Fra døveidræt til diæter, fra kæmpesejl til chemsex

I ugens udgave af Fondsdanmark Rundt skal vi til en sundhedskampagne på Bornholm i­værk­sat af Sparekassen Bornholms Fond og Trygfonden. Vi skal til Trelleborg Fondens hyld­est af en slagelseansk ildsjæl og forbi Dansk Døve-Idræts­forbund, der har indgået part­nerskab med Oticon Fonden. Vi dækker også indsprøjt­ninger til det jyske kulturliv fra Beckett-Fonden, Spare­kassen Koldings Fond og Færch­fonden. Det og meget mere i ugens udgave.

I ugens ud­ga­ve af Fonds­dan­marks Rundt kan du blandt an­det læ­se om, at Team Ryn­ke­by ud­de­ler 29,4 mio. kro­ner til Bør­ne­can­cer­fon­den og Bør­ne­lun­ge­fon­den (fo­to: Team Rynkeby).
Om Fonds­dan­mark Rundt

I Fonds­dan­mark Rundt præ­sen­te­rer vi ak­tu­el­le fonds­hi­sto­ri­er fra lo­kal- og spe­ci­al­me­di­er i he­le Danmark.

Solskin­sø­en skal på slan­ke­kur. Born­holm skal iføl­ge Born­holms Ti­den­de ta­be sig over den næs­te pe­ri­o­de. Over halv­de­len af be­folk­ning­en på øen har en BMI på over 25, der skub­ber dem ind i ka­te­go­ri­en ’over­væg­tig’. Men så­dan skal det ik­ke fort­sæt­te, hvis man spør­ger Sus­sie Holm­toft fra Det Le­ve­nde Køk­ken og sund­heds­co­ach Ole Nis­beth. Tryg­fon­den og Spa­re­kas­sen Born­holms Fond har fi­nan­si­e­ret pro­jek­tet med 300.000 kro­ner. Pro­jek­tet hand­ler om at få sund­ere va­ner, som Ole Nis­beth for­kla­rer til Born­holms Tidende: 

”Det her pro­jekt ad­skil­ler sig ved ik­ke ba­re at væ­re ’ind og ud’. Nej, det er ind og ud med in­spi­rationen, hvor­ef­ter vi hol­der fast i del­ta­ger­ne. Det er nød­ven­digt. Ser man for ek­sem­pel på ju­le­mær­ke­hjem­me­ne, så hjæl­per de man­ge børn til et sun­de­re liv. Men når de kom­mer hjem, ven­der de til­ba­ge til fa­mi­li­ens gam­le va­ner, og de op­le­ver ne­der­lag. Og når først ne­der­la­get har vist sig, så ry­ger ki­lo­e­ne nemt på igen.” 

I Vi­borg syn­ges der på sy­ge­hu­set. Spar Nord Fon­den do­ne­rer 6.000 kro­ner til retspsy­ki­a­trisk sy­ge­hus i Vi­borg. Pen­ge­ne er øre­mær­ket til sang og fored­rag for pa­tien­ter­ne. For­må­let for­kla­res af sy­ge­hus­præst Lot­te Mar­tin Jen­sen: ”En stor del af pa­tien­ter­ne er vok­set op på kan­ten af sam­fun­det og har der­for ik­ke me­get kend­skab til det lag af kunst, kul­tur og hi­sto­rie, der nor­malt an­ses for al­men dan­nel­se. Da pa­tien­ter­ne nu be­fin­der sig i en an­den sam­men­hæng, og ti­den på af­de­lin­gen of­te fø­les lang, er de mo­ti­ve­re­de for kul­tu­rel­le til­tag, og de pro­fi­te­rer po­si­tivt af bå­de sang og fored­rag,” som hun ud­ta­ler til Vi­borg Fol­ke­blad.

Tal kær­ligt. Mary Fon­den står bag kur­set ’Tal kær­ligt’, der sø­ger at kom­me det hår­de og så­ren­de sprog­brug blandt un­ge til livs. I den for­bin­del­se er al­le 8. klas­se-læ­re­re og sko­le­psy­ko­lo­ger i Faxe Kom­mu­ne budt ind til kur­sus og af­prø­vel­se af materialet. 

”Man­ge af de un­ge har ik­ke red­ska­ber­ne til at kom­mu­ni­ke­re or­dent­ligt, for der er så me­get, der fyl­der in­den i dem. Må­let er at styr­ke den respekt­ful­de kom­mu­ni­ka­tion blandt de un­ge og læ­re dem at hånd­te­re svæ­re fø­lel­ser,” si­ger fored­rags­hol­der på ’Kær­ligt Talt’, An­ders Ko­fo­ed Pe­der­sen fra Cen­ter for Fa­mi­lie­ud­vik­ling til TV Øst.

Hvor­dan ser en­som­hed ud? Det for­sø­ges be­sva­ret i en ny kun­stin­stal­la­tion. I År­hus har dan­se­kom­pagniet Da­da­dans op­stil­let en le­ven­de in­stal­la­tion, der hed­der Pe­eps. Koreo­gra­fen Hel­le Bach ud­ta­ler i en pres­se­med­del­el­se ”Med Pe­eps vil vi ger­ne gi­ve rum for det, som en­som­he­den gør ved os. Pe­eps er en bil­led­lig­gø­rel­se af fø­lel­ser­ne og men­ne­ske­ne bag en­som­he­den.” Pro­jek­tet er støt­tet af Beck­ett-Fon­den og Sta­tens Kunst­fond. Du kan læ­se me­re om pro­jek­tet og hvor du kan op­le­ve det hos Lo­ka­la­vi­sen Aar­hus.

Læ­rings­lo­ko­mo­ti­vet kob­ler ny vogn på. Un­ge, der ik­ke er ud­dan­nel­ses­pa­ra­te, har si­den 2017 kun­ne hen­te støt­te hos Læ­rings­lo­ko­mo­ti­vet. Læ­rings­lo­ko­mo­ti­vet er et in­tenst læ­rings­for­løb, der er støt­tet af Eg­mont Fon­den og som nu får en ud­vi­del­se i Ma­ri­a­ger­fjord. Iføl­ge Hads­und Fol­ke­blad er der i kom­mu­nen star­tet et nyt pro­gram – en så­kaldt for­æl­dre­kupé, der skal in­vol­ve­re og for­be­re­de for­æl­dre­ne, så de kan ta­ge en me­re ak­tiv del i forløbet.

Chem­sex bli­ver me­re po­pu­lært blandt ho­mo­seksu­el­le mænd. AIDS-Fon­det iværk­sæt­ter der­for en ny un­der­sø­gel­se af fæ­no­me­net, der dæk­ker over at ha­ve sex imens man er på eu­fo­ri­se­ren­de stof­fer. AIDS-Fon­det hå­ber det kan væ­re start­skud­det til en ind­sats, der sik­rer bed­re sek­su­el sund­hed. Det skri­ver Out And About On­li­ne.

Wil­helm Han­sen Fon­den ud­de­ler 1 mio. til dan­ske kunst­ne­re. Pen­ge­ne er for­delt på fem hæ­ders­pri­ser, der går til men­ne­sker, der har væ­ret vig­ti­ge for kun­sten. En af dem er Bjar­ke Mo­gen­sen, born­holm­sk ak­kor­deo­nist, der mod­ta­ger 200.000 kro­ner for sit vir­ke. Du kan læ­se me­re hos TV2 Born­holm.

Be­søgs­hunde til op­ta­gel­ses­prø­ve. Tryg­fon­dens ny­e­ste kuld af be­søgs­hunde var til op­ta­gel­ses­prø­ve på Gun­d­sø Om­sorgs­cen­ter. Det be­ret­ter Roskil­de Avis d. 4. ok­to­ber. Her skul­le bå­de hund og ejer te­stes for at få lov at væ­re en del af pro­jek­tet, der ta­ger lan­det rundt for at yde en sær­lig om­sorg for de æl­dre. 56 hunde var igen­nem prøven. 

”Vi vil te­stes så tid­ligt som mu­ligt.” Det er bud­ska­bet i Eg­mont Fon­dens nye kampag­ne #hvis­jeg­var, der la­der ord­blin­de for­tæl­le, hvor­dan de vil­le ind­ret­te sko­ler­ne for at gø­re de­res eget liv let­test mu­ligt. På fol​ke​sko​len​.dk kan du se vi­deo­en, der blandt an­det un­der­stre­ger, at tid­li­ge ind­greb er vej­en frem. 

Vin­ter­ba­de­re får nyt håb. Fy­ens Amts Avis skri­ver, at De Ærø­ske Vin­ter­ba­de­re ser frem til en var­me­re frem­tid. Ik­ke uden­dørs, for­stås, men i den nye sau­na og det nye om­klæd­nings­rum, som nu lig­ger i kor­te­ne tak­ket væ­re en do­na­tion på 203.000 fra Fril­ufts­rå­det og SE Vækst­pul­je. Der­med er der nu no­get at glæ­de sig over ef­ter næ­sten 10 år med ar­bej­det for at for­bed­re badeforholdene. 

Trel­le­borg Fon­den hyl­der lo­kal idræt­sildsjæl. På Skt. Mi­cha­els Nat – Sla­gel­ses sto­re kul­tur­af­ten – ud­de­les va­nen tro Trel­le­borg Fon­dens kul­tur­pris, der i år gik til Kurt Pe­ter­sen for sit ar­bej­de med fir­mai­dræt­ten i lo­ka­l­om­rå­det, hvor han blandt an­det har stå­et bag fle­re løb. ’Mr. Fir­mai­dræt’ fik 25.000 kro­ner oven i pri­sen, skri­ver Sjæl­land­ske.

Team Ryn­ke­by ud­de­ler 29,4 mio. kro­ner. Som sæd­van­lig af­slut­tes Team Ryn­ke­bys hår­de ar­bej­de i by­en Rin­ge på Fyn, hvor den sto­re ud­de­ling for ny­lig fandt sted. Pen­ge­ne sam­les ind gen­nem sponso­rer og del­ta­ge­re, blandt an­det i for­bin­del­se med den sto­re cy­kel­tur til Pa­ris. For Team Ryn­ke­by var de 29,4 mio. kro­ner den tred­je­stør­ste ud­de­ling i historien. 

”Det her er en dag, vi har set frem til læn­ge. Det er kul­mi­na­tio­nen på man­ge må­ne­ders an­streng­el­ser. Der­for er det en kæm­pe for­løs­ning, at vi i dag kan vi­dere­for­mid­le to så sto­re checks,” si­ger Carl Erik Dal­bø­ge, di­rek­tør i Team Ryn­ke­by Fon­den. Pen­ge­ne går til Bør­ne­can­cer­fon­den og Børnelungefonden. 

Har­pe­spil på Kol­ding Mu­siks­ko­le. Spa­re­kas­sen Kol­dings Fond mar­ke­re­de Kol­ding Mu­siks­ko­les 50-års fød­sels­dag med en do­na­tion på 25.000 kro­ner, der blev brugt på ind­køb af en ny har­pe. Det er der­med ind­fri­el­sen af et man­ge­årigt øn­ske om at støt­te sko­lens linje for fol­kemu­sik, skri­ver Ugea­vi­sen Kol­ding.

Fær­ch­fon­den støt­ter op om nord­ve­stjysk kul­tur­liv. Med et til­sagn om he­le to mil­li­o­ner kro­ner over tre år til Odin Te­a­tret er der sik­ret mu­lig­hed for et far­ve­rigt kul­tur­liv i Holste­bro. Pen­ge­ne går sær­ligt til to pro­jek­ter – Holste­bro Festu­ge og de­res resi­dens­grup­per – i det nor­di­ske te­a­ter­la­bo­ra­to­ri­um Odin Te­a­tret. Hvad det præ­cis går ud på, kan du se hos Holste­bro Kom­mu­ne.

Kæm­pe­sejl over Pi­er 1 i Fre­de­riks­havn. Lo­ka­le fri­vil­li­ge har læn­ge øn­sket et over­dæk­ket re­krea­tivt rum ved Fre­de­riks­havn hav­ne­front. Med en do­na­tion på 125.000 kro­ner sik­rer Ro­blon Fon­den at byg­ge­pro­jek­tet i Fre­de­riks­havn kan sø­sæt­tes. Det gø­res ved at sæt­te sejl op mel­lem ot­te søj­ler, der der­med mar­ke­rer et rum til 250 men­ne­sker. Sej­le­ne kom­mer op til for­å­ret i­føl­ge Lo­ka­la­vi­sen Fre­de­riks­havn.

Oticon & DDI
Oti­con Fon­den og Dansk Dø­ve-Idræts­­for­­bund går ind i lang­va­rigt partnerskab.
Hi­sto­risk part­ner­skab støt­ter op om dø­ve­i­dræt­ten. Oti­con Fon­den og Dansk Dø­ve-Idræts­­for­­bund går ind i lang­va­rigt part­ner­skab til 2022, hvor fon­den støt­ter spor­ten med mil­li­o­ner af kro­ner. I en pres­se­med­del­el­se si­ger Lars Nør­by Jo­han­sen, for­mand for Oti­con Fon­den ”Vi er gla­de for og stol­te over at støt­te Dansk Dø­ve-I­dræts­­for­­bund og døve­idræt­ten med en læn­ge­re­va­ren­de af­ta­le, og vi hå­ber, at vi kan væ­re med til at gø­re en for­skel og let­te li­vet for man­ge men­ne­sker, som le­ver med hø­re­tab. Med dyg­ti­ge sport­s­folk og en ihær­dig or­ga­ni­sa­tion, som bak­ker op, har dø­ve­idræt­ten al­le­re­de le­ve­ret flot­te re­sul­ta­ter. Bi­dra­get kan for­hå­bent­lig gi­ve et yder­li­ge­re løft, så vi får end­nu fle­re go­de re­sul­ta­ter hjem til Danmark.”
 
Læs pres­se­med­del­el­sen hos Dansk Dø­ve-Idræts­for­bund for me­re in­for­ma­tion om partnerskabet.
 
År­hus-for­sker får stor pris og an­er­ken­del­se. Kun­stig in­tel­li­gens er te­ma­et for me­get mo­der­ne sci­en­ce-fi­ction, men det skal ik­ke over­vur­de­res. I hvert fald ik­ke iføl­ge Ja­cob Sher­son, der for­sker i hvor­dan men­ne­sker over­le­ver i en ver­den, hvor vi ik­ke læn­ge­re er de klo­ge­ste. Men for Sher­son er com­pu­ter­ne ik­ke al­tid klo­ge­re. Gen­nem et in­ter­ak­tivt spil, der fik men­ne­sker til at bry­des med en gå­de som com­pu­te­re end­nu ik­ke har kun­net lø­se, vi­ste for­ske­ren, at men­ne­sker på nog­le om­rå­der sta­dig er com­pu­ter­ne over­leg­ne. For den­ne ba­ne­bry­den­de forsk­ning modt­og han Grund­fospri­sen 2018 og de med­føl­gen­de 1 mil­li­on kro­ner, der ud­de­les af Po­ul Due Jen­sens Fond. Du kan læ­se he­le in­ter­viewet med den un­ge for­sker bag be­ta­lings­mu­ren hos År­hus Stift­s­ti­den­de.

Aktuelle uddelinger

ModtagerFondBeløbOverskriftResumeKilde
Jacob ShersonPoul Due Jensens Fond1.000.000Stor pris til Aarhus-forsker: Sådan undgår vi at blive udslettet af kunstig intelligensDen 39-årige forsker Jacob Sherson får Grundfosprisen for sin banebrydende forskning i sammenhængen mellem kunstig intelligens og menneskelig intelligens.Århus Stifttidendehttps://stiften.dk/aarhus/Stor-pris-til-Aarhus-forsker-Saadan-undgaar-vi-at-blive-udslettet-af-kunstig-intelligens/artikel/536786Århus Stifttidende
Mødrehjælpen HillerødRFO Fonden30.00030.000 kroner til MødrehjælpenRFO Fonden bevilger 30.000 kroner til den lokale afdeling af MødrehjælpenSjællandskehttps://sn.dk/Hilleroed/30000-kroner-til-Moedrehjaelpen/artikel/779136Sjællandske
Dansk Døve-Idræts ForbundOticon Fonden"Millioner"Dansk Døve-Idrætsforbund og Oticon Fonden indgår 4-årig aftale som giver forbundet stort økonomisk rygstødOticon Fonden og DDIF indgår samarbejdsaftale frem til 2022 på flere millioner kroner. Dermed er verdens største producent af høreapparater gået sammen med DDIF om at udbrede sportenDansk DøveIdræts ForbundDansk Døve-Idrætsforbund og Oticon Fonden indgår 4-årig aftale som giver forbundet stort økonomisk rygstødDansk DøveIdræts Forbund
Strandby SamvirkeRoblon Fonden125.000Kæmpesejl over Pier 1Strandby Havn står til at kunne påbegynde byggeriet af nyt rekreativt rum, der kan huse op imod 250 mennesker. Takket være et tilsagn om en donation fra Roblon Fonden er de nu i mål med fundraisingen.Lokalavisen Frederikshavn (03/10)https://lokalavisenfrederikshavn.dk/nyheder/kaempesejl-over-pier-1/cb505c73-1643-49ea-b052-79775e578058Lokalavisen Frederikshavn (03/10)
Odin TeatretFærchfonden2.000.000Fond støtter teater-projekterOdin Teatret har fået to millioner kroner over tre år til deres to store projekter: Holstebro Festuge og deres residensgrupper, der forsøger at nytænke teaterHolstebro.dk (Holstebro Kommune)https://www.holstebro.dk/nyhedsoversigt/kultur-og-fritid/nyhed/fond-stoetter-teater-projekter%3FPID=17406%26NId=8656%26NewsCategory=Kultur+og+turismeHolstebro.dk (Holstebro Kommune)
Kolding MusikskoleSparekassen Koldings Fond25.000Fond fejrer musikskolens jubilæum med donationKolding Musikskole får overrakt 25.000 kroner af den nævnte fond. Penge bliver brugt til at indfri et mangeårigt ønske om en ny harpe til skolenUgeavisen.dkhttps://www.ugeavisen-kolding.dk/kolding/Fond-fejrer-musikskolens-jubilaeum-med-donation/artikel/367746Ugeavisen.dk
Børnecancerfonden, BørnelungefondenTeam Rynkeby Fonden29.400.000Cykelfest i Ringe: 29,4 millioner samlet ind til kritisk syge børnRynkebyfonden uddeler resultatet af sin tredjestørste indsamling nogensinde. Hele 29,4 mio. kroner blev samlet ind på cirka 10 måneder. Pengene blev uddelt til Børnecancerfonden og Børnelungefonden, der fik henholdsvis 21.850.561 og 7.637.722 kroner.Fyens Stiftstidendehttps://www.fyens.dk/faaborg-midtfyn/Cykelfest-i-Ringe-294-millioner-samlet-ind-til-kritisk-syge-boern/artikel/3288406Fyens Stiftstidende
Kurt PetersenTrelleborg Fonden25.000»Mr. Firmaidræt« blev hædret til Sct. Michaels NatI forbindelse med byens kulturnat blev "Mr Firmaidræt," Kurt Petersen hædret med Sydbank og Trelleborg Fondens kulturpris og dermed 25.000 kronerSjællandskehttps://sn.dk/Slagelse/Mr-Firmaidraet-blev-haedret-til-Sct-Michaels-Nat/artikel/778277Sjællandske
De Ærøske VinterbadereFriluftsrådet, SE Vækstpulje203.000Ærøske vinterbadere starter vinterbadesæson med tro på sauna og nye omklædningsrumDe Ærøske Vinterbadere øjner snart håb for enden af en 10 års kamp for at forbedre deres badehus - med tilsagn fra to separate fonde på tilsammen 203.000 kroner er de halvvejs finansieretFyens Stiftstidendehttps://www.fyens.dk/aro/AEroeske-vinterbadere-starter-vinterbadesaeson-med-tro-paa-sauna-og-nye-omklaedningsrum/artikel/3288563Fyens Stiftstidende
OrdblindeEgmont FondenOrdblinde i digital kampagne: Vi vil testes så tidligt som muligtEgmont Fonden iværksætter ny kampagne, der sætter fokus på ordblindhed. Ved at give stemmen og initiativet til de ordblinde, sætter kampagnen fokus på tidlig indgriben i form af tests. Kampagnen hedder #hvisjegvarFolkeskolen.dkhttps://www.folkeskolen.dk/643364/ordblinde-i-digital-kampagne-vi-vil-testes-saa-tidligt-som-muligtFolkeskolen.dk
En række kunstnereWilhelm Hansen Fonden1.000.000En million kroner til kunstnere, som har gjort Danmark rigereÅrets fem Wilhelm Hansen Hæderspriser går til forfatteren Astrid Saalbach, scenografen Mia Steensgaard, accordeonisten Bjarke Mogensen, scenekunstneren Kristían Ingimarsson og dramaturg Janicke Branth. Hver pris er på 200.000 kroner.Århus Stifttidendehttps://stiften.dk/navne/En-million-kroner-til-kunstnere-som-har-gjort-Danmark-rigere/artikel/536705Århus Stifttidende
Marstal BrandmandsforeningSydbank Fonden10.000Brandmænd får penge af fond til reparation af gammel brandbilSydbank Fonden donerer 10.000 kroner til istandsættelse af den nyindkøbte brugte Bedford-brandbilFyens Amts Avishttps://www.fyens.dk/aro/Brandmaend-faar-penge-af-fond-til-reparation-af-gammel-brandbil/artikel/3290098Fyens Amts Avis
Scenekunstner og parkourmester Kristján IngimarssonWilhelm Hansen Fonden200.000Lokal scenekunstner vinder hædersprisKristjan Ingmarsson hyldes for sit bidrag til teaterlivet med hædersprid og medfølgende 200.000 kronerTV Østhttps://www.tveast.dk/artikel/lokal-scenekunstner-vinder-haedersprisTV Øst
Grøn FredagSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000600 skoleelever til Grøn FredagMed støtte fra den nævnte fond blev Grøn Fredag afholdt på Rantzausminde Skole i Svendborg. Det er en aktivitetsdag i "klimaets og miljøets tegn"Ugeavisen Svendborg (02/10)https://www.e-pages.dk/ugeavisensvendborg/491/72Ugeavisen Svendborg (02/10)
Æblefestivalen, AssensNordea-fonden75.000Snart bid i æblet -og gerne mereNordea-fonden har bidraget 75.000 kroner til afholdelsen af den årlige Æblefestival i Assens, der løber af stabelen fra den 10/10Fyens Stiftstidende (02/10)Fyens Stiftstidende (02/10)
BlokhusSE-Fonden250.000Stor skøjtebane på vej til Blokhus TorvDrømmen om en ny stor skøjtebane på Blokhus Torv er ved at være en realitet, nu hvor finansieringen begynder at være på plads. SE-Fonden har doneret 250.000 kronerTV2 Nordhttps://www.tv2nord.dk/artikel/stor-skoejtebane-paa-vej-til-blokhus-torvTV2 Nord
SlagterietFærchfonden1.000.000Endnu en million til SlagterietKunstnerduo får del i en million kroner doneret af Færchfonden til kunstnerfællesskabet Slagteriet. Pengene skal blandt andet bruges til at bygge værksteder forFolkebladet Lemvighttps://folkebladetlemvig.dk/holstebro/Endnu-en-million-til-Slagteriet/artikel/346106Folkebladet Lemvig
Lasse PetersenNordea-fonden20.000Video: Lasse Petersen er årets HillerødborgerLasse Petersen er kåret som årets hillerødborger for hans arbejde i foreningen Klub FrivilligSjællandske https://sn.dk/Hilleroed/Video-Lasse-Petersen-er-aarets-Hilleroedborger/artikel/77898Sjællandske
Vores NetværkVelux Fonden45.000Rikke styrer keramikkenVores Netværk er et mødested for folk, der gerne vil udvide deres sociale netværk. Det er et keramikværksted der netop er blevet støttet af Velux Fonden med henblik på at indkøbe flere remedier til at lave keramikAarhus Stiftstidendehttps://stiften.dk/odder/Rikke-styrer-keramikken/artikel/535852Aarhus Stiftstidende
Vester Hassing HallenFonden for Sparekassen Vendsyssel, Hals25.000Bordtennis-trængsel i Vester Hassing HallenFonden donerer pokaler til en værdi af 25.000 kroner til det store bordtennisstævne der blev afholdt.Hals Avis (02/10)https://halsavis.dk/nyheder/bordtennis-traengsel-i-vester-hassing-hallen/ef67db7e-35d4-4a53-8956-f6644a247cbfHals Avis (02/10)
Storvorde Aktivitetscenters Centerråd Spar Nord Fonden8.000Donation til sangbøgerSpar Nord Fonden sikrer indkøb af nye sangbøgerØsthimmerlands Folkeblad (02/10)https://oesthimmerlandsfolkeblad.dk/nyheder/donation-til-aktivitetscenter/cd6ff556-2f72-474a-a8ca-83b91536fd40Østhimmerlands Folkeblad (02/10)
Urnehovedspejderne, BolderslevSE Vækstfonden, Nordea-fonden70.000Fonde betalte for to nye sheltersFonde sikrer to nye shelters og udendørs pizzaovn til spejderne i Bolderslev; Sheltersne blev indviet under et event med Olsen Banden-tema, hvorfor en udklædt Egon Olsen stod klar til at åbne for de nye byggerierAabenraa Ugeavis (02/10)https://www.jv.dk/aabenraa/Fonde-betalte-for-to-nye-shelters/artikel/2647980Aabenraa Ugeavis (02/10)
Kafe KolindNordea-fonden39.450Fondsmidler: Kafé Kolind har modtaget pengeVærestedet for socialt udsatte, Kafé Kolind, får knap 40.000 kroner til indkøb af nye musikinstrumenter. Uddelingen er en del af Nordea-fondens lokalpulje i MidtjyllandLokalavisen Djurslandhttp://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2018-10-04/-Fondsmidler-Kaf%C3%A9-Kolind-har-modtaget-penge-3240549.htmlLokalavisen Djursland
Rearview TeaterSpar Nord Fonden75.000Fik penge til forestilling om tiggerdrengRearview Teater får 75.000 overrakt af Spar Nord Fonden for deres musical om Oliver TwistAlbertslund Lokalavishttp://albertslund.lokalavisen.dk/nyheder/2018-09-30/-Fik-penge-til-forestilling-om-tiggerdreng-3204622.htmAlbertslund Lokalavis
Joakim Vilandt, Emma BessBodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat100.000To spirende forfattere blev hædret i Vejle2x50.000 kroner blev uddelt til de to forfatterspirer der med hver deres debut har imponeret. Den blev uddelt på Vejle BibiliotekHorsens Folkebladhttps://hsfo.dk/navne/To-spirende-forfattere-blev-haedret-i-Vejle/artikel/189662Horsens Folkeblad
Børnehuset MarievangTrelleborg FondenEn elektrisk ladcykelBørnehuset fik ny el-ladcykelBørnehuset Marievang fik el-ladcykel til transport af de småSjællandske (29/9)Sjællandske (29/9)
Blaabjerg RideklubSydbank Fonden15.00015.000 kroner til Blaabjerg RideklubSydbank Fonden donerer 15.000 kroner til de hesteinteresserede piger fra Blaabjerg RideklubGovarde.dkhttp://www.govarde.dk/15-000-kroner-til-blaabjerg-rideklubGovarde.dk
Nykøbing Mors RoklubSpar Nord Fonden10.000Nykøbing Mors Roklub modtager kr. 10.000 fra Spar Nord fondenNykøbing Mors Roklub modtager 10.000 kroner fra Spar Nord Fonden til indkøb af fire stk. subboards til ungdomsafdelingenLimfjord Updatehttp://www.limfjordupdate.dk/nykoebing-mors-roklub-modtager-kr-10-000-fra-spar-nord-fondenLimfjord Update
Aktivitetscentret, AssensTrygfonden100.000Trygfonden støtter motionsgruppeTrygfonden støtter med 100.000 kroner et aktivitetscenter for udviklingshæmmede til indkøb af nye maskinerFyens Stiftstidendehttps://www.fyens.dk/assens/Tryg-Fonden-stoetter-motionsgruppe/artikel/3288516Fyens Stiftstidende

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer