Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den, der sid­ste år solg­te Fon­de­nes Hus, har fun­det et nyt do­mi­cil i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Fon­den er nu i di­a­log med nye bo­fæl­ler in­den for kunst- og socialområderne.

Bikubenfonden – Thoravej (foto: Bikubenfonden)
Bi­ku­ben­fon­dens nye hus på Thora­vej (fo­to: Bikubenfonden)

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af de or­ga­ni­sa­tio­ner, fon­den sam­ar­bej­der med om ny­ska­bel­se in­den for so­ci­al- og kunstområdet.

Det op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Sid­ste år be­slut­te­de Bi­ku­ben­fon­den at sæl­ge Fon­de­nes Hus, hvor op til 13 fon­de har haft kontorfællesskab.

Idéen med det nye hus at fo­ku­se­re på ud­vik­ling og ny­ska­bel­se med de part­ne­re, som fon­den sam­ar­bej­der med på de filan­tro­pi­ske områder.

Med kø­bet af byg­nin­gen på Thora­vej ser vi der­for en unik mu­lig­hed for at tæn­ke de fy­si­ske ram­mer ind i den må­de, vi ar­bej­der på som fond

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – Di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi har gen­nem de se­ne­ste år set, hvor vig­tigt det er, at vi kan til­by­de ud­vik­lings­rum for de men­ne­sker og or­ga­ni­sa­tio­ner, der li­ge­som os, ar­bej­der med ny­ska­bel­se på so­ci­al- og kun­st­om­rå­det. Des­u­den har vi – blandt an­det ved at de­le kon­tor med Hjem til Al­le al­li­an­cen - op­le­vet, at en tæt dag­lig kon­takt, kan ha­ve stor be­tyd­ning for, hvor­dan vi sam­men med an­dre kan ska­be ud­vik­ling og in­nova­tion. Med kø­bet af byg­nin­gen på Thora­vej ser vi der­for en unik mu­lig­hed for at tæn­ke de fy­si­ske ram­mer ind i den må­de, vi ar­bej­der på som fond,” si­ger Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaare-Andersen.

I øje­blik­ket er fon­den i di­a­log med bå­de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner og kun­stin­sti­tu­tio­ner om ind­flyt­ning. Ind­til vi­de­re er der la­vet af­ta­le med de to selv­stæn­di­ge or­ga­ni­sa­tio­ner Hjem til Al­le al­li­an­cen og kun­stin­sti­tu­tio­nen Art Hub Co­pen­ha­gen om at flyt­te ind på adres­sen, når byg­nin­gen står klar.

Ny rolle

Bi­ku­ben­fon­den står nu over for et stør­re ud­vik­lings­ar­bej­de, bå­de hvad an­går byg­nin­gen og fon­dens egen rol­le fremover.

Ar­bej­det med byg­nin­gen er ind­til vi­de­re lagt i hæn­der­ne på ud­vik­lings- og kon­su­lentvirk­som­he­den Nor­dic De­ve­l­op­ment Cor­pora­tion; ar­ki­tekt­fir­ma­et Co­be samt Dansk De­sign Cen­ter. I lø­bet af for­å­ret vil der bli­ve valgt et ar­ki­tekt­fir­ma, der skal stå for ombygningen.

Og hvad an­går fon­dens egen rol­le i de nye ram­mer ar­bej­der fonds­se­kre­ta­ri­a­tet i øje­blik­ket selv med en ræk­ke muligheder:

”Hvor­dan ska­ber vi in­nova­tion på so­ci­a­l­om­rå­det sam­men med an­dre? Hvor­dan ska­ber vi de bed­ste mu­lig­he­der for sce­­ne- og bil­led­kun­sten? Hvor­dan sæt­ter vi os selv i spil som en god ud­vik­lings­part­ner, og hvor­dan kan byg­nin­gen un­der­støt­te den ud­vik­ling? Det er nog­le af de spørgs­mål, vi ar­bej­der med li­ge nu,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Det for­ven­tes, at de før­ste kan flyt­te ind i byg­nin­gen i an­den halv­del af 2022.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…