Annoncespot_img

Den Danske Naturfond debuterer med indsamlingsresultater

Den Danske Naturfond tog i 2017 sine første skridt som aktivt indsamlende fond ved at iværksætte konkrete fundraising-initiativer. Det har allerede givet positive resultater, frem­går det af fondens årsrapport.

Den Danske Naturfond: Kollund Skov
Den Dan­ske Na­tur­fond har i sep­tem­ber 2017 er­hver­vet Kol­lund Skov på 130 ha ved den dansk-ty­ske grænse.

Den Dan­ske Na­tur­fond er tre år ef­ter stif­tel­sen godt i vej med at sik­re me­re dansk na­tur, bl.a. via fle­re op­køb af na­tu­ra­re­a­ler. På øko­no­mi­si­den ud­be­tal­te de tre stif­te­re i 2017 den tred­je af fi­re ka­pi­tal­ra­ter på 218,75 mio. kr. så­le­des, at fon­den nu har en grund­ka­pi­tal på 562 mio. kr. og en sam­let ak­tiv­mas­se på 752 mio. kr.

Det har fra be­gyn­del­sen væ­ret en del af fon­dens stra­te­gi, at den skal ska­be fol­ke­lig op­bak­ning til na­tur­be­skyt­tel­se blandt an­det ved hjælp af ind­sam­lings­ind­sat­ser. Det ar­bej­de blev suc­ces­fuldt igang­s­at i lø­bet 2017, frem­går det af fon­dens årsberetning:

”Ud­over den pro­jek­t­re­la­te­re­de fun­ding og med­fi­nan­si­e­ring er det am­bi­tio­nen at til­træk­ke yder­li­gere mid­ler til na­turind­sat­sen. Der­for er der og­så an­sat to me­d­ar­bej­de­re i før­ste kvar­tal 2017 til den­ne op­ga­ve. Ud­over in­tern it- og sy­stemop­byg­ning, som kan hånd­te­re bi­drag og do­na­tio­ner, er de før­ste ini­ti­a­ti­ver med ak­tiv fun­dra­i­sing iværk­sat. Det gæl­der bl.a. pi­lot­pro­jekt i sid­ste kvar­tal 2017 for at te­ste mu­lig­he­den for en­kelt­bi­drag og kampag­ne for tes­ta­men­ta­ris­ke ga­ver. Der er i den for­bin­del­se mod­ta­get i alt ca. 500 do­na­tio­ner. Der­u­d­over er der kend­skab til fle­re per­so­ner, som har skre­vet te­sta­men­te til for­del for fonden.”

Den Dan­ske Na­tur­fond for­ven­ter at op­nå end­nu me­re syn­lig­hed og fle­re re­sul­ta­ter af fund­rai­sing­ind­sat­ser­ne i lø­bet af i år.

”Fon­dens ar­bej­de med fun­dra­i­sing for­ven­tes i 2018 at gi­ve de før­ste mærk­ba­re re­sul­ta­ter. Sam­tidigt vil ar­bej­det med at syn­lig­gø­re fon­den fort­sæt­te. Det gæl­der bå­de i for­hold til fon­dens di­gi­ta­le plat­for­me, nyheds­me­di­er og lo­kal syn­lig­hed om­kring im­ple­men­te­ring af fon­dens pro­jek­ter,” frem­går det af årsberetningen.

Den Dan­ske Na­tur­fond blev stif­tet i 2015 af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond. Fon­den er en po­li­tisk uaf­hæn­gig er­hvervs­dri­ven­de fond

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer