Ny chef skal revitalisere Leo Museum

Sophie Seebach bliver ny chef for Leo Historical Archives and Museum.

Sophie Seebach (foto: Leo Fondet)
Sop­hie Se­e­bach (fo­to: Leo Fondet)

Fra 1. de­cem­ber 2020 er an­tro­po­log Sop­hie Se­e­bach ny chef for Leo Hi­sto­ri­cal Ar­chi­ves and Mu­se­um, som Leo Fon­det driver. 

Leo Mu­se­um, ar­kiv og sam­ling har til hu­se i en tid­li­ge­re po­rt­ner­bo­lig hos me­di­ci­nal­virk­som­he­den Leo Phar­ma i Bal­lerup. Mu­se­et skil­drer en hi­sto­rie om me­di­ci­nal­virk­som­he­den, som træk­ker trå­de 400 år til­ba­ge til den­gang Kong Chri­sti­an lV gav det før­ste Lø­ve Apo­tek i Kø­ben­havn kon­ge­lig bevilling.

”Leo Phar­ma byg­ger på en fan­ta­stisk hi­sto­rie, som der fø­jes nye ka­pit­ler til hver ene­ste dag. Den hi­sto­rie skal vi sør­ge for at do­ku­men­te­re og be­va­re, så vi kan bru­ge den og læ­re af den – og­så om man­ge år. Og så skal de man­ge hi­sto­ri­er ud blandt Leo Phar­mas me­d­ar­bej­de­re og in­ter­es­sen­ter i he­le ver­den – i bå­de fy­si­ske og di­gi­ta­le for­ma­ter. Sop­hie Se­e­bach kom­mer til at stå i spid­sen for en re­vi­ta­li­se­ring af Leo-ar­ki­ver­ne og mu­se­et, så vi føl­ger med ti­den – og jeg ser me­get frem til at by­de Sop­hie vel­kom­men,” si­ger Ida Brams fra Leo Fondet. 

Sop­hie Se­e­bach er an­tro­po­log og kom­mer fra Mo­es­gaard Mu­se­um, hvor hun har væ­ret mu­se­ums­in­spek­tør og an­svar­lig for mu­se­ets et­no­gra­fi­ske sam­ling. Her drev hun des­u­den blog­gen et​h​no​grap​hi​ca​.net, som for­tæl­ler hi­sto­ri­er­ne om gen­stan­de­ne i Mo­es­gaards om­fat­ten­de et­no­gra­fi­ske sam­ling. Sop­hie Se­e­bach har en ph.d. i an­tro­po­lo­gi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og en kan­di­dat­grad fra sam­me sted. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer