Nye medlemmer til ledelsen i Planbørnefonden

An­ne Smith Pe­ter­sen er ud­nævnt til vi­ce­di­rek­tør per 1. sep­tem­ber, og fra nytår til­træ­der Mi­k­kel Haus­childt som øko­no­mi­di­rek­tør.

Anne Smith Petersen og Mikkel Hauschildt (foto: Planbørnefonden)
An­ne Smith Pe­ter­sen og Mi­k­kel Haus­childt (fo­to: Plan­bør­ne­fon­den)

Den øver­ste le­del­se er nu på plads i Plan­bør­ne­fon­den. I maj sat­te di­rek­tør Dort­he Pe­der­sen sig i di­rek­tør­sto­len, og nu har hun sat det hold, der skal teg­ne Plan­bør­ne­fon­dens ar­bej­de for at for­bed­re frem­ti­den for ver­dens børn med et sær­ligt fo­kus på pi­gers ret­tig­he­der.

Det skri­ver Plan­bør­ne­fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

An­ne Smith Pe­ter­sen blev ud­nævnt til vi­ce­di­rek­tør den 1. sep­tem­ber, og fra 1. ja­nu­ar skif­ter Mi­k­kel Haus­childt fra SOS Bør­ne­by­er­ne til en stil­ling i Plan­bør­ne­fon­den som øko­no­mi­di­rek­tør.

De sid­ste to år har An­ne Smith Pe­ter­sen væ­ret pro­­gram- og po­li­cy­di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den. Hun spil­le­de en vig­tig og cen­tral rol­le i fu­sio­nen mel­lem Plan Dan­mark og Bør­ne­fon­den, der trå­d­te i kraft i 2018. Før det var hun an­sat i Bør­ne­fon­den.

Den kom­men­de øko­no­mi­di­rek­tør Mi­k­kel Haus­childt har igen­nem de se­ne­ste fem år væ­ret an­sat hos SOS Bør­ne­by­er­ne i en lig­nen­de stil­ling. Her har han iføl­ge Plan­bør­ne­fon­den skabt flot­te re­sul­ta­ter, og der­for bli­ver han en vig­tig del af den nye le­del­se.

Dort­he Pe­ter­sen for­ven­ter nu, at frem­ti­dens le­del­ses­hold er sat i fon­den.

”Som di­rek­tør har det væ­ret dej­ligt at kom­me ind og mær­ke den ild, der bræn­der blandt me­d­ar­bej­der­ne i Plan­bør­ne­fon­den. Sam­ti­dig er det og­så na­tur­ligt, at det kan ska­be lidt ut­ryg­hed, når en ny di­rek­tør træ­der ind ad dø­ren. Der­for er det vig­tigt for mig at si­ge, at jeg nu an­ser os for at ha­ve hol­det på plads. Jeg er sik­ker på, vi har de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer, der skal sør­ge for, at Plan­bør­ne­fon­den vok­ser sig end­nu stør­re og stær­ke­re, så vi sam­men kan ska­be en bed­re frem­tid for flest mu­li­ge børn,” si­ger hun.

Net­op kam­pen for ver­dens ud­sat­te børn er en hjer­tesag for den kom­men­de øko­no­mi­di­rek­tør, Mi­k­kel Haus­childt, der har til­bragt en stor del af sin kar­ri­e­re i for­skel­li­ge ngo’er.

”Jeg glæ­der mig enormt me­get til at kom­me i gang med ar­bej­det og pu­ste end­nu me­re vind i sej­le­ne på den po­si­ti­ve ud­vik­ling, der er i gang hos Plan­bør­ne­fon­den,” for­tæl­ler Mi­k­kel Haus­childt om sit jobs­kif­te.

Mi­k­kel Haus­childt kom­mer og­så med in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, ef­ter han bl.a. har væ­ret ud­sta­tio­ne­ret i Si­er­ra Leo­ne og Tan­za­nia i sam­men­lagt seks år.

”Mi­k­kel Haus­childt til­fø­rer man­ge vær­di­ful­de kom­pe­ten­cer in­den for øko­no­mi, di­gi­ta­li­se­ring og ik­ke mindst di­gi­tal for­ret­nings­ud­vik­ling. Jeg er me­get glad for, at det er lyk­ke­des at sæt­te så stærkt et le­del­ses­team, der har så stor er­fa­ring og stær­ke re­sul­ta­ter bag sig. De kom­mer, sam­men med re­sten af le­del­sen og de stær­ke me­d­ar­bej­de­re, til at gø­re en kæm­pe for­skel i Plan­bør­ne­fon­dens ar­bej­de for at ska­be en bed­re frem­tid for børn i he­le ver­den. Og ik­ke mindst i kam­pen for at sik­re pi­gers ret­tig­he­der,” si­ger Dort­he Pe­ter­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…