To fonde og fondsmedie flytter til Frederiksberg

Frederiksberg Fonden, Otto Mønsteds Fond og A/S og netmediet Danmarks Fonde flytter sammen i nyt kontorfællesskab på Frederiksberg.

Fre­de­riks­berg Fon­den, der i 1990 blev stif­tet ud af den gam­le Fre­de­riks­berg Spa­re­kas­se, vend­er hjem. Fon­dens se­kre­ta­ri­at har i tre år haft fæl­lesadres­se med en ræk­ke an­dre fon­de i Kø­ben­havn, men flyt­ter nu til hjør­net af Gam­mel Kon­ge­vej og Rathsacksvej.

Det sker for at kom­me tæt­te­re på sam­ar­bejds­part­ne­re og mod­ta­ge­re af fon­dens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som ef­ter­hån­den ud­gør op mod 10 mio. kr. om året.

”Fre­de­riks­berg Fon­dens for­mål er at støt­te op­vækst, op­le­vel­ser og med­bor­ger­skab til gavn for bor­ge­re, for­e­nin­ger og kul­tur­liv på Fre­de­riks­berg. Der­for er det vig­tigt, at vo­res lo­ka­le part­ne­re og do­na­tions­mod­ta­ge­re op­le­ver, at vi er til­gæn­ge­li­ge. Vi glæ­der os me­get til en dag­lig­dag tæt­te­re på det lo­ka­le kul­tur- og for­e­nings­liv, sko­ler og in­sti­tu­tio­ner,” si­ger di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den Mar­tin Dahl.

Fre­de­riks­berg Fon­den får kon­tor si­de om si­de med en an­den fond, Ot­to Møn­steds Fond og A/S samt net­me­di­et Dan­marks Fonde. 

”Dan­marks Fon­de er et uaf­hæn­gigt net­me­die om den dan­ske fonds­sek­tor. Vi er i en ud­vik­lings­fa­se og har net­op ud­vi­det med et par ek­stra me­d­ar­bej­de­re. Vo­res be­hov for lidt stør­re lo­ka­ler til re­dak­tio­nen faldt sam­men med, at de to fon­de og­så var på ud­kig ef­ter nye lo­ka­ler til for­nuf­ti­ge pri­ser på Fre­de­riks­berg. Ved at ind­gå i kon­tor­fæl­les­skab kan vi hol­de ud­gif­ter­ne til fæl­les­fa­ci­li­te­ter­ne ne­de,” si­ger stif­ten­de part­ner i Dan­marks Fon­de, Ja­nus Moos.

Ot­to Møn­steds Fond og A/S er en er­hvervs­dri­ven­de fond, som blev stif­tet i 1934 af mar­ga­ri­ne­pro­du­cen­ten, Ot­to Møn­sted og hans hu­stru, An­na Sop­hie Mønsted. 

Fon­dens dat­ter­sel­skab Ot­to Møn­sted A/S, der er det op­rin­de­li­ge (OMA - Ot­to Møn­sted Aar­hus) ma­ga­ri­ne­sel­skab etab­le­ret af Ot­to Møn­sted, er i dag et investeringsselskab.

Af fon­dens over­skud ud­de­les pen­ge til forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­for­mål, her­un­der støt­te til stu­di­e­op­hold til in­ge­ni­ør­stu­de­ren­de fra DTU og Aal­borg Uni­ver­si­tet samt til cand.merc.-stu­de­ren­de fra CBS. 

”Vi glæ­der os til at flyt­te ind i kon­tor­lo­ka­ler­ne på det klas­si­ske Fre­de­riks­berg og ser frem til et godt na­bo­skab,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ot­to Møn­steds Fond og A/S, Ni­na Movin.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer