Fossil fundraising og grønne investeringer bag klimaudstilling på KU

Københavns Universitets bestyrelse glæder sig over en donation på hele 166 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til udstillingerne på det nye Statens Naturhistoriske Museum. En forsker fra CBS betegner det som ”et paradoks”, at KU gerne vil modtage A.P. Møller Fondens penge, samtidig med at universitetet nu i to år har brystet sig af at investere grønt. Fondsmillionerne skal blandt andet bruges til udstillinger om menneskeskabte klimaforandringer, men at dét er et af hovedtemaerne, har ifølge A. P. Møller Fondens direktør ikke haft indflydelse på donationen.

Statens Naturhistoriske Museum – nye udstillinger i 2022 (Illustration: Tinker Imagineers)
"Det er rig­tigt, at Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har en etisk in­ve­ste­rings­po­li­tik, hvor vi und­går in­ve­ste­rin­ger i f.eks. vå­ben, to­bak og spil og in­ve­ste­rer så grønt som mu­ligt," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand på KU, Mads Krogs­gaard Thomsen.

På den ene si­de har Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet en in­ve­ste­rings­po­li­tik, som be­ty­der, at man ik­ke sæt­ter si­ne pen­ge i to­bak, vå­ben, olie el­ler gas, her­un­der i A.P. Møl­ler - Mær­sk-ak­tier. På den an­den si­de bli­ver der sagt et tak­nem­ligt ja tak, når A.P. Møl­ler Fon­den, hvis mid­ler blandt and­­et kom­mer fra A.P. Møl­ler - Mær­sk-ak­tier, le­ve­rer en stor po­se penge.

Så­dan kan man træk­ke linjer­ne op, når det hand­ler om den be­mær­kel­ses­vær­digt sto­re do­na­tion på 166 mio. kr., som A.P. Møl­ler Fon­den net­op har til­delt ud­stil­lin­ger­ne på det nye Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Ud­stil­lin­ger­ne på mu­se­et, som slår dø­re­ne op i 2022, skal blandt an­det ha­ve fo­kus på men­ne­ske­skab­te klimaforandringer.

For un­der to år si­den, den 25. ok­to­ber 2016, vedt­og Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets be­sty­rel­se en ‘e­tisk in­ve­ste­rings­po­li­tik’ ef­ter pres fra blandt an­det godt 100 an­sat­te på uni­ver­si­te­tet, som hav­de del­ta­get i en un­der­skrif­tind­sam­ling for at pro­teste­re mod KU-top­pens plan­lag­te in­ve­ste­rings­stra­te­gi. Op til be­sty­rel­ses­mø­det hav­de le­del­sen ik­ke vil­let love at in­ve­ste­re grønt og mil­jø­ven­ligt, for­di det, som da­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand Nils Strand­berg Pe­der­sen for­mu­le­re­de det over for Univer­si­tets­a­vi­sen, ”er il­lu­so­risk ik­ke at vil­le ha­ve no­get med olie og ben­zin at gøre”.

Men på sit mø­de be­slut­te­de be­sty­rel­sen enstem­migt at er­klæ­re, at uni­ver­si­te­tet bl.a. ik­ke vil sæt­te pen­ge i virk­som­he­der, hvor me­re end fem pro­cent af om­sæt­nin­gen ”stam­mer fra ak­ti­vi­te­ter i form af ef­ter­søg­ning, ud­vin­ding, raf­fi­ne­ring af fos­si­le brænd­stof­fer (kul, olie, gas) el­ler pro­duk­ter til off-sho­re in­du­stri”. Sagt på lidt me­re di­rek­te dansk, som Uni­ver­si­tets­a­vi­sen ud­tryk­te det i sin over­skrift da­gen ef­ter be­sty­rel­ses­mø­det: 'KU drop­per be­skid­te investeringer'.

Over for nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de af­vi­ser den nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand Mads Krogs­gaard Thom­sen, at der er et di­lem­ma i på den ene si­de at si­ge ja tak til en do­na­tion til Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um på 166 mio. kr. fra A.P. Møl­ler Fon­den og på den an­den at ha­ve en ”etisk in­ve­ste­rings­po­li­tik”, som blandt an­det hand­ler om ik­ke at vil­le sæt­te pen­ge i virk­som­he­der, hvor me­re end fem pro­cent af om­sæt­nin­gen stam­mer fra olie og gas.

”Det er rig­tigt, at Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har en etisk in­ve­ste­rings­po­li­tik, hvor vi und­går in­ve­ste­ring­er i f.eks. vå­ben, to­bak og spil og in­ve­ste­rer så grønt som mu­ligt. Vo­res for­mue vil dog fort­sat bl.a. væ­re pla­ce­ret i man­ge bran­cher og virk­som­he­der, som er af­hæn­gi­ge af olie og ben­zin. Alt an­det er en il­lu­sion,” skri­ver Mads Krogs­gaard Thom­sen i sit svar til Dan­marks Fonde.

Han po­in­te­r­er, at A.P. Møl­ler som fir­ma har ope­re­ret in­den for dansk og in­ter­na­tio­nal lov og i en år­ræk­ke har væ­ret valgt af den dan­ske stat som en samarbejdspartner.

”Vi er me­get gla­de for og stol­te af at mod­ta­ge fon­dens do­na­tion,” fast­slår Mads Krogs­gaard Thom­sen, der har sid­det i uni­ver­si­tets be­sty­rel­se si­den 2012, det se­ne­ste år som formand.

Giver olieindustrien mulighed for grønvask

Lek­tor Julie Ul­dam fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), som blandt an­det for­sker i CSR og kli­ma­for­an­drin­ger og i virk­som­he­ders om­døm­me, ka­rak­te­ri­se­rer sa­gen som et paradoks.

”I for­hold til Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet er der helt klart et pa­ra­doks i på den ene si­de at si­ge ‘Vi vil kun in­ve­ste­re grønt’, men på den an­den si­de ger­ne at vil­le mod­ta­ge en do­na­tion fra no­gen, som be­stemt ik­ke er grøn­ne,” si­ger Julie Uldam.

CBS-for­ske­ren dra­ger pa­ral­lel­ler til tid­li­ge­re sa­ger fra Eng­land, hvor olie­in­du­stri­en har spon­so­re­ret mu­se­er og ud­stil­lin­ger. Pro­tester­ne var så­le­des højlyd­te, da olie­sel­ska­bet BP skød spon­sor­pen­ge ind i Ta­te Bri­tain-kunst­mu­se­et i Lon­don i 2010, og end­nu me­re mas­si­ve, da Shell i pe­ri­o­den 2010-15 sponso­re­re­de ud­stil­lin­ger om kli­ma og kli­ma­for­an­drin­ger på Sci­en­ce Mu­se­um i London.

”I Eng­land gik kri­tik­ken blandt an­det på, at mu­se­er­ne og kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne blev brugt af olie­in­du­stri­en til at grøn­va­ske de­res ima­ge, så de frem­stod som le­gi­ti­me sam­fundsak­tø­rer og som no­gen, der in­ter­es­se­rer sig for det sam­fund, de ope­re­rer i – sam­ti­dig med at de fo­re­ta­ger olie- og gas­ud­vin­ding, som be­stemt ik­ke er grønt. Man­ge men­te, at det var for­kert af mu­se­er­ne i Lon­don at si­ge ja tak til den slags sponsora­ter og do­na­tio­ner for der­med at gi­ve fir­ma­er­ne en grøn­va­sk­nings­mu­lig­hed,” for­kla­rer Julie Uldam.

Ikke fuldstændigt ophør med investering i fossil energi

Selv­om Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets be­sty­rel­ses­for­mand ik­ke ser no­get pa­ra­doks mel­lem in­ve­ste­rings- og fun­dra­i­sing-po­li­tik­ken, un­der­stre­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, at be­sty­rel­sen i for­bin­del­se med fonds­do­na­tio­ner ”na­tur­lig­vis ser på be­tin­gel­ser­ne og hvor mid­ler­ne kom­mer fra.”

”Næ­sten al­le bran­cher er ved at la­ve en grøn om­stil­ling, og A.P. Møl­ler ar­bej­der f.eks. i øje­blik­ket med at bo­re ef­ter grøn fjern­var­me. A.P. Møl­ler Fon­den har gen­nem ti­den hjul­pet Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet med en ræk­ke pro­jek­ter, se­ne­st tår­net på Det Sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet og ak­tu­elt mid­ler til ud­stil­lin­ger på det kom­men­de Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um. Dis­se do­na­tio­ner er ube­tin­get til gavn for bå­de uni­ver­si­te­tet og det dan­ske sam­fund. Do­na­tio­ner­ne læg­ger grund for forsk­nings­re­sul­ta­ter, der er til gavn for he­le ver­den,” si­ger KU-formanden.

Han er­klæ­rer sig sam­ti­dig enig med sin for­gæn­ger på for­mand­spo­sten, Nils Strand­berg Pe­der­sen, i be­tragt­nin­gen om, at det er il­lu­so­risk ik­ke at vil­le ha­ve no­get med olie og ben­zin at gøre.

”Ja, det er jeg enig i. Vi vil in­ve­ste­re så klogt som mu­ligt, og vi på­vir­ker mar­ke­det via den må­de, vi in­ve­ste­rer på. Vo­res in­ve­ste­rings­po­li­tik in­de­bæ­rer ik­ke et fuld­stæn­digt op­hør med in­ve­ste­ring i fos­sil ener­gi, da vi ac­cep­te­rer, at en min­dre del af in­ve­ste­rin­ger­ne må ske i fos­sil ener­gi. Via forsk­nin­gen og ud­dan­nel­ser læg­ger vi grund­la­get for nye grøn­ne tek­no­lo­gi­er og at man får me­re ener­gi ud af den olie, vi bru­ger. Det er et fak­tum, at Dan­mark kom­mer til at bru­ge fos­sil ener­gi i en år­ræk­ke, in­den an­dre ener­gi­for­mer kan af­lø­se ek­sem­pel­vis olie. Men in­du­stri­en må lå­ne ka­pi­ta­len et an­det sted end gen­nem KU’s in­ve­ste­rin­ger i mar­ke­det,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den, Hen­rik Tvar­nø, har og­så af nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de få­et mu­lig­hed for at kom­men­te­re, om han i ly­set af be­vil­lin­gen til Dan­marks Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um ser et di­lem­ma mel­lem KU´s in­ve­ste­rings- og fun­dra­i­sing-po­li­tik. I en e-mail er hans svar på spørgs­må­let dette:

”Når fon­dens be­sty­rel­se træf­fer af­gø­rel­se om be­vil­lin­ger, er grund­la­get for be­slut­nin­gen en vur­de­ring af an­søg­nin­gens kva­li­tet, lø­dig­hed og per­spek­tiv samt af pro­jek­tets al­men­nyt­ti­ge be­tyd­ning og mu­lig­he­den for at re­a­li­se­re de op­stil­le­de mål.”

Iføl­ge Julie Ul­dam hand­ler pro­blem­stil­lin­gen helt grund­læg­gen­de ik­ke kun om moral og etik, men og­så om kul­tur- og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ners økonomi.

”Man be­hø­ver ik­ke ken­de sær­lig me­get til uni­ver­si­te­ters øko­no­mi for at vi­de, at Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet al­drig no­gen­sin­de vil­le ha­ve råd til ud­stil­lin­ger i så­dan en stør­rel­ses­or­den uden den­ne slags do­na­tio­ner. Så det hand­ler og­så om, at uni­ver­si­te­ter og al­le mu­li­ge an­dre kul­tur- og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner er sat i en si­tu­a­tion, hvor det kan væ­re nød­ven­digt at si­ge ja tak til nog­le do­na­tio­ner. Man har ik­ke råd til at væ­re selek­tiv,” si­ger CBS-forskeren.

Århundredets mulighed for at udbrede viden

I den pres­se­med­del­el­se om den 166 mio. kr. sto­re do­na­tion, som Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet ud­send­te 31. au­gust, blev ud­stil­lin­ger­nes sær­li­ge fo­kus på kli­ma og kli­ma­for­an­drin­ger be­to­net. Mu­se­ums­di­rek­tør Pe­ter C. Kjær­gaard var så­le­des ci­te­ret for, at de se­ne­ste års sto­re ud­s­ving i vej­ret for al­vor har få­et man­ges øj­ne op for, at men­ne­ske­skab­te kli­ma­for­an­drin­ger er en realitet.

”Men hvor­dan for­hol­der vi os til det? På Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um vil vi gå for­re­st og sør­ge for at de­mo­kra­ti­se­re vi­den­ska­ben, så vig­tig vi­den stil­les til rå­dig­hed for al­le. Med den sto­re og me­get ge­ne­rø­se do­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den har vi nu få­et år­hund­re­dets mu­lig­hed for at gø­re net­op det på det nye mu­se­um,” lød det fra Pe­ter C. Kjær­gaard i pressemeddelelsen.

Sva­ret er dog et klart ”nej” fra di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø, når nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de spør­ger, om vi­den om og forsk­ning i kli­ma­for­an­drin­ger er et nyt, sær­ligt fo­ku­s­om­rå­de for A.P. Møl­ler Fonden?

”Fon­den støt­ter me­get bredt in­den for sin fun­dats og ar­bej­der i øv­rigt som ud­gangs­punkt uden øre­mær­ke­de ind­sats­om­rå­der. Vo­res ene­ste sær­li­ge fo­ku­s­om­rå­de er støt­te til ef­ter­ud­dan­nel­se af fol­ke­sko­lens an­sat­te, som fon­den i 2013 sat­te en mil­li­ard kro­ner af til,” skri­ver Hen­rik Tvar­nø i en mail.

Om donationen
  • Do­na­tio­nen på 166 mio. kr. fra A.P. Møl­ler og Hus­tru Chas­ti­ne Mc-Kin­­ney Møl­lers Fond til Al­me­ne For­maal støt­ter de per­ma­nen­te ud­still­ing­er på det nye Sta­tens Na­tur­hi­sto­ris­ke Museum.
  • Om­drej­nings­punkt for udstil­ling­er­ne bli­ver ‘Vo­res Pla­net’ med fo­kus på Jor­dens 4,5 mia. års hi­sto­rie og men­ne­skets e­get for­hold til planeten.
  • Mu­se­et kom­mer til at lig­ge i Bo­ta­nisk Ha­ve i Kø­ben­havn og for­ven­tes at åb­ne for pub­li­kum i 2022.
  • A.P. Møl­ler Fon­den er blandt de stør­ste i Dan­mark og har fra 2013 til 2017 be­vil­get støt­te for 5,59 mia. kr.

Har det i A.P. Møl­ler Fon­dens op­tik gjort an­søg­ning­en fra KU/Dan­marks Na­tur­hi­sto­ris­ke Mu­se­um sær­ligt in­teres­sant og re­le­vant, at et af om­drej­nings­punk­ter­ne for ud­stil­ling­er­ne bli­ver vi­den om kli­ma og klimaforandringer?

”Nej. Der ind­går en ræk­ke om­drej­nings­punk­ter for ud­stil­lin­ger­ne i det nye mu­se­um, og vi­den om kli­ma er na­tur­ligt en del her­af. Men be­vil­lin­gen er gi­vet til den sam­le­de ud­stil­ling, som fav­ner me­get bredt. Mu­se­ets hid­ti­dige styr­ke, den sto­re pub­li­kums­in­ter­es­se, som og­så ken­des fra ud­landet, og de frem­lagte, over­bevis­ende og me­get detal­jerede, fag­lige visio­ner har væ­ret afgø­rende for fon­dens bevil­ling. Dan­mark bør ha­ve en første­klasses natur­histo­risk udstil­ling,” si­ger Hen­rik Tvarnø.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer