Ny fundraisingdirektør tiltrådt i Unicef Danmark

Efter knap ni år i fonden Læger Uden Grænser tiltræder Kristina Boldt nu stillingen som fundraisingdirektør i fonden Unicef Danmark. Her kommer hun fremover til at være en del af organisationens øverste ledelse.

Kri­sti­na Boldt er ny fun­dra­i­sing­dir­ke­tør i Uni­cef Danmark.

Kri­sti­na Boldt er net­op til­t­rå­dt stil­lin­gen som di­rek­tør for pri­vat fun­dra­i­sing og acqui­si­tion i Uni­cef Danmark.

Hun får frem­over an­svar for at styr­ke or­ga­ni­sa­tio­nens fun­dra­i­sing ret­tet mod pri­vat­per­so­ner, og som en af tre di­rek­tø­rer, for­u­den or­ga­ni­sa­tio­nens ge­ne­ral­se­kre­tær Sus­an­ne Da­hl, kom­mer hun til at ud­gø­re en del af or­ga­ni­sa­tio­nens øver­ste ledelse.

Det op­ly­ser Uni­cef Dan­mark i en pressemeddelelse.

"Jeg er rig­tig glad for at få lov til at væ­re med til at ar­bej­de for Uni­cef. Dels på grund af for­må­let om at hjæl­pe al­le ver­dens børn. Med fø­de­va­re­kri­se og kri­gen i Ukrai­ne har det al­drig væ­ret vig­ti­ge­re, end det er li­ge nu. Der­u­d­over står Uni­cef for mig som en me­get am­bi­tiøs or­ga­ni­sa­tion, der vil en mas­se på fun­dra­i­sing­om­rå­det," si­ger Kri­sti­na Boldt til Fundats.

Hun for­tæl­ler, at en af hen­des ho­ved­op­ga­ver frem­over bli­ver at sæt­te yder­li­ge­re skub i Uni­cef Dan­marks di­gi­ta­li­se­ring samt at sik­re en po­si­tiv ud­vik­ling, når det kom­mer til or­ga­ni­sa­tio­nens fa­ste bidragsydere.

"Dan­sker­ne har stor gi­ver­vil­je, når det kom­mer til de sto­re ka­ta­stro­fer. Det så vi un­der Ukrai­ne, og vi har og­så set det tid­li­ge­re. Men det her med at sik­re, at dan­sker­ne og­så i frem­ti­den er fa­ste bi­drag­sy­de­re, det er en af vo­res helt sto­re op­ga­ver. Det er fuld­stæn­dig af­gø­ren­de for Uni­cefs frem­tid, at vi har for­ud­si­ge­lig­hed i vo­res fa­ste bi­drag," for­tæl­ler Kri­sti­na Boldt.

Og iføl­ge Uni­cef Dan­marks ge­ne­ral­se­kre­tær, Sus­an­ne Da­hl, er Kri­sti­na Boldt den rig­ti­ge til at lø­se den opgave.

”Det var et me­get stærkt felt af kan­di­da­ter, men der var in­gen tvivl om, at Kri­sti­na Boldt er den helt ret­te til den­ne stil­ling. Den di­gi­ta­le rej­se, som vi har på­be­gyndt i UNICEF Dan­mark, vil Kri­sti­na kun­ne sæt­te sig ved ro­ret for og sty­re os sik­kert i havn. Jeg glæ­der mig umå­de­ligt me­get til sam­ar­bej­det,” ud­ta­ler Sus­an­ne Da­hl i pressemeddelelsen.

Kri­sti­na Boldt kom­mer fra en lig­nen­de stil­ling hos Læ­ger uden Græn­ser (MSF), hvor hun har ar­bej­det med di­gi­ta­li­se­ring, brand, kampag­ner og mar­ke­ting­tek­no­lo­gi­er for at ud­vik­le ind­tæg­ter­ne fra sær­ligt pri­va­te bidragsydere.

Kri­sti­na Boldt er ud­dan­net cand. sci­ent. pol fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har tid­li­ge­re væ­ret fri­vil­lig i or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Fø­de­va­re­ban­ken og Ind­van­drer Kvindecentret.

Uni­cef Dan­mark blev i slut­nin­gen af de­cem­ber sid­ste år om­dan­net til en al­men fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer