Fondsdanmark Rundt

Seneste artikler

Fondsdanmark Rundt: Det skete i efterårsferien

Dan­marks Fon­de slum­rer ik­ke, men har i den var­me fe­rie ta­get de kor­te cy­kel­s­horts på og kørt lan­det rundt ef­ter fonds­nyhe­der. Vi skal rundt om et gam­melt te­a­ter­styk­ke, der får nyt liv i Hol­ste­bro. Vi skal for­bi Den Dan­ske Na­tur­fonds nye køb på Fyn samt to for­skel­li­ge sko­le­pro­jek­ter støt­tet af No­vo Nor­disk Fon­den og Lemvigh-Mül­ler Fonden.

Fondsfinansieret forskning samt bevægelse hos de regionale kunstfonde

Som rød­gu­le bla­de i en dansk løvskov da­ler fonds­be­vil­ger­ne over lan­det. Vi spad­se­rer i den­ne ud­ga­ve af Fonds­dan­mark Rundt fløjten­de gen­nem en ræk­ke forsk­nings­ud­de­lin­ger fra bl.a. Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond, lidt po­le­mik om­kring de stats­li­ge kunst­fon­de, end­nu et par nye fonds­støt­te­de bi­drag til bør­ne­nes sko­le­ske­ma­er så­vel som en ny fond på Ærø: Fon­den Mo­tor­fa­brik­ken Marstal.

Fra døveidræt til diæter, fra kæmpesejl til chemsex

I ugens ud­ga­ve af Fonds­dan­mark Rundt skal vi til en sund­heds­kampag­ne på Born­holm iværk­sat af Spa­re­kas­sen Born­holms Fond og Tryg­fon­den. Vi skal til Trel­le­borg Fon­dens hyl­dest af en sla­gel­se­ansk ildsjæl og for­bi Dansk Dø­ve-Idræts­for­bund, der har ind­gå­et part­ner­skab med Oti­con Fon­den. Vi dæk­ker og­så ind­sprøjt­nin­ger til det jy­ske kul­tur­liv fra Beck­ett-Fon­den, Spa­re­kas­sen Kol­dings Fond og Fær­ch­fon­den. Det og me­get me­re i ugens udgave. 

Fondsdanmark Rundt – uge 39

UGE 39: Det gam­le han­dels­skib Ka­ren af Man­dø skal re­stau­re­res, Rø­de­led­fon­den vil op­lø­ses, borg­er­ne i Aa­le­strup får et sund­heds­hus med hjælp fra Him­mer­land-fond. Og Fon­den Dan­ske Ve­te­ran­hjem er ved at væ­re i mål med det før­ste ny­byg­ge­de ve­te­ran­hjem. Det­te og man­ge fle­re små og sto­re ud­de­lin­ger i ugens ud­ga­ve af Fonds­dan­mark Rundt. 

Fondsdanmark rundt – uge 38

En me­get lang­som­me­lig fondstif­tel­se i Hor­sens, en mu­lig ny bor­ger­dre­vet fond i Ul­bøl­le, di­gi­ta­li­se­ring af VHS-bånd, pri­ser til fre­de­riks­berg­ske ildsjæ­le og en ny ud­de­lings­run­de i Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den. Det er nog­le af hi­sto­ri­er­ne i den­ne pre­mi­e­re-tur rundt i det lo­ka­le Fondsdanmark. 

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…