Ordførere kritiserer forskningsministeren for nøleri i Forum for Forskningsfinansiering

Forskningsordførere fra både støttepartier og opposition kritiserer nu det langsomme tempo i Forum for Forskningsfinansiering. Mærkeligt, ærgerligt og utilfredsstillende lyder det blandt andet fra Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

Fle­re af Fol­ke­tin­gets par­ti­er kri­ti­se­rer forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen for ik­ke sø­ge løs­nin­ger på uni­ver­si­te­ter­nes ud­for­drin­ger i for­hold til ba­lan­cen mel­lem of­fent­lig og pri­vat fi­nan­si­e­ring af forsk­nin­gen. (Fo­to: Jens Honoré)

Det er for dår­ligt, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring ik­ke fin­der løs­nin­ger i et hø­je­re tempo.

Så­dan ly­der det nu enstem­migt fra bå­de re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er Ra­di­ka­le Ven­stre og So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti samt fra Ven­stre i oppositionen.

Det er nu et år si­den Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring med del­ta­gel­se af blandt an­dre No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den, Lund­beck­fon­den og Carls­berg­fon­det mød­tes sid­ste gang.

For­u­den de pri­va­te fon­de del­ta­ger og­så tre of­fent­li­ge forsk­nings­fon­de og de ot­te universiteter.

Di­ri­gents­tok­ken i forum­met fø­res af Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, og det po­li­ti­ske an­svar for forum­mets frem­drift lig­ger der­med i sid­ste en­de hos ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S).

Men vi er nødt til at se på det sam­le­de finansieringsbillede

Sti­nus Lind­gre­en – Forsk­nings­ord­fø­rer, Ra­di­ka­le Venstre

Men forum­mets stil­stand forun­drer mil­dest talt re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er, som nu vil ha­ve mi­ni­ste­ren på banen.

"Det vir­ker utro­lig mær­ke­ligt. He­le om­rå­det med forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er jo no­get af det, vi er nødt til at se nær­me­re på. Jeg var ik­ke klar over, at der ik­ke hav­de væ­ret holdt mø­der i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i så lang tid, og jeg har ik­ke hørt no­gen for­kla­ring på hvor­for. Der­for vil jeg spør­ge mi­ni­ste­ri­et om, hvor­for der ik­ke er ble­vet holdt mø­der, og hvor­når næ­ste mø­de fin­der sted, for det skal det ger­ne me­get snart,” si­ger Sti­nus Lind­gre­en, forsk­nings­ord­fø­rer fra Ra­di­ka­le Venstre.

So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­tis forsk­nings­ord­fø­rer Astrid Carøe (SF) for­står hel­ler ik­ke passiviteten.

"Jeg me­ner be­stemt, at det skal man til at ha­ve ryk­ket på. Ba­lan­cen i forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er enormt vig­tig – no­get af det al­ler­vig­tig­ste, vi ser ind i. Der­for har jeg har tænkt mig at spør­ge mi­ni­ste­ren om det her, når jeg hol­der et mø­de med hen­de igen," si­ger hun.

Opsang fra rådgivere

Kort ef­ter forum­mets sid­ste mø­de til­ba­ge i fe­bru­ar 2020 fik par­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring el­lers en højt løf­tet pe­ge­fin­ger fra re­ge­rin­gens og Fol­ke­tin­gets eg­ne rå­d­gi­ve­re, nem­lig Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­ti­ske Råd.

Rå­dets da­væ­ren­de for­mand, pro­fes­sor Jens Od­ders­he­de, kri­ti­se­re­de al­le­re­de den­gang det la­ve tem­po i forum­met. Det ha­ster nem­lig med at fin­de løs­nin­ger, sag­de han i for­å­ret 2020 til Fundats.

Ik­ke mindst har forum­met til op­ga­ve at fin­de en mo­del for, hvem der skal be­ta­le de væ­sent­li­ge in­di­rek­te om­kost­nin­ger, som føl­ger med, hver gang bl.a. pri­va­te fon­de ud­de­ler til uni­ver­si­te­ter­nes forskning.

“Kæ­re ven­ner, det er snart ved at væ­re i 12. ti­me. Nu skal der ske no­get,” sag­de Jens Od­ders­he­de og un­der­stre­ge­de, at det kan ha­ve sto­re kon­se­kven­ser for sam­fun­det, hvis forsk­nings­mid­ler­ne hånd­te­res forkert.

Sti­nus Lind­gre­en me­ner, at DFiRs mel­ding bur­de ha­ve ført til me­re ak­ti­vi­tet i forummet:

“DFiR sag­de for et år si­den, at vi den­gang var tæt på 12. ti­me. Så må vi jo nu væ­re langt for­bi mid­nat. Det er ik­ke godt nok. DFiR hav­de et ty­de­ligt bud­skab om, at der skul­le ha­ve væ­ret kig­get på det her tid­li­ge­re. Det er et år si­den. Der kom­mer fle­re og fle­re ek­ster­ne mid­ler, og det er godt. Men vi er nødt til at se på det sam­le­de fi­nan­si­e­rings­bil­le­de. Og jeg for­står ik­ke, at man ik­ke har ta­get den dags­or­den op tid­li­ge­re – det mang­ler jeg vir­ke­lig en god for­kla­ring på, og det er me­get svært at se, hvad der kan und­skyl­de det," si­ger Sti­nus Lindgreen.

Han me­ner ik­ke, at cor­o­na bur­de spil­le næv­ne­vær­digt ind på ar­bejds­tem­po­et i forummet.

Vi har nog­le al­vor­li­ge pro­ble­mer blandt an­det i for­hold til ba­lan­cen mel­lem pri­vat og of­fent­ligt fi­nan­si­e­ret forskning

Astrid Carøe – Forsk­nings­ord­fø­rer, So­ci­a­li­stisk Folkeparti

"Al­le har nok for­stå­el­se for, at star­ten af epi­de­mi­en for­sin­ke­de nog­le ting, men det her er et pro­blem, som har væ­ret vel­kendt, og som man sag­tens kun­ne ha­ve ta­get hul på over de se­ne­ste må­ne­der trods cor­o­na,” si­ger Sti­nus Lindgreen.

Astrid Carøe kal­der si­tu­a­tio­nen ‘util­freds­stil­len­de’ set i ly­set af de væ­sent­li­ge spørgs­mål, som forum­met skal fin­de løs­nin­ger på.

"Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er enormt vig­tigt, for­di vi har nog­le al­vor­li­ge pro­ble­mer blandt an­det i for­hold til ba­lan­cen mel­lem pri­vat og of­fent­ligt fi­nan­si­e­ret forsk­ning. Så det er enormt vig­tigt at få nog­le in­put fra forum­met. Det er ik­ke er sær­lig til­freds­stil­len­de, hvis der slet ik­ke er ble­vet ar­bej­det i forum­met. Jeg har fak­tisk og­så spurgt ind til det i lø­bet af året hos mi­ni­ste­ren, og jeg har få­et be­sked på, at det må­ske ik­ke går helt så hur­tigt som for­ven­tet på grund af cor­o­na, men at der var frem­gang. Det kan ærg­re mig, hvis der al­li­ge­vel ik­ke er så­dan en frem­gang," si­ger hun.

Venstre: En del af et større problem

Ven­stres forsk­nings­ord­fø­rer Ul­la Tør­næs ser den mang­len­de ak­ti­vi­tet i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring som en del af et stør­re pro­blem med re­ge­rin­gens tem­po på om­rå­det for forskningsfinansiering.

"Vi af­tal­te jo i for­bin­del­se med ud­mønt­nin­gen af forsk­nings­re­ser­ven helt til­ba­ge i novem­ber 2019, at vi skul­le drøf­te en om­læg­ning af ba­sis­mid­ler­ne. Det var me­nin­gen, at mi­ni­ste­ren skul­le ha­ve in­vi­te­ret til po­li­ti­ske for­hand­lin­ger om det i for­å­ret 2020, alt­så for et år si­den. Det valg­te hun at ud­sky­de i ly­set af cor­o­na. Og vi er alt­så sta­dig ik­ke kom­met i gang," si­ger hun.

Ul­la Tør­næs vil nu be­de Ane Hals­boe-Jør­gen­sen om en tidsplan.

"Det her gi­ver mig an­led­ning til at ef­ter­ly­se, hvor­når hun har tænkt sig at gå i gang med den del, som vi har an­del i – nem­lig ba­sis­mid­ler­ne, som vi jo har la­vet en de­ci­de­ret af­ta­le om, at vi skal se på," si­ger hun.

Ul­la Tør­næs er me­get kri­tisk over for ar­gu­men­tet om, at cor­o­na er skyld i det stil­le­stå­en­de Forum for Forskningsfinansiering.

"Der er jo en fuld­stæn­dig pa­ral­le­li­tet mel­lem for­hand­lin­ger­ne om om­læg­ning af ba­sis­mid­ler­ne og så dét, at forum­met er gå­et i stå. Det er selv­føl­ge­lig fuld­stæn­dig util­fredstil­len­de, at der ik­ke sker no­get. Man kan ik­ke ba­re la­de al­ting lig­ge. De her for­hand­lin­ger kan man jo sag­tens vi­dere­fø­re, selv­om vi er midt i en pan­de­mi. Det er jo uaf­hæn­gigt af den pan­de­mi, som har ramt os al­le," si­ger Ul­la Tørnæs.

Fun­dats har fo­re­lagt forsk­nings­ord­fø­rer­nes kri­tik for forsk­nings­mi­ni­ster Ane Halsboe-Jørgensen.

Mi­ni­ste­ri­ets pres­se­af­de­ling op­ly­ser, at mi­ni­ste­ren ik­ke øn­sker at sva­re. Pres­se­af­de­lin­gen har i ste­det sendt føl­gen­de citat:

“Mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at ar­bej­det i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring pt., som føl­ge af cor­o­na-si­tu­a­tio­nen, er sat i be­ro. Mi­ni­ste­ri­et har lø­ben­de tæt kon­takt til forum­mets med­lem­mer, men den kon­kre­te da­to for næ­ste mø­de i det sam­le­de forum er end­nu ik­ke fastsat.”

Om Forum for Forskningsfinansiering

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal blandt an­det drøf­te, hvem der skal be­ta­le de in­di­rek­te om­kost­nin­ger knyt­tet til ek­ster­nt fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter, hvil­ket blandt an­det dæk­ker over de pri­va­te fon­des forskningsbevillinger.

I forum­mets kom­mis­so­ri­um står:

“Den ek­ster­ne forsk­nings­fi­nan­si­e­ring bi­dra­ger til at løf­te forsk­nings­om­fan­get og ska­ber bed­re vil­kår for at dansk forsk­ning kan ud­fol­de sit po­ten­ti­a­le på en må­de, som ik­ke vil­le væ­re mu­lig med of­fent­lig fi­nan­si­e­ring ale­ne, her­un­der sær­ligt på de dan­ske universiteter.

Væk­sten i ek­ster­ne forsk­nings­mid­ler be­ty­der sam­ti­dig, at fle­re ak­tø­rer gen­nem sto­re forsk­nings­in­ve­ste­rin­ger og spe­ci­fik­ke ud­de­lings­stra­te­gi­er har sti­gen­de ind­fly­del­se på ret­nin­gen i dansk forsk­ning. Ud­vik­lin­gen ska­ber så­le­des et be­hov for at styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de og forsk­nings­ud­før­en­de par­ter, for at til­pas­se de struk­tu­rel­le ram­mer og un­der­støt­te at ak­tø­rer­nes stra­te­gi­er og ini­ti­a­ti­ver spil­ler kon­struk­tivt sammen.”

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring sam­men­sæt­tes af:

 • Et med­lem ud­pe­get af Carlsbergfondet
 • Et med­lem ud­pe­get af Lundbeckfonden
 • Et med­lem ud­pe­get af No­vo Nor­disk Fonden
 • Et med­lem ud­pe­get af for Ve­lux Fonden
 • Et med­lem ud­pe­get af Vil­lum Fonden
 • Rek­tor for Aal­borg Universitet
 • Rek­tor for Aar­hus Universitet
 • Rek­tor for Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School
 • Rek­tor for Dan­marks Tek­ni­ske Universitet
 • Rek­tor for IT-Universitetet
 • Rek­tor for Kø­ben­havns Universitet
 • Rek­tor for Roskil­de Universitet
 • Rek­tor for Syd­dansk Universitet
 • For­mand for Dan­marks Frie Forskningsfond
 • For­mand for Dan­marks Grundforskningsfond
 • For­mand for Dan­marks Innovationsfond
 • Vil du læse artiklen?

  Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

  Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

  Abon­nér

  Allerede abonnent? Log ind her:

  Skribent

  Læs mere om

  Kategorier:

  Tags:

  Læs også

  Forsiden lige nu

  Coronakrise

  Serie: Gode Ramme for Gode Donationer