Novo Nordisk Fonden ansætter direktør for BII

Forskningsdirektør, professor Jens Nielsen bliver direktør for Bioinnovation Institute, der skal udklække flere start-up-virksomheder inden for life-science.

Jens Nielsen

 

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ge­de sid­ste år 392 mio. kr. til etab­le­ring af Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te (BII) med det mål at ba­ne vej for fle­re start-ups in­den for li­fe-sci­en­ce i Danmark.

Fon­den an­sæt­ter nu pro­fes­sor og forsk­nings­di­rek­tør Jens Ni­el­sen som ny le­der af BII fra 1. fe­bru­ar 2019, op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

BII støt­ter ta­lent­ful­de iværk­sæt­te­re og for­ske­re med at vi­de­re­ud­vik­le forsk­ning af høj kva­li­tet til nye pro­duk­ter og løs­nin­ger, der kan be­kæm­pe syg­dom­me, for­bed­re sund­hed el­ler be­va­re na­tu­rens res­sour­cer. Cen­tret til­by­der støt­te i form af fi­nan­si­e­ring, vi­den og rå­d­giv­ning. I sid­ste må­ned blev nav­ne­ne of­fent­lig­gjort på de før­ste ot­te start-ups, der er ble­vet op­ta­get i et af cen­trets programmer.

”Det er et pri­vil­e­gie at få mu­lig­hed for at stå i spid­sen for BII, der har en stør­rel­se og am­bi­tion, som vi ik­ke hidtil har set i Dan­mark. Po­ten­ti­a­let er me­get stort, da vo­res li­fe-sci­en­ce-forsk­ning er på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Ud­for­drin­gen er, at man­ge forsk­nings­re­sul­ta­ter al­drig når vi­de­re, for­di der mang­ler ad­gang til udviklings­faciliteter, eks­pertvi­den og ka­pi­tal. Det hå­ber jeg, at vi med BII kan æn­dre i tæt sam­ar­bej­de med for­ske­re, iværk­sæt­te­re, uni­ver­si­te­ter, ho­spi­ta­ler og virk­som­he­der,” si­ger Jens Nielsen.

Han er pro­fes­sor ved Chal­mers Uni­ver­si­ty of Te­ch­no­lo­gy i Sve­ri­ge, hvor han bl.a. har grund­lagt De­part­ment of Bi­o­lo­gy and Bi­o­lo­gi­cal En­gi­ne­e­ring. Han er end­vi­de­re forsk­nings­di­rek­tør ved No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cen­ter for Bio­sustaina­bility ved Dan­marks Tek­ni­ske Universitet.

BII’s nu­væ­ren­de mid­ler­ti­di­ge le­der, Tho­mas Nagy, fort­sæt­ter frem til Jens Ni­el­sens til­træ­den. Her­ef­ter vil han over­gå til en del­tids­stil­ling som Le­ad En­tre­pre­n­eur med pri­mær fo­kus på BII’s virksomhedsrelationer.

Sten Schei­bye, for­mand for be­sty­rel­sen i BII, si­ger: ”Det er rig­tig godt for biosci­en­ce start-up-mil­jø­et, at Jens Ni­el­sen har på­ta­get sig den vig­ti­ge op­ga­ve at stå i spid­sen for BII. Han har me­get re­le­van­te le­de­r­e­gen­ska­ber, stor er­fa­ring in­den for li­fe-sci­en­ce-forsk­ning og bio­tek­no­lo­gi samt prak­tisk er­fa­ring med at byg­ge virk­som­he­der. Sam­ti­dig vil vi ger­ne tak­ke Tho­mas Nagy for den vig­ti­ge rol­le han har spil­let i ska­bel­sen af BII gen­nem de sid­ste to år.”

BII er etab­le­ret ved COBIS i Kø­ben­havn og of­fent­lig­gjor­de i sep­tem­ber de før­ste ot­te li­fe-sci­en­ce start-ups, der ef­ter an­søg­ning er ud­valgt til at del­ta­ge i cen­trets Bu­si­ness Accele­ra­tion Aca­de­my Pro­gram. Virk­som­he­der­ne vil i pro­gram­met bl.a. få ad­gang til et men­tor- og eks­pert­net­værk, der skal bi­dra­ge til at få virk­som­he­der­nes pro­duk­ter tæt­te­re på mar­ke­det. BII har i sep­tem­ber des­u­den luk­ket an­søg­nings­run­der til pro­gram­mer­ne Proof of Con­cept og Crea­tion Hou­se og har mod­ta­get 10 gan­ge så man­ge an­søg­nin­ger, som der er plad­ser til i programmerne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer