Hanne Rasmussen ansat som sekretariatschef i Fondenes Videnscenter

Den 15. maj tiltræder den tidligere direktør i Lego Fonden, Hanne Elisabeth Rasmussen stillingen som sekretariatschef i Fondenes Videnscenter.

Hanne Rasmussen

I mid­ten af maj star­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen som se­kre­ta­ri­ats­chef i det ny­e­tab­le­re­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Hun får det over­ord­ne­de an­svar for at etab­le­re vi­dens­cen­te­rets se­kre­ta­riatet, ud­vik­le og im­ple­men­te­re dets stra­te­gi samt va­re­ta­ge den lø­ben­de ser­vi­ce til vi­dens­cen­te­rets med­lem­mer, op­ly­ser Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i en pressemeddelelse.

”Vi er rig­tigt gla­de for at ha­ve fået Han­ne Ras­mus­sen med om­bord til at le­de vo­res nye vi­dens­cen­ter. Vi går nu ind i vi­dens­cen­te­rets næ­ste fa­se, hvor vo­res formål skal ud­mønt­es i kon­kre­te stra­te­gi­er og ak­ti­vi­te­ter. Og med Han­nes sto­re sek­tor- og or­ga­ni­sa­tion­ser­fa­ring er vi sik­re på, at hun er den helt rig­ti­ge til at stå for at op­byg­ge et ef­fek­tivt se­kre­ta­ri­at og ud­vik­le vi­dens­cen­te­ret. Så vi er me­get be­gej­stre­de for, at Han­ne har valgt at ta­ge den op­ga­ve på sig,” si­ger Lars Han­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og di­rek­tør i Vil­lum Fon­den i pressemddelelsen.

Han­ne Ras­mus­sen har en bag­grund fra fon­de og sto­re filan­tro­pi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, bl.a. som vi­ce­di­rek­tør for UNICEF Dan­mark og COO for SOS-Children’s Vil­la­ges In­ter­na­tio­nal – og se­nest som di­rek­tør for Le­go Fonden.

”Jeg glæ­der mig me­get til op­ga­ven med at le­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Jeg har læn­ge ment, at den dan­ske fonds­sek­tor er un­dero­p­lyst, så op­ga­ven med at øge det bre­de­re kend­skab til sek­to­ren samt støt­te er­fa­rings­ud­vik­ling på tværs af fon­de­ne sy­nes jeg er fan­ta­stisk re­le­vant og spæn­den­de. De over­ord­ne­de ram­mer er ble­vet ud­stuk­ket, og der er nu en spæn­den­de op­ga­ve for­an mig med at fyl­de dem ud”, si­ger Han­ne Rasmussen.

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev etab­le­ret i de­cem­ber 2017 af 34 af Dan­marks stør­ste fonde.

For­må­let er at øge in­for­ma­tions­ni­veau­et om fon­de­ne, de­res vir­ke, rammevilkår og be­tyd­ning i sam­fun­det, bl.a. gen­nem for­mid­ling af forsk­ning om fonds­re­le­van­te em­ner. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter skal des­u­den øge in­for­ma­tions­ni­veau­et hos med­lem­mer­ne om ak­tu­el­le, re­le­van­te em­ner og styr­ke vi­dens­de­ling og samarbejde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Fondenes Videnscenter

FORMÅL: Fondenes Videns­­cen­ters for­mål er:

(a) at øge in­for­­ma­­tions­­ni­­veauet hos med­lem­mer­ne om ak­tuel­le, rele­vante em­ner og at styr­ke videns­­de­ling og sam­­ar­bej­de mel­­lem med­­lem­­mer­­ne, og

(b) at øge kend­­ska­bet til de dan­ske fon­de og filan­­tro­­pis­ke for­e­ning­er, deres ram­­me­­vil­­kår og ak­­ti­­vi­­te­­ter og deres be­­tyd­­ning for sam­­fund­et for der­­igen­­nem at med­­vir­ke til at frem­­me grund­­laget for deres virke i Dan­­mark.

Kontingent
Kon­tin­­gen­tet ba­se­­res på en trap­­pe­­mo­del, hvor med­­lem­­mer­­ne ind­­pla­­ce­­res efter deres gen­­nem­­snit­­lige filan­­tro­­pis­­ke og al­men­­vel­­gø­rende ud­­deling­­er for ka­lender­­år­e­ne 2014, 2015 og 2016.

Kontingentsatser

Årlige uddelingerKontingent
aMindre end 5 mio. kr.25.000 kr.
b5-25 mio. kr.50.000 kr.
c25-50 mio. kr.75.000 kr.
d50-100 mio. kr.100.000 kr.
e100-300 mio. kr.150.000 kr.
fMere end 300 mio. kr.200.000 kr.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer