Fondsdatabase virker i version 2.0 – og skal udvides

Legatbogen.dk, der i august 2017 blev opdateret til en version 2.0, virker efter hensigten. Flere fonde opdaterer deres oplysninger i databasen, og både ansøgere og ad­mi­ni­stra­to­rer sparer tid. Men der er stadig plads til forbedringer, lyder det fra Grant Compass, der er fir­ma­et bag. Eksempelvis er uddelings­kri­terier­ne ikke opfyldt i op til 30 pct. af an­søg­ning­er­ne til de største fonde. Det tal skal ned. En af de tilfredse kunder er advokat­huset Bech-Bruun, som opda­terer oplys­ninger om 100 fonde via legat­bogen.dk. Direktør David Dencker plan­lægger nu at udvide til Skan­dina­vien i 2019 og siden til Tyskland.

Legatbogen.dk – søgemaskine for fonde og legater
“Vi er ved at la­ve en ‘Goog­le for grants’, og vi vil gi­ve man­ge in­for­ma­tio­ner gra­tis væk, for­di vi har et so­ci­alt sig­te, som går for­ud for for­ret­nin­gen i det. Vi har tek­no­lo­gi­en, som kom­mer til at æn­dre filan­tro­pi,” me­ner David Den­ck­er, di­rek­tør for Le​gat​bo​gen​.dk

Ini­ti­a­ti­vet blev be­gej­stret mod­ta­get i au­gust 2017, da iværk­sæt­ter og CEO, David Den­ck­er kun­ne lan­ce­re ver­sion 2.0 af le​gat​bo​gen​.dk.

Blandt an­dre af An­ker Brink Lund, pro­fes­sor på Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er ved CBS. Han men­te da­ta­ba­sen skul­le væ­re op­ret­tet for længst.

”Hvis man gen­nem et værk­tøj som det kan und­gå, at man spil­der hin­an­dens tid på håb­lø­se an­søg­ninger, får fon­de­ne og­så et me­get bed­re grund­lag for at in­ve­ste­re i de mest vær­di­ful­de ud­spil,” sag­de han til Al­tin­get: Civilsamfund.

En halv snes me­d­ar­bej­de­re hav­de i 14 må­ne­der ind­ta­stet op­lys­nin­ger om samt­li­ge fon­de, le­ga­ter og of­fent­li­ge pul­jer i Dan­mark. Med ny sø­ge­softwa­re skul­le le​gat​bo​gen​.dk nu gi­ve an­sø­ge­re let­te­re ad­gang til fond­s­pen­ge – og fon­de­ne mu­lig­hed for at skaf­fe sig bed­re og me­re kva­li­fi­ce­rede ansøgninger.

I for­vej­en fand­tes da­ta om fon­de og le­ga­ter via en un­der­skov på net­tet, men må­let med da­ta­ba­sen var at få or­den i en rodebutik.

Si­den har der væ­ret stil­le om ini­ti­a­ti­vet, og om fir­ma­et bag det, Grant Com­pass, som le­gat­bo­gen.dk og­så kom­mer til at hed­de med tiden.

Hvor­dan er det så gå­et med at få fon­de­ne til at fyl­de op­lys­nin­ger i da­ta­ba­sen, og har an­sø­ger­ne få­et et red­skab til at skær­pe de­res søg­ning? Hvad er sta­tus her ni må­ne­der ef­ter lanceringen?

”Det vir­ker!” ly­der ho­ved­bud­ska­bet fra David Den­ck­er og fle­re af de ak­ti­ve fonds­bru­ge­re, om end man ik­ke er helt i mål.

Der er dog ik­ke kom­met fle­re fon­de og le­ga­ter til, end de al­le­re­de ind­ta­ste­de 12.500 fon­de og le­ga­ter samt 3.500 pul­jer fra mi­ni­ste­ri­er, kom­mu­ner og regioner.

Suc­ce­sen hand­ler der­i­mod me­re om at de lø­ben­de op­da­te­rin­ger fun­ge­rer, an­tal­let af bru­ge­re sti­ger, og gen­nem­sig­tig­he­den øges, så fon­de og bru­ge­re spa­rer tid i hen­hold til det over­ord­ne­de mål om stør­re åben­hed og til­gæn­ge­lig­hed i fondsverdenen.

”Vi har nu hver må­ned 30.000 unik­ke bru­ge­re, og kom­mu­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner m.v. lin­ker til os. Vi er si­den ver­sion 2.0 vok­set til at bli­ve den stør­ste sø­ge­ma­ski­ne i Dan­mark for fonds­mid­ler – og nok og­så i Skan­di­navi­en,” me­ner David Dencker.

Le​gat​bo​gen​.dk har et lil­le team, der hol­der in­for­ma­tio­ner­ne op­da­te­re­de og sik­rer, at ek­sem­pel­vis en lil­le fond ik­ke ned­læg­ges uden det re­gi­stre­res i databasen.

Mål om ”rigtige” ansøgninger

Må­let har ik­ke i sig selv væ­ret at få fle­re an­sø­ge­re til fondene.

”Må­let er, at fon­de­ne får de rig­ti­ge an­søg­nin­ger – og fær­re for­ker­te. Sim­pelt­hen ved at vi får fle­re ud­før­li­ge op­lys­nin­ger på si­den. Fon­de­ne kan bru­ge ti­den bed­re end at sva­re på u­nød­ven­di­ge an­søg­nin­ger. Nog­le fon­de mel­der om, at halv­de­len af an­sø­ger­ne ik­ke op­fyl­der ud­de­lings­kri­te­rier­ne,” si­ger David Dencker

”Pro­ble­met er, at selv sto­re fon­de, der har di­gi­ta­li­se­ret an­søg­nings­pro­ces­ser­ne, får ir­re­le­van­te an­søg­nin­ger. De 20 stør­ste fon­de mod­ta­ger sta­dig op til 30 pct. an­søg­nin­ger, der ik­ke le­ver op til ud­de­lings­kri­te­ri­er­ne, selv om fon­de­ne fø­ler, at de kom­mu­ni­ke­rer klart. Det gør de og­så på hjem­mesi­der, men an­sø­ger­ne skim­mer dem kun igen­nem. For­di de har travlt – og for­di ud­de­lings­prak­sis skif­ter fra fond til fond. Vi prop­per det he­le ind i ‘kas­ser’, så al­le kri­te­ri­er­ne frem­går klart og søgbart.”

Kan I må­le på om fon­de­ne nu får de rig­ti­ge an­søg­nin­ger ef­ter ver­sion 2.0?

”Vi ved, at fon­de­ne op­le­ver stør­re syn­lig­hed gen­nem os. Bl.a. nog­le af de fon­de, som op­le­ver at få for få an­søg­nin­ger, er rig­tigt gla­de for­di fle­re sø­ger. Vi ved og­så, at når fon­de­ne spe­ci­fi­ce­rer, hvad der ik­ke kan an­sø­ges om, så fal­der tra­fik­ken fra os og over til dem. Jo bed­re in­for­ma­tion, an­sø­ger­ne har, des fær­re unød­ven­di­ge hen­ven­del­ser,” kon­klu­de­rer David Dencker.

Problemet er der endnu

Der er der­med end­nu ik­ke tal på an­sø­ge­res ”unød­ven­di­ge hen­ven­del­ser”, men der er po­si­ti­ve for­vent­nin­ger og er­fa­rin­ger hos bru­ge­re ef­ter de før­ste 9 må­ne­der med ver­sion 2.0.

Ad­skil­li­ge ad­vo­kat­fir­ma­er ad­mi­ni­stre­rer du­sin­vis af fon­de og er der­med stor­le­ve­ran­dø­rer af op­lys­nin­ger om ud­de­lings­for­mål, an­søg­nings­fri­ster og ud­de­lings­kri­te­ri­er. Blandt dem er det sto­re Bech-Bruun, hvor part­ner Ni­els M. An­der­sen, for­tæl­ler, at al­le de op mod 100 fon­de, som Bech-Bruun ad­mi­ni­stre­rer, nu for­mid­les via le​gat​bo​gen​.dk. Det er net­op sket si­den ef­ter­år­et 2017, hvor ver­sion 2.0 var klar.

”Der er fle­re for­de­le. Først og frem­mest, at vi selv får en over­sigt, og an­sø­ger­ne får bed­re og me­re struk­tu­re­ret ind­sigt i, hvad for­må­let er med fon­de­ne, hvor­når og hvor­dan man skal sø­ge. Det be­ty­der, at an­søg­nin­ger­ne bli­ver me­re ‘spot on’ – frem­for at der bli­ve søgt med spre­de­hagl. Som ad­mi­ni­stra­tor af en fond kan vi få må­ske 200 an­søg­nin­ger, men 100 har ik­ke re­le­vans, for­di de ik­ke pas­ser til den kon­kre­te fond,” si­ger Ni­els M. Andersen.

”Det er præ­ma­turt at si­ge pro­ble­met al­le­re­de er løst med le​gat​bo​gen​.dk på grund af for­skel­li­ge an­søg­nings­fri­ster, men vi for­ven­ter nu og har til­lid til, at vi spa­rer at skul­le sor­te­re en mas­se fra, li­ge­som det spa­rer an­sø­ger­ne for ar­bej­de. Der er og­så det po­si­ti­ve ele­ment, at an­sø­gere, der el­lers ik­ke vil­le fin­de frem til en fond, nu har bed­re mu­lig­hed for at fin­de dem, der kan støt­te. Vi er der­for godt til­fred­se med sam­ar­bej­det. Vi er gla­de for en le­gat­bog, som gør det he­le nem­me­re og me­re trans­pa­rent og­så ved, at der nu er ét sted med prak­tis­ke oplysninger.”

– Be­ty­der det nem­me­re ar­bej­de så og­så, at det bli­ver bil­li­ge­re for fon­de­ne at få et stort ad­vo­kat­hus som Bech-Bruun til at ad­mi­ni­stre­re fondene?

”Nej, det tror jeg ik­ke. Ge­ne­relt er ad­mi­ni­stra­tion i for­vej­en ik­ke spe­ci­elt vel­løn­net. Nog­le gan­ge er det nær­mest et æres­hverv,” si­ger Ni­els M. Andersen.

Hos Oti­con Fon­den si­ger di­rek­tions­se­kre­tær Met­te Meyn, at pro­ble­met med ”for­ker­te” an­søg­ning­er ik­ke er helt slut endnu.

”Vi får ek­sem­pel­vis sta­dig man­ge fo­re­spørgs­ler om hvor­vidt vi støt­ter folks ba­che­lor­ud­dan­nel­ser i ud­lan­det. Det gør vi ik­ke. Det bur­de væ­re klart via le​gat​bo​gen​.dk,” si­ger Met­te Meyn.

Til gen­gæld har Oti­con Fon­den i det he­le ta­get få­et fle­re hen­ven­del­ser fra po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re si­den op­da­te­rin­gen af le​gat​bo​gen​.dk gik i luften.

”Vi mod­ta­ger over 4.000 an­søg­nin­ger om året, og jeg kan al­le­re­de nu si­ge, at le​gat​bo​gen​.dk vir­ker ef­ter hen­sig­ten,” si­ger Met­te Meyn.

Udvikling ikke slut

Da­ta­ba­sens rol­le som fa­ci­li­ta­tor mel­lem fon­de og an­sø­ge­re er alt­så ik­ke helt i mål end­nu, men David Den­ck­er for­sik­rer, at for­bed­rin­ger­ne af le​gat​bo​gen​.dk ik­ke er slut.

”Næ­ste sto­re skridt er at for­bed­re tek­no­lo­gi­en end­nu me­re, så vi kan la­ve præ­ci­se match. Vi bli­ver ved at struk­turere bl.a. ansøgnings­kriterier: Hvem kan sø­ge? Kan man sø­ge som pri­vat­per­son, for­e­ning el­ler virk­som­hed? De ret hår­de kri­te­ri­er kan vi fil­tre­re med al­go­rit­mer. Som in­di­vi­du­el fond la­ver man ik­ke match, men en plat­form, som vo­res kan la­ve match. Vi kan ved en søg­ning sim­pelt­hen la­de væ­re at vi­se fon­de, som ik­ke pas­ser på en søg­ning,” si­ger han.

En af de fun­dra­i­ser-grup­per, som har brug for pro­fes­sio­nel­le søg­nin­ger og go­de match, er for­ske­re på uni­ver­si­te­ter og hø­je­re læreanstalter.

”Vi er i gang med den pro­jekt­ty­pe, men vi er ik­ke klar til at gå ud med no­get om det end­nu,” op­ly­ser David Dencker.

Nytteafkast – og afkast

Det er gra­tis at sø­ge fon­de og le­ga­ter i le​gat​bo​gen​.dk. Det skyl­des, at pro­jek­tet er en ’so­ci­al­øko­no­misk virk­som­hed’; den vil med an­dre ord ik­ke ba­re tje­ne pen­ge, men og­så gø­re nytte.

”Vi må­ler på et nyt­te­af­kast – samt et fi­nan­si­elt af­kast for at sik­re en bæ­re­dyg­tig for­ret­ning. Nyt­te­af­ka­stet – el­ler vo­res so­ci­a­le mis­sion – er, at vi skal re­du­ce­re ti­den, som an­sø­ge­re skal bru­ge for at sø­ge al­men­nyt­ti­ge mid­ler med 90 pct. Vi må­ler på, hvor me­get tid an­sø­ger­ne brug­te før og ef­ter vi har lan­ce­ret vo­res nye sø­ge­ma­ski­ne. Og hvor me­get tid de vil bru­ge, når vi ta­ger næ­ste skridt med al­go­rit­mer for at fin­de match. Vi la­ver spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser om det. Vi har net­op sendt ske­ma­er ud til 10.000 bru­ge­re, så vi får en ide om for­an­drin­ger­ne,” si­ger David Dencker.

Der­med kan han end­nu ik­ke kvan­ti­fi­ce­re præ­cist, hvor me­get tid, der spares.

”Men vi kan se, at vi går i den rig­ti­ge ret­ning for pri­va­te, for­ske­re, for­e­nin­ger, hjælpe­or­ga­ni­sa­tio­ner m.v. Vi er ik­ke ne­de på 90 pct. re­duk­tion i tids­for­brug end­nu. Et slag på ta­sken er, at vi har re­du­ce­ret ti­den med 30-40 pct. for dem, der sø­ger,” si­ger David Dencker.

På den an­den af­kast­kon­to, der gæl­der bund­linje, er der sta­dig rø­de tal for godt halvan­den mil­li­on kr. i re­sul­ta­tet bå­de for 2016 og 2017. Til gen­gæld er der lys forude.

”Vi blev driftspo­si­ti­ve sid­ste må­ned. Det er vig­tigt for os som start-up, for­di vi så fjer­ner ri­si­ko­en for kon­kurs. Vi har hø­je ud­vik­lings­om­kost­nin­ger og er ret kon­ser­va­ti­ve med at sæt­te nye ini­ti­a­ti­ver i sø­en,” for­tæl­ler David Dencker.

Ind­tæg­ter kom­mer der via en over­byg­ning på da­ta­ba­sen, hvor bru­ge­re kan få abon­ne­ment til 69 kro­ner om må­ne­den. Her får de ad­gang til pro­ces­sty­ring, der med ud­gangs­punkt i fon­des tids­fri­ster or­ga­ni­se­rer sø­ge­pro­ces­ser­ne, så det bli­ver ty­de­ligt for an­sø­ger­ne, hvil­ke do­ku­men­ter, der skal væ­re klar og hvor­når. Her­til er der et pro­fes­sio­nelt mo­dul til 149 kr. om må­ne­den til dem, som er fuldtidsfundraisere.

”Det gæl­der om at få vo­res it-værk­tøj til at sø­ge mest ef­fek­tivt. Hvis man vil sø­ge 10 fon­de, så kan vi al­go­rit­misk sor­te­re dem. Vi har og­så me­ta­da­ta til avan­ce­re­de søg­nin­ger. Det cen­tra­le i vo­res for­ret­nings­mo­del er, at vi får en stor ska­la, så vi kan tje­ne de nød­ven­di­ge pen­ge sam­ti­dig med at hol­de en lav pris,” si­ger David Dencker.

3 mio. fra familiefond og udvidelser

Trods un­der­skud hvi­ler Grant Com­pass fi­nan­si­elt på 3 mio. kr. i støt­te fra fa­mi­lie­fon­den North East Fa­mily Of­fi­ce, og før da 375.000 kr. i støt­te fra In­no­Boo­ster, som er en of­fent­lig pul­je samt en mio. kr., som David Den­ck­er selv har lagt.

For­ret­nin­gen skal ska­le­res op ved, at Grant Com­pass næ­ste år skal internationaliseres.

”I før­ste om­gang i Sve­ri­ge, Nor­ge og si­den i Tys­kland, som er et stort mar­ked. Vi vil i 2019 og­så læg­ge EU- og nor­di­ske fonds­mid­ler ind i da­ta­ba­sen. Jo me­re vi læg­ger ind, de­sto stør­re team skal vi og­så ha­ve for at sik­re, at op­da­te­rin­ger­ne er korrekte.”

Der­for kræ­ver eks­pan­sio­nen og ny-ud­vik­lin­gen dog og­så, at der bli­ver rejst yder­li­ge­re ka­pi­tal i projektet.

”I 2019 skal vi rej­se om­kring 20 mio. kr. Vi har sta­dig tid til at tæn­ke over, hvor­fra pen­ge­ne skal kom­me, men det bli­ver ik­ke ven­tu­re ka­pi­tal, når vi føl­ger vo­res vedtæg­ter. Vi går ef­ter im­pact in­ve­st­ments: Det er vig­tigt, at dem, som kom­mer med pen­ge, de­ler vo­res vær­di­er. Vi er ved at la­ve en ‘Goog­le for grants’, og vi vil gi­ve man­ge in­for­ma­tio­ner gra­tis væk, for­di vi har et so­ci­alt sig­te, som går for­ud for for­ret­nin­gen i det. Vi har tek­no­lo­gi­en, som kom­mer til at æn­dre filan­tro­pi,” me­ner David Dencker.

Få opdaterer sig selv, men det skal op på 80 pct.

Den bæ­re­dyg­ti­ge for­ret­ning af­spej­ler sig og­så i sta­ben. Da de man­ge op­lys­nin­ger skul­le ta­stes ind til Grant Com­pass var der en halv snes an­sat­te. I dag be­står tea­met kun af fem med­ar­bej­de­re til at op­da­te­re ind­hold. Tre af dem stu­de­ren­de. Her­til er der David Den­ck­er selv som CEO, plus et par del­tids­an­sat­te. Men med in­ter­na­tio­na­li­se­rin­gen skal der selvsagt fle­re folk til.

Her­til skal det bi­dra­ge til en bæ­re­dyg­tig for­ret­ning, at fon­de­ne frem­over bli­ver vil­li­ge til af egen drift at put­te op­lys­nin­ger i da­ta­ba­sen. Det pro­jekt ud­for­dres af, at mas­ser af fon­de ik­ke op­gi­ver me­get an­det end et navn. Til gen­gæld er der iføl­ge David Den­ck­er et godt sam­ar­bej­de med fle­re af de sto­re fondsad­mi­ni­stre­ren­de ad­vo­kat­hu­se, her­un­der Bech–Bruun.

Fo­re­lø­big er der dog kun et par hund­re­de fon­de, som selv ad­mi­ni­stre­rer de­res op­lys­nin­ger på le​gat​bo​gen​.dk nu.

”Vi har end­nu ik­ke bedt fon­de­ne om at op­ret­te sig som bru­ge­re, så de selv kan op­da­te­re. Grun­den er, at vi så og­så skal væ­re klar med kun­de­ser­vi­ce og kun­ne sva­re hur­tigt, så al­le sy­ste­mer­ne vir­ker upå­kla­ge­ligt,” for­tæl­ler David Dencker.

”Men vi lan­ce­rer en in­for­ma­tions­kampag­ne til ef­ter­å­ret – her­un­der vi­deo­er som vi­ser, hvor­dan vi fun­ge­rer. Det sker for at øge fon­de­nes kend­skab til os – og få dem til at op­da­te­re de­res egen pro­fil. Li­ge nu god­ken­der vi ma­nu­elt al­le æn­drin­ger på si­tet. Man­ge fon­de mai­ler og be­der om æn­drin­ger, mens an­det op­da­te­res med hjælp fra fon­de­nes eg­ne hjem­mesi­der. Men vi gør det så nemt som mu­ligt, så fon­de­ne lyn­hur­tigt selv kan kom­me ind og æn­dre en da­to m.v.”

Fon­de­ne kan dog al­le­re­de nu op­ret­te sig som bru­ge­re via et link, så de selv kan ret­te de­res eg­ne oplysninger.

”Vi ve­ri­fi­ce­rer og god­ken­der bru­ger­ne så vi sik­rer, at folk er au­to­ri­se­re­de til at ad­mi­ni­stre­re op­lys­nin­ger­ne. Vi vil ger­ne ha­ve an­tal­let af fon­de, som selv re­di­ge­rer op­lys­nin­ger op på 80 pct., for vi får nok al­drig al­le til at gø­re det, da man­ge er min­dre fon­de og le­ga­ter,” si­ger Da­vid Dencker.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Keld Broksø
Keld Broksø
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer