Annoncespot_img

Hanna Line Jakobsen bliver programchef i ny Novo Nordisk-satsning

Novo Nordisk Fonden ansætter Hanna Line Jakobsen som programchef for det sociale og humanitære område. Hanna Line Jakobsen tiltræder den 1. december 2018, fortæller fon­den i en pressemeddelelse.

Hanna Line Jakobsen
Han­na Li­ne Jakob­sen, He­ad of So­ci­al, Hu­ma­ni­ta­ri­an and De­ve­l­op­ment Aid i No­vo Nor­disk Fon­de (fo­to: Mor­ten Holtum)

Han­na Li­ne Jakob­sen kom­mer med er­fa­ring fra blandt an­det fonds- og NGO-om­rå­det. Fra 2011 til 2017 var hun pro­jekt­le­der i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Der­u­d­over har hun væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand (præ­si­dent) i Dansk Rø­de Kors og se­ne­st ud­vik­lings­di­rek­tør i Uni­cef Danmark.

No­vo Nor­disk Fon­den plan­læg­ger at skrue kraf­tigt op for støt­ten til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser over de kom­men­de år. Fon­den øn­sker der­i­gen­nem at bi­dra­ge til, at ud­sat­te børn og un­ge får bed­re mu­lig­he­der og livskva­li­tet. Ind­sat­sen vil blandt an­det sø­ge at styr­ke un­ges ud­dan­nelse, kom­pe­ten­cer og sundhed.

”Jeg har i me­re end 20 år ar­bej­det med ind­sat­ser for ud­sat­te børn og un­ge, og jeg er stærkt mo­ti­ve­ret af at fin­de løs­nin­ger, som gi­ver dem bå­de en god barn­dom og en god ind­gang til vok­sen­li­vet. Der­for er jeg og­så be­gej­stret for at skul­le stå i spid­sen for fon­dens nye stra­te­gi på det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de og der­i­gen­nem bi­dra­ge til at ska­be kon­kre­te for­bed­rin­ger i børn og un­ges livs­mu­lig­he­der,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, der frem­over får tit­len He­ad of So­ci­al, Hu­ma­ni­ta­ri­an and De­ve­l­op­ment Aid.

Bir­git­te Naun­tof­te, adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den, si­ger: ”An­sæt­tel­sen af Han­na Li­ne Jakob­sen er en stor ge­vinst for No­vo Nor­disk Fon­den. Hen­des ind­blik, vi­den og er­fa­ring fra den so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re sek­tor samt hen­des smit­ten­de en­ga­ge­ment vil styr­ke fon­den mar­kant, når vi i de kom­men­de år øger vo­res støt­te til ind­sat­ser in­den for det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re område.”

No­vo Nor­disk Fon­dens He­ad of Ope­ra­tions, Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen, for­kla­re­de i en pres­se­med­del­el­se tid­li­ge­re på året om den nye stra­te­gi for so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser i fonden:

”Gen­nem vo­res so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re be­vil­lin­ger øn­sker vi at frem­me vel­færd og sund­hed for men­ne­sker i Dan­mark og re­sten af ver­den. Med den øge­de be­vil­lings­ram­me og fle­re år­li­ge an­søg­nings­run­der øn­sker vi at ska­be mu­lig­hed for at få nye og man­ge fle­re ak­ti­vi­te­ter sø­sat he­le året rundt. Vi hå­ber her­med at ska­be et stør­re so­ci­alt og hu­ma­ni­tært af­tryk i sam­fun­det,” sag­de Tho­mas Als­lev Chri­sten­sen dengang.

Han­na Li­ne Jakob­sen er ud­dan­net cand.scient.adm. fra Roskil­de Uni­ver­si­tet (2007) og har en diplom­ud­dan­nel­se i le­del­se fra In­ge­ni­ør­højsko­len i Bal­lerup (2009). Hun er net­op ved at af­slut­te Execu­ti­ve MBA-ud­dan­nel­sen fra Hen­ley Bu­si­ness School i Storbritannien.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer