Industriens Fond inviterer til tema-møder

Industriens Fond er klar med et nyt call om Globale Alliancer.

Mads Lebech, Industriens Fond
"Det skal væ­re na­tur­ligt at tæn­ke og age­re glo­balt he­le ti­den,” si­ger Mads Le­bech, adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

Med en ny te­maind­kal­del­se sæt­ter In­du­stri­ens Fond fo­kus på dan­ske virk­som­he­ders inter­na­tio­nale re­la­tio­ner og samarbejder.

Med ini­ti­a­ti­vet Glo­ba­le Al­li­an­cer ef­ter­spør­ger fon­den nye idéer og pro­jek­ter, der kan styr­ke dan­ske virk­som­he­ders in­ter­na­tio­na­le re­la­tio­ner og samarbejder.

”Dan­ske virk­som­he­der har tra­di­tio­nelt lært me­get af hin­an­den og af næ­re sam­ar­bejds­part­ne­re el­ler vi­den­sin­sti­tu­tio­ner. Der er en lang og stærk tra­di­tion for, at blandt an­det rol­len som un­der­le­ve­ran­dør ræk­ker helt ind i ud­vik­lings­af­de­lin­ger­ne. Men som ver­den ser ud i dag, er mu­lig­he­der og trus­ler langt me­re på­træn­gen­de at for­hol­de sig til. Vi­den og in­spira­tion kan hen­tes langt fra eget ho­ved­kon­tor og i dag er der rig mu­lig­hed for at få nye idéer ved at al­li­e­re sig med re­le­van­te virk­som­he­der, for­ske­re og in­nova­tions­mil­jø­er langt fra Dan­mark. Det skal væ­re na­tur­ligt at tæn­ke og age­re glo­balt he­le ti­den,” si­ger Mads Le­bech, adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, i en pressemeddelelse.

Der er an­søg­nings­frist den 5. april 2018 for pro­jekt­for­slag, der kan hjæl­pe små og mellem­store virk­som­he­der til at ska­be at­trak­ti­ve glo­ba­le alliancer.

I for­bin­del­se med det nye call in­vi­te­rer fon­den til te­ma-mø­der, hvor den ud­dy­ber vi­sio­nen bag temaindkaldelsen.

Før­ste te­ma­mø­de fin­der sted på Aar­hus Uni­ver­si­tet Aar­hus den 6. fe­bru­ar kl. 13-14.

Og i Kø­ben­havn bli­ver der af­holdt te­ma-mø­de i ØK-Fon­dens Asia Hou­se den 7. fe­bru­ar kl. 9-10.

Læs me­re om te­ma-mø­de­r­ne om glo­ba­le al­li­an­cer her: in​du​stri​ens​fond​.dk/​i​n​f​oGA

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer