Tre nye ansigter i Børnecancerfonden

Børnecancerfonden har pr. 1. maj udvidet sekretariatet for at styrke fondens part­ner­ska­ber, fondens relation til andre fonde samt kom­mu­nika­tionen om fondens indsats for bør­ne­kræft­forskning.

Børnecancerfonden
Ce­ci­lie Qvist­gaard, Ni­co­lai Ei­sen­reich & Jakob Kargaard

Bør­ne­can­cer­fon­den ud­vi­der se­kre­ta­ri­a­tet med tre me­d­ar­bej­de­re for fort­sat at sik­re fi­nan­sie­ring­en af dansk børnekræft­forskning. Det op­ly­ser fon­den i sit nyhedsbrev.

”Bør­ne­can­cer­fon­dens sti­gen­de støt­te til at for­bed­re be­hand­lin­gen af børn med kræft har de sid­ste ty­ve år væ­ret med til at øge over­le­vel­sen med knap 20 pct. og vi spil­ler en sta­dig stør­re rol­le for den dan­ske bør­ne­kræft­forsk­ning. Der­for fø­ler vi en stor for­plig­tel­se til at vide­re­ud­vik­le det nød­ven­di­ge fun­da­ment for den frem­ti­di­ge støt­te til bør­ne­kræf­t­om­rå­det, og jeg er me­get glad for, at vi får tre nye me­d­ar­bej­de­re, der med hver de­res stær­ke pro­fil kom­mer til at styr­ke ik­ke ba­re fon­dens se­kre­ta­ri­at, men og­så vo­res mu­lig­hed for at sam­le mid­ler ind til børn med kræft og de­res fa­mi­li­er,” si­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen, di­rek­tør i Børnecancerfonden.

Nicolai Eisenreich er ansat i en ny funktion som indsamlings- og kommunikationschef

Han skal stå i spid­sen for en øget ind­sam­lings- og kom­mu­ni­ka­tions­ind­sats og væ­re med til at ud­ar­bej­de det stra­te­gi­ske fun­da­ment for fon­dens frem­ti­di­ge fundraising.

Ni­co­lai Ei­sen­reich har er­fa­ring som bl.a. salgs- og mar­ke­tin­gansvar­lig for bå­de stør­re virk­som­he­der og i NGO-ver­de­nen, se­ne­st som di­rek­tør for fun­dra­i­sing & mar­ke­ting i Børnefonden.

Jakob Kargaard er ansat i en nyoprettet stilling som partnerskabsansvarlig

Han skal bl.a. styr­ke fon­dens ind­sam­lings­ind­sats ved at ska­be end­nu tæt­te­re re­la­tio­ner til fon­dens samarbejdspartnere.

”Jakob har i man­ge år ar­bej­det med for­ret­nings­ud­vik­ling og salgs­le­del­se in­den­for bl.a. de­tail­bran­chen og BTB- & BTC-mar­ke­det, og han har tid­li­ge­re væ­ret in­vol­ve­ret i op­ga­ver for den sven­ske Bar­n­can­cer­fon­den,” skri­ver Bør­ne­can­cer­fon­den i nyhedsbrevet.

Cecilie Qvistgaard er ansat som projektleder inden for fundraising

Hun skal bl.a. stå for at styr­ke Bør­ne­can­cer­fon­dens re­la­tion til an­dre fon­de. Ce­ci­lie Qvist­gaard er ud­dan­net cand.ling.merc. og kom­mer se­ne­st fra en stil­ling hos Ver­dens Bed­ste Nyhe­der, hvor hun bl.a. har haft an­sva­ret for ad­mi­ni­stra­tion og for at øge me­di­ets fundraisingsaktiviteter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer