Annoncespot_img

Lovforslag om NGO-fonde i fornyet høring: bestyrelsen får større beslutningsret over arvemidler

Bestyrelserne i Børnecancer­fonden, Læger uden Grænser og Verdens­natur­fonden får end­nu større beslut­nings­frihed over fremtidige arve­midler, hvis et revi­deret lovforslag ved­ta­ges. Justits­ministe­riet har lyttet til hørings­svarene og sender lov­forsla­get om ændring af arve- og uddelings­regler i fornyet høring.

Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer

Ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner un­der fonds­lo­ven kan nu se frem til end­nu stør­re hand­le­fri­hed, når de mod­ta­ger arv og ga­ver fra men­ne­sker, der øn­sker at støt­te de­res hu­ma­ni­tæ­re, so­ci­a­le el­ler syg­doms­be­kæm­pen­de arbejde.

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et har re­vi­de­ret det lov­for­slag om æn­dring af fonds­lo­ven, som blev sendt i hø­ring i som­mer. Hvis det re­vi­de­re­de for­slag ved­ta­ges i Fol­ke­tin­get kan ngo-fon­de frem­over selv be­stem­me om uspe­ci­fi­ce­re­de ar­ve­mid­ler skal bru­ges di­rek­te til or­ga­ni­sa­tio­nens for­mål el­ler om pen­ge­ne skal læg­ges til fon­dens bund­ne kapital.

Ef­ter Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et i au­gust modt­og hø­rings­svar på lov­for­sla­get valg­te em­beds­mæn­de­ne at æn­dre på be­tin­gel­ser­ne for brug af ar­ve­ind­tæg­ter og har nu sendt for­sla­get i for­ny­et hø­ring hos de ind­sam­len­de ngo-fon­de og de­res bran­che­or­ga­ni­sa­tion, ISOBRO.

Pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen fin­der det me­get po­si­tivt, at Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et på bag­grund af de ind­kom­ne hø­rings­svar har re­vi­de­ret lovforslaget.

”I ste­det for blot at kor­ri­ge­re lov­for­sla­get og frem­læg­ge det i Fol­ke­tin­get, væl­ger mi­ni­ste­ri­et at sen­de det æn­dre­de for­slag til gen­hø­ring. Al ære og respekt for det – der­med sik­rer man en or­dent­lig hø­rings­pro­ces, in­den lov­for­sla­get går til be­hand­ling i rets­ud­val­get,” si­ger han.

Tvangsformue, tvangsuddeling eller valgfrihed

Lov­for­sla­get fra i som­mer skyld­tes, at fle­re ngo’er er ble­vet for­hin­dret i at ud­de­le mil­li­onvis af ar­ve­mid­ler til de ak­ti­vi­te­ter, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ar­bej­der for. På grund af fonds­lo­vens reg­ler skal de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de i ste­det sæt­te pen­ge­ne i ban­ken som per­ma­nent bun­den ka­pi­tal. Kun af­ka­stet må ud­de­les. Kon­se­kven­sen har væ­ret, at pen­ge­ne ik­ke kun­ne bru­ges på den må­de, som de af­dø­de øn­ske­de i de­res te­sta­men­ter, har or­ga­ni­sa­tio­ner­ne forklaret.

I det op­rin­de­li­ge lov­for­slag vil­le arv og ga­ve nu skul­le an­ven­des til ud­de­ling, hvis ga­ve­bre­vet el­ler te­sta­men­tet var tavst om, hvad mid­ler­ne skul­le gå til. Pen­ge­ne måt­te ik­ke læn­ge­re læg­ges til den bund­ne kapital.

”Den løs­ning mi­ni­ste­ri­et har frem­lagt i det re­vi­de­re­de lov­for­slag er for­nuf­tig, for­di be­sty­rel­sen nu får frie hæn­der til selv at vur­de­re om arv el­ler ga­ve skal be­nyt­tes til ud­de­ling el­ler i ste­det læg­ges til fon­dens for­mue – el­ler evt. at fo­re­ta­ge en for­de­ling på ud­de­lings­be­løb og for­mue. Det vil i prak­sis bl.a. ha­ve be­tyd­ning, hvor en fond mod­ta­ger et stort be­løb,” si­ger pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

Be­sty­rel­sen får iføl­ge det nye lov­for­slag seks må­ne­der ef­ter af­slut­nin­gen af det regn­skabsår, hvori ar­ven el­ler ga­ven er mod­ta­get, til at be­slut­te om pen­ge­ne skal bru­ges til for­ø­gel­se af for­mu­en el­ler til ud­de­lin­ger, med­min­dre ar­ve­la­der ud­tryk­ke­ligt har skre­vet, at pen­ge­ne skal læg­ges til formuen.

”I ste­det for at lov­gi­ver be­stem­mer hvil­ken sta­tus en arv el­ler ga­ve skal ha­ve i fon­den, over­la­des det til be­sty­rel­sen ud fra en vur­de­ring af fon­dens be­hov. Det kræ­ver, at fonds­be­sty­rel­sen er lidt vå­gen, men det me­ner jeg og­så man bør for­ven­te, når fon­den mod­ta­ger mid­ler,” si­ger han.

I for­bin­del­se med den for­ny­e­de hø­ring har Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et slå­et lov­for­sla­get sam­men med et an­det lov­for­slag, som ved­rø­rer ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner. Lov­for­sla­get om æn­dring af lov om ind­sam­ling skal sik­re at pen­ge, der gi­ves til en or­ga­ni­sa­tion i for­bin­del­se med en ind­sam­ling, går til det til­tænk­te formål.

Den for­ny­e­de hø­ring har frist til den 31. ok­to­ber. Læs lov­for­sla­get og det nye hø­rings­brev her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer