Fondsloven spænder ben for Læger uden Grænser

Den ikke-erhvervsdrivende fond, Læger uden Grænser, modtager masser af private bi­drag til ngo’ens arbejde. Men størstedelen af pengene må den ikke uddele. Kon­se­kven­sen er, at ngo-fonden i 2017 måtte halvere sine humanitære uddelings­aktiviteter. Arve- og gavemidler for mere end 60 mio. kr. er fast­frosset på grund af fonds­lovens regler om bund­en kapital. Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen i denne uge.

Bunden kapital
Ar­ve­mid­ler for 61 mio. kr. til Læ­ger uden Græn­ser blev i 2017 fast­fros­set, for­di te­sta­men­ter­ne ik­ke ty­de­ligt var for­mu­le­ret så det frem­gik, at det var te­sta­tors hen­sigt og øn­ske, at ar­ven skal an­ven­des til ud­de­ling og ik­ke ind­gå i den bund­ne kapital.

Læ­ger uden Græn­ser måt­te sid­ste år sæt­te en stop­per for over halv­de­len af or­ga­ni­sa­tio­nens in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter. Ik­ke på grund af mang­len­de ind­tæg­ter. Men for­di ngo’en er en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond.

Hvor Læ­ger uden Græn­sers Fond i 2016 ud­del­te 129 mio. kr. til or­ga­ni­sa­tio­nens ak­ti­vi­te­ter, blev det be­løb sid­ste år re­du­ce­ret til 54 mio. kr. på trods af et uæn­dret ind­tægts­ni­veau på 175 mio. kr. beg­ge år.

Or­ga­ni­sa­tio­nen er nem­lig kom­met i klem­me i fonds­lo­vens pa­ra­graf­fer og måt­te sid­ste år fast­fry­se 61 mio. kr. af årets ind­tæg­ter. Pen­ge som pri­vat­per­so­ner hav­de do­ne­ret til Læ­ger uden Græn­sers in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re ar­bej­de og me­di­cin­ske nød­hjælp. Og pen­ge som nu sam­ler støv på en bank­kon­to i ste­det for at hjæl­pe of­re for kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer i ver­dens brændpunkter.

”Selv­føl­ge­lig har det en kon­se­kvens, når så man­ge ar­ve­mid­ler er fast­fros­set på en kon­to. Vi er jo så hel­di­ge, at vi er en del af en in­ter­na­tio­nal or­ga­ni­sa­tion, som får mid­ler fra he­le ver­den i for­hold til det ar­bej­de som Læ­ger uden Græn­ser ud­fø­rer. In­ter­na­tio­nalt har vi nog­le re­ser­ver. Men selv­føl­ge­lig skal de pen­ge ik­ke bli­ve ved med at stå på en kon­to, for så vil de kom­me til at mang­le i vo­res ope­ra­tio­ner rundt om i ver­den. Så de pen­ge skal me­get ger­ne snart fri­gi­ves,” si­ger di­rek­tør i Læ­ger uden Græn­ser, Jes­per Brix.

Arvemidler er bunden kapital

Pro­ble­met skyl­des fonds­lo­ven reg­ler om fon­dens for­mue, som be­ty­der, at hvis ik­ke det ud­tryk­ke­ligt står i te­sta­men­tet, at pen­ge­ne skal bru­ges til ud­de­lin­ger, så skal pen­ge­ne læg­ges til fon­dens bund­ne ka­pi­tal. Den bund­ne ka­pi­tal i en fond er som ud­gangs­punkt urørlig.

Læ­ger uden Græn­ser blev dog først i slut­nin­gen 2016 op­mærk­som på, at or­ga­ni­sa­tio­nen mu­lig­vis ik­ke be­hand­le­de de sta­digt sti­gen­de ar­ve­ind­tæg­ter i over­ens­stem­mel­se med loven. Der­for gik fon­den i di­a­log med Ci­vilsty­rel­sen for at sik­re kor­rekt hånd­te­ring af mod­ta­gel­se af arv og ga­ver. Det er på den bag­grund, at fon­den si­den har måt­te op­skri­ve den bund­ne ka­pi­tal fra 1 mio. til 71 mio. kr.

”He­le vo­res for­måls­pa­ra­graf ta­ler jo ik­ke ind i, at mod­tag­ne ar­ve­mid­ler skal ind at stå på en luk­ket kon­to, men der­i­mod at de skal ud at ar­bej­de med det sam­me. Folk væl­ger jo at do­ne­re pen­ge­ne for, at de kan kom­me ud til men­ne­sker, som har brug for vo­res hjælp. Det er mit kla­re ind­tryk, at Ci­vilsty­rel­sen har fuld for­stå­el­se for det, men at der nok er be­hov for en til­pas­ning af prak­sis – alt­så en praksis­beskrivelse for hu­ma­ni­tæ­re, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger Jes­per Brix.

En mu­lig løs­ning kan bli­ve, at Ci­vilsty­rel­sen via en und­ta­gel­ses­be­stem­mel­se gi­ver samtyk­ke til, at Læ­ger uden Græn­ser må an­ven­de en del af den bund­ne ka­pi­tal til et ”be­stemt stør­re projekt”.

Prak­sis for den ty­pe und­ta­gel­ser frem­går af fondsmyn­dig­he­dens hjemmeside:

”Be­sty­rel­sen kan an­sø­ge Ci­vilsty­rel­sen om til­la­del­se til del­vis an­ven­del­se af fon­dens bund­ne ka­pi­tal. Til­la­del­se til del­vis an­ven­del­se af fon­dens bund­ne ka­pi­tal vil ef­ter Ci­vilsty­rel­sens prak­sis kun­ne kom­me på ta­le, hvis be­sty­rel­sen øn­sker at støt­te et stør­re pro­jekt, som lig­ger in­den for fon­dens for­mål, men hvor­til der ik­ke er til­stræk­ke­li­ge mid­ler på ud­de­lings­kon­to­en. Af­gø­rel­sen træf­fes på bag­grund af en kon­kret vur­de­ring blandt an­det un­der hen­syn­ta­gen til ka­pi­ta­lens stør­rel­se, kon­so­li­de­ring, fon­dens mu­lig­hed for even­tu­elt ef­ter hen­læg­gel­ser at genop­byg­ge ka­pi­ta­len, samt vedtæg­tens even­tu­el­le be­stem­mel­ser om fri­gi­vel­se af kapitalen.”

Og det er net­op den løs­ning, som Læ­ger uden Græn­ser hå­ber vil fal­de på plads in­den længe.

”Pen­ge­ne skal ger­ne bru­ges til et ho­spi­talspro­jekt, som in­vol­ve­rer en lang ræk­ke kon­kre­te pro­jek­ter. Vi har haft et godt og kon­struk­tivt mø­de med Ci­vilsty­rel­sen i Vi­borg. Og jeg for­ven­ter og hå­ber, at der kom­mer en po­si­tiv af­gø­rel­se på sa­gen in­den for me­get kort tid,” si­ger Jes­per Brix.

Hos Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der man på at fær­dig­gø­re sa­gen in­den for de næ­ste par da­ge, op­ly­ser i kon­tor­chef i sty­rel­sens fond­s­kon­tor, Ni­els Klitgaard.

”Jeg kan be­kræf­te, at vi be­hand­ler en an­søg­ning om at gi­ve samtyk­ke til at fri­gi­ve mid­ler til et be­stemt stør­re pro­jekt. Vi for­ven­ter at træf­fe af­gø­rel­se i den­ne uge,” si­ger han.

Vil ikke spekulere i selskabsformer

Jes­per Brix er op­ti­mi­stisk bå­de i for­hold til, at af­gø­rel­sen fal­der ud til for­del for Læ­ger uden Græn­ser og i for­hold til, at der kan fin­des en løs­ning, som gør at or­ga­ni­sa­tio­nen frem­over kan bru­ge ar­ve­mid­ler til ud­de­lin­ger, selv­om te­sta­to­rer­ne ik­ke har haft fonds­lo­ven i tan­ker­ne, da de for­mu­le­re­de te­sta­men­tet til for­del for nødhjælpsarbejdet.

”Jeg har stor til­tro til, at der bli­ver fun­det en løs­ning på den ene el­ler an­den må­de. Bå­de hvad an­går de mid­ler, vi for nu­væ­ren­de har måt­te bånd­læg­ge, men og­så en per­ma­nent løs­ning for de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der er ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger han.

Af sam­me grund går Læ­ger uden Græn­ser hel­ler ik­ke med pla­ner om at om­dan­ne den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond til en erhvervs­drivende fond. Hel­ler ik­ke selv­om reg­ler­ne i loven om erhvervs­drivende fon­de er langt me­re lem­pe­li­ge i for­hold til arv og gaver.

”Der skal vi slet ik­ke hen. Vi skal ik­ke væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond, og vi skal ik­ke be­gyn­de at spe­ku­le­re i for­skel­li­ge sel­skabs­for­mer. Mu­lig­he­den ek­si­ste­rer jo al­le­re­de for, at Ci­vil­sty­rel­sen kan gi­ve samtyk­ke til ud­de­ling af den slags ar­ve­mid­ler. Det be­hø­ver ik­ke at væ­re så kom­pli­ce­ret. Og det er min for­nem­mel­se, at Ci­vil­sty­rel­sen har for­stå­el­se for situa­tionen og godt kan se, at der er be­hov for en til­pas­ning af prak­sis for hu­ma­ni­tæ­re, ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de,” si­ger Jes­per Brix.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer