Nye medlemmer til ledelsen i Planbørnefonden

Anne Smith Petersen er udnævnt til vicedirektør per 1. september, og fra nytår tiltræder Mikkel Hauschildt som økonomidirektør.

Anne Smith Petersen og Mikkel Hauschildt (foto: Planbørnefonden)
An­ne Smith Pe­ter­sen og Mi­k­kel Haus­childt (fo­to: Planbørnefonden)

Den øver­ste le­del­se er nu på plads i Plan­bør­ne­fon­den. I maj sat­te di­rek­tør Dort­he Pe­der­sen sig i di­rek­tør­sto­len, og nu har hun sat det hold, der skal teg­ne Plan­bør­ne­fon­dens ar­bej­de for at for­bed­re frem­ti­den for ver­dens børn med et sær­ligt fo­kus på pi­gers rettigheder.

Det skri­ver Plan­bør­ne­fon­den i en pressemeddelelse.

An­ne Smith Pe­ter­sen blev ud­nævnt til vi­ce­di­rek­tør den 1. sep­tem­ber, og fra 1. ja­nu­ar skif­ter Mi­k­kel Haus­childt fra SOS Bør­ne­by­er­ne til en stil­ling i Plan­bør­ne­fon­den som økonomidirektør.

De sid­ste to år har An­ne Smith Pe­ter­sen væ­ret pro­gram- og po­li­cy­di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den. Hun spil­le­de en vig­tig og cen­tral rol­le i fu­sio­nen mel­lem Plan Dan­mark og Bør­ne­fon­den, der trå­d­te i kraft i 2018. Før det var hun an­sat i Børnefonden.

Den kom­men­de øko­no­mi­di­rek­tør Mi­k­kel Haus­childt har igen­nem de se­ne­ste fem år væ­ret an­sat hos SOS Bør­ne­by­er­ne i en lig­nen­de stil­ling. Her har han iføl­ge Plan­bør­ne­fon­den skabt flot­te re­sul­ta­ter, og der­for bli­ver han en vig­tig del af den nye ledelse.

Dort­he Pe­ter­sen for­ven­ter nu, at frem­ti­dens le­del­ses­hold er sat i fonden.

”Som di­rek­tør har det væ­ret dej­ligt at kom­me ind og mær­ke den ild, der bræn­der blandt me­d­ar­bej­der­ne i Plan­bør­ne­fon­den. Sam­ti­dig er det og­så na­tur­ligt, at det kan ska­be lidt ut­ryg­hed, når en ny di­rek­tør træ­der ind ad dø­ren. Der­for er det vig­tigt for mig at si­ge, at jeg nu an­ser os for at ha­ve hol­det på plads. Jeg er sik­ker på, vi har de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer, der skal sør­ge for, at Plan­bør­ne­fon­den vok­ser sig end­nu stør­re og stær­ke­re, så vi sam­men kan ska­be en bed­re frem­tid for flest mu­li­ge børn,” si­ger hun.

Net­op kam­pen for ver­dens ud­sat­te børn er en hjer­tesag for den kom­men­de øko­no­mi­di­rek­tør, Mi­k­kel Haus­childt, der har til­bragt en stor del af sin kar­ri­e­re i for­skel­li­ge ngo’er.

”Jeg glæ­der mig enormt me­get til at kom­me i gang med ar­bej­det og pu­ste end­nu me­re vind i sej­le­ne på den po­si­ti­ve ud­vik­ling, der er i gang hos Plan­bør­ne­fon­den,” for­tæl­ler Mi­k­kel Haus­childt om sit jobskifte.

Mi­k­kel Haus­childt kom­mer og­så med in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, ef­ter han bl.a. har væ­ret ud­sta­tio­ne­ret i Si­er­ra Leo­ne og Tan­za­nia i sam­men­lagt seks år.

”Mi­k­kel Haus­childt til­fø­rer man­ge vær­di­ful­de kom­pe­ten­cer in­den for øko­no­mi, di­gi­ta­li­se­ring og ik­ke mindst di­gi­tal for­ret­nings­ud­vik­ling. Jeg er me­get glad for, at det er lyk­ke­des at sæt­te så stærkt et le­del­ses­team, der har så stor er­fa­ring og stær­ke re­sul­ta­ter bag sig. De kom­mer, sam­men med re­sten af le­del­sen og de stær­ke me­d­ar­bej­de­re, til at gø­re en kæm­pe for­skel i Plan­bør­ne­fon­dens ar­bej­de for at ska­be en bed­re frem­tid for børn i he­le ver­den. Og ik­ke mindst i kam­pen for at sik­re pi­gers ret­tig­he­der,” si­ger Dort­he Petersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer