Forskningsministeren: god idé at skabe større gennemsigtighed i universiteternes økonomi

På trods af et akut behov for at finde en løsning på problemet med indirekte meromkostninger ved fondsfinansieret forskning, overlader uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund det til parterne selv at finde frem til en løsning.

”Jeg hø­rer fra bå­de uni­ver­si­te­ter og fon­de, at det skri­der fremad med ar­bej­det for at fin­de kon­kre­te løs­nin­ger. Den kon­struk­ti­ve di­a­log er et rig­tig godt ud­gangs­punkt for at ta­ge spørgs­må­let op i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring,” si­ger Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund om uni­ver­si­te­ter­nes pro­ble­mer med at sty­re de­res øko­no­mi, når fonds­mid­ler­ne træk­ker merom­kost­nin­ger, der der­med ind­skræn­ker uni­ver­si­te­ter­nes prioriteringsmuligheder.

Uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske rå­de­rum ind­skræn­kes i takt med, at den ek­ster­ne forsk­nings­fi­nan­si­e­ring fra fon­de­ne sti­ger med eks­plo­siv fart, og der sta­dig ik­ke er fun­det en løs­ning på pro­ble­met med in­di­rek­te merom­kost­nin­ger og mang­len­de overheadbetaling.

Al­li­ge­vel over­la­der lan­dets øver­ste po­li­tisk an­svar­li­ge for forsk­nin­gen på lan­dets uni­ver­si­te­ter, ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund, det til fon­de­ne og uni­ver­si­te­ter­ne selv at fin­de en løs­ning på den pro­blem­stil­ling, der nu har væ­ret dis­ku­te­ret i syv år.

Se­ne­st har bå­de DARMA (Da­nish As­so­ci­a­tion for Re­search Ma­na­gers and Ad­mi­ni­stra­tors), Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) og Tæn­ket­an­ken DEA ar­gu­men­te­ret for, at pro­ble­met med skævvrid­ning af forsk­nin­gen og ud­hulin­gen af uni­ver­si­te­ter­nes ba­si­s­ø­ko­no­mi er eska­le­ret i et så­dant om­fang, at der er ta­le om ”akut” be­hov for at fin­de en løs­ning.

Jeg me­ner sam­ti­dig, at vi ge­ne­relt skal glæ­de os over, at bå­de den of­fent­li­ge og den pri­va­te fi­nan­si­e­ring stiger

Chri­sti­na Ege­lund – Ud­dan­nel­ses- og forskningsminister

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Chri­sti­na Ege­lund har ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view om pro­ble­met, men i en mail skri­ver ministeren:

”Jeg sy­nes, det er en god idé, at uni­ver­si­te­ter­ne og fon­de­ne i fæl­les­skab ar­bej­der for at ska­be stør­re gen­nem­sig­tig­hed i, hvad de in­di­rek­te om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med ek­ster­nt fi­nan­si­e­ret forsk­ning dæk­ker over.”

”Jeg hø­rer fra bå­de uni­ver­si­te­ter og fon­de, at det skri­der fremad med ar­bej­det for at fin­de kon­kre­te løs­nin­ger. Den kon­struk­ti­ve di­a­log er et rig­tig godt ud­gangs­punkt for at ta­ge spørgs­må­let op i Forum for Forskningsfinansiering.”

”Jeg me­ner sam­ti­dig, at vi ge­ne­relt skal glæ­de os over, at bå­de den of­fent­li­ge og den pri­va­te fi­nan­si­e­ring sti­ger, og at det sam­let set gi­ver fle­re pen­ge til dansk forskning.”

Årelang dialog uden resultater

Di­a­lo­gen, som Chri­sti­na Ege­lund hen­vi­ser til, er den igang­væ­ren­de di­a­log mel­lem Dan­ske Uni­ver­si­te­ter og de fem sto­re forsk­nings­fon­de: No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den, Lund­beck­fon­den og Carlsbergfondet.

Der er dog in­tet nyt i, at Dan­ske Uni­ver­si­te­ter og fon­de­ne er i di­a­log og ar­bej­der med at ska­be me­re trans­pa­rens om de in­di­rek­te ud­gif­ter ved forsk­nings­pro­jek­ter på universiteterne.

I sep­tem­ber 2020 var ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter klar til sam­let at præ­sen­te­re en læn­ge ef­ter­lyst om­kost­nings­mo­del.

Si­den for­å­ret 2021 har der væ­ret lø­ben­de di­a­log mel­lem fon­de­ne og Dan­ske Uni­ver­si­te­ter, da der ik­ke var frem­drift i ar­bej­det i Forum for Forskningsfinansiering.

Der har nem­lig ik­ke væ­ret holdt et ene­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring si­den marts 2020.

Net­op det uaf­kla­re­de spørgs­mål om in­di­rek­te merom­kost­nin­ger var en af grun­de­ne til, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring blev ned­sat i 2018 af da­væ­ren­de ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V).

Hvor­når næ­ste mø­de i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for­ven­tes af­holdt, kan Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et ik­ke sva­re på.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer