Annoncespot_img

Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Danmarks Statistik udskyder offentliggørelsen af fondsstatistikken for 2017 med fem må­ne­der. Den første officielle statistik over fondenes uddelinger blev skabt sidste år på baggrund af 2016-tallene. Efter en evaluering har fondenes direktørnetværk sammen med tre ministerier og statistikmyndigheden besluttet at give fondene mere tid til ind­be­ret­ning­er­ne.

Danmarks Statistik

Det bli­ver ef­ter­år og næ­sten vin­ter in­den Dan­marks Sta­ti­stik kan præ­sen­te­re 2. år­gang af den of­fi­ci­el­le dan­ske fondsstatistik.

”Det hand­ler om at få de bedst mu­li­ge da­ta, så der­for har vi af­talt med dem, der har be­stilt sta­ti­stik­ken og fon­de­ne, der ind­be­ret­ter, at vi for­læn­ger ind­be­ret­nings­fri­sten,” si­ger spe­cial­kon­su­lent i Dan­marks Sta­ti­stik, Jes­per Mol­trup-Ni­el­sen, der er an­svar­lig for fondsstatistikken.

Den før­ste op­gø­rel­se over fon­de­nes ud­de­lin­ger for­delt på for­måls­om­rå­der blev of­fent­lig­gjort den 28. ju­ni sid­ste år. Men som en kon­se­kvens af den for­læn­ge­de ind­be­ret­nings­frist har Dan­marks Sta­ti­stik i år ud­sat of­fent­lig­gø­rel­sen af 2017-tal­le­ne til den 28. novem­ber 2018.

Ud­sæt­tel­sen er be­slut­tet på bag­grund af drøf­tel­ser mel­lem re­præ­sen­tan­ter for fon­de­ne og de tre stats­li­ge myn­dig­he­der, som har ef­ter­s­purgt bed­re do­ku­men­ta­tion for fon­de­nes al­men­nyt­tige og vel­gø­ren­de samfundsbidrag.

”Ef­ter vi pu­bli­ce­re­de de før­ste tal sid­ste år, hav­de vi en eva­lu­e­ring i lø­bet af ef­ter­å­ret, hvor vi bå­de tal­te med de mi­ni­ste­ri­er, der har væ­ret med til at med­fi­nan­si­e­re sta­ti­stik­ken og med fon­de­nes di­rek­tør­ne­t­værk,” si­ger Jes­per Moltrup-Nielsen.

Ini­ti­a­ti­vet til en of­fi­ci­el ind­sam­ling af op­lys­nin­ger om fon­de­nes ud­de­lin­ger blev op­rin­de­ligt igang­s­at ef­ter øn­ske fra blandt an­dre Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, Sty­rel­sen for Forsk­ning og In­no­va­tion samt Socialministeriet.

Fonds­di­rek­tør­ne­t­vær­ket ned­sat­te en ar­bejds­grup­pe be­stå­en­de af me­d­ar­bej­de­re fra ot­te fon­de, som sam­men med em­beds­mænd fra de tre mi­ni­ste­ri­er og Dan­marks Sta­ti­stik har ud­ar­bej­det de­tal­jer­ne med spørgeskemaet.

Forskudt regnskabsår

De ca. 300 fon­de og en hånd­fuld filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som står for stør­ste­delen af do­na­tio­ner­ne fra fonds­sek­to­ren, er nu hvert år for­plig­te­de til at ud­fyl­de og ind­be­ret­te op­lys­nings­ske­maet fra Dan­marks Statistik.

Sid­ste år hav­de fon­de­ne 2,5 må­ned fra års­skif­tet og frem til den 13. marts til at ud­fyl­de spør­ge­ske­maerne om årets ud­be­tal­te og be­vil­ge­de ud­de­lin­ger for­delt på ind­sats­om­rå­der og mod­ta­ger­grup­per mm. Men da det ik­ke er al­le fon­de, der op­gør regn­skabsår­et ved ud­gan­gen af ka­len­der­å­ret, har ind­be­ret­nings­fri­sten gi­vet pro­ble­mer med pe­ri­o­di­se­rin­gen af ud­de­lin­ger­ne, for­kla­rer Jes­per Moltrup-Nielsen.

”Nog­le af fon­de­ne har forskudt regn­skabsår og hav­de der­for svært ved at væ­re klar med tal­lene in­den­for den frist, vi op­rin­de­ligt ar­bej­de­de med. Nu sen­der vi vo­res spør­ge­ske­ma tid­ligt ud til fon­de­ne, og så har de he­le som­me­ren til at ud­fyl­de det. Der­ved ta­ger vi bå­de hen­syn til dem, der ger­ne vil ind­be­ret­te tid­ligt og dem, der har forskudt regn­skabsår. Det be­ty­der så, at vi kan væ­re klar med tal­le­ne i lø­bet af ef­ter­å­ret,” si­ger Jes­per Moltrup-Nielsen.

I 2016 be­vil­ge­de lan­dets fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger 16,7 mia. kro­ner for­delt på knap 74.000 be­vil­lin­ger in­den­for en ræk­ke for­skel­li­ge områder.

Me­re end halv­de­len (58 pct.) af be­vil­lin­ger­ne gik til of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, mens non-pro­fit-or­ga­ni­sa­tio­ner modt­og 3,2 mia. kr. sva­ren­de til næ­sten hvert fem­te do­na­tions­kro­ne fra fondssektoren.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer