Ugens uddelinger: Fondsmidler til kulturlivet i Aarhus og snedkere i Helsingør

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter blandt andet otte legater til kunst- og kulturlivet i Aarhus fra Kirsten og Gunnar Fonden, et hæderslegat fra Peter, Ingrid og Ralph Hernøe´s Almennyttige Fond til to snedkere i Helsingør og Lundbeckfondens uddeling af verdens største hjerneforskningspris.

Kirsten og Gunnar Fonden
Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen var over­læ­ge in­den­for bør­ne­hjer­tekirur­gi på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, mens Gun­nar Ste­en Ja­cob­sen ud­skif­te­de en ad­vo­kat­kar­ri­e­re med et liv som ud­dan­net land­mand og se­ne­re som grund­læg­ger af vin­hand­len Bi­chel Vi­ne (fo­to: Ni­els Nygaard).

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor star­ter i Aar­hus, hvor den nystif­te­de Kir­sten Over­gaard Hjort­holm Ol­sen og Gun­nar Ste­en Ja­cob­sens Fa­mi­lie­fond net­op har ud­delt si­ne før­ste ot­te legater.

Fun­dats om­tal­te i novem­ber 2020 den nye fond, som på sin hjem­mesi­de bru­ger det no­get kor­te­re og me­re mund­ret­te navn Kir­sten og Gun­nar Fon­den. Fon­den kig­ger sær­ligt vel­vil­ligt på an­søg­nin­ger fra kunst- og kul­tur­li­vet i Dan­marks næst­stør­ste by, og må­let er at gø­re Aar­hus smukkere.

De ot­te før­ste le­gat­mod­ta­ge­re, som hver mod­ta­ger 250.000 kro­ner, er ble­vet ud­valgt blandt 71 an­søg­nin­ger, skri­ver Lo­ka­la­vi­sen Aarhus.

Kir­sten Hjort­holm Ol­sen var i en lang år­ræk­ke over­læ­ge på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Si­de­lø­ben­de drev par­ret går­den As­mus­gård i Ly­strup, som var hen­des barn­doms­hjem. Det var og­så på As­mus­gård, at Gun­nar Ste­en Ja­cob­sen etab­le­re­de vin­fir­ma­et Bi­chel Vine.

Ud­over le­ga­ter­ne do­ne­rer fon­den to mil­li­o­ner kro­ner til en skul­p­tur til de nye hav­ne­a­re­a­ler ved Aar­hus Havn og et an­tal ma­le­ri­er for sam­let en mil­li­on kro­ner til udsmyk­ning af ho­spi­ta­ler­ne i Aar­hus Kommune.

Hæderslegat til snedkere

Fra Aar­hus går tu­ren til Hels­in­gør, hvor sned­ker­ne Met­te Bentzen og Las­se Kri­sten­sen fra sned­ker­værk­ste­det og gal­le­ri­et Ege­værk net­op har mod­ta­get et hæ­der­s­le­gat på 230.000 kro­ner fra Pe­ter, In­grid og Ralph Hernøe's Al­men­nyt­ti­ge Fond.

Fle­re lo­ka­le me­di­er skri­ver, at Pe­ter, In­grid og Ralph Hernøe's Al­men­nyt­ti­ge Fond har valgt at ho­no­re­re de to am­bi­tiø­se og nytæn­ken­de sned­ke­re for par­rets kunst­ne­ri­ske ind­sats i en svær hånd­værks­mæs­sig og kunst­ne­risk niche.

Fonds­be­sty­rel­sen hå­ber, at Met­te Bentzen og Las­se Kri­sten­sen vil fort­sæt­te den dan­ske tra­di­tion for sned­ker­hånd­værk, frem­går det blandt an­det af fon­dens be­grun­del­se for til­de­lin­gen af legatet.

”Vi er stol­te som pa­ver og me­get tak­nem­me­li­ge for den sto­re an­er­ken­del­se. Og det, der gør os al­lerg­la­dest, er, at Pe­ter, In­grid og Ralph Hernøe's Al­men­nyt­ti­ge Fond skri­ver, at vi gen­nem vo­res ar­bej­de har de­mon­stre­ret, at ’uden hånd­værk, in­gen for­ny­el­se’. Det lig­ger helt i tråd med de vær­di­er, der er den rø­de tråd i vo­res ar­bej­de," si­ger Met­te Bentzen til Sjæl­land­ske Medier.

Dansk migræneforsker får hjerneforskningspris

Vi fort­sæt­ter i en lidt an­den bold­ga­de, øko­no­misk så­vel som te­ma­tisk, med Lund­beck­fon­dens år­li­ge ud­de­ling af ver­dens stør­ste hjer­ne­forsk­nings­pris, The Brain Prize.

De 10 mil­li­o­ner kro­ner, som føl­ger med pri­sen, skal i år de­les mel­lem fi­re for­ske­re fra Dan­mark, USA, Stor­bri­tan­ni­en og Sverige. 

For­sker­ne mod­ta­ger pri­sen for at op­da­ge en cen­tral bi­o­lo­gisk me­ka­nis­me, der er med til at ud­lø­se mi­græ­ne­an­fald. Forsk­nin­gen har ført til ud­vik­ling af nye me­di­cin­ske be­hand­lin­ger mod mi­græ­ne – be­hand­lin­ger, som ra­di­kalt kan for­bed­re li­vet for man­ge hårdt ram­te migrænepatienter.

Mi­græ­ne er en al­vor­lig neu­ro­lo­gisk li­del­se, som mindst 640.000 dan­ske­re li­der af. Nog­le pa­tien­ter er så hårdt ramt, at de hver må­ned op­le­ver mindst 15 migræneanfald.

”De fi­re prisvin­de­re har bi­dra­get til kli­nisk an­ven­de­li­ge, og ef­fek­ti­ve, klas­si­fi­ka­tio­ner af for­skel­li­ge ty­per af mi­græ­ne – og i for­læn­gel­se af det og­så på­vist de nøg­le­me­ka­nis­mer, der lig­ger bag li­del­sen. Det har ført til ud­vik­ling af en ny ty­pe be­hand­ling – og det rum­mer og­så per­spek­ti­ver, når det hand­ler om ska­be end­nu fle­re nye be­hand­lin­ger mod mi­græ­ne frem­over. De fi­re pris­mod­ta­ge­res ar­bej­de med mi­græ­ne er et be­mær­kel­ses­vær­digt ek­sem­pel på ba­sal og kli­nisk forsk­ning, der har gi­vet kon­kre­te og vig­ti­ge re­sul­ta­ter,” si­ger for­man­den for pri­sens be­døm­mel­ses­ko­mité, pro­fes­sor Ri­chard Mor­ris, i en pres­se­med­del­el­se fra Lundbeckfonden.

Den dan­ske pris­mod­ta­ger, pro­fes­sor i kli­nisk neu­ro­lo­gi Jes Ole­sen, har brugt he­le sit pro­fes­sio­nel­le liv på at få mi­græ­ne ac­cep­te­ret som en neu­ro­lo­gisk lidelse.

”Jeg er der­for utro­lig glad for den sto­re an­er­ken­del­se, der lig­ger i at mod­ta­ge The Brain Prize. Det er med til at for­bed­re an­er­ken­del­sen af mi­græ­ne som en vig­tig og ud­bredt syg­dom. Selv i det in­ter­na­tio­na­le for­sker­mil­jø har den væ­ret mi­skendt. Det vil pri­sen ret­te op på, og den vil re­sul­te­re i øget forsk­ning på om­rå­det,” si­ger Jes Olesen.

Lund­beck­fon­den har ud­delt The Brain Prize hvert år si­den 2011. Pri­sen over­ræk­kes af H.K.H Kron­prins Fre­de­rik ved en ce­re­mo­ni i Kø­ben­havn den 25. oktober. 

Støtte til startup-virksomheder med bæredygtighedsfokus

Det vrim­ler med nystar­te­de dan­ske virk­som­he­der, som ud­vik­ler in­nova­ti­ve og di­gi­ta­le løs­nin­ger – her­i­blandt løs­nin­ger, som har po­ten­ti­a­le til at ska­be me­re bæ­re­dyg­ti­ge by­er og byg­nin­ger at bo i. 15 af dis­se startup-virk­som­he­der hjæl­pes nu på vej af den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og In­du­stri­ens Fond gen­nem et nyt men­tor­ing-pro­gram, Ur­ban­tech Mentoring.

Blandt de ud­valg­te virk­som­he­der er Cogo, der via en app gør det nem­me­re at få over­blik over al­le til­gæn­ge­li­ge grøn­ne og de­le­ven­li­ge trans­port­mid­ler, og virk­som­he­den Sor­p­tionS­ha­de, der har ud­vik­let et sol­pa­nel, som kan an­ven­de so­le­ner­gi­en til at op­var­me el­ler ned­kø­le bygninger. 

”Selv­om al­le 15 startup-virk­som­he­der sta­dig er i et tid­ligt sta­die med de­res ide, in­de­hol­der de al­le enor­me po­ten­ti­a­ler. Bå­de dansk og in­ter­na­tio­nal by­ud­vik­ling skri­ger ef­ter in­nova­ti­ve og bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger, og man­ge kig­ger i ret­ning af Dan­mark, for­di vi har et stærkt ry i for­hold til bæ­re­dyg­tig by­ud­vik­ling. Der­for vil vi ger­ne frem­me, at fle­re dan­ske startups-virk­som­he­der kan vok­se og kon­kret sæt­te de­res di­gi­ta­le løs­nin­ger i spil i ud­vik­lin­gen af frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge by­er – bå­de i Dan­mark og i ud­lan­det,” si­ger Si­mon Ko­fod-Svend­sen, pro­jek­t­chef i Re­al­da­nia, i en nyhed på Re­al­da­ni­as hjemmeside.

Ur­ban­tech Men­tor­ing er en dansk ’lil­le­bror’ til det in­ter­na­tio­na­le ac­ce­le­ra­tions­pro­gram Ur­ban­tech, som Re­al­da­nia, In­du­stri­ens Fond samt virk­som­he­der­ne Cowi, VKR/Velux og EWII står bag.

”Vo­res ind­sat­ser in­den for iværk­sæt­te­ri i byg­ge­bran­chen har vist os, at der fin­des en spæn­den­de un­der­skov af dan­ske iværk­sæt­ter­virk­som­he­der. De kan brin­ge ny tek­no­lo­gi og bæ­re­dyg­ti­ge for­ret­nings­mo­del­ler ind i sek­to­ren, og med den ret­te hjælp kan de ud­vik­le sig til eks­por­te­ren­de vækstvirk­som­he­der, der bi­dra­ger med in­nova­tion og unik­ke kom­pe­ten­cer til det dan­ske øko­sy­stem. Den ud­vik­ling vil vi ger­ne støt­te op om,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

De 15 ud­valg­te startups får blandt an­det ad­gang til en di­gi­tal plat­form, mat­ches med men­to­rer og iværk­sæt­te­re gen­nem he­le pro­ces­sen og får fy­sisk ba­se i Bloxhub i Blox i København. 

Fire kunstpriser uddelt

Ud­de­lings­rund­t­u­ren slut­ter med Ny Carls­berg­fon­det, som net­op har ud­delt fi­re pri­ser på til­sam­men 900.000 kro­ner til per­so­ner, der, som fon­den ud­tryk­ker det, yder en ”sær­lig ind­sats” i den dan­ske kunst- og museumsverden.

De fi­re pris­mod­ta­ge­re er Ni­na Bei­er og Kat­hri­ne Ær­teb­jerg, der mod­ta­ger Ny Carls­berg­fon­dets kunst­n­er­le­ga­ter på 200.000 kro­ner til hver, di­rek­tør for Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling Ger­tr­ud Oels­ner, som hædres med Carl Ja­cob­sens Mu­se­ums­mands­le­gat på 200.000 kro­ner, og mu­se­ums­in­spek­tør på Lou­i­si­a­na Kjeld Kjeld­sen, der får Ny Carls­berg­fon­dets Hæ­der­s­le­gat på 300.000 kroner.

Ny Carls­berg­fon­dets Kunst­pri­ser ud­de­les hvert år i an­led­ning af bryg­ger Carl Ja­cob­sens fød­sels­dag den 2. marts.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer