Ar­tik­ler tag­get med:

Statens Kunstfond

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter inden…

Statens Kunstfond og Realdania vil nytænke dansk boligarkitektur

Be­gej­strin­gen er stor hos bå­de Sta­tens Kunst­fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, ef­ter at an­søg­nin­ger­ne om at kom­me med i par­ter­nes fæl­les så­kald­te Boliglaboratorium…

Bikubenfonden åbner kunsthandel på Nørrebro

Bi­ku­ben­fon­den vil nytæn­ke må­den at ar­bej­de med filan­tro­pi på, og der­for stif­ter fon­den nu sel­ska­bet Skit­se – en ny form for kunst­han­del på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. Am­bi­tio­nen er at ud­vi­de mar­ke­det for kunst ved at sæl­ge ak­tu­el­le bil­led­kunst­ne­res skitser.

Fondsfinansieret forskning samt bevægelse hos de regionale kunstfonde

Som rød­gu­le bla­de i en dansk løvskov da­ler fonds­be­vil­ger­ne over lan­det. Vi spad­se­rer i den­ne ud­ga­ve af Fonds­dan­mark Rundt fløjten­de gen­nem en ræk­ke forsk­nings­ud­de­lin­ger fra bl.a. Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond, lidt po­le­mik om­kring de stats­li­ge kunst­fon­de, end­nu et par nye fonds­støt­te­de bi­drag til bør­ne­nes sko­le­ske­ma­er så­vel som en ny fond på Ærø: Fon­den Mo­tor­fa­brik­ken Marstal.

Fra døveidræt til diæter, fra kæmpesejl til chemsex

I ugens ud­ga­ve af Fonds­dan­mark Rundt skal vi til en sund­heds­kampag­ne på Born­holm iværk­sat af Spa­re­kas­sen Born­holms Fond og Tryg­fon­den. Vi skal til Trel­le­borg Fon­dens hyl­dest af en sla­gel­se­ansk ildsjæl og for­bi Dansk Dø­ve-Idræts­for­bund, der har ind­gå­et part­ner­skab med Oti­con Fon­den. Vi dæk­ker og­så ind­sprøjt­nin­ger til det jy­ske kul­tur­liv fra Beck­ett-Fon­den, Spa­re­kas­sen Kol­dings Fond og Fær­ch­fon­den. Det og me­get me­re i ugens udgave. 

”Fondene sikrer et lag af forskere og forfattere, der skriver til den brede offentlighed”

Det var et spe­ci­a­le om kom­mu­ni­sti­ske mod­stands­folk kom­bi­ne­ret med et job på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek, der i sin tid gav Mor­ten Møl­ler mod på at skri­ve en hi­sto­risk bi­o­gra­fi. Men det var støt­ten fra en ræk­ke dan­ske fon­de, der gjor­de det mu­ligt. Si­den er det ble­vet et re­elt for­fat­ter­skab, hvor ev­nen til at for­mid­le og per­spek­ti­ve­re hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der, har gi­vet Mor­ten Møl­ler bå­de flot­te an­mel­del­ser og pri­ser. Selv er han tem­me­lig be­ske­den, når ta­len fal­der på hans for­fat­ter­skab, der for ham at se ude­luk­ken­de kan ek­si­ste­re på grund af fondsmidler.

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…