Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Dan­marks Sta­ti­stik ud­sky­der of­fent­lig­gø­rel­sen af fonds­sta­ti­stik­ken for 2017 med fem må­ne­der. Den før­ste of­fi­ci­el­le sta­ti­stik over fon­de­nes ud­de­lin­ger blev skabt sid­ste år på bag­grund af 2016-tal­le­ne. Ef­ter en eva­lu­e­ring har fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk sam­men med tre mi­ni­ste­ri­er og sta­ti­stik­myn­dig­he­den be­slut­tet at gi­ve fon­de­ne me­re tid til ind­be­ret­ning­er­ne.

Danmarks Statistik

Det bli­ver ef­ter­år og næ­sten vin­ter in­den Dan­marks Sta­ti­stik kan præ­sen­te­re 2. år­gang af den of­fi­ci­el­le dan­ske fonds­sta­ti­stik.

”Det hand­ler om at få de bedst mu­li­ge da­ta, så der­for har vi af­talt med dem, der har be­stilt sta­ti­stik­ken og fon­de­ne, der ind­be­ret­ter, at vi for­læn­ger ind­be­ret­nings­fri­sten,” si­ger spe­cial­kon­su­lent i Dan­marks Sta­ti­stik, Jes­per Mol­trup-Ni­el­­sen, der er an­svar­lig for fonds­sta­ti­stik­ken.

Den før­ste op­gø­rel­se over fon­de­nes ud­de­lin­ger for­delt på for­måls­om­rå­der blev of­fent­lig­gjort den 28. ju­ni sid­ste år. Men som en kon­se­kvens af den for­læn­ge­de ind­be­ret­nings­frist har Dan­marks Sta­ti­stik i år ud­sat of­fent­lig­gø­rel­sen af 2017-tal­le­­ne til den 28. novem­ber 2018.

Ud­sæt­tel­sen er be­slut­tet på bag­grund af drøf­tel­ser mel­lem re­præ­sen­tan­ter for fon­de­ne og de tre stats­li­ge myn­dig­he­der, som har ef­ter­s­purgt bed­re do­ku­men­ta­tion for fon­de­nes al­men­nyt­tige og vel­gø­ren­de sam­funds­bi­drag.

”Ef­ter vi pu­bli­ce­re­de de før­ste tal sid­ste år, hav­de vi en eva­lu­e­ring i lø­bet af ef­ter­å­ret, hvor vi bå­de tal­te med de mi­ni­ste­ri­er, der har væ­ret med til at med­fi­nan­si­e­re sta­ti­stik­ken og med fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk,” si­ger Jes­per Mol­trup-Ni­el­­sen.

Ini­ti­a­ti­vet til en of­fi­ci­el ind­sam­ling af op­lys­nin­ger om fon­de­nes ud­de­lin­ger blev op­rin­de­ligt igang­s­at ef­ter øn­ske fra blandt an­dre Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, Sty­rel­sen for Forsk­ning og In­no­va­tion samt So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et.

Fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket ned­sat­te en ar­bejds­grup­pe be­stå­en­de af me­d­ar­bej­de­re fra ot­te fon­de, som sam­men med em­beds­mænd fra de tre mi­ni­ste­ri­er og Dan­marks Sta­ti­stik har ud­ar­bej­det de­tal­jer­ne med spør­ge­ske­ma­et.

Forskudt regnskabsår

De ca. 300 fon­de og en hånd­fuld filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som står for stør­ste­delen af do­na­tio­ner­ne fra fonds­sek­to­ren, er nu hvert år for­plig­te­de til at ud­fyl­de og ind­be­ret­te op­lys­nings­ske­maet fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Sid­ste år hav­de fon­de­ne 2,5 må­ned fra års­skif­tet og frem til den 13. marts til at ud­fyl­de spør­ge­ske­maerne om årets ud­be­tal­te og be­vil­ge­de ud­de­lin­ger for­delt på ind­sats­om­rå­der og mod­ta­ger­grup­per mm. Men da det ik­ke er al­le fon­de, der op­gør regn­skabsår­et ved ud­gan­gen af ka­len­der­å­ret, har ind­be­ret­nings­fri­sten gi­vet pro­ble­mer med pe­ri­o­di­se­rin­gen af ud­de­lin­ger­ne, for­kla­rer Jes­per Mol­trup-Ni­el­­sen.

”Nog­le af fon­de­ne har forskudt regn­skabsår og hav­de der­for svært ved at væ­re klar med tal­lene in­den­for den frist, vi op­rin­de­ligt ar­bej­de­de med. Nu sen­der vi vo­res spør­ge­ske­ma tid­ligt ud til fon­de­ne, og så har de he­le som­me­ren til at ud­fyl­de det. Der­ved ta­ger vi bå­de hen­syn til dem, der ger­ne vil ind­be­ret­te tid­ligt og dem, der har forskudt regn­skabsår. Det be­ty­der så, at vi kan væ­re klar med tal­le­ne i lø­bet af ef­ter­å­ret,” si­ger Jes­per Mol­trup-Ni­el­­sen.

I 2016 be­vil­ge­de lan­dets fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger 16,7 mia. kro­ner for­delt på knap 74.000 be­vil­lin­ger in­den­for en ræk­ke for­skel­li­ge om­rå­der.

Me­re end halv­de­len (58 pct.) af be­vil­lin­ger­ne gik til of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, mens non-pro­­fit-or­­ga­­ni­sa­tio­­ner modt­og 3,2 mia. kr. sva­ren­de til næ­sten hvert fem­te do­na­tions­kro­ne fra fonds­sek­toren.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…