Fondsfinansieret forskning samt bevægelse hos de regionale kunstfonde

Som rødgule blade i en dansk løvskov daler fondsbevilgerne over landet. Vi spadserer i den­ne udgave af Fondsdanmark Rundt fløjtende gennem en række forskningsuddelinger fra bl.a. Karen Elise Jensens Fond, lidt polemik omkring de statslige kunstfonde, endnu et par nye fondsstøttede bidrag til børnenes skoleskemaer såvel som en ny fond på Ærø: Fon­den Motorfabrikken Marstal.

Motorfabrikken Marstal
Tre lo­ka­le ildsjæ­le har købt Mo­tor­fa­brik­ken Marstal med det for­mål at ska­be et lo­kalt vækst­hus. De tre ’mo­tor­da­mer’ bag pro­jek­tet Lo­ne Søn­der­gaard, Ni­na Ry­da­hl An­der­sen og Julie Skaar op­le­ve­de imid­ler­tid, at fon­de hel­le­re vil­le bak­ke op om de­res pro­jekt, hvis mo­tor­fa­brik­ken selv blev etab­le­ret som en fond (fo­to: Jan Kamstrup).
Om Fonds­dan­mark Rundt

I Fonds­dan­mark Rundt præ­sen­te­rer vi ak­tu­el­le fonds­hi­sto­ri­er fra lo­kal- og spe­ci­al­me­di­er i he­le Danmark.

Så er der gang i de nye, re­gio­na­le stats­li­ge kunst­fon­de. Slots- og Kul­tursty­rel­sen be­ret­ter, at Den Jy­ske Kunst­fond og Øer­nes Kunst­fond nu er klar til at mod­ta­ge ansøg­ninger fra kul­tu­rel­le iværk­sæt­te­re. Der er frist den 13. novem­ber og fon­de­ne har 2,3 mil­li­o­ner kro­ner hver at uddele.

Stats­sty­ret kunst­støt­te er imid­ler­tid ik­ke en plet­fri af­fæ­re. I hvert fald ik­ke iføl­ge for­mand for Dan­ske skøn­lit­teræ­re For­fat­te­re, Pe­ter Røn­nov-Jen­sen. Han har nem­lig lagt navn til en kro­nik i Po­li­ti­ken, der kort og godt går til an­greb på po­li­ti­ker­nes sty­ring af kul­tur­støt­ten. Slet og ret me­ner han, at armslæng­de­prin­cip­pet, som var det egent­ligt ba­ne­bry­den­de ved ind­fø­rel­sen af Sta­tens Kunst­fond, ik­ke læn­ge­re hol­der, og at vi nær­mer os en to­ta­li­tær sty­re­form ved at und­er­læg­ge kul­tu­ren po­li­tisk sty­ring. ”Men nu er det, som om kunst og kul­tur næ­sten ik­ke spil­ler no­gen rol­le i dansk po­li­tik læn­ge­re. Med­min­dre de, som led i po­puli­stisk stem­me­fis­ke­ri, kan bru­ges til at an­gri­be den så­kald­te ´eli­te´,” skri­ver han.

Det har væ­ret en god uge i den fonds­fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­ver­den. Ve­lux Fon­den har net­op til Sjæl­lands Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal be­vil­get 12,5 mio. kro­ner til forsk­ning i syg­dom­men øjen­for­kalk­ning, som me­re end 50.000 æl­dre li­der af i Dan­mark. Pro­jek­tet er vig­tigt, da syg­dom­men spås at væ­re i frem­gang, skri­ver Sjæl­land­ske. I sam­me tråd skri­ver Nord­ve­st­nyt d. 10/10, at Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond do­ne­rer 3 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning i K-vi­ta­mins ef­fekt på en ræk­ke for­skel­li­ge sygdomme.

Og­så Bør­ne­hjer­te­fon­den har ud­skre­vet forsk­nings­checks. Hjer­te­for­e­nin­gen skri­ver i en pres­se­meddel­else, at de sam­men med Bør­ne­hjer­te­fon­den be­vil­ger 10 mil­li­o­ner kro­ner til to for­skel­lige forsk­nings­pro­jek­ter. Beg­ge pro­jek­ter kon­cen­tre­rer sig om ef­fek­ten af en tid­lig ind­sats når det kom­mer til hjertelidelser.

Ro­ck­wool Fon­den har selv stå­et for at ska­be ny vi­den: Fon­den har nem­lig for ny­lig pu­bli­ce­ret en ar­ti­kel, der med lan­ge søm slår fast, at Dan­mark stil­ler langt hår­de­re krav til flygt­nin­ge om­kring op­hold­stil­la­del­se end de lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med.

Mo­tor­fa­brik­ken Marstal er midt i en for­vand­ling. Tre lo­ka­le ildsjæ­le har købt fa­brik­ken med det for­mål at ska­be et lo­kalt vækst­hus. De tre ’mo­tor­da­mer’ bag pro­jek­tet Lo­ne Søn­der­gaard, Ni­na Ry­da­hl An­der­sen og Julie Skaar op­le­ve­de imid­ler­tid, at fon­de hel­le­re vil­le bak­ke op om de­res pro­jekt, hvis mo­tor­fa­brik­ken selv blev etab­le­ret som en fond. Der­for er Fon­den Mo­tor­fa­brik­ken Marstal stif­tet med en nyvalgt be­sty­rel­se, der blandt an­det tæl­ler Ane Cortzen og Si­gurd Schou Mad­sen. ”Vi for­ven­ter, at be­sty­rel­sen bli­ver no­gen, vi ak­tivt skal in­vol­ve­re. De kan hol­de os op på nog­le af de ret­nin­ger, vi har stuk­ket ud for mo­tor­fa­brik­ken, og vi kan for­plig­te dem på at ud­vik­le pro­jek­tet, så det bli­ver bæ­re­dyg­tigt, ren­ta­belt og me­ga­fedt,” si­ger Julie Skaar til Fy­ens Amts Avis.

Der er et fæl­les­skab i sjæl­den­he­den. For­e­nin­gen Sjæld­ne Di­ag­no­ser af­holdt for ny­lig de­res fa­ste ’Sjæld­ne-træf’, der fun­ge­rer som en fæl­les wor­ks­hop og træf for per­so­ner med sjæld­ne syg­dom­me og de­res på­rø­ren­de. For­må­let var at de­le er­fa­rin­ger om at le­ve med en sjæl­den syg­dom. Be­gi­ven­he­den er støt­tet af Ot­to Bruuns Fond så­vel som Knud og Dag­ny Gad An­dre­sens Fond. For me­re in­for­ma­tion kan du be­sø­ge Sjæld­ne Di­ag­no­ser.

Seksu­a­lun­der­vis­ning til al­le! A.P. Møl­ler Fon­den har støt­tet ska­bel­sen af nyt ma­te­ri­a­le til sek­sual­under­vis­ningen på spe­ci­alsko­ler. Ma­te­ri­a­let hed­der ’Til dig’, og skal sø­ge at la­ve god seksu­a­lun­der­vis­ning for børn med sær­li­ge be­hov. På Fol​ke​sko​len​.dk skri­ver Per­nil­le Ege­bæk fra Sex & Sam­fund, at ”I un­der­vis­nin­gen af børn og un­ge med sær­li­ge be­hov ud­tryk­ker læ­rer­ne, at der of­te er brug for me­re visu­el­le og kon­kre­te øvel­ser, som be­nyt­ter sig af et klart og ik­ke ind­for­stå­et sprog. Det er der ta­get høj­de for i øvel­ser­ne i TIL DIG, som blandt an­det inde­holder en del film og bil­led­ma­te­ri­a­le.” Du kan læ­se me­re om ma­te­ri­a­let på Fol­ke­sko­len.dk.

Me­re støt­te til børn med sær­li­ge be­hov. Tryg­fon­den har med en do­na­tion på 5,5 mil­li­o­ner kro­ner igang­s­at et nyt pro­jekt, der hed­der ’Re­ad’. Det er en af­prøv­ning af pro­jek­tet, der for­sø­ger at styr­ke de an­brag­te børns læ­se­ev­ner ved at ind­dra­ge den næ­re fa­mi­lie og læ­re dem at støt­te op om det. Du kan læ­se fle­re de­tal­jer om ’Re­ad’ her.

Nog­le gan­ge skal der ik­ke så me­get til. Iføl­ge Aars Avis har Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land nem­lig do­ne­ret 3.000 kro­ner til Ple­je­cen­ter Øs­ter­mar­ken. Pen­ge­ne bru­ges på at le­je en bi­o­graf, som be­bo­er­ne så kan ind­ta­ge. Fil­men der vil bli­ve vist er Mor­ten Kor­chs klas­si­ker Næs­by­gaards Ar­ving. Be­sty­rel­ses­for­mand for cen­trets ven­ne­for­e­ning, Sus­an­ne Jør­gen­sen, si­ger om ide­en: ”De el­sker jo at se gam­le Mor­ten Koch-film. Og så tænk­te jeg, at det er no­get an­det at se dem på et stort lær­red end på et fjernsyn.”

Spar Hvet­bo Fon­den har net­op af­hold ud­de­lings­run­de. Pan­d­rup Lo­ka­la­vis skri­ver, at den lo­ka­le fond ud­de­ler 204.000 kro­ner til en ræk­ke lo­ka­le for­mål, der spæn­der fra pen­sio­nist­fore­ning­er til Uldfestivalen.

Va­de­havs­cen­tret ud­vi­der med me­re kul­tur­liv. Iføl­ge Jyd­ske­Ve­st­ky­sten har tre fon­de – A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den og Lou­is Pe­ter­sens Le­gat – med en do­na­tion på he­le 5,5 mil­li­o­ner kro­ner sik­ret, at Va­de­havs­cen­tret kan op­ret­te et kul­tur­rum, der har fo­kus på de hi­sto­ri­ske epo­ker i lokalområdet.

 

Aktuelle uddelinger

ModtagerFondBeløbOverskriftResumeKilde
Professor Dorthe BlesesTrygfonden5.500.000Donationer til gavn for børn og ungePengene går til projektet 'Read', der prøver at hjælpe anbragte børn ved at støtte op om plejeforældrenes evner til at hjælpe med at lære sprog.Århus Stiftstidende
En række formålSpar Hvetbo Fonden204.000Områdets foreninger og klubber fik samlet tildelt 204.000 kronerSpar Hvetbo Fonden uddeler 204.000 kroner i ny uddelingsrunde til 25 forskellige projekter, herunder: Saltum Idrætsforening (minispætterne), Pandrup Skytteforening, Jetsmark Idrætsforening, Pandrup Bokseklub, Jetsmark Badmintonklub, Jetsmark Lokalråd, Lunden Ungdomsklub, V. Hjermitslev, Egnssamlingen, Kaas Forsamlings- og Kulturhus, Uldfestivalen, Ingstrup Forsamlingshus, V. Hjermitslev Borgerforening, Kræft-cafeen, Pandrup, Vennekredsen ved Kaas Plejecenter, Hyggeklubben ved Kaas Plejecenter, V. Hjermitslev Pensionistforening, Jetsmark Pensionistforening, Hune-Blokhus Pensionistforening, Vennekredsen ved Pandrup Plejecenter, Saltum Pensionistforening, Søndagscafeen, Pandrup, Pandrup Bridgeklub, Saltum Plejecenter, Moselauget og Erhvervsforeningen, Blokhus.Pandrup Lokalavis
Plejecenter ØstermarkenFonden for Sparekassen Himmerland3.000Fondsdonation i Aars sender plejehjemsbeboere i biografenBeboerne på Plejecenter Østermarken kan leje en hel biograf og tage ind og se Morten Korch-filmen Næsbygaards Arving. Pengene er doneret af fonden for Sparekassen HimmerlandAars Avis
VadehavscentretA.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden & Louis Petersens Legat5.500.000Ny stor milliondonation til VadehavscentretDe tre store donationer gør at Vadehavscentret kan opføre et Kulturrum, hvis formål er at formidle historien om vadehavet og de omkringliggende områder.Jydske Vestkysten
Forskere Lars Søndergaard og Christian Torp-PedersenBørnehjertefonden10.000.000H.K.H. Kronprinsesse Mary overrakte legater til hjerteforskereKronprinsesse Mary uddelte den 8. oktober to legater på 5 mio. kroner hver til to hjerteforskere. Dette gjorde hun i sin egenskab som protektor for Børnehjertefonden og Hjerteforeningen. Pressemeddelelse
Sjællands UniversitetshospitalVelux Fonden12.500.000Overset øjensygdom får million-donationVelux Fonden donerer 12,5 mio. kroner til forskningsprojekt i øjenforkalkning, en overset øjensygdom som op i mod 50.000 danskere plages af.Sjællandske (06/10)
Bogø-Stubbekøbing OverfartenSkibsbevaringsfonden300.000Træfærge skal have nye bundplanker for 300.000Træfærgen M/F Ida har fået bevilget 300.000 til nye planker. Færgen er stadigvæk arbejdsdygtig i overfarten mellem Bogø og Stubbekøbing.Lolland-Falsters Folketidende
Vojens Brass BandNordea-fonden20.000Så er det slut med at fryse for Vojens Brass BandNordea-fonden har gennem sin lokalpulje bevilget 20.000 kroner til indkøb af nyt vinter-overtøj til brass bandet, der dermed ikke skal frygte kulden til udendørsarrangementer længere.JydskeVestkysten
Haverslev BorgerforeningSpar Nord Fonden10.000Haverslev har fået digital info-skærmSpar Nord Fonden sikrer med donation på 10.000 kroner, at der kan opsættes en ny 'digital informationsskærm' i byen, der skal bekendtgøre de lokale nyheder hos Spar Købmanden.Aars Avis
Gymnastikforeningen i HorneSydbank Fonden10.00010.000 kroner til gymnastikforeningTil indkøb af ny spejlvæg. Donationen vil udgøre cirka halvdelen af den samlede finansiering til formåletUgeavisen Faaborg
Broen DnamarkTrygfonden2.000.000Fond har givet to mio. kr. til Broen DanmarkBroen Danmark får stort beløb af Trygfonden til at oprette flere lokalafdelinger af deres forening. Broen Danmark er en organisation der støttet op om særligt udsattes børns adgang til fritidsaktiviteter.Vejle Amts Folkeblad
SyngedrengeneFynbo-Fond7.000Igen Fynbo-Fond-støtte til SyngedrengeneFynbo-Fonden donerer yderligere 7000 kroner oven på de 10.000, som fonden allerede har doneret til Danmarks ældste drengekor, Syngedrengene. Pengen går til indkøb af nye veste.Folkebladet i Assens Kommune
BK Stjernen:Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Grøn Fredag, Svendborg KommuneSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Festfyrværkeri ved dronningebesøgSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond30.303Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
BorgerforeningenSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond98.691Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Faldteknik, Svendborg Judo Klub:Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond25.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Elverhøj, Øster SkerningeSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond5.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Vormark ForsamlingshusSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond3.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg Golfklub:Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond30.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg KarateskoleSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Tåsinge MuseumslaugSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond150.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
IndustrilabSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg FlyveklubSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond4.029Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Sune WahlSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond25.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg Sports- og Kulturfestival:Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond50.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg E-SportSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Kulinarisk SydfynSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond50.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Smartbænke, TåsingeskolenSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond62.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg ForsamlingshusSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond30.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Red BarnetSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond25.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg forenede BoldklubberSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond50.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Tåsinge TennisklubSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond35.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg EventSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond100.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Bodal Energi- og MiljørådgivningSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond79.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Maritim el- og hybridlabSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond200.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Smørmosen badebroSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Thurø SejlklubSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond25.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Vinter Antifoni:Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg Senior BowlingSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg GraphicSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond30.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Grøn Ulv, UlbølleSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond3.458Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Svendborg SkolebioSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond20.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Ollerup Gymnastikforening:Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Sart DanseteaterSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond30.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
Bjerreby ForsamlingshusSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond10.000Fond uddeler penge på SydfynFyens Stiftstidende
33 formålSydfyns Elforsynings Almennyttige Fond1.250.481Fond uddeler penge på SydfynSe modtagerne på denne liste.Fyens Stiftstidende
Toftlund BorgerrådFriluftsrådet30.000Friluftsråd støtter bålhytte i toftlundFriluftsråd bevilger 30.000 kroner til opbygning af shelters i Lystskoven omkring ToftlundJydskeVestkysten Tønder (07/10)
Hammel GymnastikforeningNordea-fonden5.000Ny bankomaskine til Hammel GymnastikPengene er gået til indkøb af ny bankomaskineLokalavisen Favrskov
Næstved StrandjagtsforeningTrelleborg FondenUkendtSå går jagten ind - under vandetTrelleborg Fonden har med nylig donation hjulpet strandjagtsforeningen med at indkøbe nyt udstyr til undervandsjagtSjællandske
Det Ny LimfjordsteaterSpar Nord Fonden750.000Spar Nord oplyser teaterSpar Nord Fonden donerer trekvart million til lysopsætning på Det Ny Limfjordsteater. Lyssystemet er det samme som Disney Land bruger.Nordjyske
Troense BådelaugA.P. Møller Fonden1.000.000Nybyggeri i Troense: Aktive ældre får egne koøjne til udkikPengene går til opdatering af faciliteterne for bedre at opbevare deres udstyr.Fyens.dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer