Annoncespot_img

Stort uddelingsår i Bikubenfonden

Bikubenfonden har det seneste år summet af aktivitet, og da 2017 var et særligt godt år for fondens økonomi, nåede summen af årets uddelinger nye højder – 115,8 mio. kr. be­vil­gede fonden til især sociale og kulturelle projekter.

Bikubenfonden – Årsrapport 2017

I 2017 be­vil­ge­de Bi­ku­ben­fon­den næ­sten 116 mio. kr. Med en stig­ning på 27 mio. kr. i for­hold til året før var det fon­dens stør­ste ud­de­ling­s­år i ny­e­re tid – og det kom­mer især det so­ci­a­le og kul­tu­rel­le om­rå­de til gode.

Men for Bi­ku­ben­fon­den hand­ler det om an­det end pen­ge. Fon­den har de se­ne­ste år be­væ­get sig fra at ha­ve fo­kus på do­na­tio­ner til at kon­cen­tre­re sig om at ta­ge ini­ti­a­tiv til ud­vik­lin­gen af ny­ska­ben­de indsatser:

“Vi ser vo­res po­si­tion som en unik mu­lig­hed for at bi­dra­ge med ny vi­den og til at ind­by­de til at sam­ar­bej­de på tværs af ci­vil­sam­fund, pri­va­te og of­fent­li­ge ak­tø­rer med fæl­les mål for øje,” skri­ver be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Sme­de­gaard og di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen i ledelsesberetningen.

Den ka­ta­ly­ti­ske til­gang kræ­ver grun­dig for­be­re­del­se og di­a­log med man­ge for­skel­li­ge ak­tø­rer, kan man man læ­se i le­del­ses­be­ret­nin­gen, og der­for har Bi­ku­ben­fon­den i 2017 væ­ret i gang med to stør­re ana­ly­se­ar­bej­der på fon­dens to pri­mæ­re fo­ku­s­om­rå­der. På kul­tu­r­om­rå­det har fon­den un­der­søgt, hvor­dan bil­led­kun­sten i Dan­marks kan styr­kes – og på det so­ci­a­le om­rå­de hvil­ke over­gan­ge, der er sær­ligt kri­ti­ske i un­ge ud­sat­tes liv. 

I de se­ne­ste år har fon­den fo­ku­se­ret på ud­sat­te un­ge med kom­plek­se so­ci­a­le pro­ble­mer – blandt an­det gen­nem ar­bej­det med Hjem til Al­le-al­li­an­cen. Al­li­an­cen, der blev lan­ce­ret i 2016, har til for­mål at stop­pe hjem­løs­hed blandt un­ge ved at ud­vik­le nye løs­nin­ger på tværs af sek­to­rer. Den er dre­vet af en sty­re­grup­pe på 12 part­ne­re, som i au­gust 2017 tog ini­ti­a­tiv til at dan­ne en for­e­ning, som med et se­kre­ta­ri­at på tre me­d­ar­bej­de­re frem­over skal le­de al­li­an­cens ar­bej­de. Bi­ku­ben­fon­den støt­ter se­kre­ta­ri­a­tet med 3 mio. kr. år­ligt frem til 2021.

“Vi skal væ­re dem, der tør at prø­ve nye til­tag af, når den gam­le må­de ik­ke vir­ker. Vi skal væ­re dem, der af­sø­ger mu­lig­he­der­ne for at ind­gå i nye sam­ar­bej­der. Og så skal vi væ­re dem, der gi­ver ind­sat­ser­ne den tid, de skal bru­ge for at lyk­kes. So­ci­a­le pro­blem­stil­lin­ger er kom­plek­se, løs­nin­ger skal of­te fin­des på tværs af for­skel­li­ge sam­fundsak­tø­rer, og de bli­ver ik­ke løst fra den ene dag til den an­den. Vi skal be­nyt­te os af den mu­lig­hed, vi har som fond i for­hold til at ar­bej­de lang­sig­tet,” si­ger Bi­ku­ben­fon­dens chef for so­ci­a­l­om­rå­det, Si­ne Ege­de, i et in­ter­view i års­rap­por­ten, og fortsætter:

“Tra­di­tio­nelt tæn­ker man på fon­de som det øko­no­mi­ske indslag i en ind­sats. Det kan vi og­så væ­re, men vi ser vo­res bi­drag som langt me­re end pen­ge. Vi har vi­den og er­fa­ring at brin­ge i spil fra vo­res man­ge ind­sat­ser på det so­ci­a­le om­rå­de. Des­u­den bru­ger vi den mu­lig­hed en fond har for at åb­ne dø­re og brin­ge men­ne­sker sam­men, om at ar­bej­de mod fæl­les mål og fin­de nye løsninger,”

I års­rap­por­ten skri­ver Bi­ku­ben­fon­den des­u­den, at den i det kom­men­de år vil ha­ve stør­re fo­kus på FN’s 17 ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling. Og at fon­den i for­å­ret 2018 lan­ce­rer en ny visu­el iden­ti­tet og et nyt web­s­i­te, så den ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion bed­re sig­na­le­rer Bi­ku­ben­fon­dens fo­ku­s­om­rå­der og øn­sket om at ska­be nyt gen­nem sam­ar­bej­de med an­dre aktører.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer