Lovforslag om NGO-fonde i fornyet høring: bestyrelsen får større beslutningsret over arvemidler

Be­sty­rel­ser­ne i Børnecancer­fonden, Læ­ger uden Græn­ser og Verdens­natur­fonden får end­nu stør­re beslut­nings­frihed over frem­ti­di­ge arve­midler, hvis et revi­deret lov­for­slag ved­ta­ges. Justits­ministe­riet har lyt­tet til hørings­svarene og sen­der lov­forsla­get om æn­dring af ar­ve- og uddelings­regler i for­ny­et hø­ring.

Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer

Ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner un­der fonds­lo­ven kan nu se frem til end­nu stør­re hand­le­fri­hed, når de mod­ta­ger arv og ga­ver fra men­ne­sker, der øn­sker at støt­te de­res hu­ma­ni­tæ­re, so­ci­a­le el­ler syg­doms­be­kæm­pen­de ar­bej­de.

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et har re­vi­de­ret det lov­for­slag om æn­dring af fonds­lo­ven, som blev sendt i hø­ring i som­mer. Hvis det re­vi­de­re­de for­slag ved­ta­ges i Fol­ke­tin­get kan ngo-fon­­de frem­over selv be­stem­me om uspe­ci­fi­ce­re­de ar­ve­mid­ler skal bru­ges di­rek­te til or­ga­ni­sa­tio­nens for­mål el­ler om pen­ge­ne skal læg­ges til fon­dens bund­ne ka­pi­tal.

Ef­ter Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et i au­gust modt­og hø­rings­svar på lov­for­sla­get valg­te em­beds­mæn­de­ne at æn­dre på be­tin­gel­ser­ne for brug af ar­ve­ind­tæg­ter og har nu sendt for­sla­get i for­ny­et hø­ring hos de ind­sam­len­de ngo-fon­­de og de­res bran­che­or­ga­ni­sa­tion, ISOBRO.

Pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen fin­der det me­get po­si­tivt, at Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et på bag­grund af de ind­kom­ne hø­rings­svar har re­vi­de­ret lov­for­sla­get.

”I ste­det for blot at kor­ri­ge­re lov­for­sla­get og frem­læg­ge det i Fol­ke­tin­get, væl­ger mi­ni­ste­ri­et at sen­de det æn­dre­de for­slag til gen­hø­ring. Al ære og respekt for det – der­med sik­rer man en or­dent­lig hø­rings­pro­ces, in­den lov­for­sla­get går til be­hand­ling i rets­ud­val­get,” si­ger han.

Tvangsformue, tvangsuddeling eller valgfrihed

Lov­for­sla­get fra i som­mer skyld­tes, at fle­re ngo’er er ble­vet for­hin­dret i at ud­de­le mil­li­onvis af ar­ve­mid­ler til de ak­ti­vi­te­ter, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ar­bej­der for. På grund af fonds­lo­vens reg­ler skal de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de i ste­det sæt­te pen­ge­ne i ban­ken som per­ma­nent bun­den ka­pi­tal. Kun af­ka­stet må ud­de­les. Kon­se­kven­sen har væ­ret, at pen­ge­ne ik­ke kun­ne bru­ges på den må­de, som de af­dø­de øn­ske­de i de­res te­sta­men­ter, har or­ga­ni­sa­tio­ner­ne for­kla­ret.

I det op­rin­de­li­ge lov­for­slag vil­le arv og ga­ve nu skul­le an­ven­des til ud­de­ling, hvis ga­ve­bre­vet el­ler te­sta­men­tet var tavst om, hvad mid­ler­ne skul­le gå til. Pen­ge­ne måt­te ik­ke læn­ge­re læg­ges til den bund­ne ka­pi­tal.

”Den løs­ning mi­ni­ste­ri­et har frem­lagt i det re­vi­de­re­de lov­for­slag er for­nuf­tig, for­di be­sty­rel­sen nu får frie hæn­der til selv at vur­de­re om arv el­ler ga­ve skal be­nyt­tes til ud­de­ling el­ler i ste­det læg­ges til fon­dens for­mue – el­ler evt. at fo­re­ta­ge en for­de­ling på ud­de­lings­be­løb og for­mue. Det vil i prak­sis bl.a. ha­ve be­tyd­ning, hvor en fond mod­ta­ger et stort be­løb,” si­ger pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen.

Be­sty­rel­sen får iføl­ge det nye lov­for­slag seks må­ne­der ef­ter af­slut­nin­gen af det regn­skabsår, hvori ar­ven el­ler ga­ven er mod­ta­get, til at be­slut­te om pen­ge­ne skal bru­ges til for­ø­gel­se af for­mu­en el­ler til ud­de­lin­ger, med­min­dre ar­ve­la­der ud­tryk­ke­ligt har skre­vet, at pen­ge­ne skal læg­ges til for­mu­en.

”I ste­det for at lov­gi­ver be­stem­mer hvil­ken sta­tus en arv el­ler ga­ve skal ha­ve i fon­den, over­la­des det til be­sty­rel­sen ud fra en vur­de­ring af fon­dens be­hov. Det kræ­ver, at fonds­be­sty­rel­sen er lidt vå­gen, men det me­ner jeg og­så man bør for­ven­te, når fon­den mod­ta­ger mid­ler,” si­ger han.

I for­bin­del­se med den for­ny­e­de hø­ring har Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et slå­et lov­for­sla­get sam­men med et an­det lov­for­slag, som ved­rø­rer ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ner. Lov­for­sla­get om æn­dring af lov om ind­sam­ling skal sik­re at pen­ge, der gi­ves til en or­ga­ni­sa­tion i for­bin­del­se med en ind­sam­ling, går til det til­tænk­te for­mål.

Den for­ny­e­de hø­ring har frist til den 31. ok­to­ber. Læs lov­for­sla­get og det nye hø­rings­brev her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.