Forskningsminister mødes med Forum for Forskningsfinansiering

Den 27. november mødes de 17 medlemmer af Forum for Forskningsfinansiering for før­ste gang. Forummet skal fremover ”udgøre en platform for dialog mellem centrale forsk­nings­finan­sie­rende og -udførende aktører i Danmark.” Første punkt på dags­ordenen bli­ver en diskussion af fonde­nes indflydelse på retningen af dansk forskning.

Tommy Ahlers
Tom­my Ah­lers, Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster, in­vi­te­rer til før­ste mø­de i Forum for Forskningsfinansiering.

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers har nu in­vi­te­ret en ræk­ke fon­de til et mø­de med de dan­ske uni­ver­si­te­ter. Væk­sten i ek­ster­ne forsk­nings­mid­ler fra de dan­ske fon­de be­ty­der iføl­ge Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, at fle­re ak­tø­rer ”har sti­gen­de ind­fly­del­se på ret­nin­gen i dansk forsk­ning”. Der­for vur­de­rer mi­ni­ste­ren, at der er be­hov for en tæt­te­re di­a­log for at sik­re et godt sam­ar­bej­de. Iføl­ge in­vi­ta­tio­nen sid­der Ah­lers selv for bord­end­en ved det før­ste møde.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal iføl­ge det ud­send­te kom­mis­so­ri­um ”drøf­te te­ma­tik­ker, her­un­der ud­for­drin­ger og forbedrings­potentialer, hvor sam­spil­let mel­lem den of­fent­ligt fi­nan­sie­re­de forsk­ning, uni­ver­si­te­ter­ne og de pri­va­te fon­des forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er af sær­lig betydning.”

Sær­ligt læg­ger kom­mis­so­ri­et vægt på, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal dis­ku­te­re ”de in­di­rek­te om­kost­nin­ger knyt­tet til ek­ster­nt fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter”. Med af­sæt i en in­ter­na­tio­nal kort­læg­ning af om­rå­det skal forum­met ”iden­ti­fi­ce­re og drøf­te mo­del­ler til en bæ­re­dyg­tig hånd­te­ring af in­di­rek­te omkostninger.”

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har tid­li­ge­re be­skre­vet pro­ble­met med in­di­rek­te om­kost­ning­er fra ek­ster­ne fonds­mid­ler, der ud­hu­ler uni­ver­si­te­ter­nes lovsik­re­de stra­te­gi­ske råderum.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring be­står af med­lem­mer fra Carls­berg­fon­det, Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den, Ve­lux Fon­den og Vil­lum Fon­den. Des­u­den bli­ver rek­to­rer­ne fra samt­li­ge dan­ske uni­ver­si­te­ter og­så med­lem­mer, li­ge­som for­mæn­de­ne for de tre of­fent­li­ge fon­de Dan­marks Frie Forsk­nings­fond, Dan­marks Grund­forsk­nings­fond og Dan­marks In­no­va­tions­fond del­ta­ger. For­mand for grup­pen bli­ver de­par­te­ments­chef i Ud­dan­nel­ses- og forskningsministeriet.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal frem­over mø­des to gan­ge årligt.

Forum­met sam­men­sæt­tes af:

  • De­par­te­ments­chef i Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et: Ag­ne­te Gersing
  • Carls­berg­fon­det: Be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Besenbacher
  • Lund­beck­fon­den: Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Grants & Prizes, Tho­mas Sinkjær
  • No­vo Nor­disk Fon­den: Adm. dir. Bir­git­te Naun­tof­te og He­ad of Com­mu­ni­ca­tion and Sta­ke­hol­der Re­la­tions St­ef­fen Lüders
  • Ve­lux Fon­den: Di­rek­tør Ane Hendriksen
  • Vil­lum Fon­den: Forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørnholm
  • Rek­tor for Aal­borg Uni­ver­si­tet: Per Mi­cha­el Johansen
  • Rek­tor for Aar­hus Uni­ver­si­tet: Bri­an Bech Nielsen
  • Rek­tor for Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School: Per Holten-Andersen
  • Rek­tor for Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet: An­ders Over­gaard Bjarklev
  • Rek­tor for IT-Uni­ver­si­te­tet: Mads Tofte
  • Rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: Hen­rik C. Wegener
  • Rek­tor for Roskil­de Uni­ver­si­tet: Han­ne Leth Andersen
  • Rek­tor for Syd­dansk Uni­ver­si­tet: Hen­rik Dam
  • For­mand for Dan­marks Frie Forsk­nings­fond: Pe­ter Munk Christiansen
  • For­mand for Dan­marks Grund­forsk­nings­fond: Li­se­lot­te Højgaard
  • For­mand for Dan­marks In­nova­tions­fond: Jens Maaløe

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

 

Serie:

Artikler om indirekte omkostninger

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer