Annoncespot_img

Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet

Podcastvært Trine Gammelgaard er taget til Novo Nordisk Fonden for at tale med Head of Research and Innovation Grants, Niels-Henrik von Holstein-Rathlou og Head of Com­mu­ni­ca­tion and Stakeholder Relations, Steffen Lüders. De fortæller om den enorme ud­vik­ling, som fonden har gennemgået over de seneste ti år. Og om hvordan bestyrelsen benytter uafhængige eksperter til at organisere vurderingen af ansøgninger ud fra et arms­længdeprincip i bestræbelserne på at sikre videnskabelig kvalitet.

Moderne Filantropi #11 – Novo Nordisk Fonden
"Der er vandtæt­te skot­ter på den må­de, at fon­dens forsk­nings­pen­ge ik­ke kan gå til­ba­ge til sel­ska­ber­ne,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, He­ad of Re­search and In­nova­tion Grants og St­ef­fen Lü­ders, He­ad of Com­mu­ni­ca­tion and Sta­ke­hol­der Relations.

– Pod­cast: Tri­ne Gammelgaard

Med tre for­skel­li­ge, over­ord­ne­de ud­de­lings­ben og et eks­plo­sivt vok­sen­de ud­de­lings­ni­veau er No­vo Nor­disk Fon­den en kom­pleks fond med en be­ty­de­lig sam­funds­mæs­sig ind­fly­del­se. Fon­den støt­ter bå­de læ­ge­vi­den­ska­be­lig forsk­ning, ho­spi­tals­forsk­ning in­den for di­a­be­tes samt hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le formål.

I den­ne ud­ga­ve af Mo­der­ne Filan­tro­pi sø­ger Tri­ne Gam­mel­gaard svar på, hvor­dan fon­den for­holder sig til den ud­vik­ling, og hvor­dan den rent prak­tisk hånd­te­rer an­søg­nings­pro­ces­ser­ne in­den for de man­ge uddelingsområder.

”Hvis man kig­ger på No­vo Nor­disk Fon­dens ud­vik­ling ba­re ale­ne de sid­ste ti år, så ser man en fond, der er vok­set rig­tig me­get tak­ket væ­re de øko­no­mi­ske re­sul­ta­ter, der er skabt på grund af ud­vik­lin­gen i især No­vo Nor­disk. Det har gjort det mu­ligt at ud­de­le me­get me­re, end man hav­de fo­re­stil­let sig for ti år si­den. Og i takt med det er ak­ti­vi­te­ter­ne ste­get i fon­den og der­med og­så be­ho­vet for at kom­mu­ni­ke­re, om alt hvad vi gør. Vi fø­ler, at vi har en pligt til at væ­re helt trans­pa­ren­te om alt hvad vi gør,” si­ger He­ad of Com­mu­ni­ca­tion and Sta­ke­hol­der Re­la­tions, St­ef­fen Lü­ders, der og­så for­tæl­ler, hvor­for fon­den an­ser det for vig­tigt at væ­re i lø­ben­de di­a­log med bla. po­li­ti­ke­re og universiteter.

Eksperter i uddelingskomitéer

Med ud­de­lin­ger på 4,2 mia. kr. i 2017 (5,8 i 2017, red.), hvoraf ho­ved­par­ten går til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, træk­ker No­vo Nor­disk Fon­den på en lang ræk­ke ek­ster­ne eks­per­ter for bå­de at sik­re armslæng­de i be­hand­lin­gen af an­søg­nin­ger og for at sik­re den vi­den­ska­be­li­ge kva­li­tet, for­tæl­ler He­ad of Re­search and In­nova­tion Grants, Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

”Langt de fle­ste af an­søg­nin­ger­ne kom­mer via de op­slag, vi la­ver. Når vi har mod­ta­get an­søg­ning­erne, bli­ver de sendt til vo­res eks­pert­ko­mitéer, der be­står af uaf­hæn­gi­ge for­ske­re, som er eks­per­ter in­den for de­res om­rå­de. Eks­per­ter­ne må ik­ke ha­ve re­la­tion til hver­ken fon­den el­ler sel­ska­ber­ne i No­vo-grup­pen,” si­ger han.

Fon­den har i øje­blik­ket 18 eks­pert­ko­mitéer, som vur­de­rer an­søg­nin­ger in­den for de em­ner og vir­ke­mid­ler, som be­sty­rel­sen har beskrevet.

Fon­dens forsk­nings­støt­te går ale­ne til al­men­nyt­ti­ge forsk­nings­mål og ik­ke til den forsk­nings­ind­sats, som fo­re­går i Novo-gruppen.

”Reg­ler­ne er så­dan, at det slet ik­ke er fon­den til­ladt at støt­te forsk­ning, der fo­re­går forsk­ning i re­gi af No­vo Nor­disk. Der er vandtæt­te skot­ter på den må­de, at fon­dens forsk­nings­pen­ge ik­ke kan gå til­ba­ge til sel­ska­ber­ne,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

”No­vo Nor­disk A/S har et forsk­nings- og ud­vik­lings­bud­get på om­kring 20 mia. kr. De pen­ge er ik­ke nog­le som fon­den, hver­ken be­stem­mer over, el­ler har ind­fly­del­se på,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Lyt til Moderne Filantropi #11

Pod­cast: Tri­ne Gammelgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
 2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
 3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
 4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
 5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
 6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
 7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
 8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
 9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
 10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
 11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
 12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer