Ny kunstfond vil gøre Aarhus smukkere

En ny kunst­fond, som støt­ter kunst- og kul­tur­li­vet i Aar­hus med fi­re år­li­ge le­ga­ter på hver en kvart mil­li­on kro­ner, er ble­vet etab­le­ret med en for­mue på 45 mil­li­o­ner kro­ner. Be­sty­rel­ses­for­man­den i fon­den, ad­vo­kat Pe­ter Røn­now, hå­ber, at fond­s­pen­ge­ne bli­ver brugt på at ska­be unik­ke og bli­ven­de kunst­vær­ker.

Kirsten og Gunnar Fonden
Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen var over­læ­ge in­den­for bør­ne­hjer­tekirur­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, mens Gun­nar Ste­en Ja­cob­sen ud­skif­te­de en ad­vo­kat­kar­ri­e­re med et liv som ud­dan­net land­mand og se­ne­re som grund­læg­ger af vin­hand­len Bi­chel Vi­ne (fo­to: Ni­els Ny­gaard).

Fonds­dan­marks­kor­tet er med etab­le­rin­gen af Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond ble­vet en fond stør­re. Og det kan i de kom­men­de 30 år vi­se sig som en god nyhed for kunst- og kul­tur­li­vet i Aar­hus.

Når fon­den, der på sin hjem­mesi­de bru­ger det kor­te­re og no­get me­re mund­ret­te navn Kir­sten og Gun­nar Fon­den, den 13. de­cem­ber før­ste gang vur­de­rer de ind­kom­ne an­søg­nin­ger, vil der så­le­des sær­ligt bli­ve kig­get vel­vil­ligt på an­søg­nin­ger fra kunst- og kul­tur­li­vet i Dan­marks næst­stør­ste by. Må­let for kunst­fon­den er kort og godt, som det hed­der, at gø­re Aar­hus smuk­ke­re.

Ud over fi­re år­li­ge ud­de­lin­ger på 250.000 kro­ner pr. le­gat i de kom­men­de 30 år støt­ter fon­den et skul­p­tu­relt værk til de nye hav­ne­a­re­a­ler på Aar­hus Havn med to mil­li­o­ner kro­ner samt ved do­na­tion et el­ler fle­re ma­le­ri­er til aar­hu­si­an­ske ho­spi­ta­ler.

Som an­sø­ger skal man ik­ke nød­ven­dig­vis ha­ve bopæl i Aar­hus, men i an­søg­nin­gen skal man for­hol­de sig til og ar­gu­men­te­re for, hvor­dan ens værk, pro­jekt el­ler ini­ti­a­tiv kan bi­dra­ge til et ri­ge­re kunst- og kul­tur­liv i by­en.

Selv­om vi godt ved, der kun er kort tid til den 13. de­cem­ber, hå­ber vi at mod­ta­ge en mas­se go­de an­søg­nin­ger.

Pe­ter Røn­now – be­sty­rel­ses­for­mand, Kir­sten og Gun­nar Fon­den

For­mu­en i Kir­sten og Gun­nar Fon­den er på stif­tel­ses­tids­punk­tet 45 mil­li­o­ner kro­ner, som stam­mer fra ar­ven ef­ter Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sen. Æg­te­par­ret dø­de med få må­ne­ders mel­lem­rum i 2016, beg­ge 67 år gam­le.

Beg­ge el­ske­de hjem­by­en Aar­hus, kunst- og kul­tur­li­vet i by­en samt land­ska­bet om­kring Aar­hus. Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen var over­læ­ge in­den­for bør­ne­hjer­tekirur­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, mens Gun­nar Ste­en Ja­cob­sen ud­skif­te­de en ad­vo­kat­kar­ri­e­re med et liv som ud­dan­net land­mand og se­ne­re som grund­læg­ger af vin­hand­len Bi­chel Vi­ne.

Blivende kunstværker

Fon­den le­des af en be­sty­rel­se på tre med­lem­mer be­stå­en­de af Kir­sten Jør­gen­sen, Ste­en Stavns­bo og ad­vo­kat Pe­ter Røn­now.

Sidst­nævn­te er valgt som be­sty­rel­ses­for­mand, og han glæ­der sig over, at fon­den ef­ter lang tids for­be­re­del­se nu er en re­a­li­tet.

”Døds­bo­be­hand­lin­gen har væ­ret tids­kræ­ven­de, og vi har ik­ke vil­let of­fent­lig­gø­re fon­dens ek­si­stens, før an­søg­nings­mo­du­let og hjem­mesi­den var op­pe at kø­re. Sam­ti­dig har det væ­ret vig­tigt for os at kun­ne kø­re den før­ste ud­de­lings­run­de al­le­re­de i år, og selv­om vi godt ved, der kun er kort tid til den 13. de­cem­ber, hå­ber vi at mod­ta­ge en mas­se go­de an­søg­nin­ger. Ind­til vi­de­re er nyhe­den om den nye fond ble­vet vold­somt godt mod­ta­get – og­så for­di 250.000 kro­ner er et skel­sæt­ten­de be­løb at kun­ne de­le ud, ” si­ger Pe­ter Røn­now til Fun­dats.

Pe­ter Røn­nows håb er, at Kir­sten og Gun­nar Fon­den qua be­løbs­stør­rel­sen kan kom­me til at gø­re en re­el for­skel i kunst- og kul­tur­mil­jø­et i Smilets By.

”Jeg tror, at do­na­tio­ner­nes stør­rel­se gør, at der kan ska­bes nog­le unik­ke, spæn­den­de og bli­ven­de kunst­vær­ker – ik­ke ba­re et sim­pelt ma­le­ri el­ler en sim­pel skul­p­tur – el­ler må­ske en unik kunst­ne­risk be­gi­ven­hed. Og 250.000 kro­ner kom­mer man trods alt et styk­ke vej med,” un­der­stre­ger Pe­ter Røn­now.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…