Bitten & Mads Clausens Fond sætter flere penge af til nærområdet

Danfoss A/S udbetaler 300 mio. kr. i udbytte til Bitten & Mads Clausens Fond. Sidste år ud­delte fonden 74 mio. kr., og i år er der afsat endnu flere penge til uddelinger, fremgår det af fondens årsrapport.

Alsik (Henning Larsen Architects)
Byg­nin­gen Al­sik, der er teg­net af Hen­ning Lar­sen Ar­chi­tects, vil med si­ne 19 eta­ger bli­ve et var­tegn for Søn­der­borg. “Med ho­tel­pro­jek­tet vi­ser vi, at vi – sam­men med kom­mu­nen og PFA som in­ve­stor – har styr­ken og vilj­en til at sæt­te Als og Søn­der­borg på land­kor­tet,” si­ger Pe­ter Mads Clau­sen, for­mand for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond på fon­dens hjem­mesi­de (il­lu­stra­tion: Hen­ning Lar­sen Architects)

Dan­foss A/S ud­be­ta­ler ud­byt­te på 301 mio. kr. til Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, som ejer 50,16 pct. af sel­ska­bet og har me­re end 85 pct. af stemmerettighederne. 

Hvert år ud­de­ler fon­den mel­lem 20 og 40 pct. af det mod­tag­ne ud­byt­te fra Dan­foss A/S, og der­med kan fon­den fort­sæt­te de se­ne­ste par års uddelingsfremgang. 

Ud­de­lin­ger­ne steg fra 40 mio. kr. for­ri­ge år til 74 mio. kr. i 2017, frem­går det af fon­dens årsrapport.

”BMC Fon­dens ud­de­lin­ger for­ven­tes i 2018 at lig­ge over ud­de­lin­ger­ne i 2017 grun­det for­ven­tet be­slut­ning om ud­de­ling til fle­re af fon­dens stør­re pro­jek­ter. Fon­dens be­sty­rel­se har fast­lagt en ud­de­lings­ram­me for 2018 på 110 mio. kr.” skri­ver fonds­le­del­sen i års­be­ret­nin­gen. Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har iføl­ge ud­de­lings­po­li­tik­ken tre ud­de­lings­spor, og i år vil fon­den læg­ge ho­ved­væg­ten af ud­de­lin­ger­ne på det spor, der hand­ler om Dan­foss’ nær­om­rå­der og lo­kal­sam­fund (se nedenfor).

Fon­den mod­ta­ger ik­ke an­søg­nin­ger, men støt­ter og­så den selv­stæn­di­ge ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fond, Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond, som først og frem­mest ud­de­ler til pro­jek­ter i Søn­der­jyl­land in­den­for ud­dan­nel­se, hel­se, idræt og kultur. 

”Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fonds stør­ste be­vil­ling i 2017 gik
 til Fridt­hjof Film, som i 2018 står i spid­sen for pro­duk­tio­nen af den før­ste dan­ske spil­le­film, der har 1. Ver­denskrig som om­drej­nings­punkt. Fil­men – ’I Krig & Kær­lig­hed’ – er in­spi­re­ret af en lo­kal for­fat­ters ro­man, som ba­se­rer sig på vir­ke­li­ge hæn­del­ser,” skri­ver BMC Fonden. 

Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond støt­ter pro­jek­tet med 6,5 mio. kr. og stil­ler Havn­b­jerg Møl­le til rå­dig­hed som hovedlokation. 

Tre ud­de­lings­spor i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond:

  1. Nær­om­rå­der og lo­kal­sam­fund
    Støt­te til for­bed­ring af lo­ka­le sam­fund, nær­om­rå­der og re­gio­nal ud­vik­ling om­kring ud­valg­te Dan­foss lo­ka­tio­ner, med hen­blik på at ska­be et at­trak­tivt dy­na­misk nær­mil­jø for Dan­foss’ me­d­ar­bej­de­re og de­res fa­mi­li­er, samt at styr­ke Dan­foss’ om­døm­me, så­le­des at Dan­foss kan til­træk­ke og fast­hol­de kva­li­fi­ce­re­de medarbejdere.
  2. Forsk­ning og ud­dan­nel­se
    Støt­te til dan­ske og glo­ba­le pro­jek­ter, som kan væ­re med­vir­ken­de til at dri­ve tek­no­lo­gisk forsk­ning og ud­vik­ling, med re­le­vans for Danfoss.
  3. Bæ­re­dyg­tig­hed
    Støt­te til pro­jek­ter in­den­for ved­va­ren­de ener­gi og ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, der gav­ner Dan­foss’ vi­sion om at frem­me bæ­re­dyg­tig ad­færd og løsninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer