Annoncespot_img

JUC lancerer årlig fondskonference

Den juridiske kursus- og netværksvirksomhed, JUC, afholder til maj sin første konference for erhvervsdrivende fonde, fondsrådgivere og fondsmyndigheder. Skatteministeren, che­fen for fondstilsynet, et fondssagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet samt en ræk­ke fonde og store rådgivningshuse er på talerlisten. Konferencens formål er at danne ramme for et årligt samlingspunkt for fondsinteressenter.

JUC

Frem­ti­dens ram­me­vil­kår og fonds­be­skat­ning, ud­de­lings­trends og stra­te­gi­ar­bej­de. Det er nog­le af te­ma­er­ne, når JUC den 24. maj åb­ner dø­re­ne for en dag med vi­den­de­ling mel­lem fon­de, fonds­spe­ci­a­li­ster, po­li­ti­ke­re og myndigheder.

JUC er en juri­disk kur­sus- og net­værks­virk­som­hed, som ud over kur­sus­ak­ti­vi­te­ter og­så faci­li­te­rer fag­li­ge net­værk. Si­den 2015 og­så et net­værk for er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som den nye fond­s­kon­fe­ren­ce ud­sprin­ger af:

”Vi har op­le­vet en stor ef­ter­spørgsel ef­ter fag­li­ge fora, hvor fon­de­ne kan mø­des med før­en­de råd­gi­ve­re, spe­ci­a­li­ster, myn­dig­he­der og an­dre fon­de, for at få ny vi­den samt ud­veks­le er­fa­ring­er re­la­te­ret til fon­de­nes ud­for­drin­ger, som f.eks. ny re­gu­le­ring in­den for be­skat­ning og per­son­da­ta ” si­ger Con­fe­ren­ce Ma­na­ger i JUC, Tor­sten Nordfjeld.

Og­så em­ner som in­ter­ne ud­de­lin­ger vil væ­re på dags­or­de­nen – et te­ma som er re­le­vant i man­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de, ek­sem­pel­vis museumsfonde.

Idéen med kon­fe­ren­cen er så­le­des at sam­le in­ter­es­sen­ter rundt om al­le fag­li­ge aspek­ter af er­hvervs­dri­ven­de fonds­virk­som­hed, si­ger Tor­sten Nordfjeld:

”Vo­res øn­ske med den­ne dag er, at den bli­ver fast in­ven­tar i ka­len­de­ren hos de fonds­in­ter­es­sen­ter som år­ligt øn­sker at bli­ve op­da­te­ret på den se­ne­ste vi­den fra myn­dig­he­der­ne om lov­giv­ning samt erfarings­udveksling fra kol­le­ga­er­ne i fon­de rundt om i lan­det. Kon­fe­ren­cen tje­ner yder­li­ge­re det for­mål at ska­be en plat­form for åben kom­mu­ni­ka­tion, trans­pa­rens og vækst i Dan­marks fon­de og sam­fun­det,” si­ger han.

På den før­ste kon­fe­ren­ce i maj 2018, vil der, ud­over fle­re op­lægs­hol­de­re fra erhvervs­drivende fon­de, væ­re ind­læg fra skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V), til­syns­chef i Erhvervs­styrelsens Fondstil­syn, Chri­sti­ne Max­ner, fonds­sagkyndigt med­lem af Erhvervs­ankenævnet, Sys Rov­sing, samt eks­per­ter fra Bech-Bruun, PwC og Deloitte.

Kon­fe­ren­cen dæk­kes jour­na­li­stisk af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. Læs he­le pro­gram­met her (pdf).

Di­rek­te til­mel­dings­link til kon­fe­ren­cen: juc​.dk/​f​o​nde

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer