Bestyrelsesformand forlader Poul Due Jensens Fond

Jens Bager har trukket sig som bestyrelsesformand efter syv måneder på posten. To øvrige medlemmer forlader også bestyrelsen for Poul Due Jensens Fond, der nu leder efter nye medlemmer.

På Fon­de­nes Dag den 1. ok­to­ber præ­sen­te­re­de Jens Ba­ger som be­sty­rel­ses­for­mand Po­ul Due Jen­sen Fonds in­ter­na­tio­nalt ori­en­te­re­de filan­tro­pi­ske stra­te­gi in­spi­re­ret af FN´s ver­dens­mål om ad­gang til rent drik­ke­vand. Nu er Jens Ba­gers da­ge som be­sty­rel­ses­for­mand i fon­den ov­re, selv­om han til­t­rå­d­te i marts i år. År­sag: Ue­nig­hed i be­sty­rel­sen om fon­dens strategi.

Jens Ba­ger er ik­ke det ene­ste be­sty­rel­ses­med­lem, der for­la­der fon­den. Og­så den tid­li­ge­re næst­for­mand In­ge­li­se Bo­ga­son og det me­ni­ge med­lem An­ne-Bir­git­te Al­bre­cht­sen har be­slut­tet at træ­de ud af be­sty­rel­sen, li­ge­le­des på grund af ue­nig­hed om stra­te­gi­en for fonden.

I en kort pres­se­med­del­el­se for­tæl­ler Po­ul Due Jen­sens Fond på sin hjem­mesi­de, at den in­den for kort tid væl­ger ny for­mand og næst­for­mand for be­sty­rel­sen, li­ge­som den har igang­s­at en pro­ces med at fin­de tre nye med­lem­mer. Fon­den for­ven­ter, at de nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer er fun­det in­den for tre må­ne­der. Når den er fuld­tal­lig, be­står be­sty­rel­sen af tolv medlemmer.

Po­ul Due Jen­sens Fond ejer ho­ved­par­ten af pum­pe­sel­ska­bet Grund­fos. Grund­fos-ar­vin­gen Ni­els Due Jen­sen stod for at hen­te Jens Ba­ger som for­mand, da Due Jen­sen selv trak sig som be­sty­rel­ses­for­mand i an­led­ning af sin 75-års fød­sels­dag den 8. marts i år.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har kon­tak­tet Po­ul Due Jen­sens Fond, som ik­ke p.t. øn­sker at ud­dy­be den kor­te pres­se­med­del­el­se på fon­dens hjemmeside.

– Op­da­te­ret 18/10-2018 kl 09:15: Det frem­gik tid­li­ge­re af ar­tik­len, at Jens Ba­ger var før­ste be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond hen­tet uden for ejer­fa­mi­li­en. Det­te er ik­ke kor­rekt, da Lars Ko­lind sad på po­sten fra 2003-2011.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer