoraf stør­ste­delen er al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, så kan man kon­sta­te­re, at der er et mis­match mel­lem den ef­fekt fon­de­ne har i sam­fun­det, og den vi­den be­folk­nin­gen har om fon­de­ne,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Han­ne Elisa­beth Rasmussen. 

Den nye li­ste fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er der­for et for­søg på at sor­te­re og sam­men­sæt­te nog­le af de stør­ste og mest hånd­gri­be­li­ge brik­ker i et hjør­ne af puslespillet.

”Li­sten er et skridt på vej­en, men en af de sto­re hurd­les, der ude­står, er at fin­de ud af, hvor­dan man ad­skil­ler det, der er al­men­nyt­tigt fra det, der ik­ke er al­men­nyt­tigt. Det er jo en re­le­vant son­dring i de­bat­ten om­kring fon­de, og det er vi nu gå­et i sam­ar­bej­de med Dan­marks Sta­ti­stisk for at fin­de ud af, hvor­dan man kan gø­re det bedst mu­ligt,” si­ger Han­ne Elisa­beth Rasmussen. 

Den mang­len­de ad­skil­lel­se af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra de ik­ke al­men­nyt­ti­ge be­ty­der, at man hver­ken i den nye li­ste el­ler i Dan­marks Sta­ti­stiks op­gø­rel­ser kan se, hvor stor en del af den en­kel­te fonds ud­de­lin­ger, der even­tu­elt går til et fa­mi­lie­for­mål el­ler er­hvervs­mæs­si­ge formål. 

Viden efterspørges

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev etab­le­ret i de­cem­ber 2018 og ar­bej­der fort­sat på at ska­be me­re in­for­ma­tion til of­fent­lig­he­den. Og vi­dens­cen­tret mod­ta­ger lø­ben­de hen­ven­del­ser fra folk, som ef­ter­spør­ger me­re vi­den om fon­de­ne og sær­ligt om de­res ud­de­lin­ger. Et ty­pisk spørgs­mål går net­op på, hvem der er de 5 el­ler 10 stør­ste fon­de må­lt på uddelinger. 

Det be­ty­der no­get for an­sø­ger­mil­jø­et, og det be­ty­der fak­tisk og­så no­get for fon­de­ne selv.

Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen – se­kre­ta­ri­ats­chef, Fon­de­nes Videnscenter

Og der­for glæ­der det Han­ne Ras­mus­sen, at Vi­dens­cen­tret nu kan gø­re li­sten med ud­de­lings­ni­veau­er­ne til­gæn­ge­lig for al­le på Vi­dens­cen­trets hjemmeside. 

”Det be­ty­der no­get ek­sem­pel­vis for jour­na­li­ster, som skal be­skri­ve et om­rå­de, at de kan få ad­gang til vi­den om, hvem er egent­lig de fem el­ler ti stør­ste fon­de, og hvor­dan det her om­rå­de ser ud rent struk­tu­relt. Det be­ty­der no­get for an­sø­ger­mil­jø­et, og det be­ty­der fak­tisk og­så no­get for fon­de­ne selv, som for ek­sem­pel skal læg­ge en re­le­vant stra­te­gi og vil fin­de ud af, hvor de selv er i fonds­u­ni­ver­set. Så det er en bred vif­te af in­ter­es­sen­ter om­kring fon­de­ne, som of­te ef­ter­spør­ger den­ne slags op­lys­nin­ger,” si­ger Han­ne Rasmussen.

Læs li­sten og den til­hø­re­ren­de me­to­de­be­skri­vel­se her.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer