Flere fonde vil genoverveje støtten til intensive læringsforløb

Danske fonde støtter eller står bag en række såkaldte intensive læringsforløb. Forløbene har til formål at give udsatte børn og unge et fagligt løft. Men ifølge flere forskere inden for skole- og uddannelsesområdet kan de intensive læringsforløb på længere sigt mu­lig­vis have en negativ effekt på deltagernes faglige niveau. Flere fonde fortæller nu, at de vil genoverveje støtten til de intensive læringsforløb, hvis en positiv langtidseffekt ikke kan dokumenteres.

Blyant med knækket spids

Bi­ku­ben­fon­den er en af de fon­de, der har valgt at støt­te in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for ud­sat­te børn og un­ge. Fon­den valg­te i sin tid at støt­te Kø­ben­hav­nerA­ka­de­mi­et med godt 1,8 mil­li­o­ner kro­ner, for­di pro­gram­met fo­re­gik i tæt sam­ar­bej­de med ele­ver­nes eg­ne sko­ler og læ­re­re. Men de po­si­ti­ve rap­por­ter om ef­fek­ten af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb spil­le­de og­så en rolle:

”Jo, det er klart. I op­læg­get fik vi at vi­de, at de hav­de få­et enormt po­si­ti­ve re­sul­ta­ter. For os var det dog af­gø­ren­de, at der var et tæt sam­ar­bej­de med del­ta­ger­nes sko­le bå­de før og ef­ter for­lø­bet, da vi men­te det kun­ne væ­re af­gø­ren­de for at fast­hol­de en po­si­tiv ud­vik­ling hos dren­ge­ne. Men det er selv­føl­ge­lig klart, at hvis vi hø­rer, at der er po­si­ti­ve ef­fek­ter, så tæl­ler det da med i be­slut­nin­gen,” si­ger di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den, Sø­ren Kaare-Andersen.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen un­der­stre­ger, at Bi­ku­ben­fon­den nu ser frem til de kom­men­de eva­lue­ring­er af ef­fek­ten af Kø­ben­hav­nerA­ka­de­mi­et, som er på vej fra Tryg­fon­dens Børneforskningscenter.

”Vi skal fin­de ud af, hvad der vir­ker, og hvad der ik­ke vir­ker. Hvis der er nog­le ty­per in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, som ik­ke vir­ker el­ler så­gar vir­ker mod hen­sig­ten, så er det helt sik­kert, at vi ik­ke vil støt­te dem. Men om­vendt må vi og­så si­ge, at der er man­ge for­skel­li­ge ty­per in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, og vi kan ik­ke skæ­re al­le over én kam,” for­tæl­ler Kaare-Andersen.

I Lauritzen Fon­den har man blandt an­det støt­tet Eg­mont Fon­dens sig­na­tur­pro­jekt Lær for Li­vet og Løkke­Fonden, som står bag de in­ten­si­ve lærings­forløb Drenge­Akademiet og Kø­ben­hav­ner­Akademiet. Di­rek­tør In­ge Grøn­vold vil se nær­me­re på støt­ten til de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, hvis kom­men­de eva­lu­e­rin­ger vi­ser en ne­ga­tiv effekt:

”Hvis der kom­mer so­li­de forsk­nings­re­sul­ta­ter, der vi­ser en ne­ga­tiv ef­fekt, så er det klart, at vi vil se på det og glæ­de os over, at vi har få­et dén læ­ring. Selv­føl­ge­lig vil­le det væ­re bedst for det en­kel­te men­ne­ske, hvis forsk­nin­gen vi­ser, at for­lø­be­ne har en po­si­tiv ef­fekt. Og for­fær­de­ligt, vil jeg me­ne, hvis det mod­sat­te er til­fæl­det. Men jeg sy­nes sta­dig­væk, at vi har in­ve­ste­ret for­nuf­tigt, for­di vi så får af­dæk­ket, om en me­to­de vir­ker el­ler ej. Det kan jo væ­re et li­ge så vig­tigt re­sul­tat for vo­res vel­færds­sam­fund at læ­re af de me­to­der, der måt­te vi­se sig at væ­re ubru­ge­li­ge i en be­stemt sam­men­hæng. Men un­der al­le om­stæn­dig­he­der sy­nes jeg, at der er no­get men­ne­ske­ligt vi­dun­der­ligt i, at et barn kan få nog­le suc­ces­op­le­vel­ser, og det me­ner jeg ik­ke, at man kan ta­ge fra de her pro­gram­mer,” si­ger In­ge Grønvold.

Egmont Fonden: ”Vi ved endnu ikke, hvad der virker”

Det var Eg­mont Fon­den, der i 2013 tog ini­ti­a­tiv til Lær For Li­vet. Fon­den er i dag den stør­ste bi­drag­y­der til pro­gram­met, som hvert år op­ta­ger op mod 100 nye børn og un­ge. Di­rek­tør for Eg­mont Fon­dens bevillings­admini­stration Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, er sam­ti­dig be­sty­rel­ses­for­mand for Lær for Li­vet. Og hun har for­stå­el­se for eks­per­ter­nes tvivl om ef­fek­ten af de in­ten­si­ve lærings­forløb. Det for­tæl­ler hun i et skrift­ligt svar til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde:

”Der er be­hov for at gø­re en stor ind­sats, for at sik­re, at børn og un­ge, der hal­ter ef­ter de­res kam­me­ra­ter læ­rings­mæs­sigt, får den nød­ven­di­ge støt­te fag­ligt, per­son­ligt og so­ci­alt. Me­to­de­mæs­sigt er det nyt land. Vi ved end­nu ik­ke, hvad der vir­ker. Der­for for­står vi godt den tvivl, som eks­per­ter­ne kan ha­ve om ef­fek­ten af in­ten­siv læ­ring. Det er vig­tigt, den bli­ver bragt til torvs. Det er selv­føl­ge­lig og­så vig­tigt, at man må­ler ef­fek­ten. Net­op der­for har vi bå­de sat­set på at væ­re med til at ud­vik­le nye me­to­der og må­le de­res virkning.”

Hun for­kla­rer vi­de­re, at hvis kom­men­de eva­lu­e­rin­ger vi­ser en ne­ga­tiv ef­fekt, så bør det ef­ter hen­des me­ning gi­ve an­led­ning til at over­ve­je en æn­dring af de in­ten­si­ve læringsforløb:

”Vi vil selv­føl­ge­lig væ­re åb­ne om­kring re­sul­ta­ter­ne uan­set, hvad de måt­te vi­se. Det er klart, at det må gi­ve de an­svar­li­ge ak­tø­rer for Plan T og Dren­ge­A­ka­de­mi­et an­led­ning til at over­ve­je en ju­ste­ring af ind­sat­sen med hen­blik på at sik­re den bedst mu­li­ge ef­fekt for bør­ne­ne. Og når vi har vi­den ba­se­ret på so­lidt da­ta­grund­lag, må den væ­re af­sæt for en vur­de­ring hos Lær for Li­vets be­sty­rel­se af, om der er be­hov for at ju­ste­re ind­sat­sen til gavn for børnene.”

LøkkeFonden: ”Vi tror på det”

Hos Løk­ke­Fon­den de­ler man ik­ke for­sker­nes tvivl på ef­fek­ter­ne af de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Di­rek­tør Fre­de­rik Mey­er op­ly­ser føl­gen­de i en mail til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde:

”Vi er over­be­vist om at det vir­ker. Det er vi på bag­grund af det, som vi hø­rer fra dren­ge­ne og de­res for­æl­dre. Og te­stre­sul­ta­ter­ne be­kræf­ter dette.”

”Lang­tid­s­ef­fek­ten ken­der vi af go­de grun­de ik­ke end­nu. Og det er for tid­ligt at kon­klu­de­re på de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter si­ger de før­en­de professorer.”

”Løk­ke­Fon­den har si­den 2012 væ­ret i stand til at gen­ska­be motiva­tionen hos fag­ligt ud­for­dre­de dren­ge samt hjæl­pe dren­ge­ne til me­re struk­tur i hver­da­gen. Vi har fo­ku­se­ret på at gi­ve dem ly­sten til at læ­re, til at tro på eg­ne ev­ner og mu­lig­he­der, og tro på at de kan bi­dra­ge. Med an­dre ord, få dem til at bli­ve en del af samfundet. ”

”Vi skal dog al­le hu­ske på at et 2 ugers aka­de­mi ik­ke kan stå ale­ne. Det skal bak­kes op ef­ter­føl­gen­de. Det er og­så grun­den til, at vi ef­ter Dren­ge­A­ka­de­mi­et er af­slut­tet, på­be­gyn­der et 9 må­ne­der langt men­tor­for­løb som si­den som­me­ren 2017 har væ­ret en ob­liga­to­risk del af DrengeAkademiet.”

”Det er et langt sejt træk og der fin­des ik­ke en mira­kel­kur. Det er hårdt ar­bej­de. Og det star­ter for nog­le dren­ges ved­kom­men­de i de 2 uger på Dren­ge­A­ka­de­mi­et med nog­le suc­ce­ser, der kan dan­ne grund­lag for det vi­de­re læringsforløb.”

”Vi tror på, at op­hol­det på Dren­ge­A­ka­de­mi­et i 2 uger, med fo­kus på søvn, sund kost, fy­sisk ak­ti­vi­tet, in­di­vi­du­el un­der­vis­ning i ma­te­ma­tik, læs­ning og stav­ning samt fo­kus på de vig­tig­ste ka­rak­ter­træk fø­rer no­get godt med sig. Bå­de på kort og på lang sigt,” skri­ver Fre­de­rik Meyer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer