Nye studier: Intensive læringsforløb har fortsat kun svage effekter

To nye evalueringer fra Trygfondens Børneforskningscenter viser ingen tydelig positiv ef­fekt af intensive lærings­forløb, og begge peger også på mulige negative effekter af for­lø­be­ne. Der er nu behov for at stoppe op og diskutere, hvordan intensiv undervisning skulle kunne skabe de forandringer, som lang­varig almindelig skole­gang ikke er i stand til, me­ner forsker fra Danmarks Pæda­gogiske Universitet.

Intensive læringsforløb
For før­ste gang i en dansk kon­tekst har for­ske­re un­der­søgt ef­fek­ten af et in­ten­sivt læ­rings­for­løb ved hjælp af et så­kaldt lod­træk­nings­de­sign, der skal sik­re den bed­ste mu­li­ge evidens.

Ef­ter­hån­den som fle­re for­ske­re eva­lu­e­rer de po­pu­læ­re in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, bli­ver det sta­dig svæ­re­re at få øje på de øn­ske­de po­si­ti­ve effekter.

De in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – og­så kal­det tur­bo­for­løb – har læn­ge væ­ret po­pu­læ­re blandt fle­re dan­ske fon­de, som har iværk­sat, støt­tet el­ler prom­ove­ret for­lø­be­ne for at hjæl­pe fag­ligt ud­sat­te unge.

Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter har net­op præ­sen­te­ret nye fo­re­lø­bi­ge eva­lu­e­rin­ger af to for­skel­li­ge in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Det ene er Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, som er ud­vik­let af Kø­ben­havns Kom­mu­ne i sam­ar­bej­de med Løk­ke­fon­den og Bi­ku­ben­fon­den. Det an­det er sats­pul­jeprojektet ‘Dit liv, din læ­ring’ fra Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et. I beg­ge til­fæl­de vi­ser eva­lue­ring­er­ne in­gen el­ler kun me­get sva­ge fag­li­ge ef­fek­ter af for­lø­be­ne. Sam­ti­dig vi­ser eva­lue­ring­er­ne, at for­lø­be­ne mu­lig­vis kan ha­ve en ne­ga­tiv ef­fekt på især del­ta­ger­nes trivsel.

Københavnerakademiet skaber ikke flere uddannelsesparate

Det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et skal ef­ter hen­sig­ten ud­vik­le bå­de fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer hos de del­ta­gen­de ele­ver for at støt­te dem i på sigt at gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se. Over­borg­me­ster i Kø­ben­havn, Frank Jen­sen (S), har tid­li­ge­re meldt ud, at kon­cep­tet bør ud­bre­des til al­le fol­ke­sko­ler i Kø­ben­havn. Men med den helt nye rap­port fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter er der ind­til vi­de­re ik­ke me­get, der ty­der på, at Kø­ben­hav­ner­a­ka­de­miet re­elt har den øn­ske­de effekt.

Iføl­ge rap­por­ten kla­rer del­ta­ger­ne sig en smu­le bed­re i den na­tio­na­le test i dansk end sam­men­lig­nings­grup­pen, men for­skel­len er så lil­le, at for­sker­ne ik­ke kan af­vi­se, at den skyl­des til­fæl­dig­he­der. Rap­por­ten for­tæl­ler vi­de­re, at Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ik­ke fø­rer til, at ele­ver­ne bli­ver me­re pa­ra­te til at væl­ge og gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se, hvil­ket el­lers er ho­ved­for­må­let med forløbet.

I rap­por­ten un­der­sø­ger for­sker­ne og­så ele­ver­nes selv­vur­de­re­de triv­sel. Del­ta­ger­ne i Kø­ben­hav­ner­aka­de­miet tri­ves ef­ter for­lø­bet en smu­le dår­li­ge­re end ele­ver­ne i sammen­lig­nings­grup­pen. Det gæl­der bå­de for vur­de­rin­gen af ro og or­den i klas­se­lo­ka­let, af den so­ci­a­le triv­sel og den fag­li­ge trivsel.

For­sker­ne fra Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter un­der­stre­ger, at al­le må­lin­ger er fo­re­ta­get for ele­ver­ne i 8. klas­se, for­di der end­nu ik­ke fo­re­lig­ger da­ta for ele­ver­nes se­ne­re ud­vik­ling. Der­for er det end­nu for tid­ligt at ud­ta­le sig om de lang­sig­te­de ef­fek­ter af at del­ta­ge i Københavnerakademiet.

Piger lidt frem og drenge lidt tilbage i Undervisningsministeriets satspuljeprojekt

Ud­over den nye rap­port om Kø­ben­hav­nerA­ka­de­mi­et præ­sen­te­re­de Tryg­fon­dens Børne­forsk­nings­cen­ter for godt to uger si­den de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter fra en un­der­sø­gel­se af Under­vis­nings­mi­ni­ste­riets sats­pul­je­pro­jekt 'Dit liv, din læ­ring.' Un­der­sø­gel­sen er ba­se­ret på tal fra over 500 ele­ver fra 8. klas­se, som har væ­ret igen­nem et tur­bo­for­løb på to uger med læ­re­re og pæ­da­go­ger fra de­res egen sko­le, som for­in­den hav­de mod­ta­get så­kaldt opkva­li­fi­ce­ring i to dage.

Un­der­sø­gel­sen er spe­ci­el, for­di den for før­ste gang i en dansk kon­tekst un­der­sø­ger ef­fek­ten af et in­ten­sivt læ­rings­for­løb ved hjælp af et lod­træk­nings­de­sign, der skal sik­re den bed­ste mu­li­ge evidens.

"Ved den na­tio­na­le test i dansk i slut­nin­gen af 8. klas­se løf­te­de de ik­ke-ud­dan­nel­ses­pa­ra­te ele­ver fra tur­bo­for­lø­be­ne sig i alt med 0,02 stan­dard­af­vi­gel­ser. De­res sco­re i sprog­for­stå­el­se og af­kod­ning trak ned, mens de var ble­vet bed­re til tekst­for­stå­el­se. Sam­let set er der ik­ke ta­le om sta­ti­stisk sig­ni­fi­kan­te ef­fek­ter i den na­tio­na­le test i dansk,” for­kla­re­de pro­fes­sor Alex­an­der Koch ved sko­le­kon­fe­ren­cen af­holdt af Tryg­fon­dens Børne­forsknings­center på Aar­hus Universitet.

Ale­xan­der Koch kun­ne og­så for­tæl­le om an­dre re­sul­ta­ter end de fag­li­ge. For imens pi­ger­nes selv­kon­trol, selv­værd og ihær­dig­hed er øget en lil­le smu­le ef­ter del­ta­gel­se i Under­vis­nings­mi­ni­ste­riets tur­bo­for­løb, så er dren­ge­nes da­let. In­gen af ef­fek­ter­ne var sta­tis­tisk signi­fi­kante, selv­om ten­den­sen var størst for pi­ger­nes vedkommende.

Forskere: Tid til at stoppe op

På bag­grund af den sam­le­de vi­den om ef­fek­ten af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb bør man over­ve­je nyt­ten af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Der er be­hov for at ud­vik­le et me­re re­a­li­stisk bil­le­de af, hvad der kan ud­ret­tes med in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Det si­ger to for­ske­re i pæ­da­go­gisk so­cio­lo­gi ved Dan­marks Pæ­da­go­gisk Uni­ver­si­tet, AU, Chri­sti­an Chri­strup Kjeld­sen og Sø­ren Lang­ager i et in­ter­view med DPU’s ma­ga­sin Asterisk.

”Vi er nødt til at stop­pe op og dis­ku­te­re, hvad vi egent­lig for­står ved in­ten­siv un­der­vis­ning, og hvor­dan den skul­le kun­ne ska­be de for­an­drin­ger for børn og un­ge med fag­li­ge og so­ci­a­le pro­ble­mer, som en lang­va­rig, al­min­de­lig sko­le­gang ik­ke er i stand til,” si­ger Chri­sti­an Chris­trup Kjeld­sen i interviewet.

Bag­grund

Sø­ren Lan­ga­ger til­fø­jer, at når Under­vis­nings­mi­ni­ste­riet og de sto­re fon­de valg­te at gå ind i in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, så var det for­di sel­ve idéen tænd­te dem, og for­di de hav­de en for­vent­ning om, at kon­cep­tet kun­ne gi­ve po­si­ti­ve re­sul­ta­ter for de un­ge. Men han me­ner og­så, at in­ten­si­ve læ­rings­forløb ”har væ­ret en må­de at læg­ge låg på det ube­ha­ge­li­ge og be­svær­li­ge fak­tum, at der bør ske for­an­drin­ger i den al­minde­lige sko­le, så den bli­ver gea­ret til og­så at rum­me børn med fag­li­ge og so­ci­a­le problemer.”

– af­snit­tet om Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets sats­pul­je­pro­jekt er op­da­te­ret den 11.10.2018 kl. 14.25

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer