Bikubenfonden: "Vi har smurt smørret for tyndt ud"

I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi hører vi om Bikubenfondens bevægelse væk fra den traditionelle måde at uddele fondsmidler på til en tilgang, der minder om tænketankes. Det betyder blandt andet, forklarer direktør Søren Kaare-Andersen, at fonden fremover vil modtage færre ansøgninger for i stedet at opsøge mulige løsninger på konkrete udfordringer i samfundet, som fonden ønsker at være med til at løse. Potentielle ansøgere og samarbejdspartnere får også nogle råd med på vejen.

Søren Kaare-Andersen
”Det med at sø­ge pen­ge hos en fond, det er en nå­lestiks­o­pe­ra­tion," si­ger Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør, Sø­ren Kaa­re-An­der­sen. Lyt til epi­so­de 5 af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi ne­derst på den­ne side.

De se­ne­re år har Bi­ku­ben­fon­den væ­ret på en ud­vik­lings­rej­se. Først og frem­mest har fon­den set si­ne ud­de­lin­ger ef­ter i søm­me­ne. Har de væ­ret nyttige?

”Vi har smurt smør­ret for tyndt ud,” kon­sta­te­rer di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen i po­dca­sten og fort­sæt­ter: ”Hvis vi skal ska­be va­ri­ge æn­drin­ger i sam­fun­det, skal vi ar­bej­de me­re i dybden.”

Den­ne kon­klu­sion har få­et Bi­ku­ben­fon­den til at fo­ku­se­re me­re stra­te­gisk på nog­le en­kel­te om­rå­der i sam­fun­det, hvor fon­den øn­sker at bi­dra­ge til at ska­be va­ri­ge for­bed­rin­ger. Sel­ve ar­bej­det med ud­de­lin­ger­ne har og­så æn­dret sig. Frem­for at støt­te pro­jek­ter med en be­græn­set va­rig­hed øn­sker fon­den nu at fo­ku­se­re på lang­sig­te­de til­tag, der skal lø­se spe­ci­fik­ke udfordringer.

Det be­ty­der, at fon­den er midt i en trans­for­ma­tion fra at mod­ta­ge og be­hand­le man­ge an­søg­nin­ger spredt ud på fle­re støt­te­o­m­rå­der til i ste­det at ar­bej­de langt me­re må­l­ret­tet og proaktivt.

Indgår alliancer for at løse udfordringer

Bi­ku­ben­fon­den støt­ter sta­dig bå­de det so­ci­a­le og det kul­tu­rel­le om­rå­de, men in­den for dis­se om­rå­der er ud­de­lin­ger­ne indsnæv­ret til få em­ner, som fon­den har ud­pe­get i sam­ar­bej­de med re­le­van­te sam­fundsak­tø­rer og fa­g­eks­per­ter på områderne.

Ek­sem­pel­vis har fon­den valgt at indsnæv­re sin ind­sats på det so­ci­a­le om­rå­de til et fo­kus på den grup­pe, som fon­den kal­der un­ge på kan­ten af sam­fun­det. Fon­den har bl.a. skabt en al­li­an­ce med kom­mu­ner, re­ge­rin­gen og re­le­van­te ci­vil­sam­fundsak­tø­rer på hjem­lø­se­om­rå­det som re­ak­tion på, at an­tal­let af un­ge hjem­lø­se er ste­get med ca. 80 pct. in­den for de se­ne­ste 6 år.

Fon­dens me­re ud­fa­ren­de rol­le vil uvæ­ger­ligt få kri­ti­ske rø­ster til at mel­de sig. For er det ik­ke dy­re­re for fon­den at ud­de­le mid­ler­ne på den­ne må­de, for­di det kræ­ver en stør­re ind­sats fra fon­dens si­de? Og hvor­dan kan fon­den vi­de, at den sæt­ter ind de rig­ti­ge ste­der i samfundet?

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen med­gi­ver, at den nye må­de at ar­bej­de på kan gi­ve ind­tryk af en selv­for­stå­el­se, der byg­ger på ”Vi ale­ne vi­de”. Hør ham for­kla­re i po­dca­sten, hvor­dan fon­den sam­ar­bej­der med de ret­te ak­tø­rer for net­op at sik­re sig imod det­te og for at sik­re, at fonds­mid­ler­ne op­når størst nytteværdi.

”Det bør være en nålestiksoperation at søge fonde”

I po­dca­sten kom­mer Sø­ren Kaa­re-An­der­sen des­u­den med kla­re po­in­ter til an­sø­ger­ne. Hans ge­ne­rel­le råd til al­le an­sø­ge­re af fonds­mid­ler er at væ­re ek­stremt må­l­ret­te­de: ”Det med at sø­ge pen­ge hos en fond, det er en nå­lestiks­o­pe­ra­tion. Det er no­get, man gør med rif­fel – det er ik­ke no­get, man gør med maskingevær.”

Des­u­den er det ble­vet tæt på umu­ligt at mod­ta­ge støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den ude­luk­ken­de på bag­grund af en an­søg­ning, for­kla­rer han. Og det skyl­des net­op fon­dens nye til­gang til ud­de­ling af fonds­mid­ler­ne, som be­ty­der, at fon­den i de fle­ste til­fæl­de ind­går i tæt­te part­ner­ska­ber frem­for blot at sen­de et til­sagn om penge.

”Når jeg hol­der mø­der med folk, så prø­ver jeg at fin­de ud af, om il­den bræn­der i øj­ne­ne på dem. Og hvis den ik­ke gør det, så er jeg ik­ke in­ter­es­se­ret. Man skal bræn­de for det, man la­ver. Man skal vil­le den for­an­dring, som man vil ska­be,” for­kla­rer Sø­ren Kaare-Andersen.

Lyt til Moderne Filantropi #05

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
 2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
 3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
 4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
 5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
 6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
 7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
 8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
 9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
 10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
 11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
 12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse
 

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer