Forskningsminister mødes med Forum for Forskningsfinansiering

Den 27. novem­ber mø­des de 17 med­lem­mer af Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring for før­ste gang. Forum­met skal frem­over ”ud­gø­re en plat­form for di­a­log mel­lem cen­tra­le forsk­nings­finan­sie­rende og -ud­før­en­de ak­tø­rer i Dan­mark.” Før­ste punkt på dags­ordenen bli­ver en dis­kus­sion af fonde­nes ind­fly­del­se på ret­nin­gen af dansk forskning.

Tommy Ahlers
Tom­my Ah­lers, Ud­­dan­­nel­­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster, in­vi­te­rer til før­ste mø­de i Forum for Forskningsfinansiering.

Ud­­dan­­nel­­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Tom­my Ah­lers har nu in­vi­te­ret en ræk­ke fon­de til et mø­de med de dan­ske uni­ver­si­te­ter. Væk­sten i ek­ster­ne forsk­nings­mid­ler fra de dan­ske fon­de be­ty­der iføl­ge Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et, at fle­re ak­tø­rer ”har sti­gen­de ind­fly­del­se på ret­nin­gen i dansk forsk­ning”. Der­for vur­de­rer mi­ni­ste­ren, at der er be­hov for en tæt­te­re di­a­log for at sik­re et godt sam­ar­bej­de. Iføl­ge in­vi­ta­tio­nen sid­der Ah­lers selv for bord­end­en ved det før­ste møde.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal iføl­ge det ud­send­te kom­mis­so­ri­um ”drøf­te te­ma­tik­ker, her­un­der ud­for­drin­ger og forbedrings­potentialer, hvor sam­spil­let mel­lem den of­fent­ligt fi­nan­sie­re­de forsk­ning, uni­ver­si­te­ter­ne og de pri­va­te fon­des forsk­nings­fi­nan­si­e­ring er af sær­lig betydning.”

Sær­ligt læg­ger kom­mis­so­ri­et vægt på, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal dis­ku­te­re ”de in­di­rek­te om­kost­nin­ger knyt­tet til ek­ster­nt fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter”. Med af­sæt i en in­ter­na­tio­nal kort­læg­ning af om­rå­det skal forum­met ”iden­ti­fi­ce­re og drøf­te mo­del­ler til en bæ­re­dyg­tig hånd­te­ring af in­di­rek­te omkostninger.”

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har tid­li­ge­re be­skre­vet pro­ble­met med in­di­rek­te om­kost­ning­er fra ek­ster­ne fonds­mid­ler, der ud­hu­ler uni­ver­si­te­ter­nes lovsik­re­de stra­te­gi­ske råderum.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring be­står af med­lem­mer fra Carls­berg­fon­det, Lund­beck­fon­den, No­vo Nor­disk Fon­den, Ve­lux Fon­den og Vil­lum Fon­den. Des­u­den bli­ver rek­to­rer­ne fra samt­li­ge dan­ske uni­ver­si­te­ter og­så med­lem­mer, li­ge­som for­mæn­de­ne for de tre of­fent­li­ge fon­de Dan­marks Frie Forsk­nings­fond, Dan­marks Grund­forsk­nings­fond og Dan­marks In­no­va­tions­fond del­ta­ger. For­mand for grup­pen bli­ver de­par­te­ments­chef i Ud­­dan­­nel­­ses- og forskningsministeriet.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal frem­over mø­des to gan­ge årligt.

Forum­met sam­men­sæt­tes af:

  • De­par­te­ments­chef i Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et: Ag­ne­te Gersing
  • Carls­berg­fon­det: Be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Besenbacher
  • Lund­beck­fon­den: Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, Grants & Prizes, Tho­mas Sinkjær
  • No­vo Nor­disk Fon­den: Adm. dir. Bir­git­te Naun­tof­te og He­ad of Com­mu­ni­ca­tion and Sta­ke­hol­der Re­la­tions St­ef­fen Lüders
  • Ve­lux Fon­den: Di­rek­tør Ane Hendriksen
  • Vil­lum Fon­den: Forsk­nings­di­rek­tør Tho­mas Bjørnholm
  • Rek­tor for Aal­borg Uni­ver­si­tet: Per Mi­cha­el Johansen
  • Rek­tor for Aar­hus Uni­ver­si­tet: Bri­an Bech Nielsen
  • Rek­tor for Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School: Per Holten-Andersen
  • Rek­tor for Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet: An­ders Over­gaard Bjarklev
  • Rek­tor for IT-Uni­ver­si­te­tet: Mads Tofte
  • Rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: Hen­rik C. Wegener
  • Rek­tor for Roskil­de Uni­ver­si­tet: Han­ne Leth Andersen
  • Rek­tor for Syd­dansk Uni­ver­si­tet: Hen­rik Dam
  • For­mand for Dan­marks Frie Forsk­nings­fond: Pe­ter Munk Christiansen
  • For­mand for Dan­marks Grund­forsk­nings­fond: Li­se­lot­te Højgaard
  • For­mand for Dan­marks In­nova­tions­fond: Jens Maaløe

 

Serie:

Ar­tik­ler om overhead

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…