Ny analyse: Fonde bidrager til 9 procent af de offentlige innovationer

Center for Offentlig Innovation har netop udgivet anden udgave af rapporten In­no­va­tions­ba­ro­me­te­ret. Som noget nyt indeholder barometeret i år et kapitel om fondenes rolle i den offentlige in­no­va­tion. Læs her mere om, hvordan fondene bidrager til ny­ska­bel­se på arbejdspladser i kom­mu­ner, regioner og stat.

Innovationsbarometeret 2018
Nye tal vi­ser, at fon­de spil­ler en rol­le i 9 pro­cent af de of­fent­li­ge in­nova­tio­ner (il­lu­stra­tion: In­nova­tions­ba­ro­me­te­ret 2018).

I sid­ste uge ud­kom den se­ne­ste ud­ga­ve af rap­por­ten In­nova­tions­ba­ro­me­te­ret ud­gi­vet af Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion i sam­ar­bej­de med Dan­marks Sta­ti­stik. For før­ste gang inde­hold­er ba­ro­me­te­ret og­så tal om dan­ske fon­des ind­fly­del­se på in­nova­tio­nen i den of­fent­li­ge sektor.

Be­gre­bet ’in­nova­tion’ de­fi­ne­res i un­der­sø­gel­sen som en ny el­ler væ­sent­ligt æn­dret må­de at for­bed­re den of­fent­li­ge ar­bejds­plads’ ak­ti­vi­te­ter og re­sul­ta­ter på, f.eks. nye el­ler væ­sent­ligt æn­dre­de pro­duk­ter, ser­vi­cey­del­ser, pro­ces­ser og or­ga­ni­sa­tions­for­mer el­ler må­der at kom­mu­ni­kere på. Det er og­så et krav, at in­nova­tio­nen har skabt værdi.

Helt over­ord­net vi­ser rap­por­ten, at fon­de spil­ler en rol­le i 9 pro­cent af de of­fent­li­ge in­no­va­tio­ner. En­ten ved at sæt­te in­nova­tion i gang (2 pro­cent), ved at frem­me in­nova­tion (8 pro­cent) el­ler ved at sam­ar­bej­de med an­dre ak­tø­rer om in­nova­tion (3 pro­cent) – el­ler ved at gø­re fle­re af tin­ge­ne på sam­me tid.

I rap­por­ten kon­sta­te­res, at fon­de­nes bi­drag der­med umid­del­bart ik­ke af­spej­ler man­ge stør­re fon­des mål om at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk, hvor det pri­mæ­re sig­te er at væ­re igang­sæt­ten­de og samarbejdende.

Me­re i tråd med den ka­ta­ly­ti­ske tan­ke vi­ser tal­le­ne dog og­så, at når of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser og fon­de sam­ar­bej­der om in­nova­tion, så er der ty­pisk fle­re par­ter in­vol­ve­ret. Kun i 6 pro­cent af al­le in­nova­tions­sam­ar­bej­der mel­lem fon­de og en of­fent­lig ar­bejds­plads er dis­se to par­ter så­le­des de ene­ste. I de re­ste­ren­de 94 pro­cent er der fle­re par­ter in­vol­ve­ret. Tal­le­ne for de øv­ri­ge sam­ar­bejds­part­ne­re for­de­ler sig således:

  • 74 pro­cent – an­dre of­fent­li­ge arbejdspladser
  • 42 pro­cent – pri­va­te virksomheder
  • 39 pro­cent – fri­vil­li­ge foreninger
  • 37 pro­cent – vidensinstitutioner
  • 33 pro­cent – borgere
  • 12 pro­cent – udland
Om Innovationsbarometeret

In­nova­tions­ba­ro­me­te­ret er iføl­ge Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion en of­fi­ci­el sta­ti­stik over in­no­va­tion i den of­fent­li­ge sek­tor. Det er skabt i et sam­ar­bej­de mel­lem Cen­ter for Of­fent­li­ge In­no­va­tion og Dan­marks Sta­ti­stik. Ba­ro­me­te­ret ud­kom for før­ste gang i 2015 og blev da ver­dens før­ste of­fent­lige mod­styk­ke til EU- og OECD-sta­ti­stik om in­nova­tion i den pri­va­te sek­tor. For­må­let er at in­spi­re­re til in­nova­tions­ar­bej­det og ska­be et fæl­les vi­dens­grund­lag, der kan kva­li­fi­ce­re be­slut­ning­er om den of­fent­li­ge sek­tors ud­vik­ling. Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion er et na­tio­nalt cen­ter etab­le­ret af par­ter­ne på det of­fent­li­ge ar­bejds­mar­ked i 2014 og er tvær­of­fent­ligt fi­nan­si­e­ret via øko­no­mi­af­ta­ler­ne mel­lem re­ge­rin­gen, KL og Dan­ske Regioner.

Læs den nye ud­ga­ve af In­nova­tions­ba­ro­me­te­ret her (pdf).

Tal­le­ne for sam­ar­bej­de vi­ser, at fon­de er den ak­tør over­ho­ve­det, der of­test ind­går i of­fent­ligt in­nova­tions­sam­ar­bej­de med fle­re aktører.

Det frem­går og­så af rap­por­ten, at når fon­de frem for an­dre ak­tø­rer bi­dra­ger til in­no­va­tion i den of­fent­li­ge sek­tor, så er det for­bund­et med hø­je­re kva­li­tet og bed­re borger­ind­dra­gelse i den for­stand, at bor­ger­ne har få­et stør­re ind­fly­del­se på el­ler ind­sigt i den of­fent­li­ge op­ga­ve­løs­ning. Un­der­sø­gel­sen kan dog ik­ke kon­klu­de­re, om det­te skyl­des fon­de­nes in­vol­ve­ring, el­ler om det nær­me­re har at gø­re med ty­pen af pro­jek­ter, som fon­de of­test støtter.

En­de­lig kon­klu­de­rer rap­por­ten, at fon­de re­la­tivt of­te­re spil­ler en rol­le i stats­li­ge in­no­va­tio­ner sam­men­lig­net med kom­mu­na­le og re­gio­na­le innovationer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer