Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Dan­marks Sta­ti­stik ud­sky­der of­fent­lig­gø­rel­sen af fonds­sta­ti­stik­ken for 2017 med fem må­ne­der. Den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over fon­de­nes ud­de­lin­ger blev skabt sid­ste år på bag­grund af 2016-tal­le­ne. Ef­ter en eva­lu­e­ring har fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk sam­men med tre mi­ni­ste­ri­er og sta­ti­stik­myn­dig­he­den be­slut­tet at gi­ve fon­de­ne me­re tid til ind­be­ret­ning­er­ne.

Danmarks Statistik

Det bli­ver ef­ter­år og næ­sten vin­ter in­den Dan­marks Sta­ti­stik kan præ­sen­te­re 2. år­gang af den of­fi­ci­el­le dan­ske fonds­sta­ti­stik.

”Det hand­ler om at få de bedst mu­li­ge da­ta, så der­for har vi af­talt med dem, der har be­stilt sta­ti­stik­ken og fon­de­ne, der ind­be­ret­ter, at vi for­læn­ger ind­be­ret­nings­fri­sten,” si­ger spe­cial­kon­su­lent i Dan­marks Sta­ti­stik, Jes­per Mol­trup-Ni­el­­sen, der er an­svar­lig for fonds­sta­ti­stik­ken.

Den før­ste op­gø­rel­se over fon­de­nes ud­de­lin­ger for­delt på for­måls­om­rå­der blev of­fent­lig­gjort den 28. ju­ni sid­ste år. Men som en kon­se­kvens af den for­læn­ge­de ind­be­ret­nings­frist har Dan­marks Sta­ti­stik i år ud­sat of­fent­lig­gø­rel­sen af 2017-tal­le­­ne til den 28. novem­ber 2018.

Ud­sæt­tel­sen er be­slut­tet på bag­grund af drøf­tel­ser mel­lem re­præ­sen­tan­ter for fon­de­ne og de tre stats­li­ge myn­dig­he­der, som har ef­ter­s­purgt bed­re do­ku­men­ta­tion for fon­de­nes al­men­nyt­tige og vel­gø­ren­de sam­funds­bi­drag.

”Ef­ter vi pu­bli­ce­re­de de før­ste tal sid­ste år, hav­de vi en eva­lu­e­ring i lø­bet af ef­ter­å­ret, hvor vi bå­de tal­te med de mi­ni­ste­ri­er, der har væ­ret med til at med­fi­nan­si­e­re sta­ti­stik­ken og med fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk,” si­ger Jes­per Mol­trup-Ni­el­­sen.

Ini­ti­a­ti­vet til en of­fi­ci­el ind­sam­ling af op­lys­nin­ger om fon­de­nes ud­de­lin­ger blev op­rin­de­ligt igang­s­at ef­ter øn­ske fra blandt an­dre Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, Sty­rel­sen for Forsk­ning og In­no­va­tion samt So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et.

Fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket ned­sat­te en ar­bejds­grup­pe be­stå­en­de af me­d­ar­bej­de­re fra ot­te fon­de, som sam­men med em­beds­mænd fra de tre mi­ni­ste­ri­er og Dan­marks Sta­ti­stik har ud­ar­bej­det de­tal­jer­ne med spør­ge­ske­ma­et.

Forskudt regnskabsår

De ca. 300 fon­de og en hånd­fuld filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som står for stør­ste­delen af do­na­tio­ner­ne fra fonds­sek­to­ren, er nu hvert år for­plig­te­de til at ud­fyl­de og ind­be­ret­te op­lys­nings­ske­maet fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Sid­ste år hav­de fon­de­ne 2,5 må­ned fra års­skif­tet og frem til den 13. marts til at ud­fyl­de spør­ge­ske­maerne om årets ud­be­tal­te og be­vil­ge­de ud­de­lin­ger for­delt på ind­sats­om­rå­der og mod­ta­ger­grup­per mm. Men da det ik­ke er al­le fon­de, der op­gør regn­skabsår­et ved ud­gan­gen af ka­len­der­å­ret, har ind­be­ret­nings­fri­sten gi­vet pro­ble­mer med pe­ri­o­di­se­rin­gen af ud­de­lin­ger­ne, for­kla­rer Jes­per Mol­trup-Ni­el­­sen.

”Nog­le af fon­de­ne har forskudt regn­skabsår og hav­de der­for svært ved at væ­re klar med tal­lene in­den­for den frist, vi op­rin­de­ligt ar­bej­de­de med. Nu sen­der vi vo­res spør­ge­ske­ma tid­ligt ud til fon­de­ne, og så har de he­le som­me­ren til at ud­fyl­de det. Der­ved ta­ger vi bå­de hen­syn til dem, der ger­ne vil ind­be­ret­te tid­ligt og dem, der har forskudt regn­skabsår. Det be­ty­der så, at vi kan væ­re klar med tal­le­ne i lø­bet af ef­ter­å­ret,” si­ger Jes­per Mol­trup-Ni­el­­sen.

I 2016 be­vil­ge­de lan­dets fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger 16,7 mia. kro­ner for­delt på knap 74.000 be­vil­lin­ger in­den­for en ræk­ke for­skel­li­ge om­rå­der.

Me­re end halv­de­len (58 pct.) af be­vil­lin­ger­ne gik til of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, mens non-pro­­fit-or­­ga­­ni­sa­tio­­ner modt­og 3,2 mia. kr. sva­ren­de til næ­sten hvert fem­te do­na­tions­kro­ne fra fonds­sek­toren.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.