Novo Nordisk Fonden ansætter chef for det naturvidenskabelige og tekniske område

Lene B. Oddershede skal fra den 1. januar 2019 stå i spidsen for Novo Nordisk Fondens nye indsats, der har til formål at styrke forskning på det naturvidenskabelige og tekniske område.

Lene B. Oddershede

Le­ne B. Od­ders­he­de kom­mer fra en stil­ling som pro­fes­sor i fy­sik ved Ni­els Bo­hr In­sti­tut­tet i Kø­ben­havn. Der­u­d­over le­der hun det tvær­vi­den­ska­be­li­ge Cen­ter for Stam­cel­le­dy­na­mik (Stem­Phys), der er et af Grund­forsk­nings­fon­dens Cen­ters of Ex­cel­len­ce. Hun modt­og i 2015 Eli­te­­forsk-pri­­sen, der år­ligt ud­de­les af Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et til fem dan­ske for­ske­re un­der 45 år i in­ter­na­tio­nal særklasse.

”Jeg glæ­der mig til at væ­re med til at styr­ke forsk­nin­gen in­den for de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og tek­ni­ske vi­den­ska­ber. Som for­sker har jeg ar­bej­det i græn­se­om­rå­det mel­lem fy­sik, me­di­cin og bi­o­lo­gi, og jeg hå­ber, at jeg kan bru­ge min vi­den fra bå­de na­tio­nal og in­ter­na­tio­nal forsk­ning til at sik­re, at No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter for­mål, hvor der kan op­nås ba­ne­bry­den­de re­sul­ta­ter til gavn for men­ne­sker og sam­fun­det,” si­ger Od­ders­he­de i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nordisk.

An­sæt­tel­sen af Od­ders­he­de er en del af No­vo Nor­disk Fon­dens stra­te­gi­ske sats­ning, som den løf­te­de slø­ret for i ju­ni i år. Her med­del­te fon­den, at den plan­læg­ger at fi­redob­le si­ne år­li­ge ud­be­ta­lin­ger op til fem mil­li­ar­der kro­ner år­ligt i 2023 og sam­ti­dig ud­bre­de sin støt­te til fle­re områder.

”Le­ne B. Od­ders­he­de er blandt de bed­ste og mest in­nova­ti­ve for­ske­re in­den for sit felt. Med hen­des sto­re vi­den, eks­per­ti­se og er­fa­ring står No­vo Nor­disk Fon­den stærkt ru­stet til at øge sin støt­te til na­tur­vi­den­ska­be­lig, tek­nisk vi­den­ska­be­lig og in­ter­di­sci­pli­nær forsk­ning, der har po­ten­ti­a­let til at un­der­støt­te ud­vik­ling in­den for sund­hed og bæ­re­dyg­tig­hed,” ud­dy­ber Bir­git­te Naun­tof­te, adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, i pressemeddelelsen.

Le­ne B. Od­ders­he­des ti­tel ved No­vo Nor­disk Fon­den bli­ver He­ad of Na­tu­ral and Te­ch­ni­cal Scien­ce Re­search and Interdisciplinarity.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer