Fondsdanmark Rundt: Det skete i efterårsferien

Danmarks Fonde slumrer ikke, men har i den varme ferie taget de korte cykelshorts på og kørt landet rundt efter fondsnyheder. Vi skal rundt om et gammelt teaterstykke, der får nyt liv i Holstebro. Vi skal forbi Den Danske Naturfonds nye køb på Fyn samt to for­skel­lige skoleprojekter støttet af Novo Nordisk Fonden og Lemvigh-Müller Fonden.

Havfaldspose
I lø­bet af som­me­ren er me­re end 600.000 så­kald­te ‘hav­falds-po­ser’ ble­vet ud­le­ve­ret til fri­vil­li­ge hav­mil­jø­vog­te­re, som har sam­let plast, då­ser, chipspo­ser og an­det af­fald på stran­de og på ha­vet. Spar Nord Fon­den har væ­ret med til at støt­tet projektet.
Om Fonds­dan­mark Rundt

I Fonds­dan­mark Rundt præ­sen­te­rer vi ak­tu­el­le fonds­hi­sto­ri­er fra lo­kal- og spe­ci­al­me­di­er i he­le Danmark.

Kendt og klas­sisk kær­lig­heds­hi­sto­rie får fle­re til­sagn. En mo­der­ne op­sæt­ning af te­a­ter­styk­ket Ho­se­kræm­me­ren har få­et til­sagn om 50.000 kro­ner af Spar Nord Fon­den, be­ret­ter Holste­bro Ons­dag. Det er det holste­bro­ske te­a­ter Ope­ra­en i Mid­ten, der står for op­sæt­nin­gen af styk­ket, der om­dø­bes ’Kær­lig­hed Un­li­mi­ted’. Spar Nord Fon­den bli­ver ny­e­ste navn på en li­ste af spon­so­rer, der blandt an­dre tæl­ler Ege Fon­den, Fær­ch­fon­den, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, Oti­con Fon­den, Toy­o­ta Fon­den og Kong Chri­sti­an den Tien­des Fond. ”Vi har op­le­vet at net­op ’Kær­lig­hed Un­li­mi­ted’ har få­et stor in­ter­es­se og vel­vil­je fra man­ge fon­de. På den må­de ser vi end­nu en be­kræf­tel­se af, at det er et vig­tigt em­ne, vi har fat i, og en god hi­sto­rie at for­tæl­le,” si­ger ope­ra­chef Flem­m­ing Vistisen.

Ar­rild er tæt­te­re på nyt med­bor­ger­hus. A.P. Møl­ler Fon­den har net­op be­vil­get 250.000 kro­ner til byg­nin­gen af nyt med­borg­hus i Ar­rild, skri­ver Jyd­ske­Ve­st­ky­sten. Det be­ty­der, at grup­pen bag hu­set nu er kun cir­ka 500.000 kro­ner fra at nå bud­get­tet på 1,7 mil­li­o­ner kro­ner. Val­borg Wind, med­lem af byg­ge­ud­val­get, ud­ta­ler: ”Det er jo fan­ta­stisk. Det er trods alt på for­holds­vis kort tid, at vi er kom­met så langt.” Pen­ge­ne er der­u­d­over ble­vet hen­tet fra en ræk­ke lo­ka­le pul­jer, LAG-mid­ler og et selvar­ran­ge­ret sponsor­cy­kel­løb. Til gen­gæld har bor­ger­grup­pen ik­ke væ­ret li­ge så hel­di­ge med at få mid­ler fra det lo­ka­le kul­tur- og fri­tids­ud­valg. Byg­ge­ud­val­get ven­ter nu de sid­ste svar på de­res fondsansøgninger.

Den Dan­ske Na­tur­fond op­kø­ber de­le af unikt na­tu­r­om­rå­de på Fyn. Fon­den op­ly­ser på sin hjem­me­side, at den har er­hver­vet tre min­dre de­le af det fyn­s­ke na­tur­pa­ra­dis Fyns Ho­ved. Over de næ­ste par år hå­ber fon­den på at kun­ne kø­be fle­re de­le af om­rå­det, der el­lers dri­ves i sam­ar­bej­de med Na­tursty­rel­sen. Om bag­grun­den for be­slut­nin­gen si­ger di­rek­tør Flem­m­ing Ni­el­sen ”om­rå­det er op­delt i man­ge min­dre par­cel­ler og heg­nin­ger. Det har be­ty­det, at nog­le are­a­ler ik­ke er ble­vet ple­jet og er ved at gro til. Ved at op­kø­be nog­le af dis­se are­a­ler hå­ber vi at kun­ne med­vir­ke til at be­va­re og for­bed­re na­tu­ren i et helt unikt na­tu­r­om­rå­de i Danmark.”

No­vo Nor­disk Fon­den ud­pe­ger ny sko­le som LI­FE-pro­jekt. Det dre­jer sig om Sten­lil­le Sko­le på Sjæl­land, der bli­ver en ud af fem sko­ler i pro­jek­tet, skri­ver Sjæl­land­ske. LIFE (Læ­ring, In­spi­ra­tion, Fa­sci­na­tion og En­ga­ge­ment) er et al­men­nyt­tigt pro­jekt, der skal øge kend­skab til og glæ­de ved na­tur­vi­den­ska­ben. Dan­marks Fon­de har al­le­re­de dæk­ket den sti­gen­de fonds­fo­kus på fol­ke­sko­len. Det kan du læ­se her.

22.000 fri­vil­li­ge sam­ler hav­fald. For­sva­ret mel­der på de­res hjem­mesi­de, at de nu kan by­de vel­kom­men til hav­vog­ter num­mer 22.000! Hav­mil­jø­vog­ter­ne fyl­der 12 år, og de mo­ti­ve­re­de fri­vil­li­ge har igen­nem man­ge år væ­ret med til at hol­de strand og hav fri for af­fald – el­ler hav­fald, som de kal­der det. I år er pro­jek­tet blandt an­det la­vet i sam­ar­bej­de med Spar Nord Fon­den, der har mu­lig­gjort ud­de­ling af hav­falds-po­ser og -sæk­ke. ”Vi er ik­ke en del af krig mod plast, vi vil ba­re ik­ke ha­ve det i vo­res hav­mil­jø,” si­ger or­log­s­kap­ta­jn Frank Er­land Jen­sen om projektet.

Stor do­na­tion sen­der ta­lentspej­de­re til Nord­s­jæl­land! Og her snak­ker vi ik­ke om dem, der sid­der på Right to Dream Park og kig­ger fod­bold, men der­i­mod Lands­for­e­nin­gen Ta­lent­spej­der­ne, der net­op har mod­ta­get 1,5 mil­li­o­ner kro­ner af Lemvigh-Mül­ler Fon­den. Lands­for­e­nin­gen Ta­lentspej­der­ne er en so­ci­al­hu­ma­ni­tær or­ga­ni­sa­tion, der blev stif­tet i 2010 med det for­mål at sik­re, at ele­ver i 7.-9. klas­se får den ret­te støt­te til at ud­vik­le de­res ev­ner og ta­len­ter. En ta­lent­spej­der er en men­tor, der har lyst og over­skud til at gi­ve no­get til an­dre og som aner­kend­er de un­ge, som har brug for det. Iføl­ge Lo­ka­la­vi­sen Favrskov skal pen­ge­ne bru­ges til at ud­bre­de pro­jek­tet og men­to­rer­ne til Nord­s­jæl­land. ”Det er en stor an­er­ken­del­se af vo­res for­ening, at vi har mod­ta­get så man­ge pen­ge fra den­ne fond. Med støt­ten kan vi nu bre­de os ud til fle­re end­nu kom­mu­ner end de 20 kom­mu­ner i he­le lan­det, vi fin­des i i dag,” si­ger se­kre­ta­riats­chef Tom Thin­g­gaard Pe­der­sen om støt­ten. Du kan læ­se me­re om pro­jek­tet her.

Hjer­tet ban­ker vi­de­re. Spa­re­kas­sen Ikasts Le­gat har sam­men med Nor­dea-fon­den net­op do­ne­ret 200.000 kro­ner til mul­ti­ba­nen, der skal lig­ge rundt om Mul­ti­hu­set Hjer­tet i Ikast. Alt om Ikast-Bran­de be­ret­ter, at le­ga­tet nor­malt ud­be­ta­les af min­dre om­gan­ge, men at fon­den den­ne gang har spa­ret op for at kun­ne støt­te op om pro­jek­tet. I den for­bin­del­se ud­ta­ler for­manden for Hjer­tets be­sty­rel­se, Ni­els Thy­ge­sen: ”Kon­stel­la­tio­nen af det of­fent­li­ge, det pri­va­te og en ræk­ke fon­de, som er gå­et sam­men, vi­ser hvor langt man kan kom­me. Hjer­tet er et godt ek­sem­pel. Det her vil­le al­drig væ­re sket, hvis kom­mu­nen ale­ne el­ler det pri­va­te ale­ne skul­le gen­nem­fø­re det.”

Myste­ri­et om bør­ne­ast­ma skal lø­ses. Ast­ma er en af de mest al­min­de­li­ge syg­dom­me i barn­dom­men, men al­li­ge­vel ken­der man ik­ke så me­get til år­sa­gen. Det vil No­vo Nor­disk Fon­den gø­re no­get ved, og der­for be­vil­ger de 15 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning på Dansk Bør­ne­Ast­ma Cen­ter. Me­di­cinsk Tids­skrift skri­ver, at år­sa­ger­ne til den hyp­pi­ge syg­dom skal un­der­sø­ges i et sam­ar­bej­de mel­lem Dansk Bør­ne­Ast­ma Cen­ter og DTU. ”Do­na­tio­nen er må­l­ret­tet hånd­te­ring­en af de man­ge da­ta, og det er godt, at fon­den ser be­ho­vet for det. For det er ik­ke ba­re hos os, der er be­hov for hjælp til den kæm­pe ud­for­dring, det er at be­hand­le de kæm­pe­sto­re da­ta­mæng­der,” si­ger Pro­fes­sor An­ders Gorm Pe­der­sen fra DTU.

 

Aktuelle uddelinger

ModtagerFondBeløbOverskriftResuméKilde
Dansk BørneAstma CenterNovo Nordisk Fonden15.000.000Årsag til astma hos børn skal findes på Dansk BørneAstma CenterAstma er en af de hyppigste sygdomme, børn bliver indlagt for - men på trods af det, ved man alligevel ikke, hvad det skyldes. Derfor har Novo Nordisk Fonden doneret 15 mio. kroner med det formål at støtte et forskningsprojekt udført i samarbejde mellem DTU og Dansk BørneAstma Center, hvor DTU blandt andet leverer computerkraft til at behandle al den data, der indsamles.Medicinsk Tidsskrift
Multihuset HjertetIkast Sparekasses Legat, Nordea-fonden200.000200.000 Nordea-kroner i HjertetMultihuset Hjertet modtager en stor donation fra de to fonde, hvor Sparekassens Legat har været nødt til at spare op for det. Multihuset præmieres blandt andet på grund af mangfoldigheden.Alt om Ikast-Brande
TalentspejderneLemvigh-Müller Fonden1.500.000Halvanden million kroner til Ulstrup-folkTalentspejderne - et program skabt til at finde skjulte diamanter i 7.-9. klasse - har modtaget en donation på 1,5 millioner kroner til at udbrede projektetLokalavisen Favrskov
Arrild MedborgerhusA.P. Møller Fonden250.000Millionbeløb er nu på plads til medborgerhusMed donationen på en kvart million er gruppen bag det kommende medborgerhus i Arrild ved at være i mål, da de nu har tilsagn om omkring 1,6 mio. kroner.JydskeVestkysten Tønder
Operaen i MidtenSpar Nord Fonden50.00050.000 kroner fra Spar Nord Fonden til moderne opsætningen af Hosekræmmeren på KnudsensOperaen I Midten modtager bevillingen for at omdanne "Hosekræmmeren" til et nyt stykke, nemlig "Kærlighed Unlimited."Ugeavisen.dk
Asger GranfeldtRiisfort Fonden323.000Bevilling: Medicin til dem, der er blevet genoplivetForskeren fra Århus Universitetshospital har modtaget bevillingen til et projekt der skal undersøge en ny type medicin til folk, der er genoplivet efter hjertestopÅrhus Stifstidende
Johan Rantzau Gruppe, Sæbygård GruppeRichard Raetzels Mindefond8.000Legat til to spejdergrupperTo spejdergrupper får legat på 4000 hver af Richard Raetzels MindefondAalborg:nu
Roskilde Floorball KlubSpar Nord Fonden25.00025.000 kroner til floorball25.000 er bevilget til Roskilde Floorball Klub til etableringen af den nye sport i RoskildeRoskilde Avis
NIF SvømTrelleborg Fonden25.000Svømmeklub i medstrømNIF Svøm får 25.000 af Trelleborg Fonden til indkøb af træningsredskaberUgeavisen Næstved
Vorbasse OmrådefornyelseOle Kirks FondOplyses ikke, men en "stor donation"Ole Kirks Fond giver Vorbasse-fornyelse et markant løftOle Kirks Fond giver markant løft til projektet med en ukendt donation, der løfter det samlede tilsagn til 9,3 mio. kroner til fornyelse af områdetBillund Ugeavis
Henrik LøberSpar Nord Fonden5.000Fodbold-ildsjæl fik Laura Tietgen LegatDen lokale fodboldildsjæl og trømer Henrik Løber får lokalt legat for sin dedikation til at opretholde dne lokale fodboldklubFrederiksborgs Amts Avis
Hinnerup GardenNordea-Fonden20.000Nordea-fonden sætter skub i tuba-projektNordea-fonden donerer 20.000 kroner til del af indkøb af ny tuba til garden, der vil bringe mere balance i musikken. Lokalavisen Favrskov

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer