Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bikubenfonden, der sidste år solgte Fondenes Hus, har fundet et nyt domicil i Københavns Nordvestkvarter. Fonden er nu i dialog med nye bofæller inden for kunst- og socialområderne.

Bikubenfonden – Thoravej (foto: Bikubenfonden)
Bi­ku­ben­fon­dens nye hus på Thora­vej (fo­to: Bikubenfonden)

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af de or­ga­ni­sa­tio­ner, fon­den sam­ar­bej­der med om ny­ska­bel­se in­den for so­ci­al- og kunstområdet.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Sid­ste år be­slut­te­de Bi­ku­ben­fon­den at sæl­ge Fon­de­nes Hus, hvor op til 13 fon­de har haft kontorfællesskab.

Idéen med det nye hus er at fo­ku­se­re på ud­vik­ling og ny­ska­bel­se med de part­ne­re, som fon­den sam­ar­bej­der med på de filan­tro­pi­ske områder.

Med kø­bet af byg­nin­gen på Thora­vej ser vi der­for en unik mu­lig­hed for at tæn­ke de fy­si­ske ram­mer ind i den må­de, vi ar­bej­der på som fond

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – Di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi har gen­nem de se­ne­ste år set, hvor vig­tigt det er, at vi kan til­by­de ud­vik­lings­rum for de men­ne­sker og or­ga­ni­sa­tio­ner, der li­ge­som os, ar­bej­der med ny­ska­bel­se på so­ci­al- og kun­st­om­rå­det. Des­u­den har vi – blandt an­det ved at de­le kon­tor med Hjem til Al­le al­li­an­cen - op­le­vet, at en tæt dag­lig kon­takt, kan ha­ve stor be­tyd­ning for, hvor­dan vi sam­men med an­dre kan ska­be ud­vik­ling og in­nova­tion. Med kø­bet af byg­nin­gen på Thora­vej ser vi der­for en unik mu­lig­hed for at tæn­ke de fy­si­ske ram­mer ind i den må­de, vi ar­bej­der på som fond,” si­ger Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaare-Andersen.

I øje­blik­ket er fon­den i di­a­log med bå­de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner og kun­stin­sti­tu­tio­ner om ind­flyt­ning. Ind­til vi­de­re er der la­vet af­ta­le med de to selv­stæn­di­ge or­ga­ni­sa­tio­ner Hjem til Al­le al­li­an­cen og kun­stin­sti­tu­tio­nen Art Hub Co­pen­ha­gen om at flyt­te ind på adres­sen, når byg­nin­gen står klar.

Ny rolle

Bi­ku­ben­fon­den står nu over for et stør­re ud­vik­lings­ar­bej­de, bå­de hvad an­går byg­nin­gen og fon­dens egen rol­le fremover.

Ar­bej­det med byg­nin­gen er ind­til vi­de­re lagt i hæn­der­ne på ud­vik­lings- og kon­su­lentvirk­som­he­den Nor­dic De­ve­l­op­ment Cor­pora­tion; ar­ki­tekt­fir­ma­et Co­be samt Dansk De­sign Cen­ter. I lø­bet af for­å­ret vil der bli­ve valgt et ar­ki­tekt­fir­ma, der skal stå for ombygningen.

Og hvad an­går fon­dens egen rol­le i de nye ram­mer ar­bej­der fonds­se­kre­ta­ri­a­tet i øje­blik­ket selv med en ræk­ke muligheder:

”Hvor­dan ska­ber vi in­nova­tion på so­ci­a­l­om­rå­det sam­men med an­dre? Hvor­dan ska­ber vi de bed­ste mu­lig­he­der for sce­ne- og bil­led­kun­sten? Hvor­dan sæt­ter vi os selv i spil som en god ud­vik­lings­part­ner, og hvor­dan kan byg­nin­gen un­der­støt­te den ud­vik­ling? Det er nog­le af de spørgs­mål, vi ar­bej­der med li­ge nu,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Det for­ven­tes, at de før­ste kan flyt­te ind i byg­nin­gen i an­den halv­del af 2022.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer